Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qc dau thau

381 views

Published on

do go minh duong,

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qc dau thau

 1. 1. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH ÑOÂ QUY CHẾ ĐẤU THẦU CUNG CẤPVẬT TƯ - THIẾT BỊ - DỊCH VỤ ( Ban hành kèm theo quyết định số …………… ngày …………tháng ………. năm 2003 của Tổng Giám Đốc Công Ty CP KINH ĐÔ ) 1
 2. 2. Ban haønh laàn ñaàu MUÏC LUÏC CHÖÔNG I : TOÅNG QUAÙTÑieàu 1 : Nhaø thaàu hôïp leäÑieàu 2 : Haøng hoùa vaø dòch vuï hôïp leäÑieàu 3 : Chi phí tham döï thaàuCHÖÔNG II : HOÀ SÔ MÔØI THAÀUÑieàu 4 : Noäi dung Hoà sô môøi thaàuÑieàu 5 : Giaûi thích, laøm roõ vaø söûa ñoåi Hoà sô môøi thaàu CHÖÔNG III : CHUAÅN BÒ HOÀ SÔ THAM DÖÏ THAÀUÑieàu 6 : Ngoân ngöõ cuûa Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 7 : Noäi dung Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 8 : Ñôn thaàuÑieàu 9 : Bieåu giaù vaø tieán ñoä giao thaàuÑieàu 10 : YÙ kieán cuûa Nhaø thaàu veà noäi dung hôïp ñoàngÑieàu 11 : Taøi lieäu chöùng minh tö caùch vaø khaû naêng cuûa Nhaø thaàuÑieàu 12 : Taøi lieäu chöùng minh tính hôïp leä cuûa haøng hoùa vaø möùc ñoä phuø hôïp vôùi yeâu caàu neâu trong hoà sô môøi thaàuÑieàu 13 : Thôøi haïn hieäu löïc cuûa Hoà sô thaàuÑieàu 14 : Hình thöùc Hoà sô tham döï thaàu CHÖÔNG IV : NOÄP HOÀ SÔ THAM DÖÏ THAÀUÑieàu 15 : Nieâm phong Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 16 : Thôøi haïn noäp Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 17 : Söûa ñoåi vaø ruùt Hoà sô tham döï thaàu CHÖÔNG V : MêÔÛ THAÀU VAØ ÑAÙNH GIAÙ THAÀUÑieàu 18 : Môû thaàuÑieàu 19 : Laøm roõ Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 20 : Kieåm tra sô boä Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 21 : Ñaùnh giaù chi tieát Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 22 : Tieâu chuaån choïn Nhaø thaàu 2
 3. 3. Ñieàu 23 : Lieân laïc vôùi Beân Môøi thaàu CHÖÔNG VI : TRAO HÔÏP ÑOÀNGÑieàu 24 : Thay ñoåi khoái löôïng yeâu caàuÑieàu 25 : Chaáp nhaän vaø loaïi boû Hoà sô tham döï thaàuÑieàu 26 : Thoâng baùo truùng thaàu vaø kyù keát hôïp ñoàngÑieàu 27 : Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng CHÖÔNG VII : CAÙC MAÃU BIEÅU YEÂU CAÀU1 : THOÂNG BAÙO MÔØI THAÀU 2 : ÑÔN CHAØO HAØNG3 : BIEÅU GIAÙ VAØ TIEÁN ÑOÄ GIAO HAØNG 4 : HÔÏP ÑOÀNG5 : YÙ KIEÁN CUÛA NHAØ THAÀU VEÀ NOÄI DUNG HÔÏP 6: YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄTÑOÀNG7 : BAÛO LAÕNH THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG CHÖÔNG I : TOÅNG QUAÙTÑieàu 1 : Nhaø thaàu hôïp leä 1. Taát caû caùc ñôn vò coù ñaêng kyù kinh doanh hôïp phaùp, coù khaû naêng taøi chính vaø coù khaû naêng cung caáp haøng hoùa, nguyeân vaät lieäu, thieát bò vaø dòch vuï nhö neâu trong yeâu caàu cuûa Hoà sô môøi thaàu naøy ñeàu coù quyeàn tham döï thaàu. 2. Moãi Nhaø thaàu chæ ñöôïc noäp moät Hoà sô tham döï thaàu.Ñieàu 2 : Haøng hoùa vaø dòch vuï hôïp leä Taát caû caùc haøng hoùa vaø dòch vuï ñöôïc cung caáp theo hôïp ñoàng phaûi coù nguoàn goác roõ raøng, hôïp phaùp, ñöôïc pheùp löu haønh vaø nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam.Ñieàu 3 : Chi phí tham döï thaàu Nhaø thaàu phaûi chòu toaøn boä chi phí lieân quan ñeán vieäc chuaån bò vaø noäp Hoà sô tham döï thaàu, cuõng nhö chi phí cho quaù trình thöông thaûo hôïp ñoàng sau naøy. Trong baát kyø tröôøng hôïp naøo, Beân Môøi thaàu seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà nhöõng chi phí ñoù. CHÖÔNG II : HOÀ SÔ MÔØI THAÀUÑieàu 4 : Noäi dung Hoà sô môøi thaàu 1. Hoà sô môøi thaàu bao goàm : Thoâng baùo môøi thaàu – Höôùng daãn caùc Nhaø thaàu – Hôïp ñoàng – Yeâu caàu kyõ thuaät. 2. Nhaø thaàu phaûi xem xeùt taát caû caùc chæ daãn, maãu taøi lieäu, ñieàu khoaûn vaø yeâu caàu kyõ thuaät trong Hoà sô môøi thaàu. Hoà sô tham döï thaàu khoâng ñaùp öùng cô baûn caùc yeâu caàu cuûa hoà sô môøi thaàu thì seõ bò loaïi. Nhaø thaàu phaûi chòu moïi ruûi ro khi Hoà sô tham döï thaàu khoâng cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin caàn thieát ñaõ ñöôïc yeâu caàu trong Hoà sô môøi thaàu. 3
 4. 4. Ñieàu 5 : Giaûi thích, laøm roõ vaø söûa ñoåi Hoà sô môøi thaàu 1. Nhaø thaàu coù yeâu caàu giaûi thích Hoà sô môøi thaàu coù theå thoâng baùo cho beân Môøi thaàu baèng vaên baûn hay baèng fax ñeán ñòa chæ ghi trong Thoâng baùo môøi thaàu. Beân Môøi thaàu seõ traû lôøi moïi ñeà nghò giaûi thích Hoà sô môøi thaàu maø Beân Môøi thaàu nhaän ñöôïc tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàu ít nhaát naêm [5] ngaøy. Caùc vaên baûn traû lôøi cuûa Beân Môøi thaàu seõ ñöôïc göûi qua fax hoaëc tröïc tieáp ñeán taát caû nhöõng Nhaø thaàu ñaõ ñaêng kyù tham döï chaøo thaàu, bao goàm caû caâu hoûi nhöng khoâng neâu teân Nhaø thaàu ñaõ ñaët caâu hoûi. 2. Vaøo baát kyø thôøi gian naøo tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàu, vì lyù do naøo ñoù, Beân Môøi thaàu coù theå söûa ñoåi Hoà sô môøi thaàu baèng caùch göûi taøi lieäu boå sung Hoà sô môøi thaàu. Taøi lieäu boå sung naøy laø moät phaàn cuûa Hoà sô môøi thaàu vaø ñöôïc thoâng baùo baèng vaên baûn hay baèng fax ñeán taát caû nhöõng Nhaø thaàu ñaõ ñaêng kyù tham döï thaàu. 