SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
ใบความรู้
                    เรือง พายุหมุนเขตร้ อน
     พายุหมุนเขตร้อนเป็ นพายุทีเกิดเหนื อทะเลหรื อมหาสมุทรในเขตร้อน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตังแต่ 100กิโลเมตรขึนไป เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติร้ายแรงอีกชนิดหนึงซึ งสามารถทําความเสี ยหายได้
รุ นแรงและเป็ นบริ เวณกว้าง มีลกษณะเด่น คือ มีศูนย์กลางทีเรี ยกว่า"ตาพายุ"
                ั
                      ลักษณะ                      ของพายุ
      หมุนเขตร้ อน
      พายุหมุนเขตร้อน เป็ นพายุหมุนทีเกิดขึนในเขตร้อนบริ เวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23.5 องศาเหนือ
 และ 23.5 องศาใต้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตังแต่ 300 - 1,500 กิโลเมตร จะเริ มต้นก่อตัวจากหย่อมความ
กดอากาศตําในทะเลหรื อมหาสมุทรทีอุณหภูมิของนําสู งกว่า 80 องศาฟาเรนไฮต์ หรื อ 26 องศาเซลเซี ยส
เป็ นบริ เวณทีกลุ่มเมฆจํานวนมากรวมตัวกันอยูโดยไม่มีการหมุนเวียนของลมเลย หย่อมความกดอากาศตํา
                        ่
่
กําลังแรงนี เมืออยูในสภาวะทีเติบโตเต็มที จะปรากฏระบบการหมุนเวียนของลมชัดเจน โดยลมจะพัดเวียน
เกือบเป็ นวงกลมเข้าหาศูนย์กลางพายุหมุนเป็ นแนวโค้งทวนเข็มนาฬิกาในซี กโลกเหนื อ ส่ วนในซี กโลกใต้
จะมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางพายุในทิศทางตรงกันข้าม คือ ตามเข็มนาฬิกาพายุหมุนเขตร้อนเป็ นพายุทีมี
ความรุ นแรงมากทีสุ ดชนิ ดหนึงในบรรดาพายุทีเกิดขึนในโลก จะเกิดขึนพร้อมกับลมทีพัดรุ นแรงมากเข้าหา
ศูนย์กลางพายุ ซึ งยิงใกล้ศูนย์กลางคือบริ เวณกําแพงพายุมากเท่าใดลมจะหมุนเกือบเป็ นวงกลม และมี
                                             ่
ความเร็ วลมสู งสุ ด ซึ งหากมีความเร็ วตังแต่ 118 กิโลเมตรต่อชัวโมง(64 นอต) ขึนไป จะอยูในขันของพายุ
ไต้ฝน (Typhoon) บางครังมีความเร็ วลมเกินกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัวโมง (175 นอต) ความกดอากาศตําสุ ด
   ุ่
ทีบริ เวณศูนย์กลางบางครังตํากว่า 900 มิลลิบาร์ มีลกษณะอากาศเลวร้าย ลมพัดแรง ฝนตกหนักมาก บางครัง
                           ั
จะปรากฏพายุฝนฟ้ าคะนองร่ วมด้วยพายุนีมีอานาจการทําลายสู ง ทําให้เกิดคลืนสู งใหญ่ในทะเล ทีเรี ยกว่า
                        ํ
ทะเลบ้า ทําลายเรื อใหญ่ๆได้บริ เวณศูนย์กลางพายุจะมีลกษณะคล้ายกับตามองเห็นเป็ นรู กลวงชัดเจนจาก
                             ั
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเรี ยกว่า "ตาพายุ" อาจจะมีลกษณะกลมหรื อรี ก็ได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
                               ั
ต่างๆกันตังแต่ 50-200 กิโลเมตรภายในตาพายุจะเป็ นบริ เวณทีมีอากาศแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย ท้องฟ้ าโปร่ ง
ไม่มีฝน ลมพัดอ่อน บางทีถึงสงบ แต่รอบๆบริ เวณตาพายุจะตรงกันข้ามคือเป็ นบริ เวณทีมีลมพัดแรงจัดทีสุ ด
มีเมฆมากมีฝนและพายุรุนแรง ซึ งพายุหมุนในแต่ละช่วงของความรุ นแรงจะเปลียนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมและความแรงของลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางเป็ นสําคัญ
                 ํ
     พายุหมุนเขตร้อนเมือมีกาลังแรงสู งสุ ดจะมีชือเรี ยกต่างๆกันตามบริ เวณทีเกิด เช่น
     - เกิดบริ เวณตะวันตกเฉี ยงเหนือของมหาสมุทรแปซิ ฟิกและในทะเลจีนใต้ เรี ยกว่า
"พายุไต้ ฝุ่น (Typhoon)"
     - เกิดบริ เวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนื อ ทะเลคาริ บเบียน อ่าวเม็กซิ โก และฝังทะเลด้านตะวันตก
ของประเทศเม็กซิ โก (ด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิ ฟิกเหนือ) เรี ยกว่า "พายุเฮอร์ ริเคน (Hurricane)"
     - เกิดในอ่าวเบงกอล และทะเลอาราเบียน ในมหาสมุทรอินเดีย เรี ยกว่า "พายุไซโคลน (Cyclone)"
     - เกิดในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยกว่า "บาเกียว"
     - เกิดในทวีปออสเตรเลีย เรี ยกว่า "วิลลี-วิลลี (Willy-Willy)"
ฤดูกาลเกิดพายุหมุนเขตร้ อน
    ในแต่ละปี จะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึนทัวโลกประมาณ 80 ลูก แต่สาหรับประเทศไทยจะได้รับ
                                  ํ
ผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนกําลังปานกลาง และอ่อนกําลังลงผ่านเข้ามาโดยเฉลียแล้วปี ละ 2 - 3 ลูก ลม
จะแรง ฝนจะตกหนัก ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและชีวตได้
                             ิ
      ผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนทีประเทศไทยได้รับมีอยู่ 2 ชนิด คือพายุหมุนเขตร้อนซึ งก่อตัวใน
                                             ่
บริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิก กับพายุหมุนเขตร้อนซึ งก่อตัวในบริ เวณมหาสมุทรอินเดีย ซึงถึงแม้วาพายุหมุนที
เรี ยกว่า ไซโคลน (Cyclone)จะไม่พดผ่านเข้าสู่ ประเทศโดยตรง แต่ก็สามารถทําให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชีวิต
                  ั
และทรัพย์สินได้เช่นกัน หากทิศทางการเคลือนทีเข้าสู่ บริ เวณใกล้ประเทศไทยทางด้านทิศตะวันตก
พายุหมุนเขตร้อนมักจะเกิดขึนในฤดูฝน ตังแต่ตนเดือนพฤษภาคม (ก่อนเข้าฤดูฝน)ถึงเดือนตุลาคมจะเป็ น
                        ้
พายุหมุนเขตร้อนทีก่อตัวในบริ เวณมหาสมุทรอินเดีย(พายุไซโคลนในทะเลอันดามัน) และจะเป็ นพายุหมุน
ทีก่อตัวในบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิกและทะเลจีนใต้ (พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้) สําหรับภาคใต้ใน
เดือนธันวาคม
      - ช่ วงเดือนพฤษภาคม ก่ อนเข้ าฤดูฝน อาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคลือนตัวเข้าสู่
ประเทศไทยทางด้านตะวันตก ทําให้มีผลกระทบต่อด้านตะวันตกของประเทศ
      - ช่ วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน อาจจะมีพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิ ฟิกพัดผ่านเข้ามาทาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนื อตอนบน
      - ช่ วงเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้พดผ่านเข้ามา
                                            ั
ทางภาคนะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างของภาคเหนือ
และตอนล่างของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รวมทังเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
      - ช่ วงต้ นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงต้ นเดือนมกราคม มักจะมีความกดอากาศตําใน
ตอนล่างของทะเลจีนใต้พดผ่านเข้ามาในอ่าวไทยทําให้มีผลกระทบต่อภาคใต้ฝังตะวันออกตังแต่จงหวัด
              ั                               ั
ชุมพรลงไป
ชนิดของพายุหมุนเขตร้ อน
     ตามขนาดกําลังความเร็ วของลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลาง แบ่งออกตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ดังนี
     1. พายุดีเปรสชั น (Tropical Depression) เป็ นการแปรปรวนของลมในเขตร้อน
     (tropical disturbance) เป็ นพายุทีมีความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรื อ
                       ํ
61 กิโลเมตรต่อชัวโมง เป็ นพายุหมุนทีมีกาลังอ่อนทีสุ ด (ขันก่อตัว)
                               ํ
     2. พายุโซนร้ อน (Tropical Storm) เป็ นพายุทีมีกาลังเร็ วลมปานกลาง มีความเร็ วลมสู งสุ ด
ใกล้ศูนย์กลางระหว่าง 34 - 63 นอต หรื อ 62 - 117 กิโลเมตรต่อชัวโมง
                                         ํ
     3. พายุไต้ ฝุ่น หรือ เฮอร์ ริเคน (Typhoon or Hurricane) เป็ นพายุทีมีกาลังแรงทีสุ ดมีความเร็ วลม
สู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางตังแต่ 64 นอต หรื อ 118 กิโลเมตรต่อชัวโมงขึนไป

