Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
มารี คูรี : นักเคมีหญิงเหล็ก ผูพิชิตรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง  ในวันนี้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) ทางเวบ google ไดนํารูปข...
ในปเดียวกัน เธอไดพบกับปแอร คูรี ผูซึ่งเปนอาจารยทางฟสิกสและเคมีที่ École supérieure de physique et de chimieindust...
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสมัยนั้นผูคนยังมองวา วิทยาศาสตรยังเปนเรื่องของผูชาย ดังนั้นเมื่อมารีไดรับรางวัล สังคมหลายกลุม...
เดินทางดังกลาว ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหเรเดียมบริสุทธิ์หนัก 1 กรัม     ในป พ.ศ 2477 มารีไดจัดตั้งมู...
ซึ่งเปนที่นาเศราวาการทดลองนั้นยังไมมากเทาที่ควร เพราะละเลยแนวคิดวาพื้นฐานเคมีสวนใหญลวนเกิดจากการ    ทดลอง ดั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี

4,041 views

Published on

 • Be the first to comment

สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี

 1. 1. มารี คูรี : นักเคมีหญิงเหล็ก ผูพิชิตรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง ในวันนี้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) ทางเวบ google ไดนํารูปของการทดลองของมารี คูรี มาปรบเปนโลโกของทางเวบ ็ ั   ็เพราะวันนี้เปนวันครบรอบ 144 ป ที่มารี คูรี นักเคมีผูวิจัยเกี่ยวกับรังสี นั้นไดกําเนิดขึ้นมา และสรางปรากฎการณใหมใหกับวงการเคมี ซึ่งในอดีตนั้นยังไมสตรีใดทําไดถึงขนาดนี้ มารี คูรี หรือ มาเรีย ซกวอดอฟสกา คูรี เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2410 หรือเมื่อ 144 ปที่แลว (ในประเทศไทยตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว - รัชกาลที่ 4) เกิดที่กรุงวอรชอร ประเทศโปแลนด ซึ่งในชวงนั้นประเทศโปแลนดนั้นถูกยึดครองโดยรัสเซีย ซึ่งนอกจากรัสเซียจะกดขี่โปแลนดแลว ยังกีดกันไมใหชาวโปแลนดรับการศึกษาขั้นสูงอีกดวย ดังนั้น มารี คูรี ซึ่งเปนผูที่ใฝรูจึงหาโอกาสในการเรียน โดยตอนแรกเธอตองการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคราคอฟ แตเธอกลับถูกตอบกลับมาวา เธอเหมาะกับการเรียนคหกรรมศาสตรมากกวา เธอจึงไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชอรบอนน ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศนั้นมีคาใชจายที่สูง ดังนั้นเธอจึงใหพี่สาวของเธอ นามวา บรอนยา ไปศึกษาแพทยศาสตรกอน โดยในระหวางนั้นเธอก็เปนครูสอนหนังสือ และเมื่อบรอนยาเรียนจบแลว บรอนยาจึงสงเสียมาเรียเรียนทางวิทยาศาสตรบาง โดยในป พ.ศ 2434 เธอไดเปลี่ยนชื่อเปนมารี และเขาเรียนวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร ท่ีมหาวิทยาลัยซอรบอหน จนสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาฟสิกสในป พ.ศ 2436 และปริญญาโทสาขาคณิตศาสตรในปพ.ศ 2437 
 2. 2. ในปเดียวกัน เธอไดพบกับปแอร คูรี ผูซึ่งเปนอาจารยทางฟสิกสและเคมีที่ École supérieure de physique et de chimieindustrielles de la ville de Paris (ESPCI) และไดเกิดความรูสึกผูกพันกัน จนกระทั่งแตงงานกันในป พ.ศ 2438 จากนั้นมาทั้งสองก็ไดใชเวลารวมกันหลังแตงงานโดยการขี่จักรยานรอบ ฝรั่งเศส และทํางานในหองแลบ จนกระทั่งในป พ.