Upgradefirmware Router

1,436 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Upgradefirmware Router

 1. 1. prof. Florica-Maria Puşcaş
 2. 2. STRATEGIA ÎN ŞASE TREPTE FAŢĂ DE INFORMAŢIE - pentru utilizarea eficientă a informaţiei, ca factor de transformare a posibilului în real - Să distingem unităţile de informaţie din fluxul  informaţional. Să înţelegem unitatea de informaţie selectată.  Să acceptăm sau nu informaţia înţeleasă (în caz că  nu acceptăm informaţia, circuitul se întrerupe). Unitatea de informaţie acceptată trebuie asimilată,  raportând-o la lista personală de interese. Să practicăm (utilizăm) informaţia asimilată.  Informaţia utilizată (validată de practică) să o  depunem în banca personală de valori, pentru a o putea reactiva ori de câte ori este nevoie.
 3. 3. EXIGENŢE FUNDAMENTALE IMPUSE OMULUI DE SOCIETATEA DEMOCRATICĂ Competenţă profesională – Capacitate de cooperare – Participare activă la viaţa socio-economică – Promovarea strategiilor de tip creativ în rezolvarea problemelor – sociale Formarea „omului integral”, compatibil cu viitoarea epocă a – înţelepciunii Aceste valori trebuie regăsite în decalogul dascălului bun  (Maria Montessori), în decalogul directorului bun şi în decalogul învăţătorului / al profesorului bun; apoi le vom proiecta în modelul de personalitate destinat elevului care sunt precizate în documentul galben DME. De aceea valorile acestea trebuie să se regăsească atât în  planul unor evoluţii imediate, cât şi în acela de perspectivă.
 4. 4. FUNCŢIILE SISTEMULUI DE FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT (vizează rolul social al formării continue a cadrelor didactice, ele trebuie cunoscute pentru a putea fi activate ori de câte ori contextul socio-educaţional permite şi necesită acest lucru) Funcţia de cuprindere generală, concomitent cu cea de promovare a  excelenţei. Funcţia de cercetare ştiinţifică (rezervată cadrelor didactice).  Funcţia economică (sporeşte eficienţa economică a învăţământului).  Funcţia de ameliorare a serviciilor sociale şi culturale ale comunităţii.  contribuţii la constituirea, propagarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi  spirituale ale societăţii; stimularea capacităţilor psihologice, necesare creaţiei şi progresului  cultural; identificarea şi cultivarea talentelor;  centru de educaţie civică – îndeplinind misiunea de protecţie a  democraţiei ca sistem social şi ca stil de viaţă; centrul modernizării, pentru că polarizează în jurul său cea mai mare  parte a atitudinilor progresiste ale ştiinţei şi ale cunoaşterii. contribuţii remarcabile la ameliorarea relaţiilor de colaborare  internaţională.
 5. 5. VIZIUNEA M.E.C.T. – CNFP ASUPRA NIVELELOR PROFESIONALE ALE OCUPAŢIEI DE ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR, ADAPTATĂ LA SPECIFICUL C.N.B. În viziunea M.E.C.T. - CNFP ocupaţia de învăţător, respectiv, cea de profesor are cinci  niveluri profesionale care definesc cariera didactică. Cele cinci niveluri de dezvoltare profesională sunt:  Nivelul profesorului/învăţătorului novice.  Nivelul profesorului/învăţătorului stagiar.  Nivelul profesorului/învăţătorului competent.  Nivelul profesorului/învăţătorului performant profesional.  Nivelul profesorului/învăţătorului expert.  Considerând că cele cinci niveluri de dezvoltare profesională se referă la una şi aceeaşi  profesiune, aceea de educator cu o carieră didactică în învăţământul preuniversitar, am asimilat fiecare nivel la conceptul de versiune profesională. Conceptul de versiune îl completează pe acela de nivel profesional, deoarece sugerează  intersecţia necesară şi funcţională dintre niveluri, în sensul că oferă, pe de o parte, şansa de evoluţie într-un nivel superior şi, pe de altă parte, asigură revenirea subiectivă la un nivel anterior pentru dobândirea de competenţe autentice pentru nivelul profesional căruia profesorul/învăţătorul îi aparţine în mod obiectiv. (vezi Florica-Maria Puşcaş, Alexandru Moţ, Fundamente ale evaluării I – Exigenţe şi standarde ale ocupaţiei de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, Ed. Presa Universitară Română, Timişoara, 2006). CNFP = Centrul Naţional pentru Formarea Profesorilor
 6. 6. AMENINŢĂRI LA PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ Suprasolicitarea cadrelor didactice.  Blocaje de comunicare între cadrele didactice şi  elevi. Carenţe în formare privind metodologia utilizată şi  chiar privind listele de conţinuturi. Presiuni din partea unor cadre didactice care se  supraapreciază şi care sunt rezistente la schimbare. Schimbări imprevizibile în sistem, ordonate de  M.E.C.T.
