Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)

 • Be the first to comment

1. Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)

 1. 1. Γ΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ
 2. 2.  θεαματικό αύξηςη του πληθυςμού Οικονομικέσ μεταβολϋσ: μεταβολϋσ ςτην αγροτική οικονομία (μεγϊλα αγροκτόματα, νϋεσ μϋθοδοι καλλιϋργειασ, χρόςη μηχανών)  αγροτική επανάςταςη εμπόριο Ευρώπησ-Αφρικόσ-Αμερικόσ  ςυςςώρευςη κεφαλαύων από Ευρωπαύουσ επιχειρηματύεσ αυξημϋνη ζότηςη προώόντων  χρόςη νϋων μηχανών ςτην παραγωγό πολλού πρώην αγρότεσ καταφεύγουν ςτισ πόλεισ αναζητώντασ εργαςύα και ειςόδημα μεγϊλα εργοςτϊςια, εκβιομηχάνιςη (Μ. Βρετανία 1750- 1780): α΄ φάςη τησ Βιομηχανικήσ Επανάςταςησ
 3. 3.  Κοινωνικέσ μεταβολϋσ: αςτική τϊξη (= βιομόχανοι, τραπεζύτεσ, μεγαλϋμποροι) ενιςχύουν την θϋςη τουσ Οι αριςτοκράτεσ προςπαθούν να διαφυλϊξουν τα προνόμιϊ τουσ (ςτη Μ. Βρετανύα δραςτηριοποιούνται ςε οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ) Αγρότεσ και αςθενέςτερα κοινωνικϊ ςτρώματα πόλεων ζουν ςε ϊςχημεσ ςυνθόκεσ. Πολιτικέσ εξελύξεισ: ςταςιμότητα  απόλυτη μοναρχύα (Ωςτόςο, ςτη Μ. Βρετανύα κϊποια προνόμια ςτουσ οικονομικϊ ιςχυρότερουσ)
 4. 4.  Πρόοδοσ φυςικών επιςτημών: απελευθϋρωςη από προλόψεισ Μεςαύωνα Διανοούμενοι προςπαθούν με τη λογική να ανακαλύψουν φυςικούσ νόμουσ, που πιςτεύουν ότι διϋπουν τη λειτουργύα του κόςμου (Υρϊνςισ Μπϋικον ό Βϊκων, Ντεκϊρτ ό Καρτϋςιοσ, Σζον Λοκ, Ιςαϊκ Νιούτων ό Νεύτων)
 5. 5.  - Ππόκειηαι για ένα εςπυπαφκό πνεςμαηικό κίνημα με βαζικέρ θέζειρ: ηην απόππιτη κάθε αςθενηίαρ ηην κπιηική κάθε ςθιζηάμενηρ γνώζηρ ηην αποδοσή ηηρ λογικήρ υρ ηος μόνος αζθαλούρ ηπόπος επμηνείαρ ηος κόζμος ηην πεποίθηζη όηι ο άνθπυπορ μποπεί να πποοδεύει διαπκώρ.
 6. 6.  Ππυηοεμθανίζηηκε ζηην Αγγλία, ζηα ηέλη ηος 17ος αιώνα. Εδπαιώθηκε ζηη Γαλλία ηο 18ο αι. και εξαπλώθηκε ζε ολόκληπο ηον κόζμο. Κοπςθαίοι διαθυηιζηέρ: Ροςζό, Βοληέπορ, Μονηεζκιέ, Νηινηεπό.
 7. 7.  Γιατί ο Διαφωτιςμόσ υπήρξε πολιτικό κίνημα;  Μϋςα από το Διαφωτιςμό η αςτικό τϊξη διεκδύκηςε τα επιχειρόματα που θα τεκμηρύωναν το δικαύωμϊ τησ να αςκόςει εξουςύα.
 8. 8.  ζωόσ ιδιοκτηςύασ ιςονομύασ ελευθερύα ςκϋψησ και ϋκφραςησ, τα οπούα δεν μπορεύ να καταργόςει καμιϊ εξουςύα. Σα ονόμαςε φυςικϊ, καθώσ προκύπτουν από την ιδιότητα του ανθρώπου και μόνο.
 9. 9.  Οι πολύτεσ παραχώρηςαν ςτο κρϊτοσ οριςμϋνεσ από τισ ελευθερύεσ τουσ και ωσ αντϊλλαγμα αυτό τουσ εξαςφϊλιςε την αςφϊλεια. Εϊν το κρϊτοσ παραβαύνει τουσ όρουσ του ςυμβολαύου και γύνεται τυραννικό, τότε οι πολύτεσ ϋχουν το δικαύωμα τησ επανϊςταςησ.
 10. 10.  Ποιεσ υπήρξαν οι πολιτικέσ θέςεισ του Ζαν Ζακ Ρουσό; Σην πολιτικό εξουςύα πρϋπει να τη διαχειρύζεται ο λαόσ και όχι κϊποιοσ ηγεμόνασ Γενική Βούληςη = εκφρϊζει το δημόςιο ςυμφϋρον μϋςα από τη ςυμμετοχό του λαού ςτη λόψη των αποφϊςεων.
 11. 11.  Η εξουςύα να μοιρϊζεται ςε τρεισ διαφορετικούσ φορεύσ, ώςτε οι φορεύσ τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ να μη ςυγκεντρώνουν υπερβολικό δύναμη. Η εκτελεςτικό εξουςύα πρϋπει να αςκεύται από το ςώμα που εφαρμόζει τουσ νόμουσ – κυβϋρνηςη. Η νομοθετικό από το ςώμα που θεςπύζει τουσ νόμουσ – βουλό. Δικαςτικό από εκεύνουσ που ελϋγχουν την τόρηςη των νόμων – δικαςτϋσ.
 12. 12.  Οριςμϋνοι μονϊρχεσ, για να κϊνουν πιο αποτελεςματικό το κρϊτοσ, τουσ εφϊρμοςαν ιδϋεσ του Διαφωτιςμού όπωσ: περιοριςμό των προνομύων των ανώτερων τϊξεων λόψη μϋτρων κοινωνικόσ προςταςύασ ενύςχυςη γραμμϊτων και τεχνών - Υρειδερύκοσ Β΄ τησ Πρωςύασ, - Μαρύα Θηρεςύα τησ Αυςτρύασ, - Μεγϊλη Αικατερύνη τησ Ρωςύασ.
 13. 13.  Οι περιςςότεροι διαφωτιςτϋσ όταν ντεώςτϋσ, δηλαδό πύςτευαν ότι ο Θεόσ εύναι ο δημιουργόσ του κόςμου, αλλϊ δε ρυθμύζει την τύχη του και δεν παρεμβαύνει ςτισ ανθρώπινεσ υποθϋςεισ. Κϊποιοι από τουσ διαφωτιςτϋσ όταν ϊθεοι. Όλοι οι διαφωτιςτϋσ αςκούςαν κριτικό ςτην Καθολικό εκκληςύα, κατηγορώντασ τη για φανατιςμό. Τποςτόριζαν την ανεξιθρηςκία – θα απϊλλαςςε τουσ ανθρώπουσ από τη μιςαλλοδοξύα.
 14. 14.  Εκπαύδευςη = διαςφαλύζει τη ςυνεχό πρόοδο του ανθρώπου Ο Ρουςό, ςτο ϋργο του Αιμίλιοσ, υποςτόριξε ότι η εκπαύδευςη πρϋπει να βαςύζεται ςτην προςωπικό ϋρευνα του διδαςκομϋνου. Παρϊλληλα, ο δϊςκαλοσ δεν πρϋπει να λειτουργεύ ωσ αυθεντύα, αλλϊ να θϋτει τα ερωτόματα και να οδηγεύ το μαθητό ςτην εύρεςη των απαντόςεων.
 15. 15.  ΢την Ευρώπη από το 16ο ωσ το 17ο αιώνα κυριαρχούςε ο μερκαντιλιςμόσ = το κρϊτοσ ϋπρεπε να επεμβαύνει δραςτικϊ ςτην οικονομύα. ΢ε αντύδραςη Γϊλλοι οικονομολόγοι υποςτόριξαν ότι το κρϊτοσ δεν θα ϋπρεπε να παρεμβαύνει ςτην οικονομύα, η οπούα θα ϋπρεπε να λειτουργεύ «φυςικϊ». Υυςιοκρϊτεσ – Κενϋ. Αγγλύα – Άνταμ ΢μιθ – «Έρευνεσ για τη φύςη και τα αύτια του πλούτου των Εθνών» : το κρϊτοσ ϋπρεπε να επεμβαύνει ελϊχιςτα ςτην οικονομικό ζωό.
 16. 16.  Οι ιδϋεσ του διαφωτιςμού ςυγκεντρώθηκαν ςτην Εγκυκλοπαύδεια, ϋνα ςυλλογικό ϋργο 33 τόμων. Η εγκυκλοπαύδεια φιλοξενούςε όλεσ τισ νϋεσ γνώςεισ. Πρωτεργϊτεσ: Ντιντερό και Ντ’ Αλαμπϋρ.
 17. 17.  Οι ιδϋεσ του Διαφωτιςμού διαδόθηκαν αρχικϊ ςτα ανώτερα, μορφωμϋνα κοινωνικϊ ςτρώματα. Αργότερα, πολλϋσ από αυτϋσ ϋφθαςαν και ςε ευρύτερα τμόματα τησ κοινωνύασ μϋςω εκλαώκευτικών βιβλύων. Οι ιδϋεσ του Διαφωτιςμού ςύντομα ξεπϋραςαν τα ςύνορα τησ Γαλλύασ και διαδόθηκαν ςε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • ssuserba7057

  Oct. 3, 2015
 • AngieKontiang

  Sep. 25, 2017
 • JimSt1

  May. 30, 2018
 • lazamus2

  Sep. 4, 2018
 • NoniFouka

  Sep. 19, 2018
 • tthomadaki

  Jan. 9, 2019
 • PanayiotaTheodorou

  Sep. 21, 2019
 • MariaBilali

  Oct. 10, 2019
 • ioannatheo

  Nov. 6, 2020

Views

Total views

20,130

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,087

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×