Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cẩm nang tử vi trọn đời

2,248 views

Published on

Ebook hướng dẫn xem tử vi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cẩm nang tử vi trọn đời

 1. 1. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 C M NANG T VI TR N ð I Ch nh s a: wWw.VietLion.ComTra năm sinh Chú ý: Tra năm sinh theo Dương l ch (g m 4 ch s ) t năm 1945 - 2004. N u năm sinh c n trakhông n m trong dãy trên thì làm như sau: n u năm sinh c n tra < 1945 thì c ng thêm 60, n u nămsinh c n tra > 2004 thì l y năm sinh tr ñi 60. Chúc vui!1984 Giap Ty Sanh năm: 1924 ñ n 1984 và 2044: Cung CH N. Tr c B /M ng H I TRUNG KIM (vàng dư ibi n)/Kh c BÌNH ð A M C/Con nhà B CH ð (phú quý)/Xương CON CHU T/Tư ng tinhCON CHÓ SÓI Ông Quan ð ñ m ng: Lu n xem s m ng tu i này,/Giáp Tý s c c ch u nhi u n i trôi./Lyhương t quán x xa,/Anh em cô bác ai giàu n y ai./L i sanh ph i ch u bơ vơ,/C c nh c lo l ng t igi sinh ra./S ngư i ch t h t nhi u l n,/Ngư i nào th t ñ c ph i sa ng c hình./Tu nhân tích ñ chi n vinh,/R i b tai n n thánh th n ñ cho./S này h u v n m i no,/Ti n v n làm có c a kho ch ngcòn. CU C S NG: Cu c s ng tu i nh nhi u ñau bu n, cu c ñ i có nhi u r i hơn may. Nhưng bâygi và tr ñi, cu c s ng có ph n b o ñ m và v ng ch c hơn. Năm Bính Ng không t t l m. cónhi u vi c không hay ñưa ñ n cho cu c ñ i. Nhưng vư t qua ñư c thì n m l y nhi u th ng l i l nlao vào năm 44 tu i. Tuy có nhi u kh tâm nhưng b n thân ít c a kh . Cu c s ng b t ñ u thay ñ im nh hơn vào năm 44 tu i. Tu i 43 quá x u không ñư c tròn ñ p, nên c n th n, dè d t và ñphòng.Tóm l i, cu c ñ i nhi u r i, có th làm nên s nghi p ñư c v ng ch c ph i ch u ñ ng h tnăm 43 m i có th v ng ñư c.Tu i Giáp Tý hư ng th trung bình t 60 ñ n 66 tu i ñó là phư cñ c, bi t làm phư c tu thân, l y ñ o ñ c làm căn b n cho s s ng. N u có trư ng h p ác ñ c, ho ckhông làm phư c ñ c thì gi m k . Cu c s ng theo t vi c a tu i Giáp Tý tuy có nhi u giai ño nkhó khăn nhưng ít kh c c v thân th , có m t m c s ng trung bình hơn là b n ti n. TÌNH DUYÊN: S tu i Giáp Tý có ñau kh nhi u v vi c tình duyên t lúc nh . Tình duyênñư c v ng ch c. Tình duyên ñư c v ng ch c vào năm 30 tu i tr ñi. V v n ñ này có r t nhi ukhe kh t bu i ñ u. S t o l y h nh phúc r t khó khăn. Tuy nhiên ngay bây gi thì ñã hư ng ñư cnhi u êm m trong gia ñình. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì có nhi u thay ñ i v lươngduyên hay ít ra cũng có nhi u ñau kh v ñ àn bà. ðó là nh ng tu i Giáp Tý sanh vào nh ng tháng1, 5, 6, 9, 11 và 12. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng này thì s lương duyên ph i thay ñ i 3l n, ñó là nh ng tháng 5,6 và 9. Và nh ng tháng này thì b n hai l n thay ñ i lương duyên, ñó lành ng tháng giêng, 2, 7, 10, 11 và 12. Ngoài ra n u sanh vào nh ng tháng này thì cu c lương duyêntr nên chung th y, ñó là nh ng tháng 3, 4 và 8. V lương duyên có nhi u khe kh t tùy theo thángsanh c a b n mà t o l y hoàn c nh x y ra trong cu c ñ i. V y b n nên c n nh xem sanh vào thángnào ñ xem cu c ñ i còn có thay ñ i n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh v n còn m c trung bình và khó mà lên ñ n t t ñ nh c adanh v ng, n u có cũng ch là m t th i gian ng n ng i, không ñư c v ng ch c và lâu b n. Tuy côngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 1
 2. 2. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010danh không sáng t l m, nhưng có nhi u cơ h i phát tri n m nh m . N o có chí sáng su t và bi tnh n ñ nh, gia ñ o tuy có m t vài khe kh t, nhưng sau cùng ñư c m êm , cu c ñ i ít b tr ng i vv n ñ gia c nh, s trùng phùng, ñư c nhi u m n thương, không ñ n n i ph i b n tâm cho l m vv n ñ này.Tu i Giáp Tý hoàn thành s nghi p r t s m, tuy không v ng ch c, có khi l i b s p ñb t ng , nhưng ít ra cũng thâu ñư c nhi u k t qu mong mu n, không ñ n ñ i ph i nghèo túng nhưnh ng k khác. Qua 44 tu i thì s nghi p v ng ch c hơn, còn ph i ch u ñ ng năm 43 tu i n a. Ti ntài liên quan ñ n s nghi p r t nhi u, v n ñ ti n tài cũng thăng tr m l m, tuy có nhi u nhưng l i ravô b t thư ng, không n m ñư c s v ng ch c c a nó. Nh sáng trí mà s nghi p l n ti n tài m i cóñư c như ngày nay. S hoàn thành v ng ch c s nghi p và ti n b c ñi u hòa vào năm 44 tu i. Bâygi hãy còn là m t v n ñ mong manh l m v y. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Mu n làm ăn cho v ng vàng kh i s b th t b i liên miên, làmhao h t ti n b c, làm cho gia c nh thêm ph n túng thi u. S làm ăn cũng liên quan ñ n cu c s ngr t nhi u, cho nên trong v n ñ làm ăn, hùn h p hay t mình ñ ng ra gánh vác. S l a ch n ngư ilàm công hay giúp ñ công vi c cũng r t c n thi t cho s h p tu i, h p tình. Có khi g p tu i k ,b n ph i mang l y th t b i. V y mu n làm ăn cho phát ñ t và thâu nhi u k t qu , b n c n l a nh ngtu i này: Giáp Tý, Bính d n, K T , Canh Ng , Nhâm Thân. NH ng tu i này r t h p v i tu i GiápTý c a b n. Nên tìm nh ng tu i này mà làm ăn thì ph n ch n và phát ñ t m nh m . L A CH N V , CH NG: S l a ch n v ch ng ñư c s ng cao sang quy n quý:Khi yêuthương nhau, ngư i ta không nghĩ ñ n s trùng h p tu i tác, cũng như vi c lương duyên không l ach n, vì vi c v ch ng có liên quan m t thi t ñ n s s ng r t nhi u, n u s l a ch n không ñúng sph i có nhi u kh tâm, s ng m t cu c ñ i b n ti n. B i v y trong vi c lương duyên cũng c n l ach n cho k càng. Nh ng tu i h p v i tu i mình m i làm ăn phát ñ t ñư c, và sau ñây là nh ngtu i trùng h p, có th t o ñư c m t cu c s ng cao sang quy n quý cho b n, ñó là nh ng tu i h pv i tu i Giáp Tý như: Giáp Tý hai v ch ng cùng m t tu i, Bính D n, K T , Canh Ng , Quý H i.Tu i Giáp Tý (gái) làm cho cu c ñ i có nhi u danh giá, nhi u ngư i m n thương, t o cho ch ng cóquy n tư c, v ch ng êm m, nhưng l i hi m mu n con cái. Tu i Bính D n tuy không t o ñư ccon, nhưng hư ng ñư c sang giàu v sau, tu i nh thì có nhi u long ñong, l n m i thành. Tu i KT r t t t cho v n ñ danh v ng, con ñ nuôi, tài l c phát tri n m nh m , s ng cu c ñ i sung túc.Tu i Canh Ng sanh con giá ñ u lòng thì h p, cu c s ng bình thư ng nhưng không ñ n ñ i thi uth n, công danh m c trung bình. Tu i Quý h i thì tánh ngư i v hi n và thông minh, gia ñìnhgiàu có, có ch c ph n, thu n hòa gia ñ o. Trên ñây là nh ng tu i s ng r t h p v i tu i Giáp Týtrong vi c v ch ng.N u b n vì s thương yêu mà l k t hôn v i nh ng tu i này thì ch có m t cu cs ng trung bình mà thôi, ñó là nh ng tu i: Nhâm Thân, M u thìn, Nhâm Tu t, Canh Thìn. Nh ngtu i này tuy ñư c trùng h p ñôi chút, nhưng không hoàn toàn hư ng ñư c phú quý, mà ch có sêm m, ñ ăn, ñ m c mà thôi.Cu c ñ i n u l k t duyên v i nh ng tu i này thì b n s ng m t cu cñ i cơ c c, luôn luôn túng thi u, khong ñem l i m t s m no và sung sư ng trong cu c ñ i, ñó lành ng tu i như t S u, Tân Mùi, Bính Tý.B n c n nên tránh nh ng tu i trên ñây, trong cu c k thôn, hay l a ch n lương duyên, n u không, ñ i b n s c m th y cu c s ng có nhi u ñau bu n,duyên s nghèo nàn quá ñ i.N u g p tu i trùng h p v i tu i Giáp Tý, b n cũng không nên cư i vhay ñ nh vi c lương duyên vào nh ng năm mà b n vào tu i 19, 21, 27, 31, 33 và 39, b n g pnh ng năm này mà dính vi c hôn nhân thì có xui x o, làm ăn có nhi u xung kh c hay thư ng ch uc nh phòng không, g i l , dù có tu i trùng h p cũng b hoàn c nh trên.Tu i Giáp Tý Nam M ng màb n sanh vào nh ng tháng này s có nhi u v , hay ít ra cũng nhi u l n thay ñ i lương duyên, hay ítra cũng ph i có nhi u ñau bu n v tình duyên, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng 1, 5, 6, 9, 11 và12. Nh ng tháng này là nh ng tháng nam m ng ña thê hay ñau kh vì ñ àn bà. B n nên nh thángsanh ñ bi t ñư c vi c trên.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 2
 3. 3. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : Trong s l a ch n hôn nhân, b n mu n không x y ra nh ng chuy nr c r i, hay cu c s ng có nhi u ñau bu n, l ng ñ ng tâm tư, thì nên tránh ñi nh ng tu i như ðinhMão, Quý D u, K Mão, Tân D u. Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i Giáp Tý. N u có s yêuthương nh m l n thì s x y ra c h bi t ly và tuy t m ng b t ng ; v y nên khi l a ch n lương duyên,b n c n nên tránh ñi nh ng tu i ñó, ñ không có s ñ v hay ñau bu n cho cu c ñ i.Tu i Giáp Týñ i k nh ng tu i ðinh Mão, Quý D u, K Mão và Tân d u. Năm nào g p ph i sao h n, ph i cúngsao nh m ngày 18 âm l ch ñ t 22 ng n ñ èn, l y 22 chén nư c l nh vái v hư ng Tây, và tùy theom i năm có m t vì sao mà cúng.N u g p nh ng tu i k trên c n ph i tránh xa hay van vái Ph t,Tr i, nên làm nh ng ñi u phát thi n, nên tu tâm, dư ng tánh, làm phư c ñ c nhi u thì t t. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Giáp Tý thu c m ng kim, tánh ôn hòa và nh n n i,nh ng năm khó khăn nh t mà b n ph i tr i qua, ñó là nh ng năm mà b n v a ñ 20, 24, 25, 29 và30 tu i. Nh ng năm này ch ng nh ng khó khăn v vi c làm ăn, mà gia ñ o hay có s xích mích,tánh tình thư ng sôi ñ ng, không ñ nh ñư c m t ñư ng hư ng hay căn b n cho cu c s ng. B nvư t qua ñư c là m t s may m n cho cu c ñ i, tuy nh ng năm quá nhi u khó khăn, ñau bu n, longhĩ d n d p, b n nh s an i c a b n bè nhi u hơn là gia ñình thân t c. B n nên nh l i, l ykinh nghi m ñó mà làm căn b n cho cu c s ng ngày nay v y. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: B t kỳ ngày nào trong cu c ñ i, không c n ghi rõngày, tháng, b n cũng có th xu t hành ñư c, mà không s tai n n, th t b i hay phát tri n tài l c.Tu i Giáp Tý h p ngày ch n, gi ch n và tháng l . Khi mu n xu t hành b n ph i l a, thí d : 8 gingày 2 tháng 1, ñó là gi ch n, ngày ch n và tháng l v y. C như v y mà làm thì ch c ch nkhôngbao gi b n g p trư ng h p khó khăn c . NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 43 ñ n 44 tu i: Năm 43 tu i g p sao K ðô, h n ñ avõng, trong nhi u năm có nhi u ñau bu n, b nh t t hay tang khó b t ng , c n nh n n i, c u Tr iPh t cho qua kh i tai ương. Năm này có nhi u khó khăn nh t x y ra trong ñ i b n, nên sáng su t vàbình tĩnh trư c m i bi n ñ ng trong gia ñình cũng như v m t xã h i tình c m. Nh ng v n ñ nàythư ng x y ra kho ng gi a năm. Qua 44 tu i thì v ng vàng bù ñ p l i nh ng ñau bu n ñó. Snghi p cũng ti n lên, ti n tài ñ y ñ , gia ñ o tr nên yên hòa, êm m./T 45 ñ n 47 tu i: Hai nămnày, cu c s ng b t ñ u tr i d y và phát vư ng m nh m nh t, ngh nghi p và ti n b c cũng pháttri n m nh m hơn n a, gia ñ o vui tươi, ph n con cái có b nh ho n, hay thay ñ i ngh nghi p, vi clàm, ph n cá nhân có ñau b nh nh vào năm 46 và 47 tu i, m l n ñau n ng vào năm 47. Ngoài ravi c làm ăn, gia ñ o v n ti n tri n ñ u ñ n./T 47 ñ n 50 tu i: Vi c gia ñ o có nhi u bê b i, cánhân thư ng có b nh t t tr m tr ng, n u vư t qua ñư c thì có ph n nh hư ng con cái ph i ch u l y,gia ñ o thư ng có s b t an hơn. Năm 48, t m yên, 49 có nhi u thay ñ i nhà c a hay vi c làm. Vàotu i 47 con cái có thăng quan, t n tư c hay làm nên cơ nghi p./T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th igian này trung bình, ti n b c ra vô ñ u ñ n, không có nh ng s th t b i n a mà ch còn n m l ythành công. Tu i Giáp Tý qua năm 51, 52 tu i con cháu có t n phát, tài l c ñi u hòa, tu i 53 và 54,ph n con cái t n phát m nh hơn, ph n cá nhân trong tình tr ng bình thư ng, cu c s ng không có gìthay ñ i quan tr ng./T 56 ñ n 60 tu i: S này có th bi n ñ i v thân th trong nh ng năm 55-56,hai năm gi ng co v i s s ng. Tuy nhiên nh phư c ñ c gia t c có th kéo dài. Con cháu có ph nphát ñ t t t ñ vào nh ng năm t 55 ñ n 60 tu i. Lúc này ti n b c ít hao h t, vào nhi u ra ít, c nth n cho b n thân vào nh ng năm này.1985 At SuuwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 3
 4. 4. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Sanh năm: 1925 ñ n 1985 và 2045: Cung T N. Tr c KIÊN/M ng H I TRUNG KIM (vàng dư ibi n)/Kh c BÌNH ð A M C/Con nhàB CH ð (phú quý) /Xương CON TRÂU. Tư ng tinh CONCHÓ Ông Quan ð ñ m ng: t S u s m ng cu c ñ i,/Bà con hàng h ch ng nh ch ng trông./Anhem sung kh c ch ng g n,/Ngư i dưng giúp ñ thích thân ch ng nh ./Ph ng th c a quý códuyên,/L i danh ñư c chút h o huy n mà thôi./Tánh ngư i chơn chánh th t thà,/Làm ơn cho b nsau mà ph n ngay./B c ti n tr giúp h i vay,/Ăn r i l y dao tr tay ñâm mình./B ng ngư i cũng cótánh linh,/Nghi ai thì có thi t tình ch ng sai./S ph i tu ni m ăn chay,/Không thì kh n o b manggiam c m. CU C S NG: Tu i t S u thu c M ng Kim. Cu c ñ i có nhi u tr m l ng và ch sôi ñ ng t nglúc, su t cu c s ng không bao gi có ñư c nh ng giây phút ngơi ngh v tinh th n. Hoàn c nh làmcho cu c ñ i cũng có nhi u ñau xót kh tâm, nh ng hư ng th b i v t ch t không làm cho conngư i ñư c hoàn toàn ñ y ñ hay ít ra cũng thanh th n v tinh th n. ð i s ng vào m t tình tr ngñ c bi t, tuy có ñôi ph n tho i mái, nhưng không th i gian nào ñư c lâu b n vì m ng s trongm t cung kỳ giao ñ ng mãnh li t, tu i nh ña ñoan, tu i l n l i nhi u lo l ng không bao gi ñư cyên trí mà hư ng thanh nhàn.Tóm l i, cu c ñ i vào tình tr ng như m t tr n cu ng phong gió bãoluôn luôn có trong cu c ñ i mình và ít khi ñư c sóng l ng gió yên.Tu i t S u có m ng giàu,nhưng thư ng hay b th t b i v ngh nghi p thình lình, s hư ng th trung bình t 60 ñ n 65 tu i.Nhưng n u có phúc ñ c thì tăng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: T lúc nh cho ñ n khi l n tu i, l ra tu i này ph i yên vui h nh phúc, nhưng l icó nhi u th c m c, v v n ñ ñau xót l m s tr c tr tuy nhiên mu n cho rõ ñư c nh ng di n ti nc a tình duyên, b n cũng nên xem dư i ñây coi có ñúng v i trư ng h p c a b n không, trong su tcu c ñ i, hay s còn thay ñ i n a trong v n ñ tình duyên h nh phúc. S gãy gánh n a ñư ng, sn i ti p l y con ñư ng h nh phúc hay s ng h m hiu có qu nh v i tu i ñ i ch ng ch t lên cao.N ub n sanh vào nh ng tháng này, thì h nh phúc tình duyên c a b n s có ba l n thay ñ i, ñó là nh ngtháng: 5, 6 và 9. N u sanh nh m vào nh ng tháng này thì b n ít l m cũng ph i hai l n thay ñ ilương duyên, ñó là nh ng tháng Giêng, 2, 7, 10, 11 và 12. N u sanh trong nh ng tháng này thì tìnhduyên chung th y, s ng cu c ñ i không có s thay ñ i v ch ng, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng3, 4 và 8 v y. Trong cu c ñ i v lương duyên có ba hoàn c nh khác nhau, và s sanh s n cũng tùytheo ñó mà bi t ñư c s thay ñ i lương duyên trong m t cu c ñ i, v y nh ng ñi u k trên ch cch n s không sai, ch y m t ph n nào c . GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o tu i t S u cũng có r t nhi u phi n ph c, nhưng nhs nh n n i và nh n nh c nên s s ng ñ i v i gia ñ o không có gì x y ra làm có th gây nên nhi us kh tâm, ph n con cái có cơ h i phát tri n ngh nghi p, công danh hơn là cá nhân mình. V côngdanh tu i nh cũng có ph n sôi ñ ng ñôi chút nhưng t 38 tr ñi thì l ng xu ng và im l ng khôngcó nh ng phát tri n v v n ñ này. Tu i t S u, có ph n phát tri n công danh v con cháu hơn là cánhân mình, tuy nhiên, không ph i không có, nhưng ch có th có chút ít ñ i ngư i, nh ng conngư i có chút ñ a v trong xã h i là nh ng ngư i ñã có nhi u âm ñ c, nên có phúc ñ c ñ hư ngñư c ph n công danh lên cao c a c con cháu sau này.S nghi p ñư c b n v ng và phát tri n tnăm 32 tu i, trư c th i gian này có s p ñ ñôi l n, nhưng sau ñó thì n m l i ñư c và v sau thì r tv ng ch c hoàn toàn. S nghi p t ñó ñó v sau không g p s lo l ng hay có th b ngăn tr b t ngn a. N u g p trư ng h p mà ngư i v có tu i trùng h p ñư c k theo nh ng ph n dư i ñây s n mph n th ng l i và v ng vàng v ti n c a. Ti n b c tu i này cũng vô ra b t thư ng, nh s khéoléo và sáng su t, ti n tài có ph n vư ng phát m nh vào nh ng năm tu i càng cao. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn b n c n nên l a ch n nh ng tu i có strùng h p v i tu i t S u mà h p tác, hùn h p hay cùng h p tác trong m i công vi c khác mà kh iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 4
 5. 5. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010s b th y b i, nh ng tu i này còn giúp b n phát tri n m nh m trong m i khía c nh c a ñ i s ng,ngoài v n ñ ti n b c, công danh và s nghi p có cơ h i t o tác m nh m , ñó là nh ng tu i r t ñ ih p v i tu i b n như tu i: t S u, M u Thìn, và Tân Mùi. Ba tu i này ñ i v i tu i b n r t t t, tìmñư c ba tu i này làm ăn, hùn h p hay phát tri n ngh nghi p thì có nhi u may m n, có cơ h i t oñư c nhi u ti n c a. S nghi p v ng vàng, công danh thành ñ t. L A CH N V , CH NG: Trong vi c xây d ng h nh phúc cũng r t liên quan cho c ñ i s ngvà cu c ñ i c a b n. Con ngư i tuy có s m ng và s di n ti n t ñ t c a nó, nhưng n u g p smay m n có tu i hùn h p trong vi c l a chon h nh phúc hôn nhân cũng ñem l i cho cu c ñ i nhi umay m n, ch ng nh ng hư ng tr n h nh phúc, mà trong vi c xã h i, ti n b c nh hai tu i mà cócơ t o l p ñư c s nghi p vĩ ñ i. N u trong cu c ñ i b n mà l a ch n ñư c nh ng tu i này, thì b ns hư ng ñư c m t cu c s ng cao sang, quy n quý nh t trong ñ i: nh ng tu i mà t S u có th k th p lương duyên r t t t ñ p ñó là các tu i: t S u, M u Thìn, Tân Mùi, ðinh S u, Quý Mùi, KMùi. Nh ng tu i trên ñây ñ u h p v i tu i t S u, và tăng thêm tài l c, công danh l n snghi p.Cu c s ng trung bình là không giàu sang cũng không có nghèo hèn, ch vào m c trungthôi. Khi lương duyên c a b n g p nh ng tu i này, tuy có s h p nhưng không tăng ti n v tài l c,không th nh vư ng v ti n tài ch ñ ăn, ñ m c mà thôi. ðó là tu i t S u k t hôn v i nh ng tu i:ðinh Mão, Quý D u, Canh Thân. Ba tu i này h p v tình c m, ch h p v s yêu thương mà khôngh p v tài l c.Khi ñã g p nh ng tu i này mà b n vì thương yêu ph i k t h p lương duyên, thì cu cs ng b n su t ñ i túng qu n, vi c làm ăn khó khăn. ðó là trư ng hơp mà k t duyên v i nh ng tu inày: K K , Canh Ng , t H i, Tân T , Giáp Tý và Quý H i. Nh ng tu i trên r t kh c v i tu i tS u. Khi k t hôn v i nhau ch s ng trong s nghèo nàn túng thi u khó vư t ñư c lên cao.Trongcu c ñ i b n l i có nh ng năm mà b n không nên cư i v , vì nh ng năm y kh c tu i, n u cư i vthì b n ph i ch u c nh xa v ng, h m hiu, có th cu c hôn nhân không thành và không có h nh phúcñó là nh ng năm mà b n vào nh ng tu i: 17, 23, 24, 35, 41, 47 và 53 tu i. Vì nh ng năm này r txung kh c v i tu i c a b n và không h p cho vi c xây d ng h nh phúc. N u mu n xây d ng h nhphúc ñ i ñ i nên tránh ñi nh ng năm k trên.Theo nh ng tài li u chiêm tinh, khoa h c ñoán lý sthì tu i t S u sanh vào nh ng tháng này có s lưu thê thư ng hay ñau kh v ñ àn bà, ñó là b nsanh nh m nh ng tháng 1, 5, 5, 9, 10, 11 và tháng12 Âm l ch. B n n u sanh vào nh ng tháng nàych c ch n s có r t nhi u v hay thư ng thay ñ i tình yêu h nh phúc. NH NG TU I ð I K : Dư i ñây là nh ng tu i ñ i k cho b n trong vi c k t hôn cũng nhưm i khía c nh làm ăn trong cu c s ng k t hôn thì sanh ra c nh tuy t m ng hay bi t ly, h p tác làmăn thì sanh ra tai n n hay g p c nh xô xát làm ch t b t ñ c kỳ t , ñó là nh ng tu i: Bính D n, NhâmThân, Giáp Tu t, M u D n, Nhâm Tu t và Canh Thân. ðó là nh ng tu i mà t S u ñ i k nh ttrong cu c ñ i. N u cãi s g p nh ng trư ng h p xui x o hay x y ra nh ng vi c không may cho b nth .Khi g p tu i k thì ph i cúng sao gi i h n và c u Tr i cho tai qua n n kh i; tùy theo sao h n c amình mà th p nhan ñ èn, theo phương hư ng. Cúng sao thư ng nh t trong su t th i kỳ b ñ i h nthì s ñư c gi i h n NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i t S u tr i qua nh ng năm khó khăn nh t, có th bb nh ho n, tai n n hay suýt b ch t chóc, làm ăn không ñư c d i dào phát tri n, ñó là nh ng năm màb n vào tu i 22, 26, 28, 31 và 34 tu i. Ngoài ra nh ng tu i k trên b n ñư c vư ng phát v tài l cl n ngh nghi p. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i t S u r t h p ngày l gi ch n và tháng ch n.B n c như th mà xu t hành làm ăn, giao d ch, phát tri n s nghi p, thì mau t n phát, ti n tài cũngthâu ñư c nhi u th ng l i, không s b th t b i hay b thi t h i v ñ i s ng. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 42 ñ n 45 tu i: Trong tu i 42, r t khá và phát vư ng vtài l c, có th sanh quý t . Năm này sanh con gái thì g p s phát tài li n, tu i 42 khá l m, mên tìmwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 5
 6. 6. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010cơ h i mà t o vi c làm ăn th ng l i ngay, 43 tu i, tình tr ng s c kh e b y u kém, làm ăn có nhi uth t b i, ñ i k vào tháng 6 không nên ñi xa có tai n n, 44 tu i, tình tr ng gia ñình, s nghi p cóphát tri n ñôi chút v tài l c, nhưng ph n con cháu có s ñau bu n. K tháng 8 có chuy n bu ntrong gia t c, 45 khá t t, ph n tài vư ng phát th y rõ, hào con vui tươi và êm m con cháu có thayñ i vi c làm hay ñư c thăng ch c./T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i có y u v thân th , làm ăn có ti ntri n m nh, tài l c vô nhi u vào nh ng tháng 7 và 8. 47 khá t t, vào nh ng tháng 5 và 7 Âm l ch,48, không ñư c hay và trong gia ñ o hay có chuy n xích mích, ngoài cu c ñ i hay x y ra nh ngchuy n không may m n, có b nh vào mùa ðông. 49 tu i, gia ñ o và cu c ñ i trong tình tr ngtrung bình và 50 tu i có hao h t ti n b c, con cháu ly tán, năm b sao h n l n, ñ phòng b nhn ng.## T 50 ñ n 55: Tu i 50 và 51, êm ñ p ch có b nh ho n hám d a mà thôi. 52 và 53, khôngm y may m n, nhưng tình tr ng gia ñình và ngoài cu c ñ i v n trung bình. 54 và 55 tu i, có nhi unguy c p, n u không có ñ phư c ñ c, s có th t b i, hay nguy hi m cho tánh m ng vào nh ng nămn y, nh t là k Thu ðông./T 50 ñ n 55 tu i: Tu i 50 và 51, êm ñ p ch có b nh ho n hám d a màthôi. 52 và 53, không m y may m n, nhưng tình tr ng gia ñình và ngoài cu c ñ i v n trung bình. 54và 55 tu i, có nhi u nguy c p, n u không có ñ phư c ñ c, s có th t b i, hay nguy hi m cho tánhm ng vào nh ng năm n y, nh t là k Thu ðông./T 55 ñ n 60 tu i: S nh ng năm n y khôngñư c t t l m, ñ phòng m i b t tr c có th x y ra trong gia ñ o và c cu c ñ i, con cháu làm ănkhông ñư c may m n.1986 Binh Dan SANH NĂM: 1926 ñ n 1986 và 2046 Cung KHÔN. Tr c ð NH M ng LƯ TRUNG H A (l atrong lu) Kh c KI M PHONG KIM Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON C P. Tư ng tinhCON CHIM TR C u Tài, C u Quý ñ m ng : Bính D n cung Kh m l a lư, N u sanh Xuân H m no thanh nhàn.Thu ðông ch ng thu n l i th i, L i sanh c c nh c nên chàng âu lo. S này b t lu n gái trai, Khônngoan mưu trí ít ai thi t thà. Nhưng mà vô s ñàn bà, Th mà s nghi p t tay mình làm. Sanhthành c t cách b n lâu, Gia ñình s nghi p t tay mình làm. Ti n v n ch ng ñ ng an thân, Ch ngb ng trung v n tròn vành m y phân. Ki ng già nhưng l c còn xuân, S năm tu i v n còn n duyên. CU C S NG: Bính D n thu c m ng H a, cu c ñ i có nhi u ưu tư s u mu n, không bao gi cóñư c s an nhàn tư tư ng. Cu c ñ i luôn luôn lo toan và nhi u suy nghĩ. Tuy nhiên Bính D n tuy longhĩ v trí não nhưng sung sư ng v th xác, cu c s ng l i hay thay ñ i. Không bao gi có m tquy t ñ nh d t khoát cho cu c ñ i mình. Vì th thư ng b l i d ng và hay có tánh l t lòng, haythương c m nh ng k sa cơ, giúp ñ nh ng ngư i cô th . Tuy kém khuy t v ti n b c, nhưng r ngrãi t m lòng, bi t thương yêu và hay c m m n gia t c, anh em. Tóm l i, cu c ñ i c a tu i Bính D ntuy có nhi u nghĩ suy hơn. Nhưng không b kh c c v th xác, hay thương m n gia t c, anh em.Tu i Bính D n ch hư ng th ñư c kho ng ñ t 50 ñ n 55 tu i mà thôi, tuy nhiên n u ăn phư cñ c thì Tr i, Ph t ñ và tăng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: S Bính D n nói v tình duyên lúc ñ u cũng có nhi u thay ñ i, nhi u ñ v hays u ñau v v n ñ này. Không thoát ñư c c nh ngang trái, phũ phàng trong cu c s ng v tìnhduyên. ð i v i tình duyên càng mang l y nhi u chuy n bu n lòng kh não hơn. S u kh và ñauthương hơn nh ng k khácñó là vào tu i t 20 tr ñi. ð n g n 30 tu i m i ñư c h nh phúc. Duyênn không ñư c tr n v n ph i thay ñ i nhi u l n. N u có h nh phúc thì cu c ñ i cũng ph i nhi um t mát hy sinh nhi u l m m i b o v ñư c h nh phúc ñó. Tuy nhiên, n u tu i Bính D n sanh vàonh ng tháng này thì s thay ñ i l i càng nhi u hơn và t i thi u cũng ba l n thay ñ i tình duyên hayhôn nhân và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3 và 9 Âm l ch. N u b n sanh nh mwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 6
 7. 7. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nh ng tháng này b n s thay ñ i hai l n duyên ph n, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng 4, 6, 7, 8, 10và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh nh m nh ng tháng này b n cũng có th hư ng h nh phúc vàsu t ñ i tình duyên không bao gi thay ñ , ñó là nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. Nh ng tháng nàytuy d u s ng có h nh phúc, nhưng thư ng x y ra nhi u b t ñ ng trong gia ñ o. V y b n nên nh l itháng sanh ñ tìm hi u v duyên s c a mình xem còn thay ñ i n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: V v n ñ gia ñ o, tu i nh có nhi u r i r m, cu c s ng thêm ph nkhó khăn và hay x y ra nhi u chuy n bu n lòng, không bao gi b n c m th y sung sư ng hay tho imái v v n ñ gia ñ o ñư c êm m t m th i trong th i gian b n vào tu i 30 tr lên, nhưng chưach c ñã bình thư ng mãi, trong su t cu c ñ i gia ñ o chưa ch c ñã hoàn toàn yên vui. Công danhkhông nên cao ch vào m c ñ bình thư ng, có th nói là ch gi ñư c danh d cho cu c ñ i mìnhmà thôi, ch không lên ñ n tuy t ñ nh c a v n ñ danh v ng, ñó là s ph n c a b n ph i ch u l y.Không nên ñ t nhi u hy v ng v v n ñ này, c trèo coa thì té n ng ñ y. Cu c s ng c a v n ñdanh v ng ch có th xem cho nó m c ñ bình thư ng mà thôi. C n nh t là gia ñ o, b n ph i c nthân và nh n nh c m i tránh ñư c s ñ v hay nh ng xích mích b t thư ng. S nghi p ñư c v ngvàng nh trí sáng su t và lo nghĩ hoàn thành v i m t th i gian dài hơn 10 năm, ñó là nh ng năm màb n lao tâm kh trí nh t và b t ñâu hoàn thành s nghi p m t cách v ng vàng vào năm b n tu i38. Ti n b c ra vô b t thư ng, làm cũng có khi vô l m ti n, nhưng l i ra như nư c, ti n b c khôngñư c ñi u hòa cho l m, c vô, ra c m ch ng. S n m ñư c ti n c a ph i t 40 tr ñi. S c n m n vàsiêng năng cũng là v n ñ gi l y ti n b c, t o ra ti n b c mà n m ph n v ng ch c c a nó b ng cáchb n ph i c g ng hơn n a. B t ñ u t Bính Ng tr ñi b n m i gi v ng ñư c ti n b c và có thhư ng ñư c m c trung bình cho cu c s ng. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn hùn h p, b n cũng c n l a ch n ngư i choh p tu i m i có th phát tri n công vi c m t cách mau l ñư c. S phát tri n làm ăn cũng tùy strùng h p m i có th n m l y nhi u may m n và th ng l i. V y b n nên c n l a ch n nh ng tu inày: ðinh Mão, Canh Ng , Quý D u, Giáp Tý. Nh ng tu inày có th giúp b n làm ăn mau phát ñ tvà có thê có nhi u tài l c, n u g p ñư c nh ng tu i này hơp tác làm ăn hay hùn h p trong m i côngvi c khác. L A CH N V CH NG: V n ñ hôn nhân và h nh phúc cũng là m t v n ñ h t s c quantr ng, b n nên c n l a ch n như th nào ñ cho cu c s ng ñư c d dàng và cũng c n cho s pháttri n s s ng c a mình b ng cách làm cho cu c ñ i ñư c sung sư ng hơn. B i v y trong vi c ch nb n và lương duyên và h nh phúc cũng là m t v n ñ h t s c quan tr ng cho cu c ñ i thành cônghay th t b i, sung sư ng hay nghèo kh , ñ u do lương duyên t o thành. Sau ñây là nh ng tu i màb n có th ch n l y, cu c s ng ñư c trùng h p, trong vi c làm ăn mau phát ñ t, vì nh ng tu i nàyr t h p v i tu i b n, ñó là nh ng tu i: ðinh Mão, Canh Ng , Quý D u, t H i, Giáp Tý, Quý H i.K t hôn v i tu i ðinh Mão: B n k t hôn v i tu i ðinh Mão làm cho cu c s ng mau phát tri n,công danh ñư c d dàng và mau lên ñ n cao ñ . K t hôn v i tu i Canh Ng : Có th phát tri n ti nb c m t cách mau chóng. K t hôn v i tu i Quý D u: công danh và s nghi p ñ u lên m t lư t, ñưacu c ñ i ñ n ch giàu sang, phú quý. K t hôn v i tu i t H i: Ch phát tri n công danh, tài l cbình thư ng, con cái ñ nuôi. K t hôn v i tu i Giáp Tý: Có ñ y ñ hào con và hào c a, hai tu i nàyv n lên song song v i nhau. K t hôn v i tu i Quý H i: Ti n b c làm ra mau chóng, nhưng ñư ngcông danh có nhi u tr c tr , hào c a nhi u, hào con l i ít. Trên ñây là nh ng tu i mà b n có th k thôn v i nh ng di n ti n t ng quá như trên. Ph n xã h i và gia ñình ñư c tùy theo hoàn c nh nhưngñ u có th ñư c v n toàn và kh i lo s th t b i não n . Trái l i n u b n k t hôn v i nh ng tu i này,thì b n ch có th s ng ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. ðó là nh ng tu i ch h p v tìnhc m, tài l c không ñư c h p nhi u như các tu i: Bính D n, Nhâm Thân, Tân D u, Canh Thân.Nh ng tu i này n n b n k t hôn thì ch có m t m c s ng trung bình v công danh cũng như v tàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 7
 8. 8. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010l c, mà không ñư c hư ng nh ng c nh sang giàu, ch ñ ăn, ñ m c. N u b n ph i k t duyên v inh ng tu i này, b n ph i s ng m t cu c ñ i khô c c và luôn luôn thi u th n ch ng nh ng v côngdanh không lên cao, ti n b c làm ra r t khó. Không bao gi có th s ng ñư c hoàn toàn ñ y ñ . ðólà b n ph i k t duyên v i nh ng tu i này: M u Thìn, Giáp Tu t. Nhâm Ng . Ba tu i này mà k tduyên thì khó mà thoát kh i c nh b n hàn thi u h t liên miên. V i nh ng năm này là nh ng nămkh c c a b n, b n không nên cư i v hay tính toán vi c hôn nhân, vì n u hôn nhân g p nh ng nămmà có s kh c k thư ng sanh ra c nh ngang trái phũ phàng. ðó là nh ng năm mà b n vào stu i: 16, 22, 28, 34, 40, 46, và 52 tu i. Nên k vào nh ng năm này vì s tu i có nhi u s kh c ktrong ñ i b n. Sanh vào nh ng tháng này tu i Bính D n ph i g p nhi u l n thay ñ i lương duyên,ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 10 Âm l ch. Sanh nh m nh ng tháng này có slưu thê hay lo nghĩ bu n r u v vi c v con. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k cho tu i b n có th gây ra nh ng cu c s nghư h ng, tuy t m ng, bi t ly và có th làm cho cu c ñ i b5n ph i cam ph n là m t k ñi trong ñêmt i, ñó là khi b n k t duyên hay h p tác v i nh ng tu i này: K T , Tân Mùi, ðinh S u, Tân T ,Quý Mùi, t S u, K Mùi. Nh ng tu i k trên là nh ng tu i ñ i k hi p hôn, cũng như v vi c làmăn. B n c n tránh nh ng tu i này, ñ không mang l y nh ng s u não ñau thương cho cu c s ng.Khi g p tu i ñ i k b n ph i cúng sao h n cho ñúng kỳ, tùy theo năm mà cúng và ph i tu nhân, tíchñ c, thì ñư c gi i h n ngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Bính D n có nh ng năm khó khăn nh t, ñó là nh ngnăm mà b n vào s tu i 20, 24, 27, 30, 36 và 42 tu i. Nh ng năm vào s tu i này, ph i c n th nñ phòng, có b nh ho n, tai n n hay x y ra nhi u vi c khó khăn trong v n ñ làm ăn. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Sau ñây là ngày, gi , tháng mà b n xu t hành h pnh t trong su t cu c ñ i cho tu i b n. S c a tu i Bính D n r t h p vào nh ng gi ch n, ngày ch nvà tháng ch n. B t kỳ trong trư ng h p nào hay tháng ho c năm nào b n cũng có th xu t hành vàonh ng ngày ch n gi ch n và tháng ch n c , ch ng nh ng mang nhi u th ng l i mà còn giúp b nthành công trong b t kỳ vi c gì. DI N TI N T NG NĂM: T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, có th phát tri n v v n ñ tài l c,ph n tình c m cũng vư ng phát m nh b p, v n ñ con cháu trong gia t c ñ u phát tri n lên t t ñ ,có thăng quan t n tư c, hay nhi u hay ñ p v tài l c. Năm 42 và 43 tu i, năm d y ñ y h nh phúc,phát vư ng tài l c và tình c m. Năm 44 và 45 tu i, yên tĩnh, trong th i gian này tài l c ch bìnhthư ng, có b nh ho n, gia ñình h nh phúc yên vui. T 46 ñ n 50 tu i: Vào tu i 46 có thay ñ i vchuy n làm ăn hay trong gia ñ o có ngư i ñi xa, r i b gia ñình, vi c làm ăn v n còn m c ñtrung bình, có th có m t vài thành công nh . Năm 47 và 48 tu i, ñ phòng trong gia ñình có ngư iñau n ng, hay có nhân ñau n ng, vi c làm ăn có ph n ngưng tr . Năm 49 và 50 tu i, gia ñình yênvui, con cháu sum v y nhưng b n thân cá nhân thì có nhi u y u kém, có hao tài vào nh ng nămnày. T 51 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này không thay ñ i l m, ti n b c v n bình thư ng, hayhao tài, t n c a, b nh ho n, nên c n th n nh ng năm này r t nguy hi m cho cu c ñ i b n ñ y.1987 Dinh Meo SANH NĂM: 1927 ñ n 1987 và 2047 Cung KH M. Tr c CH P M ng LƯ TRUNG H A (l atrong lư) Kh c KI M PHONG KIM Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON MÈO. Tương tinhCON GÀ C u Tài, C u Quý ñ m ng : S này c t cách ngang tàng, Lư trong l a ñ lâu tàn mau nguôi.Gi n ai không th gi n lâu, Ai t i năn n n m tay d u hi n. Xin l i b n ch có phi n, Ít b a d u ng tcó ti n cũng ñưa. S nh bi t ñư c nhi u ngh , Cho nên doanh nghi p t nhiên có hoài. Ra ngoàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 8
 9. 9. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010k m n ngư i thương, K t b n ph n phúc h quên ơn mình. Thương ngư i giúp ñ c a ti n, Ăn r iqu t m ph n li n theo tay. H u v n nh ñ ng cháu con, Ti n v n lao kh ch ng b ng v n sau. CU C S NG: Cu c ñ i c a tu i ðinh Mão không ñư c sáng t v ñư ng công danh, nhưngm c ñ c a s phát tri n công danh khá nhi u may m n. Tu i ðinh Mão hay lo nghĩ nhi u, ít khiñư c th nh thơi v tâm não, cu c s ng luôn luôn có nhi u thay ñ i, không vào m t m c ñ bìnhthư ng, hay lo l ng và thư ng hay n m l y th t b i v ngh nghi p. Không nên có t ái vì cu c ñ ib n th t b i vì t ái ch kh năng có th ñ m b o ñư c cho tương lai và s s ng. Tóm l i: Cu c ñ ituy qua nh ng lúc th t b i khó khăn nhưng s ñư c hư ng h u qu t t ñ p. Tu i th trung bình c atu i ðinh Mão t kho ng 56 ñ n 62 tu i là m c t i ña, nhưng n u làm phư c ñ c thì gia tăng niênk . TÌNH DUYÊN: V tình duyên tu i nh cũng có ñôi l n tr ng i, nhưng ñ u do b n t o ra. Tu iðinh Mão cũng có s ñào hoa nên r t nhi u tình ái. Nhưng k t qu không m y ñem l i cho cu c ñ im t nh hư ng t t ñ p. Cũng có thay ñ i và th t b i v v n ñ này. ð bi t s ph n còn có thay ñ in a hay không b n nên xem dư i ñây nh ng tháng sanh c a b n mà quy t ñ nh cu c ñ i ñ i v itình duyên c a b n v y. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n vào nh ng tháng: 1, 2,3 và 9 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này b n ph i hai l n thay ñ i tình duyên ñó là b n sanhvào nh ng tháng này b n s ñư c hư ng m t cu c tình duyên chung th y ñó là nh ng tháng 1, 5 và12 Âm l ch. B n nên xem theo ñây mà quy t ñ nh cu c ñ i. ðó là s m ng b n ph i ch u l y nh ngcu c s ng như v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh ch ñư c sáng t m t th i gian ng n ng i r i t t ph t.Công danh không ñư c lên cao mà ch vào m c ñ trung bình, v gia ñ o ñư c yên hòa vào tu i36 tr ñi, có ít nhi u sóng gió trong cu c ñ i nhưng không ñ n n i mãnh li t l m. Tóm l i: V giañ o ñư c v n toàn, công danh n m trong vùng bóng t i không có cơ h i ñ phát tri n ñư c và cũngkhông ñư c l ng l y cho l m. S nghi p có vài thành công, nhưng m c ñ thành công không hoàntoàn theo d tính và ý ñ nh c a b n ti n b c hay thi u h t, dù r ng b n c s c t o l y nhưng khôngbao gi n m l y cơ h i t o nên m t s vĩ ñ i cho s nghi p và ti n tài, ph i qua tu i 40 hay 41 thìti n tài m i có ph n ch c ch n và thâu nhi u k t qu t t. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong vi c làm ăn b n cũng nên l a tu i cho h p v i tu i mình, thìvi c làm ăn m i phát tri n và ph n ti n b c m i có hy v ng thâu nhi u th ng l i. B n nên ch n l ynh ng tu i này ñ h p tác, hùn h p làm ăn hay trong m i lãnh v c c a cu c ñ i, ñó là nh ng tu ih p v i tu i ðinh Mão g m các tu i: M u Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tu t. Ba tu i này n u g p thì sgiúp b n thành công cu c ñ i ch ng nh ng v ti n b c, công danh mà l n c s nghi p. L A CH N V CH NG: Trong s l a ch n v ch ng cũng c n nên l a nh ng tu i có strùng h p v i tu i mình, m i t o ñư c nhi u cơ h i thu n tiên cho s làm ăn cũng như v s pháttri n công danh l n s nghi p. Trong vi c k t duyên, b n c n nên l a ch n cho ñư c nh ng tu inày: M u Thìn, Nhân Thân, Giáp Tu t. Bính D n. B n k t hôn v i tu i M u Thìn và Nhâm Thân:Cu c s ng có nhi u phát tri n v tài l c cũng như v công danh và s nghi p ñư c thành t u. K thôn v i Giáp Tu t và Bính D n: B n k t hôn v i hai tu i này, phát tri n v tài l c, hào con và hàoc a ñ y ñ kh i ph i lo nghĩ nhi u. N u trong cu c s ng mà b n g p nh ng tu i này thì cu c s ngl n công danh c a b n ch trong m c ñ trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i các tu i: KT , Tân Mùi, t H i, t S u. Nh ng tu i này ch h p v i tu i ðinh Mão v ph n tình duyên, ph ntài l c ch vào m c ñ trung bình. Trong vi c lương duyên, b n cũng c n l a ch n cho k càng vìñó r t nh hư ng ñ n cu c s ng và v n m ng c a b n, n u b n k t hôn v i nh ng tu i này b n scó nhi u bu n t i v công danh, ti n b c có nhi u thi u th n và luôn luôn s ng trong c nh ch t v ttúng qu n, ñó là b n k t hôn v i nh ng tu i: ðinh Mão, Quý D u, K Mão. Ba tu i này khôngñư c h p v i tu i ðinh Mão c a b n, nên s khó khăn trên bư c ñư ng công danh, ngh nghi p, tàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 9
 10. 10. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010l c l n gia c nh. Có nh ng năm mà b n không nên cư i v vì trong s k t h p lương duyên b ng p nhi u tr ng i cho ngh nghi p cu c s ng và hơn là v n ñ không ñư c thành công hoàn toàntrong h nh phúc, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 16, 18, 24, 28, 39, 36 và 40 tu i. N u cư iv vào nh ng năm k trên thì có s xung kh c, bu n phi n hay ch u c nh xa v ng. N u b n sanhvào nh ng tháng này, cu c ñ i b n có s lưu thê hay thư ng ñau kh v ñàn bà và r t có nhi u vtrong su t cu c ñ i, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng 2, 6, 7, 8 và 9 Âm l ch. N u b n g p nh ngtháng trên, b n s không tránh kh i nh ng trư ng h p như ña thê, ho c có hai giòng con, v.v... NH NG TU I ð I K : Trong v n ñ làm ăn cũng như v vi c k t h p lương duyên hay h ptác v i nh ng tu i này. Vì n u b n k t duyên hay h p tác v i nh ng tu i này b n s ch t s m haythư ng x y ra c nh bi t ly, th t b i liên t c cho cu c s ng c a mình, ñó là nh ng tu i ñ i k v itu i b n, như: Canh Ng , Bính Tý, Nhâm Ng , Giáp Tý: nh ng tu i k trên không ñem l i cho cu cs ng nhi u hay ñ p mà trái l i r t kh c k v i tu i c a b n v y. Trong vi c lương duyên n u g ptu i k ph i âm th m mà k t hôn và ngư i con gái ph i t hi n mình cho ngư i trai. N u trong slàm ăn g p tu i k ph i xa lánh hay ph i làm phư c cho nhi u. N u trong gia ñ o g p tu i k ph icúng sao cho c hai tu i thì ñư c gi i b t h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Có nh ng năm mà tu i ðinh Mão ph i qua nhi u giaiño n khó khăn nh t, làm cho cu c ñ i b n ph i có nhi u th thách trong ñau bu n và ph i n mnhi u th t b i chua cay trong cu c s ng, nh ng năm mà tu i b n vào tu i 24, 26, 30, 34 và 38tu i. Nh ng năm này b n ph i tr i qua nhi u giai ño n thăng tr m, ñ i s ng không ñư c nhi u hayñ p cho l m. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Trong tu i ðinh Mão ph i xu t hành và r t h p v inh ng ngày ch n, tháng ch n và gi l , trong khi xu t hành c n ph i tính toán k lư ng và ph iñúng v i nh ng trư ng h p ngày gi và tháng trên, b n s không s mang l y s th t b i mà trái l is thành công m i v ng ch c thâu ño t ñư c nhi u k t qu trong cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 21 ñ n 25 tu i: 21 tu i còn nhi u lo phi n v gia ñ o công danh,s không ñư c nhi u may m n cho l m v v n ñ này, c n th n cho l m m i tránh kh i ñư c tain n vào nh ng tháng 3 và 4. Năm 22 và 23 không có nhi u hay ñ p v gia ñ o, nhưng l i hay ñ pv v n ñ ti n b c, có th phát tri n v s nghi p ñư c. Năm 24 và 25 tu i, c n th n v con cái, cóth thành công to v ngh nghi p l n tài l c nhưng 24 còn x u, tu i 25 m i th t t t. T 26 ñ n 30tu i: Tu i 26 có ñau b nh, nh ng công vi c làm ăn hay b ngưng tr , nên dè d t và sáng su t ñtránh nh ng ñ v . Tu i 27 tình tr ng v n trong m c ñ bình thư ng, có k tháng 10 và 11, 28tu i không ñư c hay ñ p cho l m, c n th n vi c làm ăn, 29 và 30 tu i công vi c làm ăn có t n phátñôi chút, nhưng gia ñ o không ñư c yên vui êm m. T 31 ñ n 35 tu i: Vào 31 tu i, năm quá x u,b n c n th n t t c m i công vi c t bên trong ñ n bên ngoài. 31 tu i, năm xung kh c tu i, nhưngm i vi c làm ăn ñ u thành công to tát, tài l c vào nhi u, không b sa sút v vi c gia ñ o, 33 và 34tu i, tình tr ng gia ñ o yên tĩnh, nhưng có th c m c ñôi chút v làm ăn, tu i 35 cơ th s ng ñư c annhàn, tâm trí ít lo nghĩ hơn nh ng năm trư c. T 36 ñ n 40 tu i: Tu i 36, có thay ñ i chuy n làmăn hay thay ñ i nhà c a hay ngh nghi p, 37 và 38 tu i, có nhi u hay ñ p trong m i lãnh v c cu cñ i, thành công to v tài l c, con cái ñư c nhi u s may m n, 39 và 40 tu i cho ñ n su t cu c ñ icó tri n v ng t t ñ p v tài l c l n tình c m, cu c s ng trên trung bình cho ñ n già.1988 Mau Thin SANH NĂM: 1928 ñ n 1988 và 2048 Cung LY. Tr c THÂU M ng ð I LÂM M C (câyr ng l n) Kh c ð I TR CH TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON R NG.Tư ng tinh CON QUwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 10
 11. 11. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ph t ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, Tu i cùng v i m ng thu n hoà tương sanh. S nhưcây trái n ñua, Nhưng mà b kh c vì sanh l i mùa. Mùa Xuân vư ng tư ng phát tài, Mùa H giàucó muôn ngàn c c thân. Anh em cô bác ch ng g n, Ngư i dưng giúp ñ ân c n ñ ta. Tu i sanh bi tñ ng nhi u ngh , Phiêu lưu x khác xa quê ông bà. Có tài có ñ c trong tay, Xuân xanh th t b i, saunày thu n hưng. Lòng ngay th ng m i hay, Ph t Tr i dòm ngó có ngày làm nên. CU C S NG: Tu i M u Thìn cu c ñ i không ñư c m y b ng ph ng, nghĩa là hay lên cao vàcũng hay b xu ng th p m t cách b t ng . Tu i nh thư ng có ñau b nh. V n ñ phát tri n snghi p, công danh không có nhi u may m n l m, cu c s ng ch vào m c ñ trung bình, không quágiàu sang phú quý, nhưng cũng không quá thi u th n. Cu c ñ i vương nhi u phi n lu trong lòngb i tình yêu, h nh phúc hơn là v n ñ công danh và s nghi p. Tóm l i, cu c ñ i b n tuy gi m lênchông gai nhi u, nhưng s ñư c nhi u sung sư ng h u v n, có th mang l y nhi u ngu n l i to tátv trong tay b n. Tu i M u Thìn h p v buôn bán, giao thương, không h p v công danh hay m iv n ñ khác. S hư ng th trung bình t 52 ñ n 59 tu i là m c t i ña. Nhưng n u có phúc ñ c thìñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: Bao gi tu i M u Thìn cũng ñư c tr n v n v v n ñ tình duyên, dù có x y ranh ng th c m c, nhưng th c ra do b n quy t ñ nh, ch luôn luôn không ph i do m t ngư i ñàn bàgieo l y m i th c m c cho ñ i b n. S x y ra h i lúc nh tu i, ch ng qua là b n mu n ñùa v i v nñ tình yêu mà thôi. Tuy nhiên khi ñã t o ñư c h nh phúc, b n ñư c s êm m c a gia ñình, s tr nv n và trung thành c a tình yêu. V y b n nên xem dư i ñây b n sanh vào tháng nào ñ bi t trongv n ñ tình duyên c a b n có s thay ñ i hay không. N u b n sanh vào nh ng tháng này, trong ñ ib n s có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 5, 7, và 11 Âm l ch.N u b n sanh vào nh ng tháng này thì s có hai l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này trong ñ i b n s ng hoàn toành nh phúc, ch m t v m t ch ng mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. Trênñây là b n nh n xét cu c ñ i b n trong nh ng tháng sanh, ñ hi u ñư c tu i b n s thay ñ i m y l nvi c tình duyên trong su t cu c ñ i. B n hãy nh b n sanh vào tháng nào, và tùy theo ñó mà bi tvi c thay ñ i tình duyên c a mình. GIA ð O, CÔNG DANH: V công danh không hoàn toàn thành công h n mà ch có nh ngthành công t m th i trong cu c ñ i b n mà thôi. N u không phát tri n ñư c v công danh, b n cũnglà ngư i có ch c ph n trong xã h i. V gia ñ o tu i 30 còn vư t nhi u khó khăn cho ñ n khi b nqua 34 tu i, gia ñ o m i êm m, và b t ñ u t 39 tu i tr ñi, thì trong gia ñ o hoàn toàn êm m vàh nh phúc, ch có gia t c có nhi u sôi ñ ng mà thôi. ðư ng công danh có ph n sáng t lúc b n ñ nth i kỳ mà tu i b n vào 27 ñ n 34 tu i, trong th i gian vào lúc 39 tu i, b n ph i có chuy n lo r uv gia ñ o ñôi chút r i m i ñư c m êm luôn. S nghi p b t ñ u v ng ch c vào năm b n vào tu i39 tr ñi, c g ng thì s thành công vĩ ñ i v s nghi p trong năm này; c n th n và sáng su t ñ t ocho cu c ñ i m t s nghi p v ng ch c, ti n tài thì s nghi p lên cao, và cũng b t ñ u t 39 tr ñiv n ñ ti n tài th t ra h t s c kh quan và có th lên ñ n m c ñ th t cao làm cho s nghi p ñãv ng ch c càng b n v ng hơn n a. Tóm l i: S nghi p và ti n tài v n ñi song song v i nhau và sphát tri n m nh m và v ng ch c nh t vào năm b n vào tu i 39 tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: B n mu n có m t s v ng ch c trong v n ñ s nghi p và ti n tàivà s làm ăn kh i ph i b v p ngã trên cu c ñ i, b n c n ph i l a ch n tu i tác cho trùng h p v itu i c a b n m i có th không mang l i nh ng th t b i hoàn toàn trong cu c ñ i, có nhi u khi g pnh g tu i không h p v i tu i b n s nghi p ph i hoàn toàn b ñ v . V y trong công vi c làm ăn vàphát tri n s nghi p, hùn h p, phát tri n kh năng ngh nghi p b n c n l a nh ng tu i K T , QuýD u, t H i, ðinh S u. Nh ng tu i này là các tu i r t h p v i tu i M u Thìn trong b t c m i khíac nh trong cu c ñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 11
 12. 12. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V CH NG: Trong vi c k t duyên ñ t o l y h nh phúc cho cu c ñ i, b n cũngc n nên l a ch n tu i tác, ñ cho hai tu i gi a v ch ng h p nhau m i có s hòa thu n, vui v y làmcho cu c s ng thêm ph n t t ñ p. S phát tri n tài l c và s nghi p có ñư c hay không cũng do haitu i v ch ng có ñư c h p nhau không. N u g p nh ng tu i k cu c s ng không ñư c hoàn toànêm m, s phát tri n ngh nghi p càng tr nên ph c t p và khó mà xây d ng ñư c s nghi p càngtr nên ph c t p và khó mà xây d ng ñư c s nghi p sau này. Và sau ñây là các tu i có th giúpb n thành công v vang trên cu c ñ i, ñó là các tu i K T , Quý D u, t H i, ðinh S u, ðinhMão, t S u. Nh ng tu i này r t t t và h p v i tu i M u Thìn. B n k t hôn v i tu i K T và QuýD u, b n ñư c hư ng m t cu c s ng ñ y ñ và no m, con cái ñ nuôi, gia ñình h nh phúc. B n k tduyên v i t H i, ðinh S u, cu c s ng s ti n tri n v công danh, ti n b c làm ra mau chóng, concái v a ñ nuôi. B n k t duyên v i ðinh Mão và t S u, cu c s ng luôn luôn dư d , ti n b c d idào, công danh và s nghi p lên cao. ðó là các tu i mà b n k t duyên, s có s thành công trongcu c ñ i b n. Trong cu c ñ i n u b n k t duyên v i nh ng tu i này, b n ch phát tri n ñư c snghi p ñ n m t m c ñ trung bình mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p v tình duyên mà không h pv ñư ng tài l c, ñó là các tu i: M u Thìn, ñ ng tu i b n. Canh Ng , Giáp Tu t, Bính Tý. Nh ngtu i này ch có tình yêu thương mà không thu n v ñư ng tài l c. Sau ñây là nh ng tu i mà n u b nk t duyên thì lâm vào c nh nghèo kh túng b n, gia ñ o luôn luôn không có nhi u may m n, sphát tri n s nghi p luôn luôn b tr ng i, ñó là các tu i: Nhâm Thân, M u D n, Giáp Thân, BínhD n. Các tu i này ch ng nh ng không thu n v ñư ng tình duyên mà c v ñư ng tài l c. Nh ngnăm mà b n vào s tu i này, b n không nên tính chuy n lương duyên hay k t duyên, vì l nămc a tu i b n b xung kh c n ng n , n u k t duyên vào nh ng năm này b n s b xa v ng, bu n t vàcó th ñau kh nhi u vì ñàn bà, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 18, 24, 39, 36, 42, 48, 54tu i. Nh ng năm mà b n vào s tu i trên k k t duyên. Nh ng b n thu c v tu i M u Thìn, sanhvào nh ng tháng này có s lưu thê hay ña ñoan v vi c v con, ñó là nh ng b n sanh vào nh ngtháng 3, 4, 5, 6 và 11 Âm l ch. B n sanh vào nh ng tháng này ch c ch n b n s có nhi u v haytình yêu ho c cũng ch u quá nhi u ñau kh vì ñàn bà. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i M u Thìn, n u k t duyên hay h ptác làm ăn phát tri n cơ nghi p s ph i ph m vào nh ng xung kh c quan tr ng, có th tuy t t , tuy tm ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: Tân Mùi và Quý Mùi, hai tu i này hoàn toàn xungkh c quan tr ng v i tu i M u Thìn. Trong v n ñ tình duyên khi g p tu i ñ i k không nên cư i h ilinh ñình. Vi c làm ăn n u g p tu i ñ i k nên cúng ki n Tr i Ph t. Trong gia ñình n u g p tu i ñ ik ph i cúng sao cho c hai ngư i, thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i M u Thìn có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 25, 29, 34, 37 và 42 tu i. Nh ng năm này b n nên c nth n v m i công vi c, v cá nhân cũng như v gia ñ o, hãy ñ phòng m i b t tr c và vi c làm ăn,coi ch ng hao tài t n c a, hay trong gia ñình có ñau b nh, tang khó, ñó là k t qu c a nh ng nămkhó khăn nh t trong cu c ñ i b n v y. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i M u Thìn thu n vào nh ng gi l , ngày ch n vàtháng l , có th xu t hành ñi xa, làm ăn, hùn h p hay phát tri n v s nghi p, có th ñem nhi uth ng l i to tát. Xu t hành ñúng ngày gi và tháng nói trên, s không bao gi mang l y th t b i chocu c ñ i b n. DI N TI N T NG NĂM: T 29 ñ n 30 tu i: 29 tu i s có nhi u may m n t o l y ñi u ki nti n lên trên bư c ñư ng công danh và s nghi p, nh t là tháng 8 tr lên s có m t vài thành côngtrong cu c ñ i. 30 tu i, có tr ng i l n vào tháng Giêng và Ba, nh ng tháng khác ñ u êm ñ p vàbình thư ng. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i yên tĩnh, công vi c làm ăn bình thư ng, k ñi xa vào tháng6, ñ phòng trong gia ñ o có ngư i ñau b nh. 32 tu i, thành công to v cu c s ng và tài l c, có thwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 12
 13. 13. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hư ng ñư c nhi u may m n vào nh ng tháng 3 và 4. 33 tu i, có nhi u d p may m n vào ñ n chob n v ñư ng công danh cũng như v s nghi p. 34 tu i hay ñ p v gia ñình nhưng không hay ñ pv tài l c. 35 tu i, khó khăn, vư t qua nh ng năm này b n có th thành công nhi u v tài l c. T 36ñ n 40 tu i: 36 tu i hơi khó khăn v tài l c, ti n b c hao h t và có th mang l y bu n phi n vàonh ng tháng 6 và 7 Âm l ch, nh ng tháng khác yên t nh. 37 và 38 tu i, làm ăn không có nhi u maym n, v n mang l y th t b i, không nên làm ăn l n vào nh ng năm này. N u không s nghi p s bñ v b t ng . 39 và 40, hai năm nhi u ñau xót c n c n th n hơn n a trong t t c m i v n ñ , khôngnên ñi xa hay xu t hành vào nh ng tháng ch n s b tai n n. Năm 40 tu i càng nguy c p hơn v giañ o, s phát tri n làm ăn b ng ng tr , nên dè d t cho l m. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i giannăm năm này có th t m yên v m i vi c, gia ñình không có nhi u r i r m, tâm trí ñư c yên tĩnhñôi chút, nh ng năm này cũng nên c n th n cho l m v thân th và v t t c . T 49 ñ n 50 tu i: Slàm ăn s có k t qu mau chóng, trong gia ñình con cháu ñư c êm m thu n hòa, tuy v y vào tu i47 hay ñau b nh. Nh ng năm này r t ñ i k mùa ñông, nên c n th n gi gìn s c kh e. Không nênt o thêm nhi u r c r i, c phát tri n t m thư ng kh năng ngh nghi p, ñ n m v ng l y s maym n c a mình.1989 Ky Ty SANH NĂM: 1929 ñ n 1989 và 2049 Cung C N. Tr c KHAI M ng ð I LÂM M C (câyr ng l n) Kh c ð I TR CH TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON R N. Tư ngtinh CON KH Ph t ñ m ng : K T cung C n t t thay, M ng M c cây l n m c ngay gi a r ng. ðông Xuânthu n s quá ch ng, Có k tư i nư c vua chân lâu tàn. H Thu là l i s chàng, L i sanh c c nh cnên ñành kh thân. S ngư i ch t h t m y l n, Qu i nhơn ñ m ng m i hòng kh i nguy. H n xưav t v long ñong, T i h i v n cu i m i mong th nh hưng. Cu c ñ i có l m cát tư ng, Không thì v tv ch u ñư ng linh ñinh. T o nên gia nghi p sau n y, Nh Tr i Ph t ñ có ngày làm nên. CU C S NG: Tu i K T cu c ñ i l m chông gai, g p r t nhi u nh ng tai n n trong cu c ñ i,ch ng nh ng lo l ng v ti n b c mà cu c ñ i có nhi u kh tâm và nhi u lo nghĩ hơn. Cu c ñ i tuysung sư ng v th xác nhưng lo nghĩ v tâm trí, nhi u khi có nhi u s chán n n vì cu c ñ i nhi ur i hơn may c a mình. Nhưng b t ñ u t tu i 38 tr ñi thì cu c s ng có ph n sung túc, sau m t th igian trong cu c ñ i ch u nhi u th t b i n ng n . Cu c s ng r t ph c t p, không có ch ñ nh rõ r t,nên thư ng hay b tr ng i v v n ñ ti n b c. Tu i K T v i m t cu c s ng bôn ba và có óc t l pt tu i nh , không bao gi b ki m ch tư tư ng, cu c s ng h t s c kh c c v tâm trí, nhi u lo l ngvà cũng n m nhi u thương ñau cho cu c ñ i, sau nhi u năm liên t c. Tóm l i, tu i K T nhi u ñaukh trên cu c ñ i v m t tình c m cũng như v tài l c, b t ñ u t 38 tu i tr ñi m i tho i mái m ian tâm ñư c. Tu i K T tánh tình tr m l ng và không ch u áp l c kh ng khái nhưng r t thành th tvà hay thương yêu k cùng c nh ng . S không ñư c giàu sang, phú quý mà trong m c s ng bìnhthư ng cho ñ n su t cu c ñ i. S hư ng tho trung bình t 56 ñ n 65 tu i là m c t i ña. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i K T có nhi u thay ñ i hay ít ra cũng kh tâmnhi u v v n ñ này. Cu c ñ i qua nhi u cu c tình duyên ngang trái, tuy nhiên ñó không ph i là do gia ñình h nh phúc gây ra mà do s nhi u ham mu n c a mình. ð i v i v n ñ tình ái c a tu iK T có nhi u kh tâm hơn thư ng x y ra nh ng chuy n bu n bã trong lòng. ð bi t cu c ñ i b ncó bao nhiêu l n thay ñ i v tình duyên trong su t cu c ñ i, b n nên xem nh ng tháng sanh c a b nsau ñây, cu c ñ i c a b n ph i ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 5, 7 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây b n s có hai l n thayñ i tình duyên trong cu c ñ i, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 3, 4, 8 và 10 Âm l ch. Và n u b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 13
 14. 14. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sanh vào nh ng tháng sau ñây cu c ñ i b n s hư ng ñư c h nh phúc và trong v n ñ tình duyênb n không có thay ñ i, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 9 và 12 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di nti n c a cu c tình duyên qua nh ng tháng sanh c a tu i K T . B n nên xem và nh l i tháng sanhc a mình ñ quy t ñ nh cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: B n ñang s ng m t ñ i s ng t l p, và hoàn toàn tin tư ng vào khnăng c a mình, ñư ng công danh thư ng có nhi u tr c tr , nhưng s b n không ñ n n i nào. Côngdanh b t ñ u lên cao vào nh ng năm t 36 tu i tr ñi. Tuy không nên lên ñ n tuy t ñ nh c a danhv ng, nhưng chính b n là ngư i ñư c tên tu i và nhi u k chú ý và tán thư ng. V gia ñ o, tuy cónhi u n i kh tâm hay th c m c, nhưng nh s khéo léo c a b n mà gi ñư c th bình thư ng. V nñ này b n nên c n sáng su t hơn n a, ñ kh i ph i lo l ng thêm v gia ñ o ñ có cơ h i phát tri ncông danh. Cu c ñ i l m kh tâm v v n ñ s nghi p tuy có bao nhiêu lo l ng, s u ñau cho ñ nnay, s nghi p c a b n v n chưa hoàn thành h n. Và cũng b t ñ u năm 38 tu i tr ñi, b n có thhoàn thành ñư c s nghi p c a cu c ñ i, v ti n tài ñã qua bao nhiêu l n s p ñ r i, và cho ñ n bâygi b n cũng chưa h n ñã t o ñư c theo ý mu n, và t o cho v n ñ này ñư c tr n v n và dư d hơn.Ti n b c có th vào m t m c ñ trung bình, v a ñ mà thôi. Cu c ñ i b n ch c ch n không baogi ñư c sang giàu, phú quý ñâu, ch có th no m là m t vi c hân h nh l m, b n nên ñón nh n sph n và an lòng v i cu c s ng ñ nh m nh c a mình. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong công vi c làm ăn ñ hoàn thành s nghi p, t o l y ti n tài,b n cũng c n l a ngư i cùng h p v i tu i c a mìuh. N u g p tu i xung kh c s làm ăn ch ngnh ng không thâu ñư c nhi u k t qu mà trái l i còn mang vào nhi u th t b i cay ñ ng cho mình.Cho nên n u b n mu n tránh nh ng s ñ v cho cu c ñ i b n, nên l a nh ng tu i dư i ñây màlàm ăn, hay c ng tác làm ăn, ñó là nh ng tu i h p v i tu i b n như: K T ñ ng m t tu i, CanhNg , Nhâm Thân, t H i. Nh ng tu i trên ñây r t h p và t t v i tu i K T trong m i s làm ăn,buôn bán hay t t c v n ñ ti n b c, b n nên h p tác hay c ng tác v i nh ng tu i này, cu c s ng dt o ñư c ra ti n b c và công danh. L A CH N V CH NG: Trong vi c l a ch n lương duyên, b n nên tìm nh ng tu i h p và t tkhông kh c v i tu i b n, vì hôn nhơn h nh phúc là vi c quan trong cho cu c ñ i. N u b n trong sk t duyên không trùng h p v tu i tác, cu c ñ i b n s ñi xu ng, không thúc ñ y ñư c s s ng lêncao, làm cho cu c ñ i luôn tình tr ng túng qu n, thi u kém luôn. V y trong s kêt duyên b n nênch n l a nh ng tu i sau ñây ñ xây d ng hôn nhơn và t o ñư c m t cu c s ng khá phong lưu vàñ y ñ , ñó là nh ng tu i, có th làm cho b n t o l y m t s nghi p mau chóng trong cu c ñ i nhưcác tu i: K T ñ ng m t tu i, Canh Ng , Nhâm Thân, t H i, Bính Tý. B n k t duyên v i tu iK T . Cu c ñ i b n ñư c s ng cao sang, con cái v a ñ . B n k t duyên v i tu i Canh Ng . ðư cs ng m t cu c ñ i sang c và h nh phúc hơn. B n k t duyên v i tu i Nhâm Thân, H i. Làm chocu c s ng b n tr nên giàu sang phú quý. B n k t hôn v i tu i Bính Tý. Cu c ñ i b n ñư c nhi umay m n và t t ñ p hơn. Trên ñây là nh ng tu i mà b n k t duyên r t t t và h p v i cu c s ng c ab n v y. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y b n s ch có m t cu c s ng trung bình mà thôi. B nkhông phát tri n m nh m ñư c kh năng ngh nghi p cũng như v ñư ng tài l c, ñó là b n k t hônv i tu i: Giáp Tu t, M u Thìn, ðinh H i. Ba tu i n y b n k t hôn s th y ch có m t cu c s ngtrung bình mà thôi. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y cu c s ng c a b n tr nên quá th p kém,cu c ñ i ch trong vòng túng qu n, khó thành công trên t t c m i m t trong cu c ñ i, ñó là b nk t hôn v i các tu i: Tân Mùi, ðinh S u, Quý Mùi, t S u. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y,b n làm ăn s th y khó khăn, m i vi c ñ n tr nên r c r i và vi c làm ăn không bao gi có cơ h iphát tri n n i. ðó là các tu i kh c v i tu i b n trong m i khía c nh c a cu c ñ i. Có nh ng năm màb n không nên cư i v , lu n vi c v con cũng không thành hay ñã thành thì mau b xa cách ñ v ,ñó là nh ng năm mà b n vào các tu i: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tu i, vì nh ng năm này k hi pwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 14
 15. 15. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hôn, n u cư i v vào nh ng năm mà b n vào s tu i trên thì có vi c bu n bã v sau, hay gãy gánhn a ñư ng. Sanh vào nh ng tháng này tu i K T có s lưu thê hay ña ñoan v vi c v con, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 12 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này, s b n ph i g pnhi u thê thi p hay ph i có nhi u v , nhi u cu c tình duyên danh d , v.v... NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i K T , khi k t hôn hay h p tác làmăn b n s b th t b i hoàn toàn và có th tuy t m ng hay sanh ra c nh bi t ly vào gi a cu c ñ i, vìtu i K T quá xung kh c và không bao gi có s trùng h p v i nh ng tu i này, ñó là các tu i: QuýD u, M u D n, K Mão, t D n, ðinh Mão, Bính D n, Tân D u. Nh ng tu i này r t tương ph n vàxung kh c v i tu i K T , trong vi c làm ăn hay k t duyên nên tránh thì t t. Vi c làm ăn khi g ptu i k không nên hùn h p hay c ng tác s có thi t h i; vi c v ch ng khi g p tu i k không nênlàm l hôn ph i linh ñình; trong gia ñình có tu i k ph i cúng sao gi i h n cho ñúng năm, ñúngtháng và ph i tùy theo sao h n h ng năm, mà cúng ki n thì ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Sau ñây là nh ng nh n xét tu i K T qua nh ng năm khókhăn, làm ăn có nhi u tr ng i, ti n b c khó khăn, gia ñình xào xáo hay cu c ñ i thư ng g pchuy n không may. Tu i K T ph i qua nh ng năm khó khăn nh t là nh ng năm mà b n vàotu i 24, 26, 28 cho ñ n 35 tu i. Tu i K T ph i tr i qua nhi u khó khăn trong su t th i gian này,su ñó m i có th phát tri n ñư c s nghi p. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i K T xu t h nh làm ăn hay phát tri n cơnghi p xã giao r t thu n l i, n u xu t hành vào nh ng ngày ch n, gi ch n và tháng ch n. Xu thành theo nh ng gi , ngày và tháng k trên ch c ch n là b n không n m l y th t b i mà có nhi uthành công hơn. DI N TI N T NG NĂM: T 28 ñ n 35 tu i: Năm 28 tu i, có thành công ñôi chút v nghnghi p, ti n b c d ch u hơn các năm khác, có th phát tri n ñư c ngh nghi p và hoàn toàn ñư cs giúp ñ c a b n bè. Năm 29 và 30 tu i, b n có th t o ra r t nhi u tài l c và phát tri n trên slàm ăn. Năm 31 và 32 tu i, hai năm vư t qua khó khăn, thâu ño t nhi u k t qu vĩ ñ i trong cu cñ i, nhưng vào năm 32 tu i k tháng 6 và 8 Âm l ch, có hao tài hay g p tang môn trong gia ñ o. 33tu i hoàn thành cơ nghi p, tu i K T r t t t ñ p và tròn v n trong năm này ch có ñ phòng vàotháng ch p có ñau b nh hay trong trong gia ñ o có ngư u b nh ho n. Năm 34 tu i, nhi u t t ñ ptrong nh ng tháng 4 và 6 Âm l ch, ngoài ra nh ng tháng khác bình thư ng. Năm 35 tu i có tri nv ng làm ñư c công vi c, b n nên c n th n cho l m v cá nhân và ph i nh n nh c trong gia ñ o. T36 ñ n 40 tu i: kho ng th i gian này có nhi u tai bi n nh t vào tu i 36. B n có thê hao h t v ti nb c và có th mang l y ñau b nh trong năm này. 37 tu i không ñ phòng thì có nhi u th t b i. Năm38 tu i, không ñư c hay l m cho m i công vi c làm ăn, nên c n th n trong m i vi c ñi xa. Năm 39và 40 tu i, có th t m thành công v m i phương di n và lãnh v c cu c ñ i nhưng ñư ng tài l c r tkém. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian t 41 ñ n 45 tu i s có nhi u tài l c, ñư c hư ng thú annhàn vào nh ng năm này, nhưng nên th n tr ng vi c gia ñ o. Nh ng năm này b n nên c n th n vàph i bi t s ph n, vi c làm ăn không nên phát tri n m nh m và vi c công danh, ngh nghi p cũngph i gi gìn cho l m. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian t 46 ñ n 50 tu i, tuy s ng thi u th n vv t c t, nhưng tinh th n hay thư ng lo nghĩ và có th làm cho ngh nghi p lu m không hoàn toànthâu ño t nhi u th ng l i. Cu c s ng tr l i bình thư ng không có gì sôi ñ ng ñáng nói.1990 Canh Ngo SANH NĂM: 1930 ñ n 1990 và 2050 Cung ðOÀI. Tr c MÃN M ng L BÀNG TH (ñ tñư ng ñi) Kh c TUY N TRUNG TH Y Con nhà HUỲNH ð (cô qu nh) Xương CON NG A.Tư ng tinh CON VƯ NwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 15
 16. 16. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ph t ñ m ng : Canh Ng s m ng như v y, ð t ñư ng l muôn ngàn ngư i ñi. Thu n sanhsung sư ng lo gì, Tháng ch p tháng chín không thì tháng ba. ð ng sanh sáu tháng ăn hòa, Cũngnh ơn ñ c ông cha ñ dành. Thu ðông l i s gian lao, Mùa Xuân D n Mão bi t bao kh rày. Snày thân t l p thân, ðư c ngư i giúp ñ có ph n làm nên. L c cao như núi Thái Sơn, Cơ mưukhéo léo ch ng h ai hay. L p nên cơ nghi p s này, K t v n gi a m i ñư ng ñ ng nên. CU C S NG: Tu i Canh Ng , cu c ñ i có nhi u ngang trái, không t o ñư c nhi u phúc ñ c.S s ng luôn b ñ o l n v gia ñình cũng như v vi c làm ăn, có th mang l y nhi u thương ñau vàotu i nh , không thành công hoàn toàn v v n ñ danh v ng, s có nhi u tri n v ng k t qu v tài l cvà tình c m. Vào tu i 30 tr ñi m i hư ng ñư c m t cu c s ng kh dĩ làm cho gia ñình ñư c mêm, hư ng hoàn toàn nh ng tình thương m n c a gia t c. Tóm l i, tu i Canh Ng cu c ñ i lúc nhnhi u ñ o l n và sôi ñ ng. ðư c êm m và hư ng nhi u tình thương c a gia ñình h nh phúc b t ñ u vào tu i 31 s p lên, và cũng b t ñ u t ñó, s có nhi u tài l c và tình c m vư ng phát t t ñ . Tu iCanh Ng có nhi u phúc ñ c có th thành công trên bư c ñư ng s nghi p, công danh, nhưng vv n ñ tình duyên h i tu i nh cũng l m v t v , nhi u ñau bu n trong ki p s ng. S hư ng thtrung bình kho ng t 65 ñ n 70 tu i là m c t i ña, nhưng gian ác thì b gi m k , làm phúc ñ c m iñư c hư ng t i tu i ñó. TÌNH DUYÊN: Tình duyên thì có v tr m l ng, nhưng cũng không kém nhi u ñau xót và ñ ithay. V n ñ này vào tu i Canh Ng mang vào lòng m t k ni m h t s c ñau bu n. Nhưng n umu n bi t ñư c tình duyên có v toàn h nh phúc hay không, b n nên căn c vào tháng sanh c ab n. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì v n ñ tình duyên c a b n s có ba l n thay ñ i, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì v n ñ tìnhduyên c a b n có hai l n thay ñ i v ch ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5, 10 và 12 Âml ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng n y v v n ñ tình duyên c a b n ñư c nhi u chung th y vàs ng ñư c h nh phúc, cu c ñ i không bao gi thay v , ñ i ch ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng6 và 11 Âm l ch. Trên ñây là tương lai c a cu c ñ i b n qua v n ñ tình duyên, hãy căn c vàonh ng tháng sanh c a b n ñ gi i quy t l y cu c ñ i. ðó cũng là quy lu t c a t o hóa v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh có khi s lên cao, cu c s ng v v n ñ này b n có nhi utri n v ng ñ c bi t, không ñ n ñ i ph i ch u thi t thòi v công danh. Tuy nhiên cũng tùy theo ssáng su t c a b n, v v n ñ công danh m i ñư c có ph n sáng t hay không. V gia ñ o m c dùkhông ñư c ph n vui tươi cho l m, ñó là lúc mà b n vào tu i nh . Nhưng khi ñã t o ñư c h nhphúc, cu c s ng c a b n hoàn toàn êm ñ p và hư ng ñư c s êm m c a gia ñình. B t ñ u vào tu i34 tr ñi thì gia ñình m i hoàn toàn t t ñ p. S nghi p tuy không có gì ñáng g i là vĩ ñ i và hoàntoàn th a ý, nhưng ñã có m t s v ng vàng v v n ñ này, vào tu i 30 tr ñi, ti n b c v a ñ khônghư ng ñư c s giàu sang, phú quý nhưng ñư c hư ng vào b c trung c a xã h i, ti n b c vào ra b tthư ng, có khi thâu hái nhi u k t qu , nhưng cũng có khi hao t n nhi u, nói tóm l i v v n ñ ti nb c, không ñư c d i dào cho m y, tuy nhiên không ñ n ñ i ph i thi u h t thư ng xuyên v y. TU I H P CHO LÀM ĂN: V vi c làm ăn thư ng ngày cũng như vi c xây d ng s nghi p,ti n tài, n u ch n ñư c ngư i t t ñ p cùng h p v i tu i mình, thì nh t ñ nh s không b mang l yth t b i mà còn ñem l i nhi u thành công to tát trên v n ñ tài l c và luôn c tình c m cũng v y.Nên v vi c làm ăn, mua bán, hùn h p, c ng tác hay h p tác làm ăn b n c n l a ch n cho ñư cnh ng tu i h p v i tu i mình như: Tân Mùi, Giáp Tu t, ðinh S u. Nh ng tu i này là nh ng tu iñ i v i Canh Ng r t t t, nên h p tác làm ăn hay làm m i công vi c trong cu c ñ i thì s ñư cnhi u th ng l i. L A CH N V CH NG: Trong vi c xây d ng h nh phúc hôn nhơn, cũng r t c n thi t chocu c s ng và r t liên quan ñ n cu c ñ i, b n l a ñư c nh ng tu i h p v i tu i mình thì công vi clàm ăn mau phát ñ t, gia ñình h nh phúc ñư c s ng êm m và yên vui, bao gi b n cũng có thwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 16
 17. 17. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hoàn thành s nghi p m t cách mau chóng mà kh i s có s tr ng i trong cu c ñ i. Trong vi c l ach n ngư i yêu ñ xây d ng h nh phúc tương lai, b n cũng nên ch n l a cho kỳ ñư c nh ng tu inày: Tân Mùi, Giáp Tu t, ðinh S u, M u Thìn. B n k t hôn v i tu i Tân Mùi: cu c s ng b n ñư cñ y m nh và t o ñư c nhi u cơ h i thu n ti n trong vi c phát tri n công danh và s nghi p, mau ñ tthành s nguy n. B n k t hôn v i tu i Giáp Tu t, công danh và s nghi p lên cao, cu c s ng hoàntoàn ñ y ñ , có th hư ng ñư c s giàu sang phú quý b t ng . K t hôn v i tu i ðinh S u: Hào contương vư ng, hào c a d i dào, ñư ng công danh sáng t . K t hôn v i tu i M u Thìn. Cu c s ng trnên phong phú, ti n b c dư dã, cu c s ng hoàn toàn giàu có và con cái ñ y ñ xum v y. N u màb n ñã có m t trong nh ng tu i mà b n ñã k t hôn thì r t thu n ti n cho tu i Canh Ng , s m haymu n b n cũng hư ng ñư c s giàu sang phú quý hoàn toàn. Khi b n ñã g p hay ñ nh k t duyênv i nh ng tu i này thì cu c s ng b n ch có th vào m t m c s ng trung bình c a xã h i mà thôi.Hào tài và hào con v a ñ , không quá thi u th n và không quá dư dã. ðó là nh ng tu i ch h p v itu i Canh Ng v v n ñ tình duyên mà không h p v v n ñ tài l c và công danh, ñó là nh ng tu i:K Mão, ðinh Mão, Nhâm Ng . Nh ng tu i này giúp b n v ñư ng h nh phúc, v v n ñ tài l c vàdanh v ng ch có th vào m c ñ trung bình c a cu c s ng. Mu n cho v n ñ hôn nhơn và h nhphúc ñư c có nhi u t t ñ p, b n cũng nên bi t qua v nh ng tu i mà b n có th k t hôn và xâyd ng h nh phúc mà cu c ñ i b n không t o ñư c nh ng ñi m son trong cu c s ng, b n nên c nth n và dè d t trư c khi bư c chân vào con ñư ng h nh phúc. N u b n g p nh ng tu i này, cu cs ng c a b n ch có th s ng tìm trong h nh phúc ñư c s an i mà thôi, ngoài ra v v n ñ xã h ivà cu c ñ i b n ch s ng trong s túng nghèo, luôn luôn trong tình tr ng túng thi u liên miên. ðólà khi b n k t hôn v i nh ng tu i: Canh Ng , t H i, Bính Tý, K T . Nh ng tu i này khi k t hônlàm ăn không ñ ng t t, luôn luôn ph i ch u c nh thi u nghèo, khó s ng sang giàu và ñ y ñ ñư c.Có nh ng năm mà b n vào s tu i r t xung kh c v i b n, n u b n h p hôn hay tính chuy n hônnhơn s không thành, hay n u thành thì cu c ñ i thư ng ch u c nh xa v ng liên t c. ðó là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 43 tu i. Nh ng năm mà b n vào s tu i nàymà h p hôn hay tính vi c hôn nhơn s x y ra tình tr ng trên, b n nên chú ý cho l m. Cu c ñ i c ab n ñ u do m ng s , thì nên tin tư ng vào m ng s c a mình, nh ng tháng mà s b n ph i ch unhi u v hay ph i ña ñoan v vi c v con là nh ng tháng mà b n sanh nh m vào m t vì sao ngânhà, nên vi c v con thư ng có thê thi p, ñó cũng không ph i do b n mu n mà s ph n b n ph i ch unhư v y. N u b n sanh vào nh ng tháng này, thì b n n m ch c trong tay, b n s có ph n v thêthi p, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n ythì b n có ph n thê thi p hay ña ñoan v vi c v con. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này là nh ng tu i ñ i k nh t trong cu c ñ i b n, ch ngnh ng trong vi c lương duyên và h nh phúc mà còn r t khó khăn trong vi c làm ăn n a, b n khig p nh m nh ng tu i này mà h p tác làm ăn, k t duyên xây d ng h nh phúc thì cu c ñ i b n s btuy t m ng, ñau bu n, bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là b n k t hôn hay h p tác làm ăn v i nh ngtu i: Nhâm Thân, Quý D u, M u D n, Giáp Thân, t D u, Bính D n. Nh ng tu i này là nh ng tu imà b n không th k t h p hay h p tác v i tu i Canh Ng ñư c, r t ñ i k nên tránh là t t hơn. Khilàm ăn hay g p tu i k không nên h p tác làm ăn có tánh cách l n lao, v tình duyên g p tu i kch cúng tr i ñ t mà không nên làm l n linh ñình hay ra m t gia t c trong bu i tân hôn, v gia ñìnhcó ngư i kh c tu i, k tu i thì ph i cúng sao theo h n kỳ t ng năm m t, tùy theo sao h ng năm màcúng theo phương hư ng r r t, làm ñúng như v y thì s ñư c gi i h n ngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Canh Ng , có nh ng năm khó khăn nh t, làm ăn g pnhi u tr ng i và khó thành công v m t ti n b c cũng như v m t tình c m, ñó là nh ng năm màb n vào tu i 25, 28, 32 và 40 tu i. Nh ng năm ñó là nh ng năm ñ y khó khăn cho tu i b n, ph ic n có sáng su t l m m i vư t ñư c tai n n hay m i tránh kh i ñư c b nh ho n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 17
 18. 18. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Canh Ng thu n xu t hành vào nh ng gi l ,ngày l và tháng l , ñó là nh ng gi , ngày và tháng h p nh t trong su t cu c ñ i b n. N u b n th chành ñúng ngày, gi và tháng k trên mà xu t hành, ñi xa, làm ăn hay hùn h p thì ch c ch n khôngbao gi mang l y th t b i mà trái l i thâu ño t ñư c nhi u k t qu như ý mu n, ti n b c thâu nhi u,vi c làm ăn ñư c hoàn toàn êm ñ p. DI N TI N T NG NĂM: T 27 ñ n 32 tu i: Vào năm b n 27 tu i, có nhi u k t qu tài chánh,t o ñư c s làm ăn d dàng và cu c s ng có ph n m nh m hơn vác năm trư c. 28 tu i, nh ngthành công c a năm qua không thành công b ng năm nay. 29 tu i, làm ñâu ñư c ñó, thâu ho chnhi u th ng l i v ti n b c cũng như v m t tình c m, có th có ho nh tài vào nh ng năm này, nh tlà vào tháng 8 và 9 Âm l ch. Năm tu i, không ñư c t t vào nh ng tháng 2 và 3, nh ng tháng 6 và 7ñư c nhi u tình c m và tài l c, tuy nhiên không ñư c m y d i dào, nh ng tháng khác không có gìquan tr ng ñáng nói. Năm 32 tu i, năm này b n có ít nhi u k t qu v tài chánh, nhưng hãy ñphòng b nh ho n vào nh ng tháng 5 và 6 Âm l ch, nên c n th n vào nh ng tháng này k o có ñaub nh hay g p tai n n b t ng . T 33 ñ n 38 tu i: Năm b n 38 tu i, g p m t cu c s ng dư ng như cónhi u khó khăn, nhưng th c ra thì b n có nhi u th c m c hơn, v y c n lo và c n th n trong năm nàyvì có th mang nhi u tai ti ng. Năm b n 34 tu i, thành công ñôi chút v tài l c, v tình c m có khekh t. Nh ng năm thâu nhi u l i nh t là năm b n vào tu i 35 tr ñi, nhưng vào năm 36 tu i thìtháng Giêng l i k , không nên ñi xa vào nh ng tháng 3 và 4. Năm 37 tu i, có ñôi chút bu n v giañ o, nên ñ ng quá khe kh t ph i bi t tha th v i gia ñình. Năm 38 tu i, có th ñư c nhi u thànhcông v ti n b c, công danh, năm này là năm mà b n g p nhi u may m n nh t trong cu c ñ i, b ncó th làm ăn l n ñư c vào năm này ch c ch n s g p ñư c nhi u tri n v ng t t ñ p cho gia ñình vàh nh phúc c a b n. T 39 ñ n 45 tu i: Năm 39 tu i, phát tri n m nh v công danh và ngh nghi p,ph n gia ñ o có nhi u hay ñ p v i m t cu c s ng m nh m và d dàng. Năm 40 tu i, có th thànhcông trên m i khía c nh ngh nghi p và cu c ñ i. Năm 41 và 42 tu i s g p tr ng i trong tháng 3năm 41 tu i, nhưng qua năm 42 tu i l i vư ng phát t t ñ . Năm 45 tu i, bình thư ng, không cóquan tr ng ñáng nói. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này b n g p nhi u tr ng i trong cu cs ng hao tài t n c a khá nhi u, nhưng v ph n con cái thì có phát tri n v công danh, thâu lư mnhi u k t qu v s s ng làm cho gia ñình vui v . Hai năm b n vào tu i 46 và 47, nên ñ phòngtr m c p, g t g m hay b l a g t v ti n b c, hai năm này ñ ng nên tin ai, dù r ng v i b n bè thânm t hay ngư i trong gia ñình cũng v y. Ba năm 48, 49 và 50 tu i trung bình, d th . T 51 ñ n 55tu i: Trong nh ng năm này là nh ng năm tr m l ng nh t trong cu c ñ i b n, b n nên c n m n lovi c gia ñình tránh qua nh ng cơn sóng gió c a cu c ñ i. Ph n con cái và gia t c, b n nên phânph i cho công vi c ñư c yên hòa vui v , vì nh ng năm này b n ch c n nên dư ng l y s c kh e vàtinh th n ñ còn ti p t c cu c s ng lâu b n hơn, cho nên cu c s ng không có nhi u bi n ñ ng vàvi c ti n b c v n trong m c ñ bình thư ng.1991 Tan Mui SANH NĂM: 1931 ñ n 1991 và 2051 Cung CÀN. Tr c BÌNH M ng L BÀN TH (ñ t ñư ngñi) Kh c TUY N TRUNG TH Y Con nhà HUỲNH ð (cô qu nh) Xương CON DÊ. Tư ng tinhCON G U Ph t ñ m ng : ðoán xem s m ng Tân Mùi, M ng Th là ñ t có nhi u ngư i ñi. N u sanh mùaH lo chi, Nhi u ngư i giúp ñ thi u gì tình thương. Tân Mùi tâm tính hi n lương, Gi n ai làm dnghĩ thương l i ngư i. Nhưng mà cách tr m cha, Ly hương t quán sau này m i nên. S này c ttư ng ít trư ng, Tu nhơn tích ñ c không thì qui tiên. Nh th i c m c a không b n, Ngày sau m ikhá tr nên v ng b n. Tu i này h u v n v sau, Vinh hoa phú quý th nh thơi an nhàn.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 18
 19. 19. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 CU C S NG: Tr m l ng và lo l ng, cu c ñ i bao gi cũng nhi u nét s u thương, tùy theo tuynhiên s cũng ñư c nhi u may m n v công danh cũng như v s nghi p. Cu c s ng tu i nhkhông ñem l i cho ñ i mình nhi u may m n, nhưng h u v n an nhàn và sung sư ng. S có ru ngñ t hay nhà c a r ng, n u có hư ng c a ph m ñó làm m t vi c may m n cho s t o thêm khnăng ñ phát tri n ngh nghi p. Tóm l i: Tu i Tân Mùi vư t qua nhi u tr ng i và khó khăn tronglúc ñ u. Nhưng vào trung v n thì cũng hư ng ñư c nhi u vui v v tài l c và hay ñ p v gia ñìnhñư c h nh phúc. Tu i Tân Mùi có di m phúc s ng trong s m êm c a gia ñình, ít c c nh c v thxác cũng như v tâm h n, s hư ng ñư c nhi u tài l c vào trung v n tr lên. Hư ng th trung bìnht 50 ñ n 60 tu i là m c t i ña. TÌNH DUYÊN: Tu i Tân Mùi vào tu i nh cũng có và l n khe kh t v v n ñ tình duyên,nhưng cũng sau ñó thì hư ng ñư c nhi u thú v v v n ñ này. Tuy nhiên làm sao mà bi t ñư c tìnhduyên và h nh phúc. Khi ñã có m t chút t ái, m t vài th c m c v hoàn c nh gia ñình thì tìnhduyên có th thay ñ i b t ng và nhanh chóng, chính mình cũng không ñư c mình. Nhưng trongv n ñ chiêm tinh và tư ng s có phân tách rành r v n ñ thình duyên h nh phúc như sau: Tu iTân Mùi sanh vào nh ng tháng này thì trong cu c ñ i ph i thay ñ i ba l n v tình duyên và h nhphúc; ðó là b n sanh vào nhưng tháng: 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng nàythì cu c ñ i có hai l n thay ñ i h nh và tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 3, 5 và 10Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i hư ng ñư c hoàn toàn h nh phúc, cu cñ i ch có m t v m t ch ng mà thôi, ñó là nh ng tháng: 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n công danh cũng chưa ñư c sáng t l m, tuy nhiên vào lúc tu inh thì hoàn toàn có nhi u s giúp ñ c a gia ñình, công danh n u có, thì lên cao. Nhưng n ukhông thì ph n s nghi p l i ñư c nhi u may m n hơn. Công danh v i tu i Tân Mùi ch vào m cñ trung bình ho c h n m t chút mà thôi. Ph n gia ñ o có vài th c m nhưng r i cũng bình thư ngcho s thương yêu và ph n m n thương gia t c. Gia ñ o không có gì ñáng nói và không x y ra vi cgì quan tr ng trong cu c ñ i. S nghi p lên xu ng b t thư ng, hay vì t ái cá nhân mà thư ng làmñ v s nghi p m t cách oan u ng vô cùng. Tuy v y s nghi p cũng phát tri n ñư c vào s tu i t30 tr ñi và v ng ch c vào s tu i 36 tr lên. Ti n tài vô thì th t nhi u và cũng ra ch ng bao lâu.Tóm l i, ti n tài r t d dãi, nhưng không gi ñư c lâu b n, v n ñ ti n b c, n u năm v ng ñư ccũng ph i t 40 tu i tr lên m i có th gi ñư c. TU I H P CHO LÀM ĂN: Nh ng tu i này, là nh ng tu i r t h p cho s làm ăn c a b n, h ptác, hùn h p hay công tác ñ u thâu nhi u k t qu kh quan. Trong cu c ñ i không bao gi có s th tb i, hay nh ng th c m c bu n t i x y ra. ðó là các tu i h p v i tu i Tân Mùi như: Quý D u, tH i, Bính Tý, K Mão. Nh ng tu i trên ñây r t h p v i tu i Tân Mùi trong t t c m i công vi clàm ăn hay m i khía c nh cu c ñ i. L A CH N V CH NG: Trong vi c ái ân và h nh phúc r t quan tr ng và liên quan cho cm t cu c ñ i. V y b n ph i c n l a ch n nh ng ngư i cùng h p v i tu i mình ñ ñ y m nh cu cs ng lên ñ n m c ñ cao c a danh v ng ti n tài và phúc. Trong vi c xây d ng hôn nhơn b n ph ic n l a ch n cho kỳ ñư c nh ng tu i này: Quý D u, t H i, Bính Tý, K Mão, K T , Canh Ng .B n k t duyên v i tu i Quý D u và t H i. Cu c ñ i lên cao v công danh làm ăn mau phát ñ tcon cái ñ y ñ . B n k t hôn v i tu i Bính Tý và K Mão. Cu c ñ i b n s giàu sang, phú quý, ti nb c dư d không bao gi có s thi u h t. B n k t duyên v i nh ng tu i K T và Canh Ng . Cu cs ng c a b n ñư c hoàn toàn ñ y ñ v m i khía c nh ngh nghi p và cu c ñ i ñ ơc hư ng sungsư ng. Vì l nh ng tu i k trên h p v i tu i Tân Mùi, hai tu i ăn v i nhau thì ñư c phú quý, vinhhi n. Sau ñây là nh ng tu i ch h p v i tu i Tân Mùi v tình duyên mà không h p v i tu i này vs phát tri n công danh và s nghi p, ch có th s ng cu c ñ i v a ñ nuôi thân hay ch v a trangtr i gia ñình. ðó là các tu i sau ñây: Nhâm Thân, M u D n. Hai tu i này ch h p v i tu i Tân MùiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 19
 20. 20. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010v ñư ng tình duyên mà thôi, v ph n ti n b c và s nghi p ch vào m c ñ trung bình mà thôi.Nh ng tu i sau ñây không h p v i tu i Tân Mùi v ñư ng tình duyên và phát tri n s nghi p. H phôn v i nh ng tu i này b n ch có th có m t cu c s ng nghèo hèn làm ăn khó khăn, khó t o l ym t s nghi p vì s ph n cũa hai tu i h p l i s không ñem l i nh ng gì v ng ch c cho cu c ñ i;ðó là các tu i ñư c k sau ñây: Giáp Tu t, t D u, Bính Tu t. B n h p hôn v i nh ng tu i này chs ng m t cu c ñ i nghèo kh khó làm ăn ñư c. Có nh ng năm mà b n quá xung kh c, không nêncư i v vào nh ng năm b n vào s tu i này, vì n u thành hôn b n s có s gãy ñ n a ch ng hayg p c nh trái ngang cho v n ñ h nh phúc; ðó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17, 25, 29, 35,41, 47 và 53 tu i. Nh ng năm vào s tu i này tu i b n có xung kh c v i v n ñ tình duyên vàh nh phúc. Nên c là t t hơn. B n sanh vào nh ng tháng này, coi ch ng cu c ñ i b n s có nhi uthê thi p hay có nhi u v trong m t lúc hay su t cu c ñ i, ñó là tu i Tân Mùi sanh vào nh ng thángcó s ñào hoa, nên ñư c nhi u ngư i khác phái ưa thích. ðó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4,8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh ñúng vào nh ng tháng này ch c ch n cu c ñ i b n s có nhi uv . NH NG TU I ð I K : Sau ñây là nh ng tu i ñ i k nh t, trong ñ i b n không nên hùn h phay h p tác làm ăn, và ñ i v i v n ñ tình duyên cũng v y vì r t kh c k trong m i khía c nh cu cñ i. N u mu n h p tác làm ăn ph i ch u bi t ly trong su t cu c ñ i; ðó là các tu i: Tân Mùi ñ ngtu i, ðinh S u, Canh Thìn, Quý Mùi, K S u, M u Thìn và t S u. Nh ng tu i này là nh ng tu iñ i k và xung kh c v i m ng s c a b n, nên tránh ñi thì t t hơn. V vi c làm ăn g p tu i k thìkhông nên h p tác hay toan tính nh ng vi c có tánh cách v ti n b c. G p tu i k trong v n ñ vch ng hôn nhơn thì nên ăn v i nhau, không làm l ra m t hay hôn nhơn mà ch âm ăn v i nhaumà thôi. V v n ñ gia ñình con cái ph i cúng sao cho ñúng năm, ñ ng nên b qua thì s ñư c gi ih n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Cu c ñ i b n có nh ng năm khó khăn nh t, làm ăn khón m ñư c ph n th ng l i, vi c gia ñình cũng có nhi u th c m c và lo ng i, năm nhi u bi n c trongcu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 25, 29, 33 và 43 tu i. B n nên ñ phòng nh ngnăm này, vì nh ng năm này ch ng nh ng xung kh c v i tu i b n v v n ñ ti n b c, khó khăn vcu c s ng mà còn có th g p nh ng tai n n b t ng NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Tân Mùi ch xu t hành vào nh ng tháng ngàych n, gi ch n và tháng ch n thì h p nh t cho vi c làm ăn, phát tri n s nghi p. B n xu t hànhñúng ngày gi k trên b n s không bao gi b mang l y s th t b i, hay b l làng, công vi c khôngthành DI N TI N T NG NĂM: T 26 ñ n 30 tu i: Tu i 26, nhi u tri n v ng t t ñ p cho b n có thphát tri n ngh nghi p, xu t phát ti n b c hay làm ăn thì thâu nhi u k t qu mau chóng, nh t lành ng tháng 3, 7 và 12 Âm l ch có tài l c. 27 tu i thành công ñôi chút v tình c m, và tài l c, sn m ñư c nhi u s ch c ch n v s nghi p vào nh ng tháng 8 và 10 Âm l ch. 28 tu i, có nh ngtháng x u, hao tài hay b nh ho n c n th n cho l m nh ng tháng này: 6, 8 và 11 Âm l ch, ngoài ranh ng tháng khác vào m c ñ trung bình. 28 tu i, năm này có h thâu nhi u k t qu v vi c làmăn, n u phát tri n vi c làm ăn vào nh ng tháng 4 và 6 thì ño t th ng l i. 29 tu i, năm này gia ñ o cónhi u xao ñ ng và xích mích, ñ phòng trong gia ñình vào nh ng tháng Giêng và 8: hai tháng nàytrong gia ñ o không ñư c yên. 30 tu i, năm b n 30 tu i coi ch ng tai n n hay có b nh n ng ph ihao tài t n c a r t nhi u m i mong vư t qua nh ng ngày tr m tr ng c a th xác. T 31 ñ n 35 tu i:Năm b n 31 tu i ñư c trung bình, làm ăn và gia ñ o bình thư ng, ti n b c ñi u hòa. Năm 32 và 33tu i, hai năm này có cơ h i phát ñ t r t m nh m , thâu ño t nhi u th ng l i v ti n b c r t v vang.Năm 34 tu i, ch tr nh ng tháng 8 và 10 Âm l ch còn bao nhiêu thì bình thư ng. Tháng 8 và 10Âm l ch k ñi xa hay toan tính làm ăn chuy n l n. Năm 35 tu i là năm mà b n ph i g p nhi u khówWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 20
 21. 21. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010khăn nh t trong cu c s ng, b n c n nên lo toan nhi u vi c trái l i không ñem l i k t qu gì cho giañình, s nghi p. T 36 ñ n 40 tu i: KTu i 36, không k t qu cho l m v v n ñ ti n b c, tình c mcó nhi u x t m , nh hư ng c a năm 35 tu i hay còn vào nh ng tháng Giêng, 2 và 3. Năm 37 tu is có nhi u hay ñ p và thâu ño t nhi u th ng l i vào nh ng tháng 6, 8 và 10 Âm l ch, nên c n th nvào tháng 7, ngoài ra nh ng tháng khác ñ u làm ăn ñư c. Gi a năm 47 tu i hy v ng có tài l c ñi uhòa và v ng ch c hơn, gia ñ o ñư c yên hòa, trong gia ñình không có vi c gì quan tr ng, ti n b cd ch u. 38 tu i khá t t và v ng ch c v ti n b c, nên th n tr ng vào nh ng tháng 3 có xui x o,ngoài ra nh ng tháng khác ñ u làm ăn ñư c. 39 và 40 tu i, hai năm có khe kh t ñôi chút, nhưngkhông x y ra ñi u gì quan trong cho cu c s ng, có th mang l i thành công v s nghi p, ti n tài.Gia ñình cũng ñư c êm m và không x y ra ñi u gì quan tr ng c . T 41 ñ n 45 tu i: S tu i này,là s tu i c a Tân Mùi c m ch c và n m v ng s nghi p. Nh ng năm an nhàn nh t cho su t cu cñ i, ch ñ phòng vào nh ng năm 41 và 43 tu i, trong gia ñ o có ñôi chút lo l ng, bu n phi n, cóth vi c tang ch vào nh ng năm này trong gia t c. Tóm l i t 41 ñ n 45 tu i có nhi u hay ñ p chocu c s ng, yên n v v n ñ tinh th n. K năm 41 và 43 tu i ñ phòng có s tang ch mà thôi. T46 ñ n 50 tu i: Nh ng năm này hy v ng cho cu c s ng ñư c yên vui và ñ y ñ là m t ñi u r t t tñ p cho tu i b n, b n có th n m nhi u thành công v v n ñ công danh, s nghi p và v n ñ giañ o ti n tri n r t m nh m trong m i khía c nh, tình c m, gia ñ o, ti n tài.1992 Nham Than SANH NĂM: 1932 ñ n 1992 và 2052 Cung KHÔN. Tr c NGUY M ng KI M PHONG KIM(gươm vàng) Kh c PHÚC ðĂNG H A Con nhà B CH ð (phú quý) Xương CON KH . Tư ngtinh CON DÊ Ông T Vi ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, Tu i cùng v i m ngl m l n gian nan. Thahương thân l p l y thân, T tông s n nghi p khó ph n c y trông. Thu n sanh có k rư c ñưa, Ăntrên ng i trư c b m thưa ñón chào. L i sanh v t v bi t bao, Tay bùn chân l m m t hòa m hôi.Duyên tình ph i ch u lôi thôi, Anh em ph n n y khó mà giúp nhau. Có khi g p h i tao phùng,Nhi u phen ñ i chác m i xong môn ñình. S này tu i nh tay không, L n lên có c a v ch ng làmnên. CU C S NG: Nhâm Thân cu c ñ i tu i nh ba chìm, b y n i, s không ñư c v i gia ñìnhlúc nào cũng mu n s ng m t cu c ñ i t l p và t làm l y nuôi thân, tuy tu i nh có l n ñ n laoñao nhưng vào trung v n thì ñ y ñ và s ng m t cu c s ng sung túc hơn m i ngư i khác. Nh ngnăm lao ñao vào th i ti n v n làm cho cu c ñ i có ñư c nhi u kinh nghi m b n thân hơn, nh kinhnghi m ñó mà vào trung v n ñư c s ng m t cu c ñ i ñ y ñ và sung túc. Tóm l i, tu i Nhâm Thântu i nh nhi u kh c c v tâm trí và cũng như v th xác, vào trung v n t c là 30 tr ñi thì có ths ng ñư c m t cu c ñ i khá ñ y ñ và sung túc hoàn toàn. Tu i Nhâm Thân m ng s t t, trongcu c ñ i ít x y ra ñau b nh. Công danh và s nghi p ñư c v ng vàng và có nhi u cơ h i thu n ti nt o l y ti n b c d dàng. S hư ng th trung bình t 38 ñ n 48 là m c t i ña, nhưng n u ăn phúcñ c hi n lành thì hư ng ñư c thêm năm năm n a, gian ác thì b gi m k , ñó là lu t ñ nh c a t o hóav y. TÌNH DUYÊN: Tu i Nhâm Thân v v n ñ tình duyên cũng có vài kh t khe lúc ñ u, có nhi uc g ng và nh n n i l m m i xây d ng ñư c h nh phúc, tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tư ng snh n xét cu c ñ i c a tu i Nhâm Thân v nh ng chuy n tình duyên như sau: N u b n sanh vàonh ng tháng này thì ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì b n có hai l n thay ñ ilương duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm l ch. N u b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 21
 22. 22. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n ñư c hư ng h nh phúc hoàn toàn, ñó là b n sanh vàonh ng tháng 3, 4 và 8 Âm l ch. Theo b n nh n xét trên thì tu i Nhâm Thân tùy theo tháng sanh màquy t ñ nh cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh n u chuy n v ñư ng h c v n thì có lên cao nhưng ch ngư c bao lâu cũng mang ti ng và b s p ñ . Ph n gia ñ o kém vui vào th i trung v n, nghĩa là t 30tu i tr lên; và qua kh i 38 hay 37 tu i, gia ñ o m i ñư c xum v y và bình thư ng. Ti n b c khôngm y có th làm cho cu c s ng tr nên giàu sang phú quý, vì l n ti n thì l n sóng, cu c ñ i chưabi t bao nhiêu là ñ c , tuy nhiên b n cũng s ng ñư c m t cu c ñ i hay ñ p, khá gi và có th sungtúc hơn vào nh ng tháng năm vào tu i 40 tr lên. S nghi p, n u theo ñư ng h c v n thì ñã hoànthành; con ñư ng s nghi p tuy còn dài, nhưng t m nói là b n ño t l y k t qu c a con ñư ng snghi p r i. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn theo ñu i s nghi p, t o l y cu c s ng có ñ yñ b n cũng c n l a ch n tu i cho h p v i tu i mình mà c ng tác, h p tác hay giao d ch, giaothương thì m i có th ñem l i thành công cho cu c ñ i; nh ng tu i thu n và h p v i tu i b n lành ng tu i: Nhâm Thân cùng tu i, Giáp Tu t và M u D n. Ba tu i này r t h p cho vi c làm ăn c ab n. V y b n nên h p tác hay m i vi c gì trên cu c ñ i ñ kh i mang l y th t b i cho ñ i b n. L A CH N V CH NG: Trong vi c t o l y hôn nhơn và h nh phúc có liên quan m t thi t v icu c ñ i b n, b n cũng nên c n th n mà ch n l a ngư i cũng h p tu i không có s xung kh c vàt o ñư c cơ h i cho công danh và s nghi p. Nh ng tri n v ng c a tương lai ñ u ñ t t t c vào hônnhơn và h nh phúc, th c v y theo khoa chiêm tinh thì tu i v ch ng r t liên quan m t thi t chocu c ñ i, vì v y trong s l a ch n b n trăm năm, b n c n nên l a ch n tu i h p v i s làm ăn vàphát tri n công danh, ñó là các tu i r t h p v i tu i Nhâm Thân như: Canh Thân, M u D n, CanhThìn. B n k t hôn v i tu i Canh Thân; s ñ y m nh ñ i b n lên n c thang danh v ng và s nghi p.Tu i M u D n s ñưa b n lên cao v v n ñ ti n b c giàu sang. Canh Thìn hoàn toàn t t ñ p chob n trên hai phương di n tình c m cà tài l c ñ y ñ , c ba tu i hào con ñ y ñ . B n k t hôn v inh ng tu i này b n ch s ng v a ñ mà thôi, vì các tu i này ch h p v i b n v v n ñ tình duyênmà không h p v ph n tài l c, ñó là các tu i: ðinh S u, Tân T , Tân Mùi, K T . Nh ng tu i nàych h p v i b n v v n ñ tình duyên mà thôi. B n k t duyên v i nh ng tu i này, vi c lương duyêncó nhi u khe kh t, ch ng nh ng trong cu c ñ i không phát tri n v v n ñ công danh, s nghi p màtrái l i làm cho cu c ñ i b n ph i túng nghèo thư ng xuyên, ñó là các tu i: Quý D u, K Mão, tD u là nh ng tu i mà b n k t duyên s t o nhi u khó khăn trong cu c s ng cho b n nghèo kh su tñ i. Có nh ng năm l i xung kh c v i tu i b n v vi c lương duyên, n u b n ñ nh vi c lương duyêns không thành hay thành thì ph i ch u c nh xa cách, ñau bu n, ñó là nh ng năm mà b n vào stu i: 16, 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tu i. Nh ng năm này b n tính vi c hôn nhân l i xung kh c v i tu ivà năm. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì b n có s ñào hoa hay có nhi u thê thi p, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 1, 3, 6, 9 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này b n không nên k t duyên hay h p tác làm ăn, vình ng tu i này r t xung kh c v i tu i b n. Khi g p nhau ch ng bao lâu b n ph i b tuy t m ng hayph i ch u nhi u ñau thương, có khi lâm vào c nh bi t ly ñau ñ n vô cùng, ñó là nh ng tu i: t H i,Bính Tý, Nhâm Ng , ðinh H i, M u Tý, Canh Ng và Giáp Tý. ðó là nh ng tu i ñ i xung kh cc a tu i b n, không nên hi p hôn hay hùn h p làm ăn. G p tu i k trong b n bè hay trong vi c làmăn thì nên tránh không giao d ch v ti n b c. V tình duyên nên c hôn l , không nên làm hôn lrư m rà và ra m t bà con bè b n. V i gia ñình, thân t c thì nên xem sao h ng năm mà cúng thìñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i b n ph i qua nhi u th i kỳ khó khăn nh t trong cu cñ i, làm ăn g p nhi u tr ng i và hay sanh ra vi c bu n chán cho cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 22

×