Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مطالعه بازار آنلاین سفر و گردشگری

1,144 views

Published on

بررسی بازار آنلاین سفر و گردشگری

Published in: Internet
  • Be the first to comment

مطالعه بازار آنلاین سفر و گردشگری

  1. 1. ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫گردشگری‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ‫زمستان‬95
  2. 2. E-Commerce Monitor Online Market Research ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬....................................................................................................................................................1 ‫بازار‬ ‫کلی‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫روش‬...............................................................................................2 ‫اول‬ ‫فصل‬(‫هواپیما‬ ‫بلیط‬....................................................................................................................)5 ‫بازیگران‬ ‫بررسی‬‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اصلی‬‫هواپیما‬ ‫بلیط‬......................................................................6 ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................................................7 ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫ساختار‬..............................................................................................................................8 ‫روند‬ ‫بررسی‬6‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬.....................................................................................11 ‫دوم‬ ‫فصل‬(‫بلیط‬‫قطار‬......................................................................................................................)12 ‫بلیط‬ ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫بررسی‬‫قطار‬.........................................................................13 ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬..........................................................................................................................14 ‫بازار‬ ‫ساختار‬‫آنالین‬............................................................................................................................15 ‫روند‬ ‫بررسی‬6‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬.....................................................................................16 ‫فصل‬‫سوم‬(‫بلیط‬‫اتوبوس‬................................................................................................................)17 ‫بلیط‬ ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫بررسی‬‫اتوبوس‬....................................................................18 ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬..........................................................................................................................19 ‫انالین‬ ‫بازار‬ ‫ساختار‬.............................................................................................................................20 ‫روند‬ ‫بررسی‬6‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬.....................................................................................22 ‫فصل‬‫چهارم‬(‫تور‬ ‫و‬ ‫هتل‬ ‫رزرو‬.......................................................................................................)23 ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫بررسی‬‫تور‬ ‫و‬ ‫هتل‬ ‫رزرو‬.................................................................24 ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬..........................................................................................................................25 ‫انالین‬ ‫بازار‬ ‫ساختار‬.............................................................................................................................26 ‫روند‬ ‫بررسی‬6‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬.....................................................................................29 ‫فصل‬‫پنجم‬(‫گردشگری‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرتال‬...................................................................)30 ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرتال‬ ‫آنالین‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫بررسی‬‫گردشگری‬..........................31 ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬..........................................................................................................................32 ‫انالین‬ ‫بازار‬ ‫ساختار‬.............................................................................................................................33 ‫روند‬ ‫بررسی‬6‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬.....................................................................................36 ‫ششم‬ ‫فصل‬(‫بندی‬ ‫جمع‬................................................................................................................)38
  3. 3. E-Commerce Monitor Online Market Research3 ‫گزارش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫یکی‬‫از‬‫روندهای‬‫مهم‬‫تجارت‬‫الکترونیک‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫افزایش‬‫تعداد‬‫سایت‬‫های‬‫فروش‬‫بلیط‬‫هواپ‬‫یما‬‫و‬ ‫رزرو‬‫هتل‬‫بوده‬‫است‬‫و‬‫همچنین‬‫این‬‫موضوع‬‫که‬‫در‬‫سال‬‫اخیر‬‫فروش‬‫بلیط‬‫قطار‬‫و‬‫اتوبوس‬‫توسط‬‫سای‬‫ت‬‫های‬ ‫فروش‬‫بلیط‬‫هواپیما‬‫نیز‬‫امکان‬‫پذیر‬‫گشته‬‫است‬. ‫در‬‫کنار‬‫افزایش‬‫سایت‬‫های‬‫فروش‬‫بلیط‬‫و‬‫رزرو‬‫هتل‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫دیگری‬‫هم‬‫به‬‫وجود‬‫آمدند‬‫که‬‫به‬ ‫معرفی‬‫مکان‬‫های‬‫گردشگری‬،‫آژانس‬‫ها‬،‫تورها‬‫و‬..‫پرداخته‬‫اند‬. ‫یکی‬‫از‬‫مشکالت‬‫بزرگ‬‫تعدد‬‫سایت‬‫ها‬‫است‬‫و‬‫به‬‫تبع‬‫آن‬‫پیدا‬‫کردن‬‫بازیگران‬‫اصلی‬‫می‬‫باشد‬‫اما‬‫ب‬‫ا‬‫توجه‬‫به‬ ‫بررسی‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫اینترنتی‬‫ثبت‬‫شده‬‫در‬‫مرکز‬‫توسعه‬‫تجارت‬‫الکترونیک‬‫و‬‫همچنین‬500‫سایت‬‫برتر‬ ‫ایران‬‫و‬‫دیتاهای‬ECM‫سعی‬‫شده‬‫که‬‫تقریبا‬‫تمام‬‫کسب‬‫وکار‬‫های‬‫اینترنتی‬‫فعال‬‫در‬‫حوزه‬‫گردشگری‬‫مورد‬ ‫بررسی‬‫قرار‬‫بگیرند‬. ‫این‬‫گزارش‬5‫بازار‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫می‬‫دهد‬ 1-‫بلیط‬‫هواپیما‬ 2-‫بلیط‬‫اتوبوس‬ 3-‫بلیط‬‫قطار‬ 4-‫رزرو‬‫هتل‬‫و‬‫تور‬ 5-‫پرتال‬‫ها‬‫و‬‫نیازمندی‬‫های‬‫گردشگری‬ ‫مهم‬‫ترین‬‫خروجی‬‫های‬‫این‬‫گزارش‬ 1-‫بررسی‬‫سطح‬‫رقابت‬‫در‬‫هر‬‫بازار‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫شاخص‬‫هرفیندال‬–‫هیرشمن‬ 2-‫مشاهده‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫فعال‬‫در‬‫هر‬‫بازار‬ 3-‫رفتار‬‫کاربران‬‫در‬‫هر‬‫بازار‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬ Majid.dodehaki@gmail.com

×