อันตรายของพายุ
     1. ความรุ นแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไต้ ฝุ่น
             ํ
      เมือพายุทีมีกาลังขนาดไต้ฝุ่น พัดผ่านทีใดย่อมทําให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงทัวไป เช่น บนบก
ต้นไม้จะล้ม ถอนราก ถอนโคน จะทําให้เกิดอันตรายจากต้นไม้ลมทับบ้านเรื อน บ้านเรื อนพังทับผูคนใน
                                ้               ้
บ้านและใกล้เคียงบาดเจ็บหรื อตาย เรื อกสวนไร่ นาเสี ยหายหนักมาก เสาไฟฟ้ าล้ม สายไฟฟ้ าขาด ไฟฟ้ าช็อต
          ้      ิ         ้            ่
เกิดเพลิงไหม้และผูคนอาจเสี ยชีวตจากไฟฟ้ าดูดได้ ผูคนทีมีอาคารพักอาศัยอยูริมทะเลอาจถูกนําพัดพาลง
ทะเลจมนําตายได้ ดังเช่น ปรากฏการณ์ทีแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
   ในทะเลลมแรงจัดมาก คลืนใหญ่ เรื อขนาดใหญ่ๆ ขนาดหมืนตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝังล่มจมได้
บรรดาเรื อเล็กเป็ นอันตรายล่มจมสิ น ไม่สามารถจะต้านความรุ นแรงของพายุได้ คลืนใหญ่ซดขึนริ มฝังจน
                                           ั
ทําให้ระดับนําขึนสู งมากจนท่วมอาคารบ้านช่องริ มทะเลได้ บรรดาโป๊ ะจับปลาในทะเลถูกทําลายลงโดย
สิ นเชิงโดยคลืนและลม
      2. ความรุ นแรงและอันตรายจากพายุโซนร้ อน
       พายุโซนร้อนมีความรุ นแรงน้อยกว่าพายุไต้ฝน ฉะนัน อันตรายอันจะเกิดจากการทีพายุนีพัดมา
                            ุ่
ปะทะลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไต้ฝน แต่ถึงกระนันก็ตามความรุ นแรงทีจะทําให้ความเสี ยหายก็ยงมี
                       ุ่                         ั
มากเหมือนกัน ในทะเลลมจะแรงมากจนสามารถจะจมเรื อขนาดใหญ่ๆ ได้ ต้นไม้ถอนรากถอนโคนดังพายุ
โซนร้อนทีปะทะฝังแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
    ถ้าการเตรี ยมการรับสถานการณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีการประกาศโฆษณาให้ประชาชนได้ทราบ เพือ
หลีกเลียงภัยอันตรายอย่างทัวถึง ไม่มีวธีการดําเนินการทีเข้มแข็งในการอพยพ การช่วยเหลือผูประสบภัย
                    ิ                       ้
                     ่
ต่างๆ ในระหว่างเกิดพายุ การสู ญเสี ยก็ยอมมีการเสี ยทังชีวตและทรัพย์สมบัติของประชาชน
                              ิ
      3. ความรุ นแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั น
                   ํ
      พายุดีเปรสชันเป็ นพายุทีมีกาลังอ่อน ไม่มีอนตรายรุ นแรงแต่ทาให้มีฝนตกปานกลางทัวไป
                           ั        ํ
ตลอดทางทีพายุดีเปรสชันผ่านไป และมีฝนตกหนักเป็ นแห่งๆ พร้อมด้วยลมกรรโชกแรงเป็ นครังคราว ซึ ง
บางคราวจะรุ นแรงจนทําให้เกิดความเสี ยหายได้บาง ไม่ปลอดภัยเสี ยทีเดียว ในทะเลค่อนข้างแรงและคลืน
                          ้
จัด บรรดาเรื อประมงเล็กขนาดตํากว่า 50 ตัน ควรงดเว้นออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได้
                  ่
    และพายุดีเปรสชันนีเมืออยูในทะเลได้รับไอนําหล่อเลียงตลอดเวลา และไม่มีสิงกีดขวางทางลม
       ํ
อาจจะทวีกาลังขึนได้โดยฉับพลัน ฉะนัน เมือได้รับทราบข่าวว่ามีพายุดีเปรสชันขึนในทะเลก็อย่าได้
          ํ
ไว้วางใจว่าจะมีกาลังอ่อนเสมอไปอาจจะมีอนตรายได้เหมือนกัน สําหรับพายุพดจัดจะลดน้อยลงเป็ นลําดับ
                        ั              ั
มีแต่ฝนตกทัวไปเป็ นระยะนานๆ และตกได้มากถึง 100 มิลลิเมตร ภายใน 12 ชัวโมงซึ งต่อไปก็จะทําให้เกิด
                                             ่