 7. 7. SEMNIFICAŢIA CONCEPTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIONAL FORMULA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FUNCŢIONAL ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIONAL = ÎNVĂŢĂMÂNT CENTRAT PE FORMAREA ELEVULUI ⇓ NU E IMPORTANT CE ŞTIE ELEVUL, CI E IMPORTANT CE ŞTIE SĂ FACĂ ELEVUL FORMULA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI EFICIENT: Având cunoştinţe cu valoare metodologică ridicată utilizând strategii de cunoaştere se ajunge la atitudini cognitive şi etice superioare.
 8. 8. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE A COLEGIULUI NAŢIONAL BĂNĂŢEAN M.E.C.T. A.R.A.C.I.P. M.E.C. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Inspectoratul Şcolar Judeţean O.N.G. - Organizaţii nonguvernamentale (C.E.) C.A. - Consiliul de administraţie Inspector de sector B.P.C.A. - Biroul permanent al C.A. Comisia pt. C.R.P. - Consiliul reprezentativ al evaluarea şi ORGANE DE DECIZIE C.C.D. părinţilor asigurarea calităţii C.C.D. - Casa Corpului Didactic C.C. - Consiliul pentru curriculum C.M. Serviciul pentru D.I.- Directorul instituţiei secretariat D.I. (C.E.) - Control extern Catedre C.M. - Cabinetul metodic B.P.C.A. comisii C.P. - Consiliul profesoral Serviciul pentru contabilitate ARACIP - Agenţia Română de C.A. C.R.P. Asigurare a Calităţii în Învâţământ Preuniversitar Serviciul administrativ C.C. C.P. Consiliul Elevilor Şcoli în colaborare Îngrijire Internat Cantină pază Cabinetul O.N.G Comunitatea medical
 9. 9. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE A CABINETULUI METODIC AL COLEGIULUI NAŢIONAL BĂNĂŢEAN INSPECTORATUL ŞCOLAR D.M.E. - Departamentul pentru DIRECTOR management educaţional D.E.- Departamentul pentru evaluare D.C.E.P. - Departamentul pentru cercetare, experiment, perfecţionare D.M.P. - Departamentul pentru marea C A B IN E T U L Catedrele de performanţă Consiliul M E T O D IC specialitate D.C.R.R.U.- Departamentul pentru profesoral calitatea relaţiilor şi a resurselor umane S.M. A.C. - Alţi colaboratori U.V.- Universitatea de Vest Comisia Comisia C.C.D. - Casa Corpului Didactic învăţătorilor diriginţilor S.M.- Serviciul marketing D.C.E.P. D.E. D.M.E C.E.A.C.- Comisia pentru evaluarea şi Cercurile asigurarea calităţii Consiliul pedagogice Consultativ D.C.R. D.M.P. Părinţi R.U. C.C.D A.C U.V. .
 10. 10. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU CERCETARE - EXPERIMENT - PERFECŢIONARE (D.C.E.P.) CONSILIUL NAŢIONAL UNIVERSITATEA PENTRU DE VEST PREGĂTIREA PROFESORILOR DIRECTOR Casa Corpului Didactic (IŞJ) D.E. - Departamentul pentru evaluare D.M.E. - Departamentul pentru management educaţional D.M.P. - Departamentul pentru marea Catedrele de D.E. performanţă specialitate D.C.R.R.U.- Departamentul pentru calitatea DEPARTAMENTUL relaţiilor şi a resurselor umane Comisiile D.M.E. PENTRU D.I. - Departamentul pentru imagine învăţătorilor CERCETARE EXPERIMENT Comisia Consiliul diriginţilor Profesoral PERFECŢIONARE D.M.P. D.I. Organizaţii D.C.R.R.U Nonguvernamentale
 11. 11. STATUTUL DCEP ÎN CM ŞI CNB Departamentul pentru cercetare-experiment-perfecţionare este componentă a cabinetului  metodic şi se constituie în centrul de pregătire/formare continuă internă, a personalului didactic din Colegiul Naţional Bănăţean. Prin activitatea specifică, DCEP favorizează procesul de asimilare a competenţelor care  duc la stadiul de expert. În acest context, DCEP îi revine realizarea obiectivului de reducere a decalajului şi de diminuare a distanţei dintre competenţă şi performanţă, în vederea transformării posibilului în real, în şcoala noastră. DCEP are rolul de a asimila la specificul CNB informaţiile novatoare de la nivel naţional  şi internaţional capabile să contribuie la ameliorarea procesului de învăţământ din şcoala noastră. DCEP proiectează, realizează şi finalizează experimente didactice interne sau prin  colaborare cu alţi agenţi educaţionali, destinate eficientizării învăţământului preuniversitar. DCEP îi revine misiunea de a face posibilă realizarea unui “parcurs personalizat al  procesului de formare profesională” a cadrelor didactice (conform Louise Belair). Prin misiunea sa, DCEP contribuie la realizarea unui învăţământ sinergic, capabil să  amelioreze sistemul educaţional din CNB promovându-l la nivelul standardelor superioare impuse de comunitatea internaţională civilizată.
 12. 12. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL DEPARTAMENTULUI PENTRU CERCETARE - EXPERIMENT - PERFECŢIONARE „MOBILIZAREA ÎNTREGULUI POTENŢIAL CREATOR AL ŞCOLII ÎN VEDEREA SPORIRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI; SELECTAREA ŞI ASIMILAREA INFORMAŢIILOR DE SPECIALITATE, ALE ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI, ALE DIDACTICII SPECIALITĂŢII, ALE PRACTICII PEDAGOGICE, ALE MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL ŞI CONVERTIREA ACESTORA LA NIVELUL APLICĂRII EFICIENTE ÎN PRACTICĂ.quot;
 13. 13. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ - ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI PENTRU CERCETARE - EXPERIMENT - PERFECŢIONARE elaborate de prof. Alexandru Moţ DEPARTAMENTUL PENTRU CERCETARE, EXPERIMENT, PERFECŢIONARE este o componentă a CABINETULUI METODIC şi se constituie în CENTRUL  DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ŞCOALĂ. În această accepţiune, departamentului îi revin următoarele atribuţii:  Monitorizează pregătirea personalului didactic cuprins în programul de perfecţionare în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.  Organizează activităţi de formare continuă a cadrelor didactice din şcoală, astfel încât să devină posibilă realizarea unui învăţământ transdisciplinar (cu  toate nivelurile acestuia: intra-, inter-, pluridisciplinaritate şi, respectiv, transdisciplinaritate efectivă). Acordă avizul de principiu pentru temele de cercetare sau experiment, propuse de personalul didactic al şcolii sau de către catedrele de specialitate,  comisia învăţătorilor, comisia diriginţilor. Monitorizează activitatea de cercetare şi experiment din şcoală.  Organizează sesiunea anuală de comunicări metodico-ştiinţifice din şcoală.  Coordonează practica pedagogică a studenţilor repartizaţi la Colegiul Bănăţean.  Organizează programul de perfecţionare a personalului didactic din şcoală: a) impus prin programul managerial;  b) propus de departamentele D.M.E., D.E. şi D.M.P.  c) cerut de instituţii ierarhic superioare în domeniul educaţional.  Organizează, în colaborare cu catedrele de specialitate, activităţi demonstrative de interes general, privind didactica specialităţii sau a managementului  educaţional. Provoacă prin activităţi de formare specifice dezvăţarea de practicile didactice învechite, cu scopul de a determina detaşarea profesorilor de mentalităţile  caracteristice unui învăţământ pentru toţi. Determină dezvoltarea profesională a angajaţilor CNB în direcţia compatibilizării structurilor educaţionale şi a angajaţilor educaţionali cu cerinţele şi cu  trebuinţele comunităţţi civilizate. Publică prin editura CNB „Traian Lalescu” carte didactică, destinată perfecţionării cadrelor didactice.  Realizează filme didactice şi materiale documentare în colaborare cu C.C.D., Universitatea de Vest în scopul formării competenţelor multiple ale  personalului didactic. (Banca de material didactic). Organizează activităţi de colaborare (schimburi de experienţă, invitaţi, mese rotunde, întâlniri tematice) cu Universitatea de Vest, cu alte instituţii de  învăţământ sau cu alţi colaboratori care pot influenţa pozitiv calitatea actului didactic şi a celui educaţional în Colegiul Bănăţean. Acordă avizul de principiu pentru publicaţiile care se realizează sub egida „Colegiului Bănăţeanquot;.  Elaborează Anuarul Colegiului Bănăţean.  Formulează şi prezintă Consiliului Profesoral propuneri pentru ameliorarea ofertei de învăţare pentru realizarea curriculumului la decizia şcolii.  Asigură perfecţionarea Corpului de metodişti ai Colegiului Bănăţean.  Organizează activităţi de formare iniţială/continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei – psihologia excelenţei - pentru echipele implicate în programele M.P.,  respectiv IPF.
