SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
ใบความรู้
               เรือง การตอบสนองของพืชต่ อสิ งเร้ าของพืช

     สัตว์ทุกชนิดมีการเคลือนที เคลือนไหวได้ เนืองจากมีระบบประสาท ส่ วนพืชจะไม่มีการเคลือนที
แต่จะมีการเคลือนไหว โดยพืชจะตอบสนองต่อสิ งเร้าทีมากระตุน การตอบสนองต่อสิ งเร้าจะมีผลทําให้พืชมี
                                ้
การเจริ ญเติบโต
     พืชมีการตอบสนองต่อสิ งเร้า ซึ งอาจแบ่งเป็ น 2 ประการคือ การตอบสนองเนืองจากการเจริ ญเติบโต
ของพืช ซึ งมักเกิดขึนอย่างช้า ๆ สังเกตได้ไม่ชดเจน เช่น รากพืชเจริ ญเข้าหาความชืน
                        ั
การเจริ ญของลําต้นซึ งมีทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทีไม่
เกียวกับการเจริ ญเติบโตของพืช เช่น การหุ บใบของไมยราบเมือถูกสัมผัส การหุ บบานของดอกไม้บางชนิ ด
ในเวลามีแสงหรื อไม่มีแสงฯลฯ
      1. การตอบสนองเนืองจากการเจริ ญเติบโตของพืช แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
                      ั
       1.1 ชนิดทีมีความสัมพันธ์กบทิศทางของสิ งเร้า โดยส่ วนของพืชจะโค้งเข้าสิ งเร้าหรื อหนีออก
จากสิ งเร้าทีมากระตุน เช่น แสงเป็ นสิ งเร้า แรงโน้มถ่วง สารเคมี นํา และการสัมผัส
           ้
         - การเบนเข้าหาหรื อการหนี แสง พืชจะตอบสนองต่อสิ งเร้าทีเป็ นแสง โดยส่ วนของยอดลํา
ต้นจะเจริ ญเข้าหาแสงสว่าง ซึ งนักเรี ยนสามารถสังเกตได้จากบริ เวณป่ าไม้ทีมีตนไม้ หน้าแน่น พืชจะมี
                                       ้
ลักษณะลําต้นสู งเพือแข่งขันกันรับแสงสว่าง ส่ วนของรากจะเจริ ญหนี แสงสว่างเสมอ นอกจากนีแสงสว่างยัง
มีผลต่อการหุ บ – บานของดอกไม้ดวย  ้
             แสงเป็ นสิ งเร้า ดอกทานตะวันจะหันเข้าหาแสงอาทิตย์
- การเบนหาหรื อหนีแรงดึงดูดของโลก ถ้านักเรี ยนนําต้นพืชทีกําลังงอกวางขนานกับพืน
แล้วปล่อยให้เจริ ญเติบโตต่อไป พบว่า ส่ วนของยอดจะพยายามโค้งงอตังขึนและบริ เวณรากจะพุงเข้าหา  ่
ความโน้มถ่วงของโลก
       อุณหภูมิ เป็ นปั จจัยทางกายภาพและเป็ นสิ งเร้าอย่างหนึงทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
อุณหภูมิมีผลและทําให้เกิดการหุ บ - บานของดอกไม้ ดอกไม้บางชนิดบานในเวลากลางวันบางชนิดบานใน
เวลากลางคืน การบานของดอกไม้จะบานในช่วงทีเซลล์มีชีวตอยูเ่ ท่านันเมือเซลล์เจริ ญเติมทีแล้วจะไม่เกิด
                               ิ
การหุ บ - บานอีกต่อไป
       การสัมผัส พืชบางชนิดมีการเคลือนไหวได้ชาจนเรามองไม่เห็น แต่พืชบางชนิดมีการ
                             ้
เคลือนไหวอย่างรวดเร็ วเมือเราไปสัมผัส เช่น มือเกาะ ยืนออกไปจากลําต้น ไปยึดสิ งทีสัมผัสหรื อต้นไม้อืน
หรื อหลัก เพือเป็ นการพยุงลําต้น เช่น ตําลึง กระทกรก องุ่น พืชตระกูลแตง เป็ นต้น
ต้นไมยราบ ทีเป็ นเช่นนีเนืองจากการสู ญเสี ยของนําภายในเซลล์ของกลุ่มเซลล์บริ เวณก้านใบ ทําให้ใบหุ บ
ทันที แต่เมือนําค่อย ๆ ซึ มกลับเข้ามาในกลุ่มเซลล์บริ เวณก้านใบใหม่ ใบก็จะบาน นอกจากนียังพบในต้น
กาบหอยแครงโดยจะใบเมือแมลงบินมาถูก ใบพืชตระกูลถัวจะมีการนอนในขณะดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้ า
ต้นก้ามปูใบจะบานตอนกลางวัน กลางคืนใบจะหุ บ
        มือเกาะของตําลึง                  มือเกาะของกระทกรก

       นํา เป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อการดํารงชีวิตของพืชมาก ถ้านักเรี ยนทดลองปลูกพืชในกล่อง
พลาสติกทีสามารถมองเห็นได้ทุกด้านและทดลองรดนําเพียงบางส่ วนเท่านัน จะพบว่ารากส่ วนทีไม่ได้รับนํา
                                 ่
จะเคลือนทีเข้าบริ เวณทีชืนภายในกล่องพลาสติก จึงอาจกล่าวได้วา นําเป็ น สิ งเร้าอีกสิ งหนึงทีทําให้พืชมีการ
เคลือนไหวและมีการเจริ ญเติบโตเกิดขึน
                    ั
       1.2 ชนิดทีมีไม่สัมพันธ์กบทิศทางของสิ งเร้า เกียวกับการหุ บและการบานของดอกไม้
ซึ งเกิดจากการเจริ ญของกลุ่มเซลล์ดานในและด้านนอกไม่เท่ากัน โดยเป็ นผลมาจากสิ งเร้าดังนี
                   ้
- เมือแสงเป็ นสิ งเร้า
     ดอกบัวบานในเวลากลางวันและหุ บในเวลากลางคืน
 ดอกกระบองเพชรจะบานในเวลากลางคืนและหุ บในเวลากลางวัน
- เมือมีอุณหภูมิเป็ นสิ งเร้า
                 ดอกบัวสวรรค์จะบานเมืออุณหภูมิสูง

     2. การตอบสนองต่อสิ งเร้าเนืองจากการเปลียนแปลงปริ มาณนําภายในเซลล์ เมือมี   สิ งเร้า
มากระตุนให้พืชเกิดการเปลียนแปลงปริ มาณนําภายในเซลล์ จะมีผลทําให้แรงดันเต่งภายในเซลล์เกิดการ
    ้
เปลียนแปลง แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
      2.1 การหุ บของของพืชบางชนิดตอนพลบคํา
     ต้นกระเฉด               แค              ก้ามปู
2.2 การหุ บของของพืชบางชนิดเมือมีการสัมผัสหรื อกระเทือนเป็ นสิ งเร้า
            ไมยราบต้น              หม้อข้าวหม้อแกงลิง

         2.3 การปิ ด-เปิ ดของปากใบ เมือมีแสงเป็ นสิ งเร้า ในเวลากลางวัน เซลล์คุมมีการ
       ้        ํ      ่
สังเคราะห์ดวยแสง ทําให้มีนาตาลสะสมอยูภายในเซลล์เป็ นจํานวนมาก เป็ นผลให้ความเข้มข้นของ
สารละลายนําตาลในเซลล์คุมสู งกว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์ขางเคียงนําจากเซลล์ขางเคียงจึงแพร่ เข้า
                                  ้         ้
สู่ เซลล์คุมจนเซลล์คุมเต่งออก ทําให้ ปากใบเปิ ด

More Related Content

What's hot

การขับถ่ายของสัตว์
การขับถ่ายของสัตว์การขับถ่ายของสัตว์
การขับถ่ายของสัตว์Thanyamon Chat.
 
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัสเอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัสBiobiome
 
ใบพืชNet
ใบพืชNetใบพืชNet
ใบพืชNetAnana Anana
 
11.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน2
11.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน211.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน2
11.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน2Wichai Likitponrak
 
โครงสร้างและหน้าที่ของราก
โครงสร้างและหน้าที่ของรากโครงสร้างและหน้าที่ของราก
โครงสร้างและหน้าที่ของรากThanyamon Chat.
 
ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )
ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )
ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )พัน พัน
 
โครงสร้างของดอกไม้
โครงสร้างของดอกไม้โครงสร้างของดอกไม้
โครงสร้างของดอกไม้dnavaroj
 
เนื้อเยื่อพืช (T)
เนื้อเยื่อพืช (T)เนื้อเยื่อพืช (T)
เนื้อเยื่อพืช (T)Thitaree Samphao
 
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืชการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืชLi Yu Ling
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงานTanyarad Chansawang
 
เซลล์ประสาทและการทำงาน
เซลล์ประสาทและการทำงาน เซลล์ประสาทและการทำงาน
เซลล์ประสาทและการทำงาน Thitaree Samphao
 
ระบบขับถ่าย
ระบบขับถ่าย ระบบขับถ่าย
ระบบขับถ่าย Thitaree Samphao
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2Sukanya Nak-on
 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกThanyamon Chat.
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสAomiko Wipaporn
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1
Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1
Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1มัทนา อานามนารถ
 

What's hot (20)

stem structure
stem structurestem structure
stem structure
 
การขับถ่ายของสัตว์
การขับถ่ายของสัตว์การขับถ่ายของสัตว์
การขับถ่ายของสัตว์
 
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัสเอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
เอกสารประกอบการสอน อวัยวะรับสัมผัส
 
ใบพืชNet
ใบพืชNetใบพืชNet
ใบพืชNet
 
11.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน2
11.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน211.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน2
11.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน2
 
โครงสร้างและหน้าที่ของราก
โครงสร้างและหน้าที่ของรากโครงสร้างและหน้าที่ของราก
โครงสร้างและหน้าที่ของราก
 
ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )
ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )
ฮอร์โมนพืช ( Plant hormones )
 
โครงสร้างของดอกไม้
โครงสร้างของดอกไม้โครงสร้างของดอกไม้
โครงสร้างของดอกไม้
 
เนื้อเยื่อพืช (T)
เนื้อเยื่อพืช (T)เนื้อเยื่อพืช (T)
เนื้อเยื่อพืช (T)
 
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืชการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
เซลล์ประสาทและการทำงาน
เซลล์ประสาทและการทำงาน เซลล์ประสาทและการทำงาน
เซลล์ประสาทและการทำงาน
 
ระบบขับถ่าย
ระบบขับถ่าย ระบบขับถ่าย
ระบบขับถ่าย
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
ส่วนประกอบของดอก
ส่วนประกอบของดอกส่วนประกอบของดอก
ส่วนประกอบของดอก
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 
Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1
Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1
Ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืช.pdf 1
 
translocation in plant
translocation in planttranslocation in plant
translocation in plant
 

Similar to การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การตอบสนอง1
การตอบสนอง1การตอบสนอง1
การตอบสนอง1Pranruthai Saothep
 
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไข
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไขการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไข
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไขAnana Anana
 
Responseของพืช
ResponseของพืชResponseของพืช
ResponseของพืชIssara Mo
 
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมAnana Anana
 
บทที่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 15 การตอบสนองของพืชบทที่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 15 การตอบสนองของพืชฟลุ๊ค ลำพูน
 
Stemแก้net
Stemแก้netStemแก้net
Stemแก้netAnana Anana
 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชAnana Anana
 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดอกหญ้า ธรรมดา
 
ธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืช
ธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืชธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืช
ธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืชKunnanatya Pare
 
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชdnavaroj
 
การคายน้ำของพืช
การคายน้ำของพืชการคายน้ำของพืช
การคายน้ำของพืชdnavaroj
 
ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2
ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2
ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2Naddanai Sumranbumrung
 
โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้นโครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้นNokko Bio
 
Landscape maintenance and management2
Landscape maintenance and management2Landscape maintenance and management2
Landscape maintenance and management2Napalai Jaibaneum
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศJiraporn
 

Similar to การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (20)

การตอบสนอง1
การตอบสนอง1การตอบสนอง1
การตอบสนอง1
 
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไข
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไขการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไข
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมแก้ไข
 
Responseของพืช
ResponseของพืชResponseของพืช
Responseของพืช
 
Response to stimuli in plants
Response to stimuli in plantsResponse to stimuli in plants
Response to stimuli in plants
 