นําป่ าไหลบ่าจากภูเขาและป่ าใกล้เคียงลงมาท่วมบ้านเรื อนได้ในระยะเวลาสันๆ หลังจากภายุได้ผานไปแล้ว
4. ความรุ นแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน
       พายุฤดูร้อนเป็ นพายุทีเกิดขึนโดยเหตุและวิธีการต่างกับพายุดีเปรสชัน และเกิดบนผืนแผ่นดินที
ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนแต่เป็ นพายุทีมีบริ เวณย่อมๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร แต่อาจมีลมแรง
                           ํ
มากถึง 47 น็อต หรื อ 87 กิโลเมตรต่อชัวโมง พายุนีมีกาลังแรงทีจะทําให้เกิดความเสี ยหายได้มากเหมือนกัน
แต่เป็ นช่วงระยะเวลาสันๆ ประมาณ 2-3 ชัวโมง อันตรายทีเกิดขึนคือ ต้นไม้หกล้มทับบ้านเรื อนผูคน
                                      ั        ้
บ้านเรื อนทีทนกําลังแรงลมไม่ไหวพังทลายกระเบืองหลังคาปลิวเป็ นอันตรายต่อผูคน ฝนตกหนักและอาจมี
                                        ้
                ํ
ลูกเห็บตกได้ ในกรณี ทีพายุมีกาลังแรงลูกเห็บอาจจะตกถูกผูคนได้รับความบาดเจ็บและบ้านช่องเสี ยหายได้
                              ้
สิ งทีควรปฏิบัติ
   1. ติดตามข่าวอากาศอยูเ่ สมอและเมือได้รับคําเตือน และข้อปฏิบติในเรื องพายุหมุนเขตร้อน ควร
                                  ั
     ปฏิบติตามทันที
       ั
                       ่
   2. ห้ามนําเรื อออกไปในบริ เวณทะเล ไม่วากรณี ใดๆ หากเกิดพายุหมุนเขตร้อนในบริ เวณทีอาจส่ งผล
     กระทบต่อประเทศไทย ในกรณี ทีอยูในทะเลให้เข้าสู่ บริ เวณชายฝังทีใกล้ทีสุ ดทันที ในกรณี ทีหลบ
                      ่
               ํ
     ข้าหาเกาะ ถ้าพายุมีกาลังแรงมากก็อาจจะไม่ปลอดภัย แต่ถากลับเข้าฝังไม่ทนควรรับฟั งข่าวจาก
                                ้       ั
     กรมอุตุนิยมวิทยา เพือให้รู้ตาแหน่ง และทิศทางการเคลือนตัวของพายุ เพือจะได้แล่นเรื อไปในทิศ
                   ํ
     ปลอดภัย ในกรณี นี ควรมีการศึกษาวิธีการมาแล้วล่วงหน้า
   3. ออกให้พนชายฝังทันที เพราะชายฝังทะเลจะเป็ นบริ เวณทีได้รับอันตรายจากคลืนยักษ์ซดฝัง และ
          ้                                   ั
           ่
     ควรไปอยูในทีสู งทีปลอดภัยจากนําท่วม
   4. ในบริ เวณใดทีมีคาเตือนให้อพยพ ควรทําการอพยพไปสู่ ทีปลอดภัยทันที สถานทีปลอดภัย ได้แก่
             ํ
                                     ่
     อาคารสิ งก่อสร้างทีแข็งแรง สามารถต้านทานลมแรง และมีตาแหน่งอยูในทีสู ง ซึ งปลอดภัยจากนํา
                                 ํ
                          ่
     ท่วมซึ งอาจได้รับอันตรายจากดินถล่ม หรื ออยูใกล้ชายฝังทะเล
5. จัดเตรี ยมสิ งของจําเป็ นต่างๆ เช่น อาหารแห้ง นําสะอาด ยาปฐมพยาบาลเบืองต้น ไฟฉายใช้ถ่าน
  วิทยุแบตเตอรี ฯลฯ ไว้ในทีพัก เพือใช้ก่อนความช่วยเหลือจากภายนอกจะมาถึง เนื องจากพายุหมุน
  เขตร้อนจะก่อความเสี ยหายต่อสาธารณูปโภคชนิดต่างๆ เช่น ไฟฟ้ า ประปา ถนน ฯลฯ และนําที
  ท่วมขังอยูเ่ ป็ นเวลาหลายวัน ก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินอาหาร ฯลฯ
                           ่
6. หลบอยูในทีพัก จนกว่าจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ได้ผานไปแล้ว เนืองจากอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า
              ่
  พายุหมุนเขตร้อนได้ผานไปแล้ว เพราะขณะพายุหมุนเขตร้อนผ่านมาจะปรากฏลักษณะอากาศ
  เลวร้าย แต่ในขณะทีตาพายุหมุนเขตร้อนผ่านมา ท้องฟ้ าจะแจ่มใส อากาศดี ซึ งจะเกิดขึน
  เพียงชัวคราวในเวลาสันๆ เมือด้านหลังของพายุมาถึงอากาศจะเลวร้ายลงอีก ลมมีทิศตรงข้ามกับ
  ครังแรกและมีความรุ นแรงมากกว่าครังแรกด้วย

               ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
พายุหมุนเขตร้อน

More Related Content

What's hot

มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์Jiraporn
 
ใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียน
ใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียนใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียน
ใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียนสำเร็จ นางสีคุณ
 
อาณาจักรโพรทิสตา
อาณาจักรโพรทิสตาอาณาจักรโพรทิสตา
อาณาจักรโพรทิสตาพัน พัน
 
ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6TataNitchakan
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2dnavaroj
 
6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส
6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส
6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊สPreeyapat Lengrabam
 
ใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกาย
ใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกายใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกาย
ใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกายAomiko Wipaporn
 
บรรยากาศ
บรรยากาศบรรยากาศ
บรรยากาศSupaluk Juntap
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์Aomiko Wipaporn
 
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ หายใจ
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์  หายใจบทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์  หายใจ
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ หายใจPinutchaya Nakchumroon
 
การลำเลียงอาหารในพืช
การลำเลียงอาหารในพืชการลำเลียงอาหารในพืช
การลำเลียงอาหารในพืชdnavaroj
 
แรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลกJiraporn
 
แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์korakate
 
พันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลายพันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลายThanyamon Chat.
 
พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวลPonpirun Homsuwan
 
ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5
ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5
ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5Worrachet Boonyong
 
หลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือด
หลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือดหลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือด
หลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือดWan Ngamwongwan
 

What's hot (20)

มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
 
ใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียน
ใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียนใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียน
ใบงาน ระบบต่อมไร้ท่อ นักเรียน
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
อาณาจักรโพรทิสตา
อาณาจักรโพรทิสตาอาณาจักรโพรทิสตา
อาณาจักรโพรทิสตา
 
ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
 
6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส
6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส
6 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส
 
ใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกาย
ใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกายใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกาย
ใบกิจกรรมที่ 5การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ของร่างกาย
 
บรรยากาศ
บรรยากาศบรรยากาศ
บรรยากาศ
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ หายใจ
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์  หายใจบทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์  หายใจ
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ หายใจ
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
การลำเลียงอาหารในพืช
การลำเลียงอาหารในพืชการลำเลียงอาหารในพืช
การลำเลียงอาหารในพืช
 
แรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลก
 
การตกผลึก
การตกผลึกการตกผลึก
การตกผลึก
 
แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
แผนการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 
พันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลายพันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลาย
 
พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวล
 
ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5
ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5
ใบงาน เทคโนโลยีอวกาศ ม.5
 
หลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือด
หลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือดหลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือด
หลอดเลือดและส่วนประกอบของเลือด
 

Similar to พายุหมุนเขตร้อน

พายุฟ้าคะนอง
พายุฟ้าคะนองพายุฟ้าคะนอง
พายุฟ้าคะนองdnavaroj
 
Ch 2 disaster informatics
Ch 2 disaster informaticsCh 2 disaster informatics
Ch 2 disaster informaticsfreelance
 
ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติN'nam Love Peerayut
 
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศSupaluk Juntap
 
2562 final-project 21-waigoon.docx
2562 final-project 21-waigoon.docx2562 final-project 21-waigoon.docx
2562 final-project 21-waigoon.docxnoeynymon
 
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศdnavaroj
 
การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_
การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_
การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_Lam Phe
 
การแบ่งเขตภูมิอากาศ
การแบ่งเขตภูมิอากาศการแบ่งเขตภูมิอากาศ
การแบ่งเขตภูมิอากาศพัน พัน
 
การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64
การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64
การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64Wichai Likitponrak
 
เรื่อง ภัยแล้ง
เรื่อง  ภัยแล้งเรื่อง  ภัยแล้ง
เรื่อง ภัยแล้งpondkooza123
 
การวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝนการวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝนdnavaroj
 
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งเตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งPoramate Minsiri
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำMonticha
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำjirawat191
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำMonticha
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำjintana533
 

Similar to พายุหมุนเขตร้อน (20)

วาตภัย
วาตภัยวาตภัย
วาตภัย
 
พายุฟ้าคะนอง
พายุฟ้าคะนองพายุฟ้าคะนอง
พายุฟ้าคะนอง
 
Ch 2 disaster informatics
Ch 2 disaster informaticsCh 2 disaster informatics
Ch 2 disaster informatics
 
ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ
 
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
 
2562 final-project 21-waigoon.docx
2562 final-project 21-waigoon.docx2562 final-project 21-waigoon.docx
2562 final-project 21-waigoon.docx
 
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ
 
การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_
การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_
การนำเร อในสภาพอากาศไม ปกต_
 
การแบ่งเขตภูมิอากาศ
การแบ่งเขตภูมิอากาศการแบ่งเขตภูมิอากาศ
การแบ่งเขตภูมิอากาศ
 
การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64
การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64
การสำรวจบรรยากาศ Globe tu64
 
งานพุ่ม
งานพุ่มงานพุ่ม
งานพุ่ม
 
เรื่อง ภัยแล้ง
เรื่อง  ภัยแล้งเรื่อง  ภัยแล้ง
เรื่อง ภัยแล้ง
 
Sci31101 cloud
Sci31101 cloudSci31101 cloud
Sci31101 cloud
 
การวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝนการวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝน
 
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งเตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำ
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำ
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำ
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำ
 
สึนามิ
สึนามิสึนามิ
สึนามิ
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisdnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศdnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 