3. Ñeå cho Nhaø thaàu coù ñuû thôøi gian xem xeùt taøi lieäu boå sung vaø chuaån bò Hoà sô tham döï thaàu, Beân Môøi thaàu coù theå gia haïn thôøi gian noäp hoà sô (thôøi ñieåm ñoùng thaàu) vaø thay ñoåi ngaøy môû thaàu. CHÖÔNG III : CHUAÅN BÒ HOÀ SÔ THAM DÖÏ THAÀUÑieàu 6 : Ngoân ngöõ cuûa Hoà sô tham döï thaàu Hoà sô tham döï thaàu do Nhaø thaàu chuaån bò, taát caû thö tín vaø taøi lieäu trao ñoåi giöõa Nhaø thaàu vaø beân Môøi thaàu coù lieân quan ñeán vieäc thaàu phaûi ñöôïc vieát baèng Tieáng Vieät. Caùc taøi lieäu khaùc do Nhaø thaàu cung caáp coù theå ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ khaùc nhöng phaûi ñöôïc keøm theo baûn dòch ra Tieáng Vieät. Ñeå phuïc vuï cho muïc ñích xeùt thaàu, baûn dòch seõ ñöôïc öu tieân xem xeùt.Ñieàu 7 : Noäi dung Hoà sô tham döï thaàu Hoà sô tham döï thaàu do caùc Nhaø thaàu chuaån bò goàm coù : 1/. Ñôn chaøo haøng, phuø hôïp vôùi Ñieàu 8. 2/. Bieåu giaù vaø tieán ñoä giao haøng, phuø hôïp vôùi Ñieàu 9. 3/. YÙ kieán cuûa Nhaø thaàu veà noäi dung hôïp ñoàng, phuø hôïp vôùi Ñieàu10. 4/. Taøi lieäu chöùng minh caùc naêng löïc cuûa Nhaø thaàu, phuø hôïp vôùiÑieàu 11. 5/. Taøi lieäu chöùng minh tính hôïp leä cuûa haøng hoùa, phuø hôïp vôùi Ñieàu12.Ñieàu 8 : Ñôn thaàu 1. Nhaø thaàu phaûi ghi ñaày ñuû caùc noäi dung trong Ñôn thaàu theo maãu ñính keøm trong Hoà sô thaàu. Ngöôøi kyù ñôn thaàu phaûi laø ñaïi dieän 4
 5. 5. theo phaùp luaät hoaëc ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa Nhaø thaàu. Trong tröôøng hôïp ngöôøi kyù laø ñaïi dieän theo uûy quyeàn thì phaûi coù giaáy uûy quyeàn hôïp leä cuûa Nhaø thaàu. 2. Nhaø thaàu phaûi ghi treân Ñôn thaàu ñòa chæ vaø soá maùy fax chính thöùc, nhö vaäy moïi thoâng tin gôûi ñeán hoaëc gôûi ñi theo ñòa chæ ñoù môùi coù hieäu löïc. Neáu coù thay ñoåi ñòa chæ hoaëc soá maùy fax, Nhaø thaàu phaûi thoâng baùo ngay cho Beân Môøi thaàu.Ñieàu 9 : Bieåu giaù vaø tieán ñoä giao thaàu 1. Nhaø thaàu chaøo giaù haøng hoùa treân cô sôû “Hôïp ñoàng troïn goùi”. a) Nhaø thaàu phaûi ñieàn ñaày ñuû chi tieát ñôn giaù, toång giaù vaø tieán ñoä giao haøng cuûa töøng goùi thaàu ñöôïc chaøo haøng theo maãu ñính keøm trong Hoà sô thaàu. b) Moãi goùi thaàu goàm moät hay nhieàu maët haøng cuøng chuûng loaïi. Nhaø thaàu ñöôïc quyeàn choïn löïa chaøo taát caû hoaëc moät soá hoaëc chæ moät goùi thaàu, nhöng phaûi chaøo ñuû chuûng loaïi maët haøng vaø ñuùng soá löôïng yeâu caàu ñoái vôùi goùi thaàu ñoù. c) Giaù thaàu ñöôïc tính baèng ñoàng Vieät Nam, bao goàm giaù xuaát xöôûng cuûa Nhaø cung caáp, chi phí vaän chuyeån ñeå giao haøng taïi kho Ngöôøi mua vaø caùc khoaûn thueá theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. d) Giaù ñöôïc Nhaø thaàu chaøo seõ giöõ coá ñònh trong suoát thôøi gian hieäu löïc cuûa Hoà sô tham döï thaàu vaø khoâng ñöôïc thay ñoåi vì baát cöù lyù do gì. 2. Tieán ñoä giao haøng tính baèng ngaøy (keå caû ngaøy nghæ theo qui ñònh Nhaø nöôùc) keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng vaø coù chia ra soá löôïng thaàu phaûi giao tröôùc töøng moác tieán ñoä. Tieán ñoä giao haøng ñöôïc chaøo khoâng chaäm quaù……. Ngaøy so vôùi tieán ñoä yeâu caàu cuûa Hoà sô môùi thaàu, goùi thaàu coù tieán ñoä giao haøng chaäm hôn thôøi haïn naøy seõ bò Beân Môøi thaàu loaïi boû trong quùa trình xeùt thaàu. 3. Tröôøng hôïp Nhaø thaàu coù ñeà xuaát giaûm giaù thì phaûi neâu chi tieát phaàn giaûm giaù ñöôïc phaân boå cuï theå cho caùc goùi thaàu naøo vaø giaù trò giaûm cho moãi goùi thaàu laø bao nhieâu. Neáu Nhaø thaàu khoâng neâu cuï theå thì ñöôïc hieåu laø vieäc giaûm giaù aùp duïng ñeàu cho caùc goùi thaàu trong baûn chaøo.Ñieàu 10 : YÙ kieán cuûa Nhaø thaàu veà noäi dung hôïp ñoàng 1. Nhaø thaàu neân xem xeùt kyõ löôõng noäi dung cuûa hôïp ñoàng ñöôïc ñính keøm theo Hoà sô môøi thaàu vaø coù theå phaùt bieåu söûa ñoåi boå sung (neáu coù). 2. YÙ kieán cuûa Nhaø thaàu laø moät yeáu toá ñeå xem xeùt trong vieäc ñaùnh giaù Hoà sô tham döï thaàu.Ñieàu 11 : Taøi lieäu chöùng minh tö caùch vaø naêng löïc cuûa Nhaøthaàu Nhaø thaàu phaûi cung caáp caùc taøi lieäu chöùng minh tö caùch vaø naênglöïc cuûa mình : 5
 6. 6. 1. Taøi lieäu chöùng minh Nhaø thaàu ñaõ ñaêng kyù kinh doanh hôïp phaùp, vôùi ngaønh ngheà kinh doanh phuø hôïp vôùi phaïm vi coâng vieäc ñöôïc neâu trong hoà sô môøi thaàu. 2. Tröôøng hôïp nhaø thaàu chaøo haøng khoâng phaûi do mình saûn xuaát thì nhaø thaàu phaûi ñöôïc nhaø saûn xuaát cam keát cung caáp haøng hoùa vaø thôøi gian giao haøng chi tieát cho goùi thaàu naøy phuø hôïp vôùi haøng hoùa vaø tieán ñoä giao haøng do nhaø cung caáp chaøo, hoaëc caùc taøi lieäu khaùc chöùng minh haøng hoùa ñaõ thuoäc sôû höõu cuûa Nhaø thaàu.