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
 
บทที่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 15 การตอบสนองของพืชบทที่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 15 การตอบสนองของพืช
 
Stemแก้net
Stemแก้netStemแก้net
Stemแก้net
 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 
Handling and nama plant
Handling and nama plantHandling and nama plant
Handling and nama plant
 
สรุปเซลล์
สรุปเซลล์สรุปเซลล์
สรุปเซลล์
 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
ธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืช
ธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืชธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืช
ธนาคารความรู้ การดำรงชีวิตของพืช
 
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
 
การคายน้ำของพืช
การคายน้ำของพืชการคายน้ำของพืช
การคายน้ำของพืช
 
ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2
ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2
ออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน2
 
โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้นโครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
 
Landscape maintenance and management2
Landscape maintenance and management2Landscape maintenance and management2
Landscape maintenance and management2
 
wan
wanwan
wan
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
 
Plant
PlantPlant
Plant
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisdnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศdnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyandnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 • 1. ใบความรู้ เรือง การตอบสนองของพืชต่ อสิ งเร้ าของพืช สัตว์ทุกชนิดมีการเคลือนที เคลือนไหวได้ เนืองจากมีระบบประสาท ส่ วนพืชจะไม่มีการเคลือนที แต่จะมีการเคลือนไหว โดยพืชจะตอบสนองต่อสิ งเร้าทีมากระตุน การตอบสนองต่อสิ งเร้าจะมีผลทําให้พืชมี ้ การเจริ ญเติบโต พืชมีการตอบสนองต่อสิ งเร้า ซึ งอาจแบ่งเป็ น 2 ประการคือ การตอบสนองเนืองจากการเจริ ญเติบโต ของพืช ซึ งมักเกิดขึนอย่างช้า ๆ สังเกตได้ไม่ชดเจน เช่น รากพืชเจริ ญเข้าหาความชืน ั การเจริ ญของลําต้นซึ งมีทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทีไม่ เกียวกับการเจริ ญเติบโตของพืช เช่น การหุ บใบของไมยราบเมือถูกสัมผัส การหุ บบานของดอกไม้บางชนิ ด ในเวลามีแสงหรื อไม่มีแสงฯลฯ 1. การตอบสนองเนืองจากการเจริ ญเติบโตของพืช แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ั 1.1 ชนิดทีมีความสัมพันธ์กบทิศทางของสิ งเร้า โดยส่ วนของพืชจะโค้งเข้าสิ งเร้าหรื อหนีออก จากสิ งเร้าทีมากระตุน เช่น แสงเป็ นสิ งเร้า แรงโน้มถ่วง สารเคมี นํา และการสัมผัส ้ - การเบนเข้าหาหรื อการหนี แสง พืชจะตอบสนองต่อสิ งเร้าทีเป็ นแสง โดยส่ วนของยอดลํา ต้นจะเจริ ญเข้าหาแสงสว่าง ซึ งนักเรี ยนสามารถสังเกตได้จากบริ เวณป่ าไม้ทีมีตนไม้ หน้าแน่น พืชจะมี ้ ลักษณะลําต้นสู งเพือแข่งขันกันรับแสงสว่าง ส่ วนของรากจะเจริ ญหนี แสงสว่างเสมอ นอกจากนีแสงสว่างยัง มีผลต่อการหุ บ – บานของดอกไม้ดวย ้ แสงเป็ นสิ งเร้า ดอกทานตะวันจะหันเข้าหาแสงอาทิตย์
