Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مطالعه فروشگاه های آنلاین ایران

2,102 views

Published on

فهرست مطالب مطالعه فروشگاه های آنلاین ایران

Published in: Internet

مطالعه فروشگاه های آنلاین ایران

  1. 1. ‫مطالعه‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫ایران‬ ‫تابستان‬95
  2. 2. E-Commerce Monitor Online Market Research1 ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬....................................................................................................................................................1 ‫اول‬ ‫فصل‬(‫عمومی‬)...........................................................................................................................3 ‫پراکندگی‬ ‫بررسی‬‫عمومی‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫استان‬ ‫در‬..................................4 ‫بازیگران‬ ‫بررسی‬‫اصلی‬‫های‬ ‫فروشگاه‬‫عمومی‬ ‫آنالین‬.....................................................................5 ‫رفتار‬ ‫بررسی‬‫کاربران‬.............................................................................................................................9 ‫بازار‬ ‫پیشرو‬ ‫ویژه‬ ‫بررسی‬‫و‬‫با‬ ‫مقایسه‬‫رقیب‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫آن‬................................................................10 ‫بازار‬ ‫ساختار‬ ‫بررسی‬...........................................................................................................................14 ‫ی‬ ‫ها‬ ‫اپ‬ ‫و‬ ‫تلگرام‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫حضور‬ ‫وضعیت‬‫موبایل‬.......................................16 ‫فصل‬‫دوم‬(‫دیجیتال‬ ‫کاالی‬)..........................................................................................................17 ‫سوم‬ ‫فصل‬(‫خانه‬ ‫لوازم‬)................................................................................................................29 ‫فصل‬‫چهارم‬(‫پوشاک‬)...................................................................................................................40 ‫فصل‬‫پنجم‬(‫بهداشتی‬ ‫و‬ ‫آرایشی‬).............................................................................................51 ‫فصل‬‫ششم‬(‫ادکلن‬ ‫و‬ ‫عطر‬)..........................................................................................................62 ‫فصل‬‫هفتم‬(‫آالت‬ ‫زینت‬ ‫و‬ ‫جواهر‬).............................................................................................73 ‫فصل‬‫هشتم‬(‫ورزشی‬)....................................................................................................................84 ‫فصل‬‫نهم‬(‫کتاب‬).............................................................................................................................95 ‫فصل‬‫دهم‬(‫کودک‬)......................................................................................................................106 ‫یازدهم‬ ‫فصل‬(‫ابزار‬)......................................................................................................................117 ‫فصل‬‫دوازدهم‬(‫بندی‬ ‫جمع‬).....................................................................................................126
  3. 3. E-Commerce Monitor Online Market Research2 229 106 97 94 88 48 40 36 27 2321 ‫دیجیتال‬ ‫کاالی‬ ‫کتاب‬ + ‫پوشاک‬ ‫عمومی‬ ‫ورزشی‬ ‫بهداشتی‬ ‫و‬ ‫آرایشی‬ ‫کودک‬ ‫ابزار‬ ‫عطر‬ ‫جواهر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬809 ‫خانه‬ ‫لوازم‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫مبلمان‬ +، ‫،کیف‬ ‫کفش‬ ‫عینک‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ +‫جانبی‬ ‫لوازم‬ (‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫و‬ ‫،پوشاک‬ ‫سیسمونی‬) ‫مختلف‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫پراکندگی‬ ‫بررسی‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬:‫متداول‬ ‫سواالت‬
  4. 4. E-Commerce Monitor Online Market Research3 ‫متداول‬ ‫سواالت‬ 1-‫؟‬ ‫دارند‬ ‫اینماد‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمام‬ ‫آیا‬ ‫پاسخ‬:‫خیر‬.‫از‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫اینماد‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫فروشگا‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫جامع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫طریق‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫نیز‬ ‫پستی‬ ‫خرید‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫یا‬ ‫پرداخت‬ ‫واسط‬ ‫های‬ ‫درگاه‬‫بررسی‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬. 2-‫آیا‬‫تجاارت‬ ‫وارد‬ ‫ولای‬ ‫دارناد‬ ‫هام‬ ‫ریاوری‬ ‫فاروش‬ ‫کاه‬ ‫هاایی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫؟‬ ‫هستند‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هم‬ ‫الکترونیک‬ ‫پاسخ‬:‫بلی‬.‫ایا‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫انالیان‬ ‫فروش‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ریوری‬ ‫فروش‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فروشگاه‬‫ن‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬. 3-‫آیا‬‫؟‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫مطالعه‬ ‫یک‬ ‫صرفا‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫پاسخ‬:‫مطالع‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خیر‬‫باازار‬ ‫ه‬ ‫کاه‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫رساب‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫آموزشی‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬ ‫یک‬‫فر‬‫ایناد‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬‫دهند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬. 4-‫دسته‬‫؟‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫چگونه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫بندی‬ ‫پاسخ‬:‫مثل‬ ‫خاص‬ ‫بازار‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫فروش‬ ‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫عطر‬ ، ‫خانه‬ ‫لوازم‬‫پو‬ ،‫شاک‬ ....‫پ‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بازار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫بوده‬‫ردازند‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫عمومی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬digikala.com‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫عمومی‬ ‫دسته‬ ‫در‬. ‫و‬tehrankala.com‫در‬‫دسته‬‫خانگی‬ ‫لوازم‬‫گرفته‬ ‫قرار‬‫است‬ ‫گزارش‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ Majid.dodehaki@gmail.com Telegram: @ecmonitor

×