 14. 14. PROGRAMELE DE EXPERIMENTE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2008/2009 PROGRAMUL ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI DE CARIERĂ (POŞC) PROGRAMUL PRACTICA PEDAGOGICĂ A STUDENŢILOR (PPS) PROGRAMUL ŞCOALA CONTINUĂ PROGRAMUL ARDOR PROGRAMUL DEZVOLTARE PRIN COOPERARE – FOCALIZAREA: experiment în extensie MENTORAT, TUTORIAT, CONSILIERE, CONSULTANŢĂ PROGRAMUL DE REVIGORARE A CATEDRELOR (RC) PROGRAMUL DE EXTENSIE A CABINETULUI METODIC PROGRAMUL „ŞCOALA PĂRINŢILOR”
 15. 15. TEME DE CERCETARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2008-2009 Starea educaţiei – eficienţa instrumentelor şi a mijloacelor de realizare a educaţiei, vizând orientarea valorică a personalităţii tânărului român, aflat într-o ţară al cărei obiectiv este dobândirea statului de partener competitiv în U.E. (integrarea europeană). Starea relaţiei familie-şcoală-comunitate din perspectiva ameliorării spaţiului de influenţă educaţională în care trăiesc copiii (cu centrare pe dubla perspectivă, prin corecţie şi prin valorificarea punctelor tari).
 16. 16. TEMELE DE PERFECŢIONARE DIN ANUL ŞCOLAR 2008-2009 - ofertă de formare continuă internă - Evaluări de progres şi sumative pe nivele de dificultate la clasele V - IX. Tehnici şi instrumente de evaluare în învăţarea limbilor moderne. Strategii de pregătire a examenului de bacalaureat cu elevii claselor a XII-a. Problematica proiectării evaluării elevului la decizia profesorului. Principii, tehnici şi proceduri în reevaluările la decizia elevului. Utilizarea Matricei de notare. Domenii, direcţii şi unităţi de competenţă în fişa de evaluare a activităţii cadrelor didactice de la Colegiul Bănăţean. Metode tehnici şi procedee de eficientizare a învăţării care promovează gândirea critică. Inteligenţele multiple. Determinarea profilului de inteligenţă. Orientări valorice ale personalităţii. Tipuri de personalitate. Dezvoltarea prin cooperare – focalizarea. Formarea şi dezvoltarea caracterului. Cadrul ERR - metodă didactică dominantă în orele de dirigenţie. Dimensiuni ale educaţiei în viziunea CNB (standarde naţionale şi europene în educaţie; educaţia pentru „omul integral”, educaţia pentru o viaţă eficientă, noile educaţii; delimitări conceptuale). Perfecţionarea corpului de metodişti. Contribuţia personală a cadrului didactic la revigorarea activităţii de catedră. Programul didactic personal. Eficienţa învăţării. Metode şi tehnici de învăţare rapidă. Programul „Formare de formatori”.
 17. 17. PROGRAMUL D.C.E.P. – 2009 elaborat de dir. prof. Florica-Maria Puşcaş Tipuri de activitate:  Cursuri - Seminarii - Dezbateri - Mese rotunde - Lecţii demonstrative - Referate - Proiecte - Portofolii - Comunicări ştiinţifico-didactice -
 18. 18. Se organizează sesiunea anuală de comunicări metodico-ştiinţifice quot;Eficienţă în învăţământquot;- IX - 2009 în colaborare cu IŞJ Timiş, cu următoarele secţiuni: PRIORITĂŢI ÎN EDUCAŢIE LA STANDARDE EUROPENE. CONTRIBUTII LA REALIZAREA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU FIECARE. EFICIENŢĂ ÎN PROGRAMELE PENTRU MAREA PERFORMANŢĂ. EFICIENŢĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. ELEVII ŞI CREAŢIILE LOR Se va publica un volum „Eficienţă în învăţământ - 2009quot; (volumul verde), ediţia a VIII-a care va cuprinde lucrările susţinute la sesiunea de comunicări din 24 mai 2008. Se vor organiza cursuri la distanţă pentru cadrele didactice din şcoală cu următoarele teme: Evaluări de progres şi sumative pe nivele de dificultate la clasele V –XI. Metode, tehnici şi procedee de eficientizare a învăţării care promovează gândirea critică. Orientări valorice ale personalităţii. Tipuri de personalitate. Dezvoltarea prin cooperare – focalizarea. a) realizarea echipelor binare şi anunţarea temei pentru focalizare: b) prezentarea soluţiilor găsite pentru focalizarea aleasă, în cadul sesiunii de comunicări din 20.05.2009. Acele comunicări care vor oferi soluţii pedagogice practicabile la probleme specifice CNB, vor fi premiate. Dimensiuni ale educaţiei în viziunea CNB (standarde naţionale şi europene în educaţie; noile educaţii – delimitări conceptuale). Eficienţa învăţării. Metode şi tehnici de învăţare rapidă. Se vor organiza următoarele seminarii / stagii de formare: Tehnici şi instrumente de evaluare în învăţarea limbilor moderne (seminar). Strategii de pregătire a examenului de bacalaureat cu elevii claselor a XII-a. Problematica proiectării evaluării elevului la decizia profesorului (dezbatere pe arii curriculare). Principii, tehnici şi proceduri în reevaluările la decizia elevului - dezbatere. Utilizarea matricei de notare - seminar. Inteligenţele multiple. Determinarea profilului de inteligenţă – stagiu în două etape. Formarea şi dezvoltarea caracterului (seminar). Cadrul ERR – metodă didactică dominantă în orele de dirigenţie. Materialele informative elaborate pentru seminarii / stagii constituie Anexa nr. 2 DCEP.
 19. 19. Se vor organiza activităţi de instruire a comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii ori de câte ori CA va decide evaluări tematice după cum urmează: Instruire de start Instruire tematică Documentele rezultate din activitatea corpului de metodişti instruiri, fişe de evaluare, de observare sistematică a lecţiei, evenimentele fundamentale ale lecţiei, deciziile de activare, strategiile de evaluare, concluziile şi rapoartele constituie anexe ale Programului D.E. DCEP va alcătui lista cu documentele didactice pe care cabinetul metodic le poate pune la dispoziţia cadrelor didactice şi studenţilor în PPS, în scopul autoperfecţionării lor. Oferta va fi afişată în sala profesorală. Aceasta constituie Anexa nr. 3 DCEP - 2009. Se va întocmi lista cu persoanele înscrise la examenele pentru obţinerea gradului didactic definitiv şi gradului II şi (Anexa nr. 4) doctoranzi. Se va întocmi lista cadrelor didactice care trebuie să urmeze cursuri de perfecţionare în specialitate, în anul şcolar 2008/2009 (Anexa 5). Se va actualiza lista formatorilor, a mentorilor, a metodiştilor CCD şi IŞJ, a profesorilor – asociaţi ai Universităţilor partenere; cadre didactice din CNB.(Anexa nr. 6) Se va redacta şi se va derula Programul PPS – 2009. (Anexa nr. 7) Se va redacta Programul schimburilor de experienţă care se vor desfăşura la CNB. (Anexa nr. 8) Fiecare catedră va redacta propriul Program IPF-2009, având ca referinţă Programul IPF-2009 elaborat de CM la decizia directorului şcolii. (Anexa nr. 9) DCEP oferă consultanţă, la cerere, asigurând calitatea consilierii fie prin experţii din şcoală, fie solicitând colaborarea unor experţi externi (CCD, IŞJ, Universitate). Se va relua elaborarea şi redactarea Anuarului CNB (Anexa nr. 11) „Anuarul de martie”. Se va derula Programul NET-ONLINE (Universul virtual – cunoaştere-autocunoaştere-autodepăşire), program de perfecţionare internă în utilizarea calculatorului.

×