 • 2. - การเบนหาหรื อหนีแรงดึงดูดของโลก ถ้านักเรี ยนนําต้นพืชทีกําลังงอกวางขนานกับพืน แล้วปล่อยให้เจริ ญเติบโตต่อไป พบว่า ส่ วนของยอดจะพยายามโค้งงอตังขึนและบริ เวณรากจะพุงเข้าหา ่ ความโน้มถ่วงของโลก อุณหภูมิ เป็ นปั จจัยทางกายภาพและเป็ นสิ งเร้าอย่างหนึงทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช อุณหภูมิมีผลและทําให้เกิดการหุ บ - บานของดอกไม้ ดอกไม้บางชนิดบานในเวลากลางวันบางชนิดบานใน เวลากลางคืน การบานของดอกไม้จะบานในช่วงทีเซลล์มีชีวตอยูเ่ ท่านันเมือเซลล์เจริ ญเติมทีแล้วจะไม่เกิด ิ การหุ บ - บานอีกต่อไป การสัมผัส พืชบางชนิดมีการเคลือนไหวได้ชาจนเรามองไม่เห็น แต่พืชบางชนิดมีการ ้ เคลือนไหวอย่างรวดเร็ วเมือเราไปสัมผัส เช่น มือเกาะ ยืนออกไปจากลําต้น ไปยึดสิ งทีสัมผัสหรื อต้นไม้อืน หรื อหลัก เพือเป็ นการพยุงลําต้น เช่น ตําลึง กระทกรก องุ่น พืชตระกูลแตง เป็ นต้น ต้นไมยราบ ทีเป็ นเช่นนีเนืองจากการสู ญเสี ยของนําภายในเซลล์ของกลุ่มเซลล์บริ เวณก้านใบ ทําให้ใบหุ บ ทันที แต่เมือนําค่อย ๆ ซึ มกลับเข้ามาในกลุ่มเซลล์บริ เวณก้านใบใหม่ ใบก็จะบาน นอกจากนียังพบในต้น กาบหอยแครงโดยจะใบเมือแมลงบินมาถูก ใบพืชตระกูลถัวจะมีการนอนในขณะดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้ า ต้นก้ามปูใบจะบานตอนกลางวัน กลางคืนใบจะหุ บ มือเกาะของตําลึง มือเกาะของกระทกรก นํา เป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อการดํารงชีวิตของพืชมาก ถ้านักเรี ยนทดลองปลูกพืชในกล่อง พลาสติกทีสามารถมองเห็นได้ทุกด้านและทดลองรดนําเพียงบางส่ วนเท่านัน จะพบว่ารากส่ วนทีไม่ได้รับนํา ่ จะเคลือนทีเข้าบริ เวณทีชืนภายในกล่องพลาสติก จึงอาจกล่าวได้วา นําเป็ น สิ งเร้าอีกสิ งหนึงทีทําให้พืชมีการ เคลือนไหวและมีการเจริ ญเติบโตเกิดขึน ั 1.2 ชนิดทีมีไม่สัมพันธ์กบทิศทางของสิ งเร้า เกียวกับการหุ บและการบานของดอกไม้ ซึ งเกิดจากการเจริ ญของกลุ่มเซลล์ดานในและด้านนอกไม่เท่ากัน โดยเป็ นผลมาจากสิ งเร้าดังนี ้
 • 3. - เมือแสงเป็ นสิ งเร้า ดอกบัวบานในเวลากลางวันและหุ บในเวลากลางคืน ดอกกระบองเพชรจะบานในเวลากลางคืนและหุ บในเวลากลางวัน
 • 4. - เมือมีอุณหภูมิเป็ นสิ งเร้า ดอกบัวสวรรค์จะบานเมืออุณหภูมิสูง 2. การตอบสนองต่อสิ งเร้าเนืองจากการเปลียนแปลงปริ มาณนําภายในเซลล์ เมือมี สิ งเร้า มากระตุนให้พืชเกิดการเปลียนแปลงปริ มาณนําภายในเซลล์ จะมีผลทําให้แรงดันเต่งภายในเซลล์เกิดการ ้ เปลียนแปลง แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ 2.1 การหุ บของของพืชบางชนิดตอนพลบคํา ต้นกระเฉด แค ก้ามปู
 • 5. 2.2 การหุ บของของพืชบางชนิดเมือมีการสัมผัสหรื อกระเทือนเป็ นสิ งเร้า ไมยราบต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง 2.3 การปิ ด-เปิ ดของปากใบ เมือมีแสงเป็ นสิ งเร้า ในเวลากลางวัน เซลล์คุมมีการ ้ ํ ่ สังเคราะห์ดวยแสง ทําให้มีนาตาลสะสมอยูภายในเซลล์เป็ นจํานวนมาก เป็ นผลให้ความเข้มข้นของ สารละลายนําตาลในเซลล์คุมสู งกว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์ขางเคียงนําจากเซลล์ขางเคียงจึงแพร่ เข้า ้ ้ สู่ เซลล์คุมจนเซลล์คุมเต่งออก ทําให้ ปากใบเปิ ด