Ñieàu 12 : Taøi lieäu chöùng minh tính hôïp leä cuûa haøng hoùa vaø möùc ñoä phuø hôïp vôùi yeâu caàu neâu trong Hoà sô môøi thaàu 1. Nhaø thaàu phaûi cung caáp caùc taøi lieäu ñeå chöùng minh haøng hoùa ñöôïc chaøo laø hôïp leä vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu neâu trong Hoà sô môøi thaàu. Toaøn boä caùc taøi lieäu naøy coù theå döôùi hình thöùc vaên baûn, baûn veõ vaø soá lieäu, ñöôïc gheùp chung thaønh moät taäp – “Taäp Kyõ Thuaät” – bao goàm : a. Baûng moâ taû chi tieát ñaëc tính kyõ thuaät vaø tính naêng söû duïng cô baûn cuûa haøng hoùa. b. YÙ kieán cuûa Nhaø thaàu veà töøng ñieàu khoaûn yeâu caàu kyõ thuaät cuûa Beân Môøi thaàu ñeå chöùng minh söï ñaùp öùng veà cô baûn cuûa haøng hoùa vaø dòch vuï ñoái vôùi nhöõng yeâu caàu ñoù, hoaëc neâu roõ nhöõng sai leäch so vôùi yeâu caàu kyõ thuaät. c. Baûn sao bieân baûn thöû nghieäm ñieån hình (neáu coù) cuûa caùc maët haøng ñöôïc chaøo do moät ñôn vò thöû nghieäm ñoäc laäp thöïc hieän ñeå chöùng minh haøng hoùa cung caáp ñaùp öùng caùc yeâu caàu kyõ thuaät ñöôïc neâu trong Hoà sô môøi thaàu. d. Caùc yeâu caàu khaùc ñöôïc neâu trong Phaàn “Yeâu caàu kyõ thuaät” ñöôïc ñính keøm theo Hoà sô môøi thaàu . 2. Caên cöù vaøo caùc yeâu caàu ñöôïc neâu trong Phaàn “Yeâu caàu kyõ thuaät”, Nhaø thaàu caàn cung caáp caùc haøng maãu cuûa caùc goùi thaàu sau ñaây ñeå Beân Môøi thaàu coù theâm yeáu toá ñaùnh giaù möùc ñoä phuø hôïp cuûa haøng hoùa ñoái vôùi yeâu caàu kyõ thuaät, : - Goùi thaàu soá … : ………….. - Goùi thaàu soá … : ………….. 3. Haøng maãu phaûi ñöôïc daùn giaáy ghi teân Nhaø thaàu vaø soá goùi thaàu ñeå phaân bieät. Haøng maãu ñöôïc Nhaø thaàu giao cho Beân Môøi thaàu vaøo luùc noäp Hoà sô tham döï thaàu vaø seõ ñöôïc hoaøn traû cho Nhaø thaàu ngay sau khi keát quûa thaàu ñöôïc coâng boá.Ñieàu 13 : Thôøi haïn hieäu löïc cuûa Hoà sô thaàu 1) Hoà sô tham döï thaàu coù hieäu löïc trong thôøi haïn saùu möôi (60) ngaøy keå töø thôøi ñieåm ñoùng thaàu. Hoà sô tham döï thaàu coù thôøi gian hieäu löïc ngaén hôn seõ bò coi laø khoâng hôïp leä vaø bò loaïi boû. 6
 7. 7. 2) Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, Beân Môøi thaàu coù theå yeâu caàu Nhaø thaàu gia haïn hieäu löïc cuûa Hoà sô tham döï thaàu. Yeâu caàu vaø phuùc ñaùp veà vieäc naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng vaên baûn (hoaëc baèng fax). Nhaø thaàu coù quyeàn chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän yeâu caàu gia haïn naøy nhöng khoâng ñöôïc thay ñoåi noäi dung Hoà sô tham döï thaàu ñaõ noäp.Ñieàu 14 : Hình thöùc Hoà sô tham döï thaàu 1. Nhaø thaàu phaûi chuaån bò moät baûn goác cuûa Hoà sô tham döï thaàu bao goàm caùc taøi lieäu nhö qui ñònh taïi Ñieàu 7 neâu treân vaø ghi roõ laø “Baûn goác”. Ngoaøi ra, Nhaø thaàu cuõng phaûi noäp 2 baûn sao Hoà sô tham döï thaàu vaø ghi roõ laø “Baûn sao”. Trong tröôøng hôïp coù söï khaùc bieät giöõa baûn goác vaø baûn sao thì vieäc ñaùnh giaù cuûa Beân Môøi thaàu seõ döïa treân noäi dung cuûa Baûn goác. 2. Baûn goác vaø caùc baûn sao cuûa Hoà sô tham döï thaàu phaûi ñöôïc ñaùnh maùy hay vieát baèng möïc khoâng taåy ñöôïc vaø coù ñaùnh soá trang coù heä thoáng vaø lieân tuïc. Beân caïnh nhöõng choã söûa ñoåi vaø nhöõng trang thoâng soá kyõ thuaät baûo haønh cuûa thieát bò phaûi do ngöôøi kyù ñôn chaøo haøng kyù xaùc nhaän. CHÖÔNG IV : NOÄP HOÀ SÔ THAM DÖÏ THAÀUÑieàu 15 : Nieâm phong Hoà sô tham döï thaàu 1. Nhaø thaàu phaûi nieâm phong 01 baûn goác vaø 02 baûn sao cuûa Hoà sô tham döï thaàu vaø ñöïng trong 03 phong bì rieâng bieät. Beân ngoaøi moãi phong bì phaûi ghi roõ raøng “Baûn goác” hoaëc “Baûn sao”. Taát caû 03 phong bì naøy ñöôïc ñaët vaøo moät phong bì ngoaøi beàn chaéc vaø coù daáu nieâm phong. 2. Treân taát caû caùc phong bì trong vaø ngoaøi phong bì phaûi ghi roõ ñòa chæ ngöôøi nhaän nhö sau : Teân Nhaø thaàu : ……………………………………… Ñòa chæ : ……………………………………………… Ñieän thoaïi : ………………. Fax ……………………. HOÀ SÔ THAM DÖÏ THAÀU CUNG CAÁP . . . . . . . . . . . . Kính gôûi : COÂNG TY COÅ PHAÀN KHANG ÑIEÀN Ñòa chæ : 7
 8. 8. Ñieàu 16 : Thôøi haïn noäp Hoà sô tham döï thaàu 1. Hoà sô tham döï thaàu phaûi ñöôïc gôûi ñeán ñòa chæ cuûa Beân Môøi thaàu vaø theo thôøi haïn ñöôïc qui ñònh trong Thoâng baùo môøi thaàu. Moïi Hoà sô tham döï thaàu maø Beân Môøi thaàu nhaän ñöôïc sau Thôøi ñieåm ñoùng thaàu seõ bò hoaøn traû laïi cho Nhaø thaàu theo hieän traïng giöõ nguyeân phong bì khi nhaän, taïi ñòa ñieåm noäp Hoà sô tham döï thaàu. 2. Beân Môøi thaàu coù theå gia haïn thôøi gian noäp thaàu (Thôøi ñieåm ñoùng thaàu) theo Ñieàu 5.2. Trong tröôøng hôïp naøy taát caû caùc quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa Beân Môøi thaàu vaø Nhaø thaàu seõ keùo daøi ñeán thôøi haïn môùi.Ñieàu 17 : Söûa ñoåi vaø ruùt Hoà sô tham döï thaàu 1. Nhaø thaàu coù theå thay ñoåi hoaëc boå sung Hoà sô tham döï thaàu sau khi ñaõ noäp vôùi ñieàu kieän Beân Môøi thaàu nhaän ñöôïc Thoâng baùo baèng vaên baûn veà phaàn thay ñoåi boå sung Hoà sô tham döï thaàu tröôùc Thôøi ñieåm ñoùng thaàu. 2. Thoâng baùo ruùt Hoà sô tham döï thaàu coù theå göûi tröïc tieáp hoaëc baèng fax nhöng phaûi göûi tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàu (tính theo daáu böu ñieän). 3. Sau thôøi ñieåm ñoùng thaàu, khoâng Nhaø thaàu naøo ñöôïc pheùp söûa ñoåi hoaëc ruùt hoà sô tham döï thaàu. CHÖÔNG V : MêÔÛ THAÀU VAØ ÑAÙNH GIAÙ THAÀUÑieàu 18 : Môû thaàu 1. Beân Môøi thaàu seõ môû caùc hoà sô tham döï thaàu vaøo ngaøy, giôø vaø ñòa ñieåm ghi ôû thoâng baùo môøi thaàu. Ñaïi dieän cuûa Nhaø thaàu coù theå tham gia môû thaàu vaø neáu tham gia ñaïi dieän cuûa Nhaø thaàu seõ kyù vaøo bieân baûn môû thaàu. 2. Beân Môøi thaàu coâng boá teân Nhaø thaàu, giaù chaøo, giaûm giaù, nhöõng phaàn söûa ñoåi vaø nhöõng thoâng tin khaùc maø Beân Môøi thaàu thaáy caàn coâng boá trong leã môû thaàu.Ñieàu 19 : Laøm roõ Hoà sô tham döï thaàu Trong quaù trình xeùt thaàu, Beân Môøi thaàu coù theå yeâu caàu Nhaø thaàu laøm saùng toû nhöõng ñieàu chöa roõ trong Hoà sô tham döï thaàu. Moïi yeâu caàu giaûi thích cuûa Beân Môøi thaàu vaø phuùc ñaùp cuûa Nhaø thaàu ñeàu phaûi baèng vaên baûn. Trong quaù trình laøm roõ, Nhaø thaàu khoâng ñöôïc pheùp thay ñoåi giaù cuõng nhö baûn chaát cuûa Hoà sô tham döï thaàu.Ñieàu 20 : Kieåm tra sô boä Hoà sô tham döï thaàu 1. Tröôùc khi ñaùnh giaù chi tieát caùc Hoà sô tham döï thaàu, Beân Môøi thaàu seõ xaùc ñònh xem moãi Hoà sô tham döï thaàu : 8
 9. 9. (a) Coù thoûa maõn caùc tieâu chuaån tö caùch quy ñònh trong Ñieàu 1 hay khoâng. (b) Ñaõ ñöôïc kyù ñuùng quy ñònh chöa. (c) Coù ñaùp öùng veà cô baûn caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø caùc ñieàu khoaûn quy ñònh trong Hoà sô môøi thaàu hay khoâng. 2. Neáu moät Hoà sô tham döï thaàu ñöôïc xaùc ñònh laø khoâng ñaùp öùng veà cô baûn seõ bò loaïi vaø Nhaø thaàu khoâng ñöôïc pheùp taïo söï ñaùp öùng baèng vieäc chænh söûa hay ruùt laïi caùc choã sai leäch hay ñieàu kieän haïn cheá khoâng phuø hôïp maø caùc ñieàu ñoù ñaõ ñöôïc neâu trong Hoà sô tham döï thaàu noäp tröôùc thôøi ñieåm ñoùng thaàu. Hoà sô tham döï thaàu coù theå bò loaïi do moät trong caùc nguyeân nhaân, bao goàm nhöng khoâng haïn cheá bôûi danh muïc döôùi ñaây : a. Tö caùch phaùp nhaân cuûa Nhaø thaàu khoâng ñaûm baûo theo yeâu caàu (Giaáy pheùp kinh doanh, giaáy pheùp hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi VN.… nhö ñaõ quy ñònh trong Ñieàu 1) b. Teân Nhaø thaàu khoâng coù trong danh saùch caùc Nhaø thaàu ñaõ ñaêng kyù tham döï thaàu. c. Nguoàn goác haøng hoùa khoâng hôïp leä. d. Hoà sô tham gia thaàu khoâng nieâm phong hoaëc noäp khoâng ñuùng quy ñònh. e. Thieáu chöõ kyù cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät hoaëc ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn cuûa Nhaø thaàu. f. Khoâng coù giaáy uûy quyeàn hôïp leä neáu laø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn kyù. g. Hoà sô tham döï thaàu coù nhöõng ñieåm khaùc bieät cô baûn so vôùi quy ñònh trong Hoà sô môøi thaàu (sai leäch cô baûn). h. Baûn chaøo moät phaàn (khoâng ñuû khoái löôïng yeâu caàu cuûa goùi thaàu). i. Baûn chaøo khoâng tuaân theo caùc ñieàu kieän kyõ thuaät (Nhaø thaàu seõ ñöôïc yeâu caàu noäp thoâng tin boå sung neáu Beân Môøi thaàu thaáy caàn thieát). j. Nhaø thaàu ñöùng teân trong hai Hoà sô tham döï thaàu cuûa cuøng moät goùi thaàu. k. Khoâng ñaùp öùng caùc ñieàu kieän tieân quyeát khaùc ñaõ ñöôïc quy ñònh trong Hoà sô môøi thaàu.Ñieàu 21 : Ñaùnh giaù chi tieát Hoà sô tham döï thaàu 1) Beân Môøi thaàu seõ ñaùnh giaù chi tieát caùc Hoà sô tham döï thaàu xem coù ñaùp öùng nhöõng ñieåm cô baûn nhö ñaõ neâu taïi Ñieàu 20 hay khoâng. 2) Neáu Hoà sô môøi thaàu coù nhieàu goùi thaàu thì Beân Môøi thaàu seõ ñaùnh giaù, so saùnh baûn chaøo treân cô sôû töøng goùi thaàu rieâng bieät. 9
 10. 10. 3) Caùc loãi soá hoïc trong Hoà sô tham döï thaàu seõ ñöôïc söûa nhö sau: a. Trong tröôøng hôïp coù baát kyø ñieåm khoâng nhaát quaùn naøo giöõa con soá ñaùnh maùy vaø con soá vieát tay, thì con soá vieát tay seõ coù giaù trò. b. Trong tröôøng hôïp coù baát kyø ñieåm naøo khoâng nhaát quaùn trong vieäc dieãn ñaït caùc con soá baèng soá vaø baèng chöõ vieát thì chöõ vieát ñöôïc xem laø ñuùng. c. Trong tröôøng hôïp coù baát kyø ñieåm naøo khoâng nhaát quaùn giöõa baûng toång hôïp giaù chaøo vaø baûng giaù chi tieát töøng muïc thì baûng giaù chi tieát seõ coù giaù trò. d. Trong tröôøng hôïp coù baát kyø ñieåm naøo khoâng nhaát quaùn giöõa ñôn giaù vaø soá tieàn cuûa moät khoái löôïng thì ñôn giaù seõ coù giaù trò. e. Soá tieàn ñöôïc ñieàn vaøo maø khoâng coù ñôn giaù töông öùng thì ñôn giaù laø con soá coù ñöôïc baèng caùch chia soá tieàn cho khoái löôïng. f. Khi ñôn giaù ñieàn vaøo maø soá tieàn boû troáng, soá tieàn seõ laø con soá coù ñöôïc baèng caùch nhaân khoái löôïng vôùi ñôn giaù. g. Neáu coù söï nhaàm laãn do daáu ngaét haøng nghìn hoaëc ñôn vò vaø ñöôïc xaùc minh laø hôïp lyù thì cuõng coù theå ñöôïc hieäu chænh. h. Trong tröôøng hôïp thueá suaát do Nhaø thaàu aùp duïng khaùc vôùi quy ñònh hieän haønh ñoái vôùi maët haøng thì baûn chaøo seõ ñöôïc hieäu chænh theo thueá suaát quy ñònh.4) Toång giaù chaøo ghi trong Hoà sô tham döï thaàu seõ ñöôïc Beân Môøi thaàu ñieàu chænh theo ñuùng caùc caùch thöùc chænh söûa loãi neâu treân vaø ñöôïc thoâng baùo cho Nhaø thaàu ñeå xaùc nhaän soá lieäu treân vaø khi ñöôïc Nhaø thaàu ñoàng yù, seõ coù giaù trò raøng buoäc ñoái vôùi Nhaø thaàu. Neáu Nhaø thaàu khoâng chaáp nhaän giaù chaøo theo caùch chænh söûa nhö treân, Beân Môøi thaàu seõ loaïi.5) Hoà sô tham döï thaàu cuûa Nhaø thaàu ñoù. Neáu giaù trò tuyeät ñoái cuûa toång caùc hieäu chænh loãi soá hoïc neâu treân, tröø muïc (g) vaø (h) (neáu coù) vöôït quaù 15% giaù chaøo ban ñaàu thì Hoà sô tham döï thaàu ñoù seõ bò loaïi.6) Ñaùnh giaù chi tieát ñöôïc thöïc hieän nhaèm xaùc ñònh giaù ñaùnh giaù cuûa caùc baûn chaøo treân cô sôû quy ñoåi veà cuøng maët baèng kyõ thuaät, taøi chính, thöông maïi vaø seõ laø cô sôû ñeå so saùnh caùc baûn chaøo. Beân Môøi thaàu seõ ñöa caùc yeáu toá sau vaøo giaù ñaùnh giaù: a. Giaù chaøo nhö treân neâu taïi Ñieàu 9 (ñaõ ñöôïc hieäu chænh soá hoïc nhö quy ñònh taïi Ñieàu 21.2). b. Ñeà xuaát giaûm giaù cuûa Nhaø thaàu (nhö neâu taïi Ñieàu 9.4). c. Sai leäch veà tieán ñoä giao haøng so vôùi quy ñònh cuûa Hoà sô môøi thaàu. 10
 11. 11. d. Hieäu chænh cho caùc sai leäch veà kyõ thuaät (sai leäch nhoû, khoâng phaûi laø cô baûn) ñöôïc neâu Phaàn “Yeâu caàu kyõ thuaät”. 7) Ñeå hieäu chænh veà tieán ñoä giao haøng neâu trong Ñieàu 21.3, Beân Môøi thaàu seõ aùp duïng phöông phaùp tính toaùn sau ñaây: Beân Môøi thaàu yeâu caàu haøng hoùa phaûi ñöôïc giao theo ñuùng tieán ñoä yeâu caàu neâu trong Hoà sô môøi thaàu. Neáu tieán ñoä giao haøng do Nhaø thaàu neâu trong Hoà sô tham döï thaàu chaäm hôn so vôùi yeâu caàu thì Beân Môøi thaàu seõ coäng vaøo giaù chaøo cuûa Nhaø thaàu moät khoaûn tieàn phaït theo nhö quy ñònh ñieàu 8.1.1 cuûa “Hôïp ñoàng”. Tuy nhieân, neáu goùi thaàu naøo coù tieán ñoä chaäm quaù thôøi gian cho pheùp nhö quy ñònh taïi ñieàu 9.3 thì goùi thaàu ñoù seõ bò loaïi boû.Ñieàu 22 : Tieâu chuaån choïn Nhaø thaàu Nhaø thaàu ñöôïc choïn truùng thaàu laø Nhaø thaàu coù Hoà sô tham döï thaàu ñaùp öùng cô baûn caùc yeâu caàu cuûa Hoà sô môøi thaàu vaø goùi thaàu coù giaù ñaùnh giaù tính toaùn theo quy ñònh (Ñieàu 21) laø giaù thaáp nhaát.Ñieàu 23 : Lieân laïc vôùi Beân Môøi thaàu 1. Tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi ñieàu 19, khoâng Nhaø thaàu naøo ñöôïc pheùp lieân laïc vôùi Beân Môøi thaàu veà caùc vaán ñeà lieân quan tôùi Hoà sô tham döï thaàu cuûa hoï keå töø ngaøy môû thaàu ñeán khi keát quaû thaàu ñöôïc coâng boá. 2. Hoà sô tham döï thaàu cuûa Nhaø thaàu seõ bò loaïi neáu Nhaø thaàu naøy coá yù taùc ñoäng ñeán quaù trình xeùt thaàu. CHÖÔNG VI : TRAO HÔÏP ÑOÀNGÑieàu 24 : Thay ñoåi khoái löôïng yeâu caàu Beân Môøi thaàu baûo löu quyeàn taêng hoaëc giaûm soá löôïng hoaëc boû baát kyø goùi thaàu naøo ñöôïc chaøo trong Bieåu giaù maø khoâng thay ñoåi ñôn giaù vaø caùc ñieàu kieän khaùc cuûa hôïp ñoàng vaøo thôøi ñieåm trao hôïp ñoàng.Ñieàu 25 : Chaáp nhaän vaø loaïi boû Hoà sô tham döï thaàu Beân Môøi thaàu baûo löu quyeàn chaáp nhaän hoaëc loaïi boû baát kyø Hoà sô tham döï thaàu naøo, huûy boû keát quaû chaøo haøng vaø loaïi boû taát caû caùc Hoà sô tham döï thaàu vaøo baát kyø thôøi ñieåm naøo tröôùc khi trao hôïp ñoàng maø khoâng phaûi chòu traùch vôùi caùc Nhaø thaàu veà lyù do maø Beân Môøi thaàu haønh ñoäng nhö vaäy.Ñieàu 26 : Thoâng baùo truùng thaàu vaø kyù keát hôïp ñoàng 1. Nhaø thaàu coù Hoà sô tham döï thaàu ñaùp öùng cô baûn Hoà sô môøi thaàu vaø goùi thaàu coù chaøo giaù thaáp nhaát seõ ñöôïc Beân Môøi thaàu thoâng baùo môøi ñeán thöông thaûo hoaøn thieän hôïp ñoàng. Muïc ñích 11
 12. 12. cuûa thöông thaûo hoaøn thieän hôïp ñoàng laø ñeå laøm roõ, hoaëc söûa ñoåi boå sung nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình xeùt thaàu. Sau khi thöông thaûo thaønh coâng Beân môøi thaàu seõ coù thoâng baùo truùng thaàu. Thö thoâng baùo truùng thaàu naøy seõ ghi roõ toång soá tieàn maø Beân Môøi thaàu seõ thanh toaùn cho Nhaø thaàu veà vieäc thöïc hieän nghóa vuï cuûa Nhaø thaàu nhö quy ñònh trong hôïp ñoàng. 2. Hôïp ñoàng seõ bao goàm taát caû caùc thoûa thuaän giöõa Beân Môøi thaàu vaø Nhaø thaàu. Trong voøng 14 MÔØI THAÀU THOÂNG BAÙO ngaøy sau khi göûi thoâng baùo truùng thaàu, Nhaø thaàu phaûi kyù hôïp ñoàng vaø göûi laïi cho Beân Môøi thaàu hoaëc cuøng gaëp nhau ñeå ñi ñeán kyù keát hôïp ñoàng. CoângSau Coå hôïp ñoàng ñöôïc kyùtoå chöùc môøi thaàu cung caáp vaät tö / 3. Ty khi Phaàn Khang Ñieàn keát, Beân Môøi thaàu seõ nhanh choùng thieát bò / dòch vuï cho: caùc ngöôøi döï thaàu khaùc bieát raèng Hoà sô tham döï thoâng baùo cho thaàu cuûa hoï ñaõ khoâng ñöôïc choïn. (teân döï aùn,nhaø maùy, neáu coù) Ñieàu 27 : Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng ……………………………………………………………………………………………… 1. Trong voøng möôøi boán (14) ngaøy keå töø ngaøy nhaän thoâng baùo …………….. thaàu, Nhaø thaàu truùng thaàu seõ noäp Baûo laõnh thöïc hieän hôïp truùng ñoàng (theo maãu ñính keøm trong Hoà sô môøi thaàu) vôùi giaù trò baèng Coâng Ty Coå Phaàn Khang Ñieàn xin môøi caùc Nhaø thaàu trong nöôùc coù 3% (ba phaàn traêm) toång giaù trò hôïp ñoàng vaø coù hieäu löïc keå töø ñuû ñieàu kieän vaø naêng löïc tôùi tham döï thôøi haïn giao haøng cuoái/ caùc ngaøy kyù hôïp ñoàng cho ñeán heát thaàu cung caáp loâ haøng cuøng goùi dòch vuïtheâm 60 ngaøy. coäng naøy.A. PHAÏM VINhaø thaàu truùng thaàu khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu neâu 2. Neáu CUNG CAÁP taïi Ñieàu 26.2 vaø 27.1 thì seõ bò loaïi vaø tuøy tröôøng hôïp maø Beân 1. CaùcMôøi thaàu ñöôïc thaàu coù cho Nhaø thaàu xeáp thöù yeâuhoaëc nhö sau: goùi seõ trao thaàu khoái löôïng vaø tieán ñoä hai caàu môøi thaàu laïi. Goùi thaàu Danh muïc haøng ÑVT Khoái Tieán ñoä yeâu soá hoùa löôïng caàu CHÖÔNG VII : CAÙC MAÃU BIEÅU YEÂU 1 CAÀU 2 1. Thoâng baùo môøi thaàu … 2. Ñôn chaøo haøng 3. Bieåu giaù vaø tieán ñoä giao haøng 2. Ñòa ñieåm giao haøng: 4. YÙ kieán cuûa Nhaø thaàu veà noäi dung hôïp ñoàng …………………………………………………………………………………… 5. Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng ………………………………………… 6. Hôïp ñoàng 7. Yeâu caàu kyõ thuaätB. THUÛ TUÏC THAM DÖÏ 1. Caùc nhaø thaàu coù nguyeän voïng tham döï thaàu coù theå tìm hieåu theâm caùc thoâng tin chi tieát vaø mua hoà sô döï thaàu taïi ñòa chæ : COÂNG TY COÅ PHAÀN Khang Ñieàn Ñòa chæ: MAÃU 1Ñieän thoaïi: ………………………………… Fax: ………………………………….. E-mail : …………………………………. 2. Caùc nhaø thaàu ñaêng kyù thaàu seõ mua 01 boä hoà sô môøi thaàu hoaøn 12 chænh vôùi moät khoaûn leä phí khoâng hoaøn laïi laø ………………………… VNÑ taïi ñòa chæ neâu treân töø 8 giôø ñeán 16 giôø caùc ngaøy töø ngaøy…
 13. 13. 13
 14. 14. Tieâu ñeà cuûa Nhaø thaàu MAÃU 2 Ngaøy thaùng naêm 200 ...Soá : . . . . . . . . . ÑÔN CHAØO HAØNG Kính gôûi: COÂNG TY COÅ PHAÀN KHANG ÑIEÀNÑôn vò chuùng toâi laø :…………………………………………………………………………………………………………………………………Ñòa chæ : .................................................................................................................Ñieän thoaïi soá : ............................................... Fax soá : ..................................... Sau khi xem xeùt kyõ löôõng Hoà sô môøi thaàu maø chuùng toâi ñaõ nhaänñöôïc, chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây cam keát ñöôïc cung caáp haøng hoùatheo ñuùng yeâu caàu cuûa Hoà sô môøi thaàu vôùi toång giaù chaøo laø:……………………………………………………………………………………… (vieátbaèng soá vaø baèng chöõ). Chi tieát veà giaù chaøo vaø tieán ñoä giao haøng cuûa caùc goùi thaàuñöôïc lieät keâ trong Bieåu giaù vaø tieán ñoä giao haøng ñính keøm vaø laø moätphaàn cuûa Hoà sô tham döï thaàu naøy. Neáu Hoà sô tham döï thaàu cuûa chuùng toâi ñöôïc chaáp nhaän, chuùngtoâi seõ kyù hôïp ñoàng vaø noäp baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng (vôùi moätkhoaûn tieàn töông ñöông vôùi 3% cuûa trò giaù hôïp ñoàng) trong voøng 14ngaøy keå töø khi ñöôïc thoâng baùo truùng thaàu. Chuùng toâi ñoàng yù Hoà sô tham döï thaàu naøy coù hieäu löïc trong moätthôøi gian laø 60 ngaøy keå töø ngaøy ñoùng thaàu vaø ñieàu naøy seõ raøngbuoäc chuùng toâi baát kyø luùc naøo tröôùc khi heát haïn thôøi gian ñoù. Cho tôùi khi hôïp ñoàng chính thöùc ñöôïc chuaån bò vaø thöïc hieän thì Hoàsô tham döï thaàu naøy cuøng vôùi thoâng baùo truùng thaàu cuûa quyù vò seõtaïo thaønh moät hôïp ñoàng raøng buoäc giöõa hai beân. Chuùng toâi hieåu raèng quyù vò khoâng buoäc phaûi giaûi thích lyù dokhoâng chaáp nhaän hoà sô chaøo giaù thaáp hoaëc baát cöù hoà sô naøo maøquyù vò nhaän ñöôïc. 14
 15. 15. 15
 16. 16. MAÃU 3 Tieâu ñeà cuûa Nhaø thaàu …………………………………………………BIEÅU GIAÙ VAØ TIEÁN ÑOÄ GIAOHAØNG Tieán ñoä giao haøng GIAÙ CHAØO (VNÑ) (SL coäng doàn Goùi SOÁ DANH MUÏC tröôùc moác) thaà ÑVT LÖÔÏN HAØNG HOAÙ Ñôn giaù Trò giaù Thueá Trò giaù … ngaøy … ngaøy u G haøng haøng hoaù GTGT chaøo hoaù haøng (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)x(5) (7) = (6)x%TS (8) = (6)+(7) (9) (10) 1 2 3 4 5 6 - Toång giaù chaøo:------------------------------------------------------------------------------------------ ÑVN Ngaøy thaùng naêm 200Chuù daãn: ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀUNhaø thaàu duøng bieåu treân ñeå chaøo giaù vaø tieán ñoä giao haøng: (kyù teân vaø ñoùng daáu) 16
 17. 17. 17
 18. 18. MAÃU 4Tieâu ñeà cuûa Nhaø thaàu:……………………………. …… ngaøy …… thaùng …… naêm 200… YÙ KIEÁN CUÛA NHAØ THAÀU VEÀ NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG Caên cöù Hoà sô môøi thaàu cung caáp vaät tö – thieát bò – dòch vuï cuûa Quùy Coâng ty, Chuùng toâi coù yù kieán nhö sau veà caùc ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng. (Ví duï) 1. Veà Ñieàu soá: ----------------------------------------------------------- Ñeà nghò söûa laïi nguyeân vaên nhö sau: ----------------------- 2. Veà Ñieàu soá: ----------------------------------------------------------- Ñeà nghò huûy boû vì : ------------------------------------------------- 3. Veà Ñieàu soá: ----------------------------------------------------------- Ñeà nghò boå sung nhö sau : ---------------------------------------- 4. Ngoaøi caùc yù kieán neâu treân, Chuùng toâi thoáng nhaát vôùi caùc ñieàu khoaûn coøn laïi vaø ñeà nghò ñöa vaøo hôïp ñoàng chính thöùc trong tröôøng hôïp chuùng toâi ñöôïc chaáp thuaän truùng thaàu. ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU (Kyù teân vaø ñoùng daáu) 18
 19. 19. NGAÂN HAØNG:……………………COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAMSoá: ……………………………… Ñoäc laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc TP. Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng naêm 200 BAÛO LAÕNH THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG MAÃU 5 Kính gôûi: COÂNG TY COÅ PHAÀN KHANG ÑIEÀN Ngaân haøng: ------------------------------------------------------------------------ Truï sôû taïi: -------------------------------------------------------------------------- Caên cöù vaøo vieäc Nhaø thaàu (ghi teân Nhaø thaàu) (sau ñaây goïi laø “Beân Baùn”) ñaõ cam keát cung caáp haøng hoùa theo hôïp ñoàng soá…… ngaøy…..thaùng……naêm 200… Caên cöù vaøo vieäc Coâng Ty Coå Phaàn KHANG ÑIEÀN ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng laø Beân Baùn phaûi noäp cho quyù ñôn vò moät baûo laõnh ngaân haøng cuûa moät ngaân haøng coù uy tín vôùi moät khoaûn tieàn ñaõ xaùc ñònh trong ñoù ñeå baûo ñaûm vieäc tuaân thuû caùc nghóa vuï thöïc hieän cuûa Beân Baùn theo ñuùng hôïp ñoàng; Caên cöù vaøo vieäc chuùng toâi ñoàng yù baûo laõnh cho Beân Baùn; Vì vaäy chuùng toâi xin khaúng ñònh raèng chuùng toâi laø ngöôøi baûo laõnh thay maët cho Beân Baùn chòu traùch nhieäm vôùi quyù Coâng ty moät soá tieàn laø : ---------------------------------------------------------------------VNÑ (Baèng chöõ : --------------------------------------------------------------) Chuùng toâi cam keát thanh toaùn khoâng ñieàu kieän cho Quyù ñôn vò khi coù vaên baûn ñaàu tieân cuûa Quyù Coâng ty tuyeân boá raèng Beân Baùn vi phaïm hôïp ñoàng baát cöù ñieàu khoaûn naøo, trong soá tieàn baûo laõnh nhö ñaõ neâu treân. Quyù Coâng ty khoâng phaûi chöùng minh hoaëc neâu ra caên cöù hoaëc lyù do taïi sao Quyù Coâng ty yeâu caàu ñöôïc thanh toaùn soá tieàn 19 neâu trong ñoù. Baûo laõnh naøy coù hieäu löïc cho ñeán heát ngaøy _____ thaùng _____ naêm 200___
 20. 20. HÔÏP ÑOÀNG- Caên cöù phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25/09/1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc vaø nghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16/01/1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä Tröôûng (nay laø Chính Phuû) quy ñònh chi tieát thi haønh Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá:- Caên cöù Quy cheá ñaáu thaàu soá …………….ngaøy……………….cuûa Cty CP KHANG ÑIEÀN .- Caên cöù Quyeát ñònh soá ……… ngaøy …… cuûa ……………..… V/v pheâ duyeät keát quaû thaàu ngaøy……… Hoâm nay, ngaøy …… thaùng …… naêm …… , chuùng toâi goàm coù:BEÂN MUA: COÂNG TY COÅ PHAÀN KHANG ÑIEÀN- Ñòa chæ :- Ñieän thoaïi: ……………………………………………………. Fax:……………………………………………….- Maõ soá thueá :………………………………………………………………………………………………… MAÃU 6………………..- Taøi khoaûn :…………………………………………………………………………………………………………………..- Ñaïi dieän : …… (Teân ngöôøi ñaïi dieän) …… Chöùc vuï:……………………………………..BEÂN BAÙN: …………… (TEÂN BEÂN BAÙN)………………………………………………………………….- Ñòa chæ :……………………………………………………………………………………………………………………- Ñieän thoaïi: …………………… Fax: …………- Maõ soá thueá : ……………………- Taøi khoaûn : …………………… 20- Ñaïi dieän : …… (Teân ngöôøi ñaïi dieän) …… Chöùc vuï: GIAÙM ÑOÁCHai beân thoaû thuaän kyù keát hôïp ñoàng cung caáp vaät tö - thieát bò vôùi caùc
 21. 21. ÑIEÀU 3: BAÛO LAÕNH THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG Trong voøng möôøi boán (14) ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc Thoâng baùo truùng thaàu, Beân Baùn seõ noäp cho Beân Mua Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng do Ngaân haøng phaùt haønh vôùi giaù trò baèng 3% (ba phaàn traêm) giaù trò hôïp ñoàng vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng cho ñeán heát thôøi haïn giao haøng cuoái cuøng coäng theâm 60 ngaøy, cuï theå laø ñeán ngaøy …… / ……. / 200….. Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng seõ ñöôïc traû cho Beân Mua nhö moät khoaûn boài thöôøng cho baát cöù thieät haïi naøo phaùt sinh do loãi cuûa Beân Baùn khoâng hoaøn thaønh nghóa vuï cuûa mình theo hôïp ñoàng.ÑIEÀU 4: ÑIEÀU KIEÄN GIAO HAØNG. 4.1 Haøng hoùa ñöôïc giao taïi … theo tieán ñoä nhö sau : (neâu roõ soá löôïng vaø tieán ñoä giao haøng nhö keát quaû thaàu). 4.2 Beân Baùn seõ phaûi ñoùng goùi haøng hoùa ñuùng yeâu caàu ñeå traùnh hö hoûng trong quaù trình chuyeân chôû haøng hoùa tôùi ñòa ñieåm giao haøng. 4.3 Ba (03) ngaøy tröôùc moãi chuyeán giao haøng, Beân Baùn phaûi cung caáp cho Beân Mua baèng fax hoaëc thö caùc chöùng töø sau ñaây : a. Thoâng baùo giao haøng, trong ñoù xaùc nhaän caùc chi tieát cuûa chuyeán haøng gôûi nhö : soá vaø ngaøy kyù hôïp ñoàng, soá kieän haøng, troïng löôïng tònh / bì tính baèng kg, soá löôïng haøng vaø trò giaù, teân vaø ñòa chæ Coâng ty vaän chuyeån, ñòa ñieåm giao, ngaøy giôø giao. b. Baûn sao hoùa ñôn cuûa Beân Baùn, trong ñoù neâu roõ chi tieát haøng hoùa ñöôïc giao, soá löôïng, ñôn giaù vaø toång giaù. c. Bieân baûn thöû nghieäm thöôøng xuyeân do Nhaø Saûn Xuaát thöïc hieän cho toaøn boä loâ haøng ñöôïc giao. d. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa (neáu haøng hoùa coù nguoàn goác töø nöôùc ngoaøi)ÑIEÀU 5: KIEÅM TRA VAØ THÖÛ NGHIEÄM 21 5.1 Beân Mua coù quyeàn kieåm tra vaø thöû nghieäm ñeå khaúng ñònh haøng hoùa coù ñaëc tính kyõ thuaät phuø hôïp vôùi “Yeâu caàu kyõ thuaät” ñöôïc
 22. 22. 22
 23. 23. Nhöõng maãu haøng khoâng coøn giaù trò söû duïng do quaù trình thöû nghieäm nghieäm thu chaát löôïng seõ khoâng ñöôïc tính vaøo soá löôïng giao haøng. Do vaäy, trong moãi ñôït giao haøng Beân baùn phaûi giao theâm (so vôùi soá löôïng ghi treân hoùa ñôn) soá löôïng caàn laáy maãu ñeå thöû nghieäm nghieäm thu chaát löôïng. 5.3 Trong voøng 45 ngaøy keå töø ngaøy giao nhaän haøng, beân Mua coù quyeàn khieáu naïi vôùi Beân Baùn do keát quaû thöû nghieäm nghieäm thu cho thaáy haøng giao khoâng ñaït yeâu caàu hoaëc do phaùt hieän haøng hoùa coù sai soùt maø luùc giao nhaän chöa phaùt hieän ñöôïc. Trong tröôøng hôïp chöùng minh ñöôïc caùc vaán ñeà khieáu naïi thuoäc traùch nhieäm cuûa Beân Baùn, Beân Baùn seõ traû lôøi Beân Mua veà bieän phaùp giaûi quyeát khieáu naïi ñoù trong voøng 05 ngaøy sau khi nhaän ñöôïc khieáu naïi cuûa Beân Mua. Trong tröôøng hôïp haøng hoùa nhaän ñöôïc khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng quy ñònh cuûa hôïp ñoàng, Beân Baùn seõ coù traùch nhieäm cung caáp mieãn phí haøng hoùa khaùc cuøng vôùi caùc thuû tuïc caàn thieát ñeå thay theá nhöõng haøng hoùa khoâng phuø hôïp ñoù trong voøng ……. ngaøy sau khi nhaän ñöôïc khieáu naïi cuûa Beân Mua. Beân Mua seõ hoaøn traû laïi soá haøng hoùa khoâng phuø hôïp ñoù theo yeâu caàu vaø baèng chi phí cuûa Beân Baùn.ÑIEÀU 6 : THANH TOAÙN Beân Mua thanh toaùn 100% trò giaù cuûa moãi chuyeán giao haøng baèng chuyeån khoaûn trong voøng 20 ngaøy keå töø ngaøy haøng ñöôïc nghieäm thu vaø Beân Mua nhaän ñöôïc nhöõng taøi lieäu sau ñaây : 1. Hoùa ñôn hôïp leä do Boä Taøi Chính phaùt haønh. 2. Bieân baûn thöû nghieäm do Nhaø saûn xuaát thöïc hieän cho toaøn boä loâ haøng. 3. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa (neáu haøng hoùa coù nguoàn goác töø nöôùc ngoaøi). 4. Caùc bieân baûn thöû nghieäm quy ñònh taïi Ñieàu 5. 5. Bieân baûn nghieäm thu vaät tö luùc giao haøng. 23ÑIEÀU 7 : BAÛO HAØNH
 24. 24. 8.1.1-Neáu Beân Baùn khoâng giao ñöôïc moät phaàn hay toaøn boä haøng hoùa theo tieán ñoä quy ñònh ôû Ñieàu 4 thì phaûi chòu boài thöôøng vôùi tyû leä sau ñaây : a. 0,5% giaù trò haøng hoùa giao chaäm cho moãi tuaàn, trong voøng 4 tuaàn ñaàu. b. 1% giaù trò haøng hoùa giao chaäm cho moãi tuaàn, trong caùc tuaàn tieáp theo. Toång soá tieàn boài thöôøng toái ña do giao haøng chaäm khoâng vöôït quaù 5% giaù trò phaàn hôïp ñoàng bò vi phaïm. 8.1.2- Neáu Beân baùn khoâng giao ñöôïc moät phaàn hay toaøn boä haøng hoùa ñaït tieâu chuaån kyõ thuaät quy ñònh thì phaûi chòu boài thöôøng 5% giaù trò phaàn hôïp ñoàng bò vi phaïm. 8.2 Neáu Beân Baùn khoâng giao ñöôïc moät phaàn hay toaøn boä haøng hoùa, ngoaøi vieäc Beân baùn phaûi chòu boài thöôøng thieät hai nhö quy ñònh ôû ñieàu 8.1, Beân Mua coù theå xem xeùt vieäc chaám döùt thöïc hieän moät phaàn hay toaøn boä hôïp ñoàng vaø thoâng baùo cho Beân Baùn baèng vaên baûn.ÑIEÀU 9 : SÖÛA ÑOÅI HÔÏP ÑOÀNG Baát cöù luùc naøo trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng, Beân Mua coù theå theå göûi vaên baûn cho Beân baùn, ñöa ra nhöõng thay ñoåi caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng. Vieäc thay ñoåi yeâu caàu nhö treân coù theå laøm taêng / giaûm giaù trò hoaëc thôøi gian thöïc hieän hôïp ñoàng, caàn coù söï ñieàu chænh hôïp lyù veà giaù vaø / hoaëc thôøi gian thöïc hieän hôïp ñoàng, vì theá maø hôïp ñoàng cuõng caàn coù söï thay ñoåi cho phuø hôïp. Trong voøng 10 ngaøy keå töø khi nhaän ñöôïc thö thay ñoåi yeâu caàu cuûa Beân Mua, Beân Baùn coù traùch nhieäm phaûi traû lôøi vaø ñöa ra caùc yeâu caàu cuï theå cho vieäc hieäu chænh boå sung naøy laøm cô sôû hai beân thöông thaûo vaø kyù keát phuï luïc boå sung hôïp ñoàng. Khoâng coù söï söûa ñoåi caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng ñöôïc thöïc hieän neáu vieäc söûa ñoåi ñoù khoâng ñöôïc thöïc hieän baèng vaên baûn 24 vaø ñöôïc hai beân kyù keát.ÑIEÀU 10 : GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP
 25. 25. 25
 26. 26. MAÃU 7 YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT Treân cô sôû caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa haøng hoùa caàn mua, trongphaàn naøy, toaøn boä caùc yeâu caàu kyõ thuaät phaûi ñöôïc neâu ra roõ raøngvaø cuï theå. Ñoù seõ laø cô sôû ñeå Nhaø thaàu ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûaBeân Môøi Thaàu moät caùch thöïc teá vaø coù tính caïnh tranh. Thoâng thöôøng caùc yeâu caàu kyõ thuaät bao goàm caùc noäi dung chínhsau ñaây : COÂNG TY COÅ PHAÀN KHANG ÑIEÀN YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT Vaät tö / thieát bò / dòch vuï : …………………………………………………………………………………………… …………….. cung caáp cho (teân döï aùn,nhaø maùy, neáu coù) ………………………………………………………………………….. 1. Caùc yeâu caàu chung veà kyõ thuaät : a. Caùc tieâu chuaån chaát löôïng aùp duïng; b. Caùc thoâng soá kyõ thuaät chính; c. Caùc yeâu caàu veà caáu taïo, maãu maõ, vaät lieäu cheá taïo, bao bì ñoùng goùi; 2. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuï theå : Moâ taû caùc yeâu caàu veà chöùc naêng, thoâng soá kyõ thuaät, thöû nghieäm v.v… döôùi hình thöùc baûng keâ nhö sau :ST Moâ taû Ñôn Yeâu caàu cuûa Beân Ñaùp öùng cuûaT vò Môøi Thaàu Nhaø thaàu12… 3. Caùc yeâu caàu cung caáp trong Hoà sô tham döï thaàu : a. Baûng moâ taû chi tieát caùc ñaùp öùng cuûa Nhaø thaàu ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa Beân Môøi thaàu (ghi vaøo coät “Ñaùp öùng cuûa Nhaø thaàu” trong baûng keâ neâu ôû muïc 2 noùi treân); 26 b. Baûng moâ taû chi tieát caùc ñieåm khaùc bieät cuûa maët haøng ñöôïc chaøo so vôùi yeâu caàu cuûa Beân Môøi thaàu;
 27. 27. 27

×