พายุหมุนเขตร้อน

 • 1. ใบความรู้ เรือง พายุหมุนเขตร้ อน พายุหมุนเขตร้อนเป็ นพายุทีเกิดเหนื อทะเลหรื อมหาสมุทรในเขตร้อน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตังแต่ 100กิโลเมตรขึนไป เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติร้ายแรงอีกชนิดหนึงซึ งสามารถทําความเสี ยหายได้ รุ นแรงและเป็ นบริ เวณกว้าง มีลกษณะเด่น คือ มีศูนย์กลางทีเรี ยกว่า"ตาพายุ" ั ลักษณะ ของพายุ หมุนเขตร้ อน พายุหมุนเขตร้อน เป็ นพายุหมุนทีเกิดขึนในเขตร้อนบริ เวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23.5 องศาเหนือ และ 23.5 องศาใต้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตังแต่ 300 - 1,500 กิโลเมตร จะเริ มต้นก่อตัวจากหย่อมความ กดอากาศตําในทะเลหรื อมหาสมุทรทีอุณหภูมิของนําสู งกว่า 80 องศาฟาเรนไฮต์ หรื อ 26 องศาเซลเซี ยส เป็ นบริ เวณทีกลุ่มเมฆจํานวนมากรวมตัวกันอยูโดยไม่มีการหมุนเวียนของลมเลย หย่อมความกดอากาศตํา ่
 • 2. ่ กําลังแรงนี เมืออยูในสภาวะทีเติบโตเต็มที จะปรากฏระบบการหมุนเวียนของลมชัดเจน โดยลมจะพัดเวียน เกือบเป็ นวงกลมเข้าหาศูนย์กลางพายุหมุนเป็ นแนวโค้งทวนเข็มนาฬิกาในซี กโลกเหนื อ ส่ วนในซี กโลกใต้ จะมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางพายุในทิศทางตรงกันข้าม คือ ตามเข็มนาฬิกาพายุหมุนเขตร้อนเป็ นพายุทีมี ความรุ นแรงมากทีสุ ดชนิ ดหนึงในบรรดาพายุทีเกิดขึนในโลก จะเกิดขึนพร้อมกับลมทีพัดรุ นแรงมากเข้าหา ศูนย์กลางพายุ ซึ งยิงใกล้ศูนย์กลางคือบริ เวณกําแพงพายุมากเท่าใดลมจะหมุนเกือบเป็ นวงกลม และมี ่ ความเร็ วลมสู งสุ ด ซึ งหากมีความเร็ วตังแต่ 118 กิโลเมตรต่อชัวโมง(64 นอต) ขึนไป จะอยูในขันของพายุ ไต้ฝน (Typhoon) บางครังมีความเร็ วลมเกินกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัวโมง (175 นอต) ความกดอากาศตําสุ ด ุ่ ทีบริ เวณศูนย์กลางบางครังตํากว่า 900 มิลลิบาร์ มีลกษณะอากาศเลวร้าย ลมพัดแรง ฝนตกหนักมาก บางครัง ั จะปรากฏพายุฝนฟ้ าคะนองร่ วมด้วยพายุนีมีอานาจการทําลายสู ง ทําให้เกิดคลืนสู งใหญ่ในทะเล ทีเรี ยกว่า ํ ทะเลบ้า ทําลายเรื อใหญ่ๆได้บริ เวณศูนย์กลางพายุจะมีลกษณะคล้ายกับตามองเห็นเป็ นรู กลวงชัดเจนจาก ั ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเรี ยกว่า "ตาพายุ" อาจจะมีลกษณะกลมหรื อรี ก็ได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ั ต่างๆกันตังแต่ 50-200 กิโลเมตรภายในตาพายุจะเป็ นบริ เวณทีมีอากาศแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย ท้องฟ้ าโปร่ ง ไม่มีฝน ลมพัดอ่อน บางทีถึงสงบ แต่รอบๆบริ เวณตาพายุจะตรงกันข้ามคือเป็ นบริ เวณทีมีลมพัดแรงจัดทีสุ ด มีเมฆมากมีฝนและพายุรุนแรง ซึ งพายุหมุนในแต่ละช่วงของความรุ นแรงจะเปลียนแปลงไปตาม สภาพแวดล้อมและความแรงของลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางเป็ นสําคัญ ํ พายุหมุนเขตร้อนเมือมีกาลังแรงสู งสุ ดจะมีชือเรี ยกต่างๆกันตามบริ เวณทีเกิด เช่น - เกิดบริ เวณตะวันตกเฉี ยงเหนือของมหาสมุทรแปซิ ฟิกและในทะเลจีนใต้ เรี ยกว่า "พายุไต้ ฝุ่น (Typhoon)" - เกิดบริ เวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนื อ ทะเลคาริ บเบียน อ่าวเม็กซิ โก และฝังทะเลด้านตะวันตก ของประเทศเม็กซิ โก (ด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิ ฟิกเหนือ) เรี ยกว่า "พายุเฮอร์ ริเคน (Hurricane)" - เกิดในอ่าวเบงกอล และทะเลอาราเบียน ในมหาสมุทรอินเดีย เรี ยกว่า "พายุไซโคลน (Cyclone)" - เกิดในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยกว่า "บาเกียว" - เกิดในทวีปออสเตรเลีย เรี ยกว่า "วิลลี-วิลลี (Willy-Willy)"
 • 3. ฤดูกาลเกิดพายุหมุนเขตร้ อน ในแต่ละปี จะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึนทัวโลกประมาณ 80 ลูก แต่สาหรับประเทศไทยจะได้รับ ํ ผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนกําลังปานกลาง และอ่อนกําลังลงผ่านเข้ามาโดยเฉลียแล้วปี ละ 2 - 3 ลูก ลม จะแรง ฝนจะตกหนัก ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและชีวตได้ ิ ผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนทีประเทศไทยได้รับมีอยู่ 2 ชนิด คือพายุหมุนเขตร้อนซึ งก่อตัวใน ่ บริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิก กับพายุหมุนเขตร้อนซึ งก่อตัวในบริ เวณมหาสมุทรอินเดีย ซึงถึงแม้วาพายุหมุนที เรี ยกว่า ไซโคลน (Cyclone)จะไม่พดผ่านเข้าสู่ ประเทศโดยตรง แต่ก็สามารถทําให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชีวิต ั และทรัพย์สินได้เช่นกัน หากทิศทางการเคลือนทีเข้าสู่ บริ เวณใกล้ประเทศไทยทางด้านทิศตะวันตก พายุหมุนเขตร้อนมักจะเกิดขึนในฤดูฝน ตังแต่ตนเดือนพฤษภาคม (ก่อนเข้าฤดูฝน)ถึงเดือนตุลาคมจะเป็ น ้ พายุหมุนเขตร้อนทีก่อตัวในบริ เวณมหาสมุทรอินเดีย(พายุไซโคลนในทะเลอันดามัน) และจะเป็ นพายุหมุน ทีก่อตัวในบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิกและทะเลจีนใต้ (พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้) สําหรับภาคใต้ใน เดือนธันวาคม - ช่ วงเดือนพฤษภาคม ก่ อนเข้ าฤดูฝน อาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคลือนตัวเข้าสู่ ประเทศไทยทางด้านตะวันตก ทําให้มีผลกระทบต่อด้านตะวันตกของประเทศ - ช่ วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน อาจจะมีพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิ ฟิกพัดผ่านเข้ามาทาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนื อตอนบน - ช่ วงเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้พดผ่านเข้ามา ั ทางภาคนะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างของภาคเหนือ และตอนล่างของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รวมทังเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล - ช่ วงต้ นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงต้ นเดือนมกราคม มักจะมีความกดอากาศตําใน ตอนล่างของทะเลจีนใต้พดผ่านเข้ามาในอ่าวไทยทําให้มีผลกระทบต่อภาคใต้ฝังตะวันออกตังแต่จงหวัด ั ั ชุมพรลงไป
 • 4. ชนิดของพายุหมุนเขตร้ อน ตามขนาดกําลังความเร็ วของลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลาง แบ่งออกตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ดังนี 1. พายุดีเปรสชั น (Tropical Depression) เป็ นการแปรปรวนของลมในเขตร้อน (tropical disturbance) เป็ นพายุทีมีความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรื อ ํ 61 กิโลเมตรต่อชัวโมง เป็ นพายุหมุนทีมีกาลังอ่อนทีสุ ด (ขันก่อตัว) ํ 2. พายุโซนร้ อน (Tropical Storm) เป็ นพายุทีมีกาลังเร็ วลมปานกลาง มีความเร็ วลมสู งสุ ด ใกล้ศูนย์กลางระหว่าง 34 - 63 นอต หรื อ 62 - 117 กิโลเมตรต่อชัวโมง ํ 3. พายุไต้ ฝุ่น หรือ เฮอร์ ริเคน (Typhoon or Hurricane) เป็ นพายุทีมีกาลังแรงทีสุ ดมีความเร็ วลม สู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางตังแต่ 64 นอต หรื อ 118 กิโลเมตรต่อชัวโมงขึนไป อันตรายของพายุ 1. ความรุ นแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไต้ ฝุ่น ํ เมือพายุทีมีกาลังขนาดไต้ฝุ่น พัดผ่านทีใดย่อมทําให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงทัวไป เช่น บนบก ต้นไม้จะล้ม ถอนราก ถอนโคน จะทําให้เกิดอันตรายจากต้นไม้ลมทับบ้านเรื อน บ้านเรื อนพังทับผูคนใน ้ ้ บ้านและใกล้เคียงบาดเจ็บหรื อตาย เรื อกสวนไร่ นาเสี ยหายหนักมาก เสาไฟฟ้ าล้ม สายไฟฟ้ าขาด ไฟฟ้ าช็อต ้ ิ ้ ่ เกิดเพลิงไหม้และผูคนอาจเสี ยชีวตจากไฟฟ้ าดูดได้ ผูคนทีมีอาคารพักอาศัยอยูริมทะเลอาจถูกนําพัดพาลง ทะเลจมนําตายได้ ดังเช่น ปรากฏการณ์ทีแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในทะเลลมแรงจัดมาก คลืนใหญ่ เรื อขนาดใหญ่ๆ ขนาดหมืนตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝังล่มจมได้
 • 5. บรรดาเรื อเล็กเป็ นอันตรายล่มจมสิ น ไม่สามารถจะต้านความรุ นแรงของพายุได้ คลืนใหญ่ซดขึนริ มฝังจน ั ทําให้ระดับนําขึนสู งมากจนท่วมอาคารบ้านช่องริ มทะเลได้ บรรดาโป๊ ะจับปลาในทะเลถูกทําลายลงโดย สิ นเชิงโดยคลืนและลม 2. ความรุ นแรงและอันตรายจากพายุโซนร้ อน พายุโซนร้อนมีความรุ นแรงน้อยกว่าพายุไต้ฝน ฉะนัน อันตรายอันจะเกิดจากการทีพายุนีพัดมา ุ่ ปะทะลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไต้ฝน แต่ถึงกระนันก็ตามความรุ นแรงทีจะทําให้ความเสี ยหายก็ยงมี ุ่ ั มากเหมือนกัน ในทะเลลมจะแรงมากจนสามารถจะจมเรื อขนาดใหญ่ๆ ได้ ต้นไม้ถอนรากถอนโคนดังพายุ โซนร้อนทีปะทะฝังแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถ้าการเตรี ยมการรับสถานการณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีการประกาศโฆษณาให้ประชาชนได้ทราบ เพือ หลีกเลียงภัยอันตรายอย่างทัวถึง ไม่มีวธีการดําเนินการทีเข้มแข็งในการอพยพ การช่วยเหลือผูประสบภัย ิ ้ ่ ต่างๆ ในระหว่างเกิดพายุ การสู ญเสี ยก็ยอมมีการเสี ยทังชีวตและทรัพย์สมบัติของประชาชน ิ 3. ความรุ นแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั น ํ พายุดีเปรสชันเป็ นพายุทีมีกาลังอ่อน ไม่มีอนตรายรุ นแรงแต่ทาให้มีฝนตกปานกลางทัวไป ั ํ ตลอดทางทีพายุดีเปรสชันผ่านไป และมีฝนตกหนักเป็ นแห่งๆ พร้อมด้วยลมกรรโชกแรงเป็ นครังคราว ซึ ง บางคราวจะรุ นแรงจนทําให้เกิดความเสี ยหายได้บาง ไม่ปลอดภัยเสี ยทีเดียว ในทะเลค่อนข้างแรงและคลืน ้ จัด บรรดาเรื อประมงเล็กขนาดตํากว่า 50 ตัน ควรงดเว้นออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได้ ่ และพายุดีเปรสชันนีเมืออยูในทะเลได้รับไอนําหล่อเลียงตลอดเวลา และไม่มีสิงกีดขวางทางลม ํ อาจจะทวีกาลังขึนได้โดยฉับพลัน ฉะนัน เมือได้รับทราบข่าวว่ามีพายุดีเปรสชันขึนในทะเลก็อย่าได้ ํ ไว้วางใจว่าจะมีกาลังอ่อนเสมอไปอาจจะมีอนตรายได้เหมือนกัน สําหรับพายุพดจัดจะลดน้อยลงเป็ นลําดับ ั ั มีแต่ฝนตกทัวไปเป็ นระยะนานๆ และตกได้มากถึง 100 มิลลิเมตร ภายใน 12 ชัวโมงซึ งต่อไปก็จะทําให้เกิด ่ นําป่ าไหลบ่าจากภูเขาและป่ าใกล้เคียงลงมาท่วมบ้านเรื อนได้ในระยะเวลาสันๆ หลังจากภายุได้ผานไปแล้ว
 • 6. 4. ความรุ นแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อนเป็ นพายุทีเกิดขึนโดยเหตุและวิธีการต่างกับพายุดีเปรสชัน และเกิดบนผืนแผ่นดินที ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนแต่เป็ นพายุทีมีบริ เวณย่อมๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร แต่อาจมีลมแรง ํ มากถึง 47 น็อต หรื อ 87 กิโลเมตรต่อชัวโมง พายุนีมีกาลังแรงทีจะทําให้เกิดความเสี ยหายได้มากเหมือนกัน แต่เป็ นช่วงระยะเวลาสันๆ ประมาณ 2-3 ชัวโมง อันตรายทีเกิดขึนคือ ต้นไม้หกล้มทับบ้านเรื อนผูคน ั ้ บ้านเรื อนทีทนกําลังแรงลมไม่ไหวพังทลายกระเบืองหลังคาปลิวเป็ นอันตรายต่อผูคน ฝนตกหนักและอาจมี ้ ํ ลูกเห็บตกได้ ในกรณี ทีพายุมีกาลังแรงลูกเห็บอาจจะตกถูกผูคนได้รับความบาดเจ็บและบ้านช่องเสี ยหายได้ ้ สิ งทีควรปฏิบัติ 1. ติดตามข่าวอากาศอยูเ่ สมอและเมือได้รับคําเตือน และข้อปฏิบติในเรื องพายุหมุนเขตร้อน ควร ั ปฏิบติตามทันที ั ่ 2. ห้ามนําเรื อออกไปในบริ เวณทะเล ไม่วากรณี ใดๆ หากเกิดพายุหมุนเขตร้อนในบริ เวณทีอาจส่ งผล กระทบต่อประเทศไทย ในกรณี ทีอยูในทะเลให้เข้าสู่ บริ เวณชายฝังทีใกล้ทีสุ ดทันที ในกรณี ทีหลบ ่ ํ ข้าหาเกาะ ถ้าพายุมีกาลังแรงมากก็อาจจะไม่ปลอดภัย แต่ถากลับเข้าฝังไม่ทนควรรับฟั งข่าวจาก ้ ั กรมอุตุนิยมวิทยา เพือให้รู้ตาแหน่ง และทิศทางการเคลือนตัวของพายุ เพือจะได้แล่นเรื อไปในทิศ ํ ปลอดภัย ในกรณี นี ควรมีการศึกษาวิธีการมาแล้วล่วงหน้า 3. ออกให้พนชายฝังทันที เพราะชายฝังทะเลจะเป็ นบริ เวณทีได้รับอันตรายจากคลืนยักษ์ซดฝัง และ ้ ั ่ ควรไปอยูในทีสู งทีปลอดภัยจากนําท่วม 4. ในบริ เวณใดทีมีคาเตือนให้อพยพ ควรทําการอพยพไปสู่ ทีปลอดภัยทันที สถานทีปลอดภัย ได้แก่ ํ ่ อาคารสิ งก่อสร้างทีแข็งแรง สามารถต้านทานลมแรง และมีตาแหน่งอยูในทีสู ง ซึ งปลอดภัยจากนํา ํ ่ ท่วมซึ งอาจได้รับอันตรายจากดินถล่ม หรื ออยูใกล้ชายฝังทะเล
 • 7. 5. จัดเตรี ยมสิ งของจําเป็ นต่างๆ เช่น อาหารแห้ง นําสะอาด ยาปฐมพยาบาลเบืองต้น ไฟฉายใช้ถ่าน วิทยุแบตเตอรี ฯลฯ ไว้ในทีพัก เพือใช้ก่อนความช่วยเหลือจากภายนอกจะมาถึง เนื องจากพายุหมุน เขตร้อนจะก่อความเสี ยหายต่อสาธารณูปโภคชนิดต่างๆ เช่น ไฟฟ้ า ประปา ถนน ฯลฯ และนําที ท่วมขังอยูเ่ ป็ นเวลาหลายวัน ก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินอาหาร ฯลฯ ่ 6. หลบอยูในทีพัก จนกว่าจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ได้ผานไปแล้ว เนืองจากอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า ่ พายุหมุนเขตร้อนได้ผานไปแล้ว เพราะขณะพายุหมุนเขตร้อนผ่านมาจะปรากฏลักษณะอากาศ เลวร้าย แต่ในขณะทีตาพายุหมุนเขตร้อนผ่านมา ท้องฟ้ าจะแจ่มใส อากาศดี ซึ งจะเกิดขึน เพียงชัวคราวในเวลาสันๆ เมือด้านหลังของพายุมาถึงอากาศจะเลวร้ายลงอีก ลมมีทิศตรงข้ามกับ ครังแรกและมีความรุ นแรงมากกว่าครังแรกด้วย ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา