Tedarik zinciri

4,315 views

Published on

KTU Beşikdüzü MYO Tedarik Zinciri

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
180
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tedarik zinciri

 1. 1. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 1
 2. 2. KÜRESEL TĠCARET EĞĠLĠMLERĠBloklar Arası (ABD – AB ve Pasifik KuĢağı ) RekabetGeliĢen Uluslararası Ticaret ve Yatırım AğlarıTicaret ve TaĢımacılıkta Sınırların Ortadan Kalkması ve SerbestleĢme Politikalarının Hız KazanmasıArtan Sermaye AkımıBüyüyen Enerji TalebiYeni Pazar ArayıĢlarıBilgisayar ve ĠletiĢim Sistemlerinin Yaygın Kullanımı 2
 3. 3. KÜRESEL LOJĠSTĠK EĞĠLĠMLERĠ Üretim ve Dağıtım Stratejilerinin KüreselleĢmesi Tedarik Zinciri Yönetimi ( SCM ) Kombine TaĢımacılık Depolama Yönetimi Lojistik Alanında Stratejik ĠĢbirlikleri E-ĠĢ ve E-Lojistik 3
 4. 4. KÜRESEL TĠCARET VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNTEMĠ NĠHAĠ TÜKETĠCĠ Malzeme - Fiziksel PazarlamaAr-Ge Montaj Dağıtım BileĢenler Tedarik Perakendecilik ÖRGÜTSEL MÜġTERĠ 4
 5. 5. Küresel Lojistik Eğilimleri Üretim Üretimin Küreselleşmesi Ġmalat Dağıtım Odağı Bölgesel Dağıtım DC Küresel Dağıtım Perakendecilik Tüketimin KüreselleşmesiTüketim Yerel Dağıtım Ölçeği Küresel 5
 6. 6. ÜRETİM SİSTEMİNİN PARÇALARA AYRILMASI Bölge A Bölge FabrikaGirdiler Çıktılar Bölge B Görevler Lojistik Bölge C 6
 7. 7. KÜRESEL LOJĠSTĠK EĞĠLĠMLERĠÜretim ve Dağıtım Stratejilerinin KüreselleĢmesiTedarik Zinciri Yönetimi ( SCM )Kombine TaĢımacılıkDepolama YönetimiLojistik Alanında Stratejik ĠĢbirlikleriE-ĠĢ ve E-Lojistik 7
 8. 8. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ KAVRAMITedarik Zinciri Yönetimi, kısaca hammaddeden müĢteriyekadar uzanan zincirin planlanması ve kontrol edilmesidir.Tedarik Zinciri Yönetimi, akıĢ (malzeme ve bilgi) yönetimidir. 8
 9. 9. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ KAVRAMI Tedarik zinciri yönetiminin özü çevikliktir. Çevik lojistik temelde yeni bir iş kavramıdır ve amacı gayet basit olup “rakiplerden daima önde olma” felsefesine dayanmaktadır. Çeviklik kavramı rekabet avantajının elde edilmesine yönelik tüm çabaları kapsamaktadır. Çevik lojistikte hedef “insan”, “teknoloji” ve “örgüt”ü eş uyumlu hale getirerek bir bütüne koordine etmektir Pazardaki değişimlere karşı hızlı bir şekilde uyum göstermek gerekir ve bunu temel kaynağı ise “yaratıcılık”, “yenilik” ve “bilgi yönetimi”dir. 9
 10. 10. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MALZEME AKIŞI ĠMALAT DEPO Customer Customer AVRUPALI TEDARĠKÇĠ DEPO DEPO LATĠN AMERĠKALIDĠĞER TEDARĠKÇĠLER TEDARĠKÇĠ Customer DEPO Customer 10
 11. 11. Küresel Ticaret ve Taşıma Zinciri Uluslararası Ticaret A B Orijin Ticaret Düzenlemeleri Varış EĢya BirleĢtirme Taşıma Zinciri Dekonsolidasyon A Demiryolu Denizyolu Karayolu B Aktarma Gümrük 11
 12. 12. Tanım Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi’nin tanımına göre, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olarak kabul edilmekte ve şu şekilde tanımlanmaktadır: Lojistik yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün, hizmet ve onlarla ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkin ve verimli bir şekilde ileri ve ters yönlü akışının gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve planlanmasıdır. Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP 12
 13. 13. Tanım Lojistik yönetimi faaliyetleri kapsamı içerisinde tipik olarak geliş (inbound) ve çıkış (outbound) taşıma yönetimi, filo yönetimi, depolama, malzeme elleçleme, sipariş gerçekleştirme, lojistik şebeke tasarımı, envanter yönetimi, arz/talep planlaması ve üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıların yönetimi bulunmaktadır. Kaynak bulma, tedarik, satınalma, üretim planlama ve programlama, montaj ve ambalajlama ile müşteri hizmetlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 13
 14. 14. Tanım Lojistik yönetimi stratejik, operasyonel ve taktiksel anlamda planlama ve yürütmenin tüm düzeylerinde bulunmaktadır. Lojistik yönetimi, her düzeydeki lojistik faaliyetleri ile birlikte diğer işletme fonksiyonları olan pazarlama, satış, üretim, finans ve bilişim teknolojilerinin optimizayon ve koordinasyonunda “entegrasyon işlevi” üstlenmektedir. 14
 15. 15. TZY TEMEL DĠNAMĠKLERĠ 3 PL ve Lojistik Tedarik Zinciri Freight TaĢımacılık Yönetimi ForwarderPazarlama Hizmet Toplam Kalite CRM Yönetimi Yönetimi Depolama Dağıtım Gümrükleme Sigorta Uluslararası E-Lojistik Belgeler Incoterms ve BiliĢim 15
 16. 16. Bileşenler Planlama ve Pazarlama Stratejisi: Tasarım ve pazarlamanın lojistik faaliyetlerine en büyük etkisi malzeme gereksinimi ve dağıtım ihtiyaçları, kısaca “akış yönetimi” üzerine olmaktadır. Pazar Stratejisi ve Ürün Tasarımı: İşletme için pazar stratejisinin belirlenmesi hayati unsur taşımaktadır. “Hangi pazarlara ne zaman ve nasıl girilecek ?”, “Ürün ve/veya hizmetler hangi stratejilerle pazara sunulacak ?”… vb. soruların dikkatle ele alınması gerekmektedir. Pazarlama, araştırma-geliştirme, mühendislik ve üretim bölümleri arasında yüksek bir işbirliği sağlanarak tasarımı düşünülen ürünlerin “lojistik dostu” olmasına özen gösterilmelidir. 16
 17. 17. Bileşenler Üretim Planlama: Üretim planlaması kapasite yönetimi, yerleşim düzeni, imalat programı, kaynak planlama, süreç içerisindeki işin denetim ve desteklenmesi gibi konularla yakından ilgilenmektedir. Malzeme Yönetimi : Malzeme yönetimi, yüzlerce alt parçadan oluşan ürünlerin üretilmesinde ve işletme içerisinde kullanılan diğer malzeme, araç-gerecin envanter durumunun görülmesinde ve ona göre satınalma-tedarik sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasında hayati rol oynamaktadır. Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requierements Planning:MRP) olarak ortaya çıkan, İmalat Kaynak Planlaması ( Manufacturing Resources Planning: MRP-II ) şeklinde gelişen uygulamalar günümüz işletme ortamında en önemli konuların başında gelmekte ve İşletme Kaynak Planlaması ( Enterprise Resources Planning: ERP ) olarak daha geniş bir vizyon içerisinde ele alınmaktadır. 17
 18. 18. Bileşenler Envanter Yönetimi : Envanter yönetimi, imalat işletmelerinde malzeme yönetiminin bir parçası olarak görülür. Envanterin denetlenmesi, asgari kullanılabilir stok seviyelerinin sürdürülmesi, stoklama maliyetinin düşürülmesi, kayıp ve zarar yönetimi. Depolama ve Malzeme Elleçlenmesi: Malzemelerin elleçlenmesi ve depolanması, ambalaj ve paketlenmesi sırasında güvenlik, koruma, maliyet faktörleri ön plandadır. Gerek tedarik sistemlerinden işletmeye, gerekse işletme içi ve dağıtım sistemlerinde, sürekli bir “malzeme hareketi” bulunmaktadır. 18
 19. 19. Bileşenler Dağıtım : Dağıtım faaliyetleri, depolama, giriş ve çıkış lojistiği gibi unsurlarla temel etkileşim halindedir. İşletme ve müşteri arasındaki zincirin kurulması ve tam zamanında (Just in Time:JIT) faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Tamamlanmış ürünlerin alıcılara ulaştırılmasında aracılar, toptancılar, bayiiler, perakendeciler gibi tüm kanal üyelerinin dağıtım faaliyetlerinde sorumlulukları ve görevleri vardır. Depo ve Antrepolar: Dağıtım merkezleri, depo, antrepo ve gümrüklü sahaların yani stok alanlarının konumu, kapasitesi, işletilmesi ve operasyonlara uygunluğu lojistik faaliyetlerinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 19
 20. 20. Bileşenler Taşımacılık: Taşıma türünün tespiti, sevk ve operasyon yönetimi, zaman planlaması ve program hazırlama, gibi konular lojistik aktivitelerinin öncelikli konularıdır. Sigorta : Taşınması ya da depolanması planlanan eşya ile birlikte, taşıma aracı ve sürücü gibi unsurların sigorta ile koruma altına alınması gerekmektedir. 20
 21. 21. Bileşenler Gümrükleme Hizmetleri : Uluslararası lojistik ve taşıma faaliyetlerinde ihracat-ithalat işlemlerinin ayrılmaz bir parçası gümrükleme hizmetleridir. Satınalma: İşletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde, hazır parça ve yarı mamullerin uygun tedarikçiler arasında kaynak araştırması ve seçimi, pazarlık, tedarik ortaklığı programının yürürlüğe sokulması satınalma faaliyetleri içinde yer almaktadır. Müşteri Hizmetleri: Talep öngörüsü, hizmet seviyeleri, sipariş yönetimi, parça/servis desteği, satış sonrası hizmetler. Teknik Destek: Operasyonel faaliyetleri desteklemek için ihtiyaç duyulan sistemin sağlanması. 21
 22. 22. TZY ENTEGRASYONUN GELİŞİMİ, 1960-2000Talep Tahminleme 1980’ler SatınalmaĠhtiyaç Planlaması MALZEME YÖNETĠMĠ Üretim Planlama 1990’lar Ġmalat Envanteri 2000’ler Depolama TEDARĠKMalzeme Elleçleme LOJĠSTĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ Ambalajlama EnvanterDağıtım Planlama Sipariş Süreçleri FĠZĠKSEL Bilişim Teknolojileri DAĞITIM Pazarlama TaşımaMüşteri Hizmetleri Stratejik Planlama 22
 23. 23. Tedarik Zinciri Kavramsal Çerçeve TEDARİK ÜRÜN SÜREÇ ZİNCİRİTasarım Mimari Birim Üretim Tedarik Lojistik Süreçleri Sistemi Detaylı Modüler Zinciri VePerformans vs. Teknoloji Fonksiyonel Tasarımı SistemSpesifikas- Bütün ve Hücreler yonları ve Koordi- Ekipman Örgütlerin İşlevleri nasyonu Yeri Ve Otonom Görev vs. Dağılımları Bütünleşik Odak Teknoloji Mimari (Charles Fine, 23 Clockspeed, 1998)
 24. 24. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ SĠSTEMĠ BütünleĢik Talep ve Tedarik Planlaması Kaynak & Ġmalat & Dağıtım& Outbound MüĢteri MüĢterilerTedarikçiler Satınalma Montaj Depolama TaĢıma Hizmetleri Ürün ve Süreç GeliĢtirme Ürün / Malzeme CRM SipariĢ GerçekleĢtirme Ġmalat AkıĢ Yönetimi Tedarik Strateji GeliĢtirme Tedarikçi ĠliĢkileri Yönetimi Ġade ve DönüĢlerin Yönetimi 24
 25. 25. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠTZY ve OTOMOTİV SEKTÖRÜ 25
 26. 26. OYAK-RENAULT, Ġthal Parça AkıĢı (Inbound Lojistik) METZ K&N ORLY FRANSA SLOVENYA VERPILLEREİSPANYA BURSA 26
 27. 27. Ford – Türkiye, Yurtiçi Tedarikçi Ağı Trakya’da 3 Ġstanbul’da 44 Tedarikçi Tedarikçi Gebze ve Kocaeli’de 21 Tedarikçi Düzce’de 1 Tedarikçi Kocaeli Plant Bursa’da 40 Tedarikçi EskiĢehir ve Bilecik’te 3 TedarikçiĠzmir’de 8 Tedarikçi 27
 28. 28. Ford-Türkiye, BitmiĢ Ürün Sevkiyatı (Outbound Lojistik) Araçlar Avrupa’ya 3 temel rota üzerinden dağıtılıyor.Batı Akdeniz Rotası (Her Salı) TilburyKocaeli –Livorno –Marseille –Valencia AntwerpKuzey Rotası (Her Cuma) ZeebruggeKocaeli –Salerno -Valencia–Antwerp– Flushing – Tilbury – ZeebruggeAdriyatik rotası (Her ÇarĢamba) KoperKocaeli – Piraeus – Koper Marseille Livorno Salerno Kocaeli Valencia Piraeus 28
 29. 29. Tedarik Zinciri Yönetiminde Malzeme Akışı TZY ve TEKSTİL SEKTÖRÜ 29
 30. 30. 3. Tedarikçiler 2. TedarikçilerPamuk ÜreticileriÇin, ABD Ġplik, ÇinPamuk TedarikçileriMeksika, Hindistan Çivit Boyası, Çin, Hindistan Denim KumaĢ Üretimi, ABD, Hindistan, Çin 30 Denim Jeans
 31. 31. 1. Tedarikçiler Perakende Mağazalar (Küresel) Dağıtım Merkezleri, Depolar ABD, Fransa, Hong-Kong Denim Jeans Üretimi ABD, Hindistan, Çin 31
 32. 32. PAZAR NIKE GeliĢtirilmiĢ GeliĢen Üreticiler Ortaklar Kaynaklar G. Kore Tayland, Çin, Endon Tayvan, G. Kore ezya Yerel BileĢenler, kompo Kurum içi SözleĢmelerle nentler ile geliĢen geliĢtirilmiĢ malzeme ve ortaklar ve malzeme vekomponent temini Nıke’dan alt komponentler montaj süreçleri Özellikli BileĢenler 32
 33. 33. TOYOTA’NIN HĠYERARġĠK TEDARĠK YAPISI 168 5.437 41.703TOYOTA BĠRĠNCĠL ĠKĠNCĠL ÜÇÜNCÜL TEDARĠKÇĠLER TEDARĠKÇĠLER TEDARĠKÇĠLER 33
 34. 34. JAPON KEĠRETSU YAPISI MüĢterilerDistribütörler ÜRETĠCĠ1. Tedarikçiler2. Tedarikçiler3. Tedarikçiler 34
 35. 35. TZY ve Bilgisayar Desteği Envanter2000 1990 1980 1970 1960 Üretim Üretim + Programlama MRP Yönetimi Satınalma İmalat MRP + Finans, Emek MRP II Kaynak Planlaması Bütün İçsel İmalat ve Hizmet MRP II + ERP Operasyonlarının Kaynaklar Koordinasyonu İçsel Müşteriler İçsel Genişletilmiş ERP + Ve Tedarikçiler SCM ERP/SCM İçsel Dış Tedarikçiler Genişletilmiş Üst Seviye ERP/SCM + Ve Müşteriler SCM 35 Entegrasyon
 36. 36. Tedarik Zinciri Yönetimi Eğilimleri1. Uluslararası pazarlarda Ģirketler değil tedarik zincirleri rekabet eder.2. Maliyetin azaltılması ve yeni katma değerlerin yaratılması tedarik zinciri ortakları arasındaki iĢbirliğine bağlıdır.3. Tedarik zinciri rekabeti, “katma değerli bilgi değiĢimi” üzerine kurulmuĢtur.4. Tedarik zinciri entegrasyonu, süreç entegrasyonu anlamına gelmektedir.5. Tedarik zinciri rekabeti, ortak stratejinin kararlılıkla sürdürülmesini gerektirir.6. “Üretici sevkiyat ve yönetiminden”, “perakendeci sevkiyat ve yönetimine” geçiĢ ağırlık kazanmaktadır.7. Tedarik Zinciri Yönetiminde “itme sistemi (push system)” anlayıĢı, yerini “çekme sistemi (pull system)” anlayıĢına bırakmaktadır. 36
 37. 37. Tedarik Zinciri Yönetimi Yönlendiricileri MüĢteri Hizmetlerinin ĠyileĢtirilmesi SipariĢ Yönetiminin ĠyileĢtirilmesi ĠĢletmenin Büyümesi Kaynak Kullanımının GeliĢtirilmesi Talep Planlamanın ĠyileĢtirilmesiDepolama/Dağıtım Faaliyetlerinde Etkinlik Nakit Yönetiminin Hızlandırılması Tedarik/Tedarikçi Tabanlı Yönetim ĠliĢkilerin Kuvvetlendirilmesi Düzenleyici uyum 37
 38. 38. Yalın Düşünce, Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramdan Piyasaya DEĞER AKIġI SipariĢten Teslimata DEĞER AKIġI MüĢterinin Hammaddeden elindeki ürüne DEĞER AKIġI 38
 39. 39. Yalın Hedefler ? Değer maksimizasyonu, müşteriye onun istediği ürünü, onun istediği zaman verin Hata ve gecikme minimizasyonu, değer yaratmayan her faaliyeti ortadan kaldırın ve Mükemmellik savaşı, asla duraklamadan mükemmelliği yakalamak için çaba sarf etmek 39
 40. 40. Tedarik Zinciri Yönetiminin BileşenleriBileşen YaklaşımMüşteriler Müşterilerin Ne İstediklerinin Belirlenmesi.Tahminleme Talebin Miktar Ve Zamanlamasının Tahmini.Tasarım “Müşteri İstekleri, Üretim, ... Zaman” Uyumlandırılması.Süreçler Kalitenin Kontrolü, İş Programlama.Envanter Talep Ve Envanter Maliyetlerinin Uyumlandırılması.Satınalma Tedarikçilerin Ve Destek Faaliyetlerin Değerlendirilmesi.Tedarikçiler Tedarikçi Kalitesi, Teslimat Ve İlişkilerinin İzlenmesi.Yerleşim Tesislerin (Fabrika, Depo, Dağıtım Merkezi) Yerleşimi.Lojistik Malzemelerin En İyi Hareketi Ve Depolanması İçin Karar 40
 41. 41. Üretim Yönetimi: Kaynak Dönüşüm Süreci Üretim Yöneticileri • Planlama • Program • Organize etme • Kontrol Girdiler DönüĢüm Çıktılar• Toprak Faaliyetleri (Ürün ve• Sermaye Hizmetler)• Ġnsan Kaynakları• Malzeme• MüĢteriler• Bilgi 41
 42. 42. ÜRETĠCĠ ĠġLETMELERDETEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠNĠN TEMEL EVRELERĠ GiriĢ ( Inbound ) Üretim Süreçleri ve ÇıkıĢ ( Outbound ) Lojistik Süreçleri Malzeme Yönetimi Lojistik Süreçleri FĠZĠKSEL TEDARĠK DAHĠLĠ ĠġLEMLER FĠZĠKSEL DAĞITIMTedarik Sistemleri Üretim Sistemleri Dağıtım SistemleriHammadde/Yarı Mamul/ Süreç Planlama / TamamlanmıĢ Ürünler /Hazır Parça Temini / Üretim ÇıkıĢ Ambarı/Satınalma Programları / Programlama / Depolama /GiriĢ Ambarı / Ġmalat / Dağıtım Zinciri /Depolama Kurum Ġçi TaĢıma Hedef Pazar ve MüĢteriye Sunum 42
 43. 43. TZY ve Lojistik StratejisiYARDIM İhtiyaçları KURUM Stratejisi Etkileşim TZY Stratejisi Öz Yetenekler Kararlar Süreçler, Altyapı, Yetenekler 43
 44. 44. TZY ve Lojistik Stratejisi Rekabet Çevresi Lojistik Çevresi StratejiĠĢletme Lojistik •Rekabet Öncelikleri PerformansEntegrasyonu •Rekabet Odağı •Coğrafi Odak Yapı •ġebeke Tasarımı 44 •Coğrafi Dağılım
 45. 45. TZY STRATEJĠSĠNĠN OLUġTURULMASI1. MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ GEREKSĠNĠMLERĠ2. ġEBEKE (Depo, Fabrika ve Dağıtım Merkezi) TASARIMI3. ENVANTER YÖNETĠMĠ4. DIġ KAYNAK KULLANIMI VE 3. PARTĠ LOJĠSTĠK ĠLĠġKĠLERĠ5. Ġġ SÜREÇLERĠ6. ORGANĠZASYONEL TASARIM VE EĞĠTĠM GEREKSĠNĠMLERĠ7. PERFORMANS ÖLÇÜMLERĠ VE HEDEFLER 45
 46. 46. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ Strateji Tercihleri Yapı Tercihleri ĠĢletme Performansı Lojistik Tercihler 46
 47. 47. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ (SWOT) Ġç faktörlerGüçlü Yönler Zayıf yönler KARAR DESTEĞĠ Tehditler Fırsatlar Çevresel 47 Faktörler
 48. 48. Stratejik Planlama SüreciDıĢ Çevre ĠĢletme Ġçi Misyon Analizi Değerlendirme ĠĢletme Stratejisinin Belirlenmesi Operasyonların Rekabet Öncelikleri Operasyonların Stratejilerinin Belirlenmesi (Operasyonların Stratejik Kararları)Operasyonların Stratejilerinin GerçekleĢtirilmesi (Programlar, Projeler, Politikalar) Operasyonların Performansı 48
 49. 49. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠLojistik Stratejisinden Stratejik Lojistiğe LOJİSTİK STRATEJİSİ STRATEJĠLojistik: Lojistik:Küresel Strateji Küresel StratejiĠçin Kaynak Ġçin Araç LOJĠSTĠK STRATEJİK LOJİSTİK 49
 50. 50. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ Temel Farklılıklar Lojistik Stratejik Stratejisi LojistikLojistik Algılama Strateji Strateji Desteği OluşturmaOrganizasyondaki Gelişim KöklüEtkiler Değişim 50
 51. 51. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠLojistik Stratejisinden Stratejik Lojistiğe GeçiĢ Lojistik Stratejisi Stratejik LojistikMaliyet Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi Tüm MaliyetlerinÜstünlüğü Lojistikle DüşürülmesiFarklılaştırma Lojistik Hizmetlerin Kalitesi Farklılaştırma İçin LojistikYenilik Yenilik İçin Lojistik Desteği Lojistik, Yenilik İçin Bir Kaynak.İttifak İttifakın Anlamı Olarak Lojistik Lojistik, İttifak İçin Bir Kaynak.İş Yayılımı Lojistik, Entegrasyon İçin Bir Lojistik, Yeni Bir Ürün DestekMisyon Yayılımı Lojistik, Yayılım İçin Bir Destek Yeni Müşteriler Kazanmak İçin LojistikÇeşitlendirme Lojistik Sinerjilerin Kullanımı Lojistik Üzerinden Çeşitlendirme 51
 52. 52. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ Temel ĠĢletme Süreçleri MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ • SatıĢ Öncesi • SatıĢ Süreci Ürün • SatıĢ Sonrası HizmetSĠPARĠġ ÇEVRĠM YÖNETĠMĠ Strateji ÜRÜN ÇEVRĠMĠ YÖNETĠMĠ • SipariĢ GiriĢi Ġnsan • AraĢtırma-GeliĢtirme • Birincil Üretim Teknoloji • Pazar AraĢtırma • Tedarikçiler Arasında Finans • Ürün Tasarımı AkıĢ BiliĢim Sistemleri • Mühendislik • Dağıtım Kanalları Lojistik ve TaĢımacılık • Ġmalat • MüĢteri Teslimatı • Ürün Hayat Eğrisi 52 Yönetimi
 53. 53. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ Lojistik Örgüt Örneği (1980) GENEL MÜDÜR LOJĠSTĠK MÜDÜR Planlama Denetçi LOJĠSTĠK LOJĠSTĠK DESTEK KAYNAK PLANLAMAAmbalajlama Malzeme Depolama Envanter TaĢıma ve Ürün Pazar SipariĢ Ġhtiyaç Fonksiyonel Elleçleme Kontrol EĢya Trafiği Tahminlemesi Süreçleri Planlaması Planlama Mühendislik Üretim Kapasite Malzeme Programlama Planlama Ġhtiyaç Planlaması LOJĠSTĠK OPERASYONLAR Satınalma Üretim Fiziksel Destek Dağıtım 53
 54. 54. Stratejik Şebeke Stratejik İşletme Merkezi 54
 55. 55. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠNDE LOJĠSTĠK OPERASYONLAR Dağıtım Merkezleri Tedarikçiler Fabrikalar MüĢteriler Ve DepolarTedarikçi - 1Tedarikçi-2 Ġkincil Tedarik TaĢıma Birincil TaĢıma TaĢıma 55
 56. 56. İŞLETME LOJİSTİK YÖNETİMİNİN BİLEŞENLERİ Lojistik Yönetim Faaliyetleri Lojistik Girdileri Planlama Yürütme Kontrol ÇıktılarıDoğal Kaynaklar Pazarlama (toprak, araç, Oryantasyonu ekipman) TEDARĠKÇĠLER (rekabetçi Lojistik Yönetimi MÜġTERĠLER avantaj) Ġnsan Süreç içi TamamlanmıĢ Zaman ve Yer Kaynakları Hammadde Envanter Ürünler Kullanımı MüĢteriye Hızlı Finansal Cevap Kaynaklar Varlıklar Bilgi Lojistik Faaliyetleri Kaynakları • MüĢteri Hizmetleri • Fabrika ve Depo Yer • Talep Tahminleme Seçimi • Dağıtım Kanalı ĠletiĢimi • Satınalma • Envanter Kontrolu • Ambalajlama • Malzeme Elleçleme • Ters Lojistik • SipariĢ Süreçleri • Atık & Artıkların Yönetimi • Parça ve Servis Desteği • TaĢıma ve Dağıtım • Depolama 56
 57. 57. FABRĠKA LOJĠSTĠK OPERASYONLARIYük Maliyeti ve Filo Yönetimi Yük PlanlamasıHizmet Yönetimi •Toplam Maliyet •TaĢıma Türünün•Malzeme GiriĢ ve ÇıkıĢ Analizleri Seçimi Operasyonları •Araç-Ekipman •Yükleme•TaĢıyıcı Yönetim Sistemleri Kullanımı •Yük Konsolidasyonu•Toplam TaĢıma Maliyetleri ve Hizmet •Bakım • Dağıtım Planlaması•Tedarik Operasyonları •Operasyon-Sevkıyat•Ġdari Hizmetler PlanlamasıRotalama/Programlama Depo Yönetimi •Ölçme Teknikleri•Envanter Yönetimi •Ürün GiriĢi •Çapraz Kontroller•Araç Kapasite Kullanımı •AyrıĢtırma • SatıĢ Planlama•Parsiyel Yüklemeler Koordinasyonu •Raflama •Ġade Ürün Yönetimi 57
 58. 58. Fabrika Malzeme HareketiAraçların Malzemelerin Giriş Ambarına Kalite Depo Gelişi Alınması ve Kabul KontrolÜretim İş İstasyonları Tamamlanmış Arasında Hareket AmbalajlamaMerkezi Ürünler TamamlanmışYükleme Ürün Ambarı Araç Çıkışı 58
 59. 59. Tedarik Zinciri Yönetimi Alt Süreçleri YARDIM Talep Tahminleme ve Finans ve Hizmetleri Üretim Planlaması Ödeme Kayıtlar(Belgelerin Satın almaToplanması ve Kayda Girmesi) ENTEGRE TEDARĠK Envanter YönetimiTESLĠMAT ZĠNCĠRĠ ve Kontrol YÖNETĠMĠ TaĢıma Ambalajlama Depolama ve Malzeme Elleçleme SipariĢ ĠĢleme 59
 60. 60. LOJĠSTĠK ORTAKLIK LOJĠSTĠK HĠZMET ALAN ĠLĠġKĠLER LOJĠSTĠK HĠZMET ÜRETEN -Üretici, Tüccar -Ġhracatçı, Ġthalatçı Ortak Dil -Forwarder, TaĢıyıcı Kullanımı -Gümrük MüĢaviri, vd.BEKLENTĠLER BEKLENTĠLER1.Ürünlerimin hedef pazarlara en 1.MüĢterime en uygun çözümü üretmekhızlı, en güvenli ve en düĢük maliyetle için onun istek ve ihtiyaçlarını tamulaĢmasını kısaca, profesyonel bir olarak bilmeliyim.hizmet istiyorum.2. Bana sağlanan lojistik hizmetin ve 2. Lojistik planlama için yeterlio hizmet bedelinin içeriğini bilmeliyim. zamana, kapsamlı ve doğru bilgiye ihtiyacım var.3.Rekabet ortamında sevkıyatlardaherhangi bir gecikme veya pürüze 3. Taahhütlerin (teslim ve ödemetahammülüm yok. Ģekilleri) zamanında ve eksiksiz bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini istiyorum. 60
 61. 61. LOJĠSTĠK ORTAKLIK LOJĠSTĠK HĠZMET ALAN ĠLĠġKĠLER LOJĠSTĠK HĠZMET ÜRETEN -Üretici, Tüccar -Ġhracatçı, Ġthalatçı Ortak Dil -Forwarder, TaĢıyıcı Kullanımı -Gümrük MüĢaviri, vd.SORULAR SORULAR1. Lojistik hizmet sağlayıcıyı hangi 1. Pazar payımı nasıl geliĢtiririm ? kriterlere göre seçmeliyim ? MüĢteri sadakatini nasıl sağlarım ?2. Lojistik firmasından talep ettiğim 2. Sektör analizi nasıl yaparım ? fiyat-hizmet kalitesi kriterlerim Üretim sektörü hakkında bilgi ve nelerdir? deneyimlerimi nasıl geliĢtirebilirim ?3. Uzun dönemli kalıcı bir iliĢki 3. Uzun dönemli kalıcı bir iliĢki nasıl nasıl sağlanır ? sağlanır ?4. Lojistik maliyetlerim ürün ve 4.Lojistik maliyetlerim ürün ve sevkıyat sevkıyat baĢına ne kadar ? baĢına ne kadar ?5. Firmamda süregelen lojistik 5. Firmamda süregelen lojistik anlayıĢı anlayıĢ nedir ? nedir ? 61
 62. 62. MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARI VE LOJĠSTĠK HĠZMET SUNUMLARI MÜŞTERİ LOJİSTİK HİZMET PAKETİ ÖZ HİZMETBİRİNCİLİHTİYAÇ İKİNCİL ÇEVRESEL İHTİYAÇ HİZMET 62
 63. 63. MüĢterilerin Lojistik Hizmeti Satın Alma Süreci LOJĠSTĠK HĠZMET SATINALMA ÖNCESĠ DÖNEM1. Lojistik Ġhtiyacının Ortaya Çıkması2. AraĢtırma ve Bilgi Toplama a. Ġhtiyacın Tanımlanması b. Çözüm AraĢtırma c. Alternatif Lojistik Hizmeti Veren ġirketlerin Tanımlanması3. Lojistik Hizmeti Veren ġirketlerin Değerlendirilmesi a. Lojistik ġirketlerine Ait Bilgilerin ( Reklam, BroĢür, Web Sitesi vb. ) Gözden Geçirilmesi b.Lojistik Hizmeti Alan Tanıdık ġirket ve KiĢilere DanıĢılması c. ġirket Ġçi Değerlendirme Toplantısı Yapılması d.Lojistik Hizmeti Veren ġirketle Bağlantıya Geçilmesi LOJĠSTĠK HĠZMET GERÇEKLEġTĠRĠLME DÖNEMĠ4. Belirlenen Lojistik ġirketinden Hizmet Talebi5. Lojistik Hizmetin Verilmesi LOJĠSTĠK HĠZMET SATINALMA SONRASI DÖNEM6. Lojistik Hizmet Performansının Değerlendiri lmesi7. Geleceğe ĠliĢkin Niyet (uzun dönemli tekrarlı çalıĢma veya yeni Ģirket belirleme). 63
 64. 64. LOJĠSTĠK ĠġLETMESĠ ĠLETĠġĠM BĠLEġENLERĠ1.Hizmet Personeli : MüĢterilerle Telefon, Faks, E-Posta, Posta veya Yüz Yüze ĠletiĢim Kurulması.a.SatıĢ Temsilcilerib.MüĢteri Hizmetleri Personelic.Muhasebe / Faturalama Personelid.MüĢterilerle Normalde Doğrudan ĠletiĢimi Olmayan Operasyon Elemanları2.Ġnsanlarla ĠliĢkiler ve ĠletiĢima.MüĢteriyle Hizmetin GerçekleĢtirilme Sürecinde Etkin ĠletiĢim Kurulmasıb.Bağlantılı Olunan Herkesle Saygı ve Nezaket Çerçevesinde Yakınlık Kurulması.3.Sözlü Olmayan ĠletiĢima.BroĢürler, Kataloglarb.Formlar, YazıĢmalar, Evraklarc.Reklam (TV, Radyo, Internet, Gazete, Dergi Vb. )d.Yazılı ve Görsel Medyada Çıkan Haber ve Yazılar4.Hizmet Araç-Gereç Ve Ekipmanlarıa.ġirket Merkezi ve BiliĢim Altyapısıb.Lojistik Araç Parkı ve Teknolojik Düzey 64
 65. 65. LOJĠSTĠK HĠZMET KALĠTESĠNĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ1. PROFESYONELLĠK VE BECERĠ2. TUTUM VE DAVRANIġLAR3. ULAġILABĠLME VE ESNEKLĠK4. GÜVENĠLĠRLĠK VE DOĞRU SÖZLÜLÜK5. MÜġTERĠYĠ KAZANMA6. FĠRMA ÜNÜ VE ĠNANILIRLIK 65
 66. 66. MÜŞTERİLERİN LOJİSTİK HİZMET ALGILAMA KRİTERLERİGüvenilirlik: Söz verilen hizmeti güvenli ve doğru bir şekilde sağlama yeteneği.İnanılırlık: Hizmet sağlayıcının doğru sözlülüğü, inanılırlığı ve dürüstlüğü.Hassasiyet: Müşterilere yardım etmeye istekli olma ve tam zamanlı hizmet sağlama.Yetenek: İhtiyaç duyulan hizmeti gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi.Müşteriyi Anlamak: Müşterilerin kim olduğunu ve ihtiyaçlarını bilmek için çaba sarf etmek.Erişim: Ulaşılabilirlik ve iletişim kurma kolaylığı.İletişim: Müşterileri anlayabilecekleri bir dilde bilgilendirmek ve onları dinlemek.Nezaket: İletişim kurulan personelin kibar, saygılı ve dostça olması.Güvenlik: Tehlike, risk ve şüpheden uzak olmak.Somut Unsurlar: Fiziksel tesisler, ekipman, personel ve iletişim materyalinin görünümü. 66
 67. 67. TZY’de Ortak SeçimiPotansiyel ortak, karĢılıklı iĢbirliğine kaynaklarını sunmaya ve iliĢkidebulunmaya ne derece istekli ?Potansiyel ortağın yetenekleri tedarik zincirindeki diğer üyelerle birliktegeliĢebilir mi ?Potansiyel ortağın üst düzey yöneticileri uzun dönemli iliĢkiyle ( ortaklığa )istekli mi ?Potansiyel ortak tedarik zincirine ne derecede bağlı olacak ?Potansiyel ortağın finansal durumu nedir ?
 68. 68. Tedarik Zincirini Yönetebilmek Ġçin Kurumlar Ne Yapmalı ?1. Küresel bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden yararlanmalı.2. Zincir üyeleri arasında karĢılıklı bilgi alıĢ veriĢi desteği sağlanmalı.3. Partnerler arasında birlikte çalıĢma sağlanmalı.4. Etkinlik ve verimlilik sağlanmalı.5. Tedarik zinciri modelinde özgünleĢtirmeye gidilmeli. 68

×