ศ 2440 มารีใหกําเนิดลูกสาวคนแรกนามวา "อีแรน" และไดเขาเรียนระดับปริญญาเอกในเวลาตอมา ซึ่งการเรียนระดับปริญญาเอกนั้น จะตองเลือกหัวขอวิทยานิพนธเอง เธอจึงไดคนควา และพบวาในชวงป 2439 นั้นเฮนรี แบคเคอเรล ไดคนพบเกลือของยูเรเนียม ซึ่งพบวาแมอยูในที่มืดก็ทําใหฟลมนั้นมัวได เธอจึงตองการศึกษาวามีรังสีอะไรอยูภายในสารประกอบนี้ ซึ่งเพื่อใหไดผล เธอจึงรวมมือกับนองออกแบบ Electrometer จึงสามารถวัดกระแสไฟฟาไดดี โดยเธอนั้นไดพบวารังสีนั้นไมไดเกิดจากการทําปฏิกิริยาของโมเลกุล แตออกมาจากอะตอมของมันเอง ในป พ.ศ 2441 เธอไดนําแรพิตซเบลนดมาสกัดจนคนพบธาตุ Po (โพโลเนียม) และธาตุ Ra (เรเดียม) โดยเธอพบวาRa นั้นแผรังสีไดดีกวา U ถึง 2 ลานเทา จนกระทั่งในป พ.ศ 2445 เธอจึงแยกธาตุยูเรเนียมบริสุทธิ์ออกในรูปของ RaCl2 ไดและในปตอมา (พ.ศ 2446) เธอจึงไดรับปริญญาเอกในสาขาฟสิกส ในปเดียวกันนั้นเอง มารี , ปแอร และแบกเกอเรล นั้นไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส โดยแบกเกอเรลไดรับรางวัลจากการคนพบปรากฎการณกัมมันตรังสี และครอบครัวคูรีนั้นไดรางวัลจากการคนพบและศึกษาธรรมชาติของกัมมันตรังสี ซึ่งนับวาเปนครั้งแรกของเวทีโนเบลที่ผูหญิงไดรับรางวัลโนเบลเฉกเชน เดียวกับผูชาย (The Radioactive : คําบัญญัติโดยครอบครัวคูรี)
 3. 3. อยางไรก็ตาม เนื่องจากสมัยนั้นผูคนยังมองวา วิทยาศาสตรยังเปนเรื่องของผูชาย ดังนั้นเมื่อมารีไดรับรางวัล สังคมหลายกลุมจึงมองวา เธอติดสอยหอยทายสามีไดรับรางวัลหรือเปลา ซึ่งนั่นทําใหเธอทํางานหนักขึ้นเพื่อพิสูจนตัวเอง ในป พ.ศ 2447 เธอใหกําเนิดลูกสาวอีกคนนามวา "อีฟ" และอีก 2 ปตอมา คือป พ.ศ 2449 เกิดโศกนาฎกรรมอันนาเศราขึ้น เมื่อปแอร สามีของเธอ ถูกรถมาชนตายคาที่ขณะกําลังขามถนน เธอจึงรูสึกเศรามาก แตก็ยังตั้งใจที่จะทํางานตอไปทางมหาวิทยาลัยซอรบอหน จึงแตงตั้งเธอเปนศาสตราจารยหญิง ซึ่งถือวาเปนประวัติศาสตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ 2454 (คอ 100 ปที่แลว) เธอก็ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ซึ่งถือเปนรางวัลโนเบลครั้งที่ 2 ของเธอ ใน ืฐานะที่เธอคนพบธาตุ U และ Po แมในขณะนั้นเธอจะมีขาวคราวที่ไมดีเทาไร แตเธอก็ตัดสินใจรับรางวัล และตั้งใจทํางานตออยางเต็มที่ แตแมกระนั้น ชาวฝรั่งเศสก็ยังไมยอมรับความสามารถของเธอ เพราะเมื่อเธอสมัครเขา French Academy ofScience เธอกลับถูกปฏิเสธ และรูสึกอยากกลับบานเกิดที่ประเทศโปแลนด แตเธอตองการพิสูจนใหรูวา แมเธอเปนคนตางดาว แตเธอก็รักประเทศฝรั่งเศสอยางจริงใจรางวลโนเบลของมารี ครี ในป พ.ศ 2454 ั ู ดวยความพยายามของเธอ ในป พ.ศ 2457 Institut du radium ไดถือกําเนิดขึ้น โดยเนนที่จะพัฒนานักวิทยาศาสตรรนใหมในสาขาเคมี ฟสิกส และการแพทย ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จอยางดีงาม เพราะมีผูไดรางวัลโนเบลหลายคน ุ รวมถึงอีแรน ลูกสาวของเธอดวย อยางไรก็ตาม ในชวง พ.ศ 2457 - 2461 นั้น สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดถืออุบัติขึ้น มารีและอีแรน จึงไดทําจิตอาสาโดยการออกหนวยรถวิทยาศาสตร ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปวา petites Curies หรือ Little Curies โดยภายในนั้นมีอุปกรณทางรังสีวิทยาอยู ซี่งการออกหนวยดังกลาวนั้นทําใหเธอไดเปลี่ยนทัศนคติของสังคมสมัยนั้นโดย สิ้นเชิง เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เธอไดเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อของบสนับสนุนการวิจัยเรเดียม โดยในการ
 4. 4. เดินทางดังกลาว ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหเรเดียมบริสุทธิ์หนัก 1 กรัม ในป พ.ศ 2477 มารีไดจัดตั้งมูลนิธิคูรีขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตรและการแพทย และในป พ.ศ 2478เธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่เธอเปนมานาน เนื่องจากการทดลองกัมมันตรังสีของเธอ ซึ่งเธอเสียชีวิตในวันที่ 4กรกฎาคม 2478 สิริอายุ 67 ป จากนั้นในป พ.ศ 2535 ศพของปแอร และ มารี ไดถูกนําไปฝงอยางสมเกียรติที่ ปาเตออง ซึ่งเปนสถานที่ฝงศพบุคคลอันทรงเกียรติแหงประเทศฝรั่งเศส และในปเดียวกันนั้น ทางรัฐบาลฝรั่งเศสไดจัดพิมพธนบัตรราคา 500 ฟรังก ซึ่งมีภาพของทั้งสองบนธนบัตรดวย จะเห็นไดวา ชีวิตของ มารี คูรี นั้นไมไดโรยไปดวยกลีบกุหลาบเลย ทุกอยางนั้นแลกดวยความพยายาม และความเสี่ยงทั้งนั้น โดยเฉพาะความเสี่ยงทางดานกัมมันตรังสี ซึ่งในสมัยกอนนั้นไมไดมีวิธีการปองกันที่ดีเหมือนปจจุบันนี้ทําใหคนในครอบครัวและตัวเธอนั้น ตางจบชีวิตดวยโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่แมคนปจจุบันก็ไมปรารถนาที่จะเปน และเพื่อเปนการยกยองมารี คูรี นักเคมีสตรี ผูพลิกโฉมวงการเคมีใหคนทั้งโลกเห็นวา ผูหญิงนั้นก็ยังมีศักยภาพและความสามารถไมดอยไปกวาผูชาย และนักเคมีนั้นก็สามารถทําจิตอาสาเพื่อรับใชสังคมไดเชนเดียวกับอาชีพอื่นๆประกอบกบในป พ.ศ 2554 นั้นครบรอบ 100 ป ที่มารี คูรี ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีแตเพียงผูเดียว ทาง IUPAC และ ัUNESCO จึงไดสถาปนาปนี้เปน "ปเ คมสากล (International Year of Chemistry)" ี สําหรับวัตถุประสงคของปเคมีสากลนั้นมีดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มความตระหนักรูทางเคมีใหกับสังคมสวนรวม 2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนมีความสนใจในวิชาเคมีมากขึ้น 3. เพื่อกระตุนความคิดในการพัฒนาอนาคตดวยเคมี 4. เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ป ที่มารี คูรี ไดรับรางวัลโนเบล อันเปนการพลิกโฉมบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร โดยไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การประชุมทางวิชาการ การเผยแพรความรูทางเคมีใหบุคคล ตางๆ ภายใตแนวคิดที่วา “Chemistry—our life, our future" หรอ "เคมี คอชวตและอนาคตของเรา" ื ื ีิ เราในฐานะผูมีความสนใจทางดานเคมี ควรจะรวมกันตระหนักรูวา เรื่องเพศนั้นไมไดมีความสําคัญตอ การพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรเลย แตขึ้นอยูกับพยายามบนพื้นฐานของการศึกษา แตทั้งนี้ ความปลอดภัยก็ เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวด และละเลยไมไดแมแตนอย นอกจากนี้ การพัฒนาความตระหนักรูทางเคมีนั้นก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญมากพอๆ กับการพัฒนาองคความรู ทางเคมีเลยทีเดียว เพราะปจจุบันนั้นเคมีกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราอยางหลีก เลี่ยงไมได ดังนั้น การเผยแพรความรูทางเคมีใหคนทั่วไปไดรับรูนั้นถือวาสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใชหลักเคมีในชีวิตประจําวัน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาวิชาเคมีในระดับตางๆ ใหมีความทัดเทียมกับสากลใหมากกวานี้ โดยเฉพาะการทดลอง
 5. 5. ซึ่งเปนที่นาเศราวาการทดลองนั้นยังไมมากเทาที่ควร เพราะละเลยแนวคิดวาพื้นฐานเคมีสวนใหญลวนเกิดจากการ ทดลอง ดังนั้น การเพิ่มการทดลองจะทําใหเยาวชนเขาใจในวิชาเคมีไดมากยิ่งขึ้น เพราะหากทุกๆ คน มองเห็นเคมีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการขับเคลื่อนโลกใบนี้แลว โลกใบนี้จะกาว ไปขางหนาไดมากกวาที่ใจคิดอยางแนนอน !ที่มา http://chem-is-try-knowledge.blogspot.com/2011/11/2. html

×