Prospekt emisyjny Gimnazjum Nr 2im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu  z Oddziałami Dwujęzycznymi
Oświadczenie Osoby odpowiedzialne za sporządzenie prospektu emisyjnegooświadczają, że dołożyły należytej staranności, aby...
Informacja o biegłych rewidentachBiegłym rewidentem jest p. Bożena Sztuk audytor wewnętrznyUrzędu Miasta Zgierza.
Czynniki ryzyka•  Głównym czynnikiem ryzyka zlikwidowania placówki może być niż  demograficzny. Na terenie miasta Zgier...
Historia szkoły Podstawowej Nr 6    oraz Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu W 1918 roku prezydent miasta J. Słaboszewicz zwróci...
Opis i trendy w działalności szkoły  Od roku szkolnego 2009/2010 w szkole istnieją oprócz klasogólnych klasy z rozszerzen...
Majątek, posiadane kapitały•  Właścicielem budynku jest miasto. Budynek jest dzierżawiony.  Szkoła ma dodatkowe fundusz...
Prognozy zysków          i szacunkowe zyski•  Szkoła chce przyciągnąć jak najwięcej uczniów. W tym celu stale ...
Osoby zarządzające i nadzorujące Dyrektorem szkoły od pięciu lat jest p. Agnieszka Arkusińska, którajest nauczycielem dyp...
Znaczni akcjonariusze•  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Zgierz, która  również szkołę finansuje. Organem n...
Statut szkoły•  Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ  prowadzący Szkołę.•  Do zadań Dyrektora...
•  Działające w Szkole organy wzajemnie się informują  o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności....
Istotne umowy•  Od wielu lat uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie  E-twinning który polega na łączeniu i współp...
Opis papierów wartościowych•  Emitent postanowił wystawić do sprzedaży 10 000 akcji imiennych  o wartości 35-40 złotych...
Informacje o warunkach oferty•  Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej.•  Akcje ...
Zasady dystrybucji•  Emitent postanowił stworzyć Księgę Popytu do której będzie  przyjmował od inwestorów deklaracje za...
Cele emisji  Pozyskane z emisji pieniądze szkoła przeznaczy na:•  renowację elewacji budynku,•  remont sali gimnastyc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prospekt emisyjny Gimnzjum nr 2 w Zgierzu

1,364 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prospekt emisyjny Gimnzjum nr 2 w Zgierzu

 1. 1. Prospekt emisyjny Gimnazjum Nr 2im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi
 2. 2. Oświadczenie Osoby odpowiedzialne za sporządzenie prospektu emisyjnegooświadczają, że dołożyły należytej staranności, aby informacjezamieszczone w prospekcie emisyjnym były pełne, rzetelne,prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 3. 3. Informacja o biegłych rewidentachBiegłym rewidentem jest p. Bożena Sztuk audytor wewnętrznyUrzędu Miasta Zgierza.
 4. 4. Czynniki ryzyka• Głównym czynnikiem ryzyka zlikwidowania placówki może być niż demograficzny. Na terenie miasta Zgierza funkcjonują trzy gimnazja państwowe oraz jedno prywatne. Prawdopodobieństwo zamknięcia szkoły jest jednak znikome, ale jak pokazują przykłady szkół w innych miastach nie jest to niemożliwe.• Maleje również liczebność klas, część uczniów z rejonu szkoły wybiera gimnazja w Łodzi.• Społeczeństwo Zgierza starzeje się, młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do dużych miast.
 5. 5. Historia szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu W 1918 roku prezydent miasta J. Słaboszewicz zwrócił się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o założenie Seminarium Nauczycielskiego w Zgierzu.Organizację szkoły powierzono doktor Stefanii Kuropatwińskiej. Przy seminarium powstała szkołaćwiczeń. W 1920 roku Rada Miasta ofiarowała pod budowę seminarium plac o powierzchni 8 haprzy ulicy 3 Maja, na którym w 1925 roku stanął budynek internatu, a w 1927 roku gmachseminarium i szkoły ćwiczeń. Budynki szkolne otoczone były dużym ogrodem, w którym podfachowym okiem ogrodnika Jana Proppe uczniowie wykonywali wiele prac. Dynamiczny rozwójszkoły przerwała II wojna światowa. Rok 1945 był rokiem ciężkiej pracy nad odbudową gmachuszkoły. Z wielkim wysiłkiem udało się zamienić sale opuszczonego szpitala na izby szkolne, byponownie zamienić je na szpital, tym razem dla wojsk radzieckich. Powrót do swojego budynkunastąpił w 1946 roku i po kilku miesiącach remontu - 3 września 1947 roku szkoła rozpoczęłanormalną pracę. Od tego roku Szkołę Ćwiczeń przemianowano na Szkołę Podstawową nr 6.W miejsce seminarium powołano Żeńskie Liceum Pedagogiczne. Nowy, obecny gmach oddanowe wrześniu 1974 roku. Nadano wówczas szkole imię Władysława Broniewskiego. W rokuszkolnym 1999/2000 w wyniku reformy szkolnictwa w tym budynku utworzono gimnazjum.Miejsce SP 6 zajęło Gimnazjum nr 2, które w roku 2006 otrzymało imię Jana Kochanowskiego.W roku 2009, gdy powstała klasa dwujęzyczna z językiem angielskim zostało onoprzemianowane na Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu w OddziałamiDwujęzycznymi. Dyrektorem szkoły do 2007 roku była Elżbieta Sobczak. Obecnie tę funkcjępełni Agnieszka Arkusińska.
 6. 6. Opis i trendy w działalności szkoły Od roku szkolnego 2009/2010 w szkole istnieją oprócz klasogólnych klasy z rozszerzeniem sportowym oraz klasydwujęzyczne. Od roku 2012/2013 planowane jest wprowadzenieklasy z rozszerzeniem artystycznym. W tych trzechrodzajach klas uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania.Klasa dwujęzyczna realizuje program 5 godzin języka angielskiego i 2 godzin języka niemieckiego w tygodniu. Oprócz tego w IIIklasie na dwóch przedmiotach niektóre godziny lekcyjne sąprowadzone po angielsku. W ramach zajęć szkolnychorganizowane są wyjazdy edukacyjno- turystyczne do Anglii, któremają na celu nie tylko lepsze władanie językiem angielskim, aletakże poznanie tamtejszej kultury. Klasa z rozszerzeniemsportowym odbywa 6 godzin wychowania fizycznego w tygodniu.
 7. 7. Majątek, posiadane kapitały• Właścicielem budynku jest miasto. Budynek jest dzierżawiony. Szkoła ma dodatkowe fundusze z wynajmu pomieszczeń: dla szkoły dla dorosłych ,,Cosinus’’, na zajęcia sportowe, imprezy.• W Szkole jest wyodrębniony rachunek dochodów własnych. Dochody własne są przeznaczone na bieżące wydatki, z wyjątkiem wynagrodzeń.• Majątek szkoły to 384 804zł. W tym środki trwałe stanowią 6989zł , a obrotowe 377 814zł.• Szkoła posiada również dług w wysokości 192 647zł.• Do szkoły należy trzykondygnacyjny budynek, w którym znajduje się 21 bardzo dobrze wyposażonych pracowni z dostępem do internetu, dwie sale komputerowe, stołówka, sala gimnastyczna, siłownia.• Budynek jest usytuowany wśród zieleni.• Na tyłach budynku znajduje się boisko szkolne.
 8. 8. Prognozy zysków i szacunkowe zyski• Szkoła chce przyciągnąć jak najwięcej uczniów. W tym celu stale poszerza swoją ofertę o nowe profile klas.• Od roku szkolnego 2012/2013 będą funkcjonowały klasy: dwujęzyczna, sportowa, artystyczna.• Oprócz trzech klas profilowanych będą funkcjonowały trzy klasy tradycyjne.• Zyskiem dla szkoły będzie duża ilość uczniów klas 6-tych zgłaszająca się do naszej placówki.
 9. 9. Osoby zarządzające i nadzorujące Dyrektorem szkoły od pięciu lat jest p. Agnieszka Arkusińska, którajest nauczycielem dyplomowanym z 20 letnim stażem. Uczy historiii Wos’u. W szkole jest dwóch zastępców: p. Grażyna Dąbrowska,nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem ucząca języka polskiegooraz p. Dorota Gryta, nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem,ucząca historii.
 10. 10. Znaczni akcjonariusze• Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Zgierz, która również szkołę finansuje. Organem nadzorującym jest Łódzki Kurator Oświaty odpowiadający za lekcje i wykształcenie nauczycieli.• Ministerstwo Edukacji Narodowej określa subwencję oświatową oraz przekazuje ją do gminy. Co roku gmina musi wygospodarować dodatkowe fundusze na szkolnictwo, gdyż kwota przekazana przez MEN jest niewystarczająca.
 11. 11. Statut szkoły• Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.• Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.• W Szkole tworzy się stanowisko dwóch Wicedyrektorów.• Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.• Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnętrz.• Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.• Kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.• W Szkole działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.
 12. 12. • Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.• Celem tworzenia warunków do współdziałania, Dyrektor organizuje nie rzadziej niż raz w semestrze spotkanie z prezydium Rady Rodziców, SU.• Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Rodziców lub SU, niezgodnych ze Statutem.• Dyrektor Szkoły wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawnymi.• O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.• Prowadzenie mediacji w sprawach spornych miedzy działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora Szkoły.
 13. 13. Istotne umowy• Od wielu lat uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie E-twinning który polega na łączeniu i współpracy bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.• Uczniowie brali udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ,, Kosmos pilnie poszukiwany’’.• W poprzednich latach nauczyciele chemii i fizyki współpracowali z Uniwersytetem Łódzkim umożliwiając zainteresowanym uczniom udział w imprezach naukowych.
 14. 14. Opis papierów wartościowych• Emitent postanowił wystawić do sprzedaży 10 000 akcji imiennych o wartości 35-40 złotych każda.• Cena emisyjna akcji została ustalona przez Dyrekcję szkoły, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski.• Ostateczna cena akcji zostanie ustalona na podstawie badania popytu na akcje tzn. utworzenie Księgi Popytu.
 15. 15. Informacje o warunkach oferty• Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.• Akcje będą notowane wyłącznie na GPW.• Emitent postanowił wystawić do sprzedaży 10 000 akcji o wartości 35-40 złotych każda.• Zapisy będą przyjmowane w siedzibie szkoły, można również dokonać zapisu przez internet na stronie www.gim2.miasto.zgierz.pl• Planowanym terminem debiutu giełdowego jest I kwartał 2013r.
 16. 16. Zasady dystrybucji• Emitent postanowił stworzyć Księgę Popytu do której będzie przyjmował od inwestorów deklaracje zakupu akcji.• Proponowana cena zakupu jednej akcji musi mieścić się w przedziale 35 -40 zł.• Po zakończeniu budowania księgi Emitent wytypuje inwestorów i przedstawi propozycje zapisu na zakup akcji.• Aby uczestniczyć w zapisach należy mieć ukończone 18 lat.
 17. 17. Cele emisji Pozyskane z emisji pieniądze szkoła przeznaczy na:• renowację elewacji budynku,• remont sali gimnastycznej, a zwłaszcza wymianę parkietu,• zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły,• budowę boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kortu tenisowego, zimą – lodowiska,• poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

×