Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

македонски јазик за IIIодделение

1,021 views

Published on

  • Login to see the comments

македонски јазик за IIIодделение

  1. 1. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение Име:___________________ 1. Пополни го местото на линијата со друг збор со исто значење. “Угаснете исветлини мрак да биде –каракамен.“ “Во вселената, На крајот од светот Има една малечка планета.“ 2.Пополни го местото на линијата со ист збор со друго значење. Љупчо живее на улица „Ташко Караџа“, во блок шест. Љупчо купи ___________________ за цртање. Косачот ја нарами косата и отиде во ливадата да ја откоси тревата. Бабата сија исчешла ___________________ исија врза во шамија. Еднаш некој селанец закопал десет златници во еденагол на својата градина. Татјана нацрта кос _____________. “Угаснете исветлини _____________да биде – каракамен.“ “Во ___________________ На крајот на светот, Има една малечка планета.“
  2. 2. 2. Зборови со спротивно значење. Голем исветол дом. Дење го краси сончева круна. 3. Пополни го местото на линијата со збор со спротивно значење. Бели пари за _______________ денови. „Стани си утре порано Дојди си вечер____________, Наутро радост понеси, Навечер ____________ денеси.“ Кога ќе дувне ладниот ветер од север, Преселните птици се селат на __________________. Ситиот не му верува на _____________________. Успешно и самостојно Со помош Со поттикнување Ги разбира и користи зборовите со исто значење Ги разбира и користи зборовите со спротивно значење Одд. Наставник Добрила И.Дукоска _____________ и ____________ дом ______________ го двори ПринцезаЛуна.

×