Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

 • Login to see the comments

แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

 1. 1. บทที่ 1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผล ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 12 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 1.แรงที่โลกกระท าต่อมวลของวัตถุ แล้วท าให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้นโลก คือแรงอะไร (จ า) ก. แรงดึงดูด ข. แรงโน้มถ่วง ค. แรงแม่เหล็ก ง. แรงหนีศูนย์กลาง 2.ถ้านักเรียนต้องการดูการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนจะมีวิธีการดูอย่างไรที่ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อดวงตา (น าไปใช้) ก. ดูผ่านแว่นกรองแสง ข. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความเข้มแสงให้น้อยลงได้ ค. ดูผ่านกระจกใส ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 3.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้ส าเร็จคือข้อใด (จ า) ก. สปุตนิก 1 ข. อะพอลโล 1 ค. เทลสตาร์ 1 ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1 4.เหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8ดวง ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ (เข้าใจ) ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่า ข. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง ง. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 5.การท างานภายในยานอวกาศจ าเป็นต้องสวมชุดอวกาศหรือไม่ (น าไปใช้) ก. จ าเป็น เพื่อความปลอดภัย ข. ไม่จ าเป็น เพราะอยู่ในช่วงพักผ่อน ค. ไม่จ าเป็น เพราะภายในยานถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว ง. ไม่จ าเป็น เพราะตัวยานอวกาศเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอยู่แล้ว 6.ดาวเคราะห์ใดไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร (จา) ก.ดาวยูเรนัส ข.ดาวเสาร์ ค.ดาวพุธ ง.ดาวพฤหัสบดี 7. การสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ต้องท าตามข้อใด (น าไปใช้) ก. ดูหลาย ๆ เดือนเวลาใดก็ได้ ข. ดูตลอดทั้งเดือนเวลาใดก็ได้ ค. ดูเพียงครึ่งเดือนเวลาเดียวกัน ง. ดูตลอดทั้งเดือนเวลาเดียวกัน
 2. 2. 8. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก(เข้าใจ) ก. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง ข. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับหมุนรอบโลก ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาเท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์ ง. หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย 9. เป้าหมายหลักของการส ารวจดาวอังคารคือข้อใด(น าไปใช้) ก. ศึกษาประวัติศาสตร์และการกระจายของน้ าบนดาวอังคาร ข. สแกนพื้นผิวเพื่อค้นหายานมาร์สโพลาร์แลนเดอร์และยานบีเกิล 2 ที่สูญหายไป ค. ถ่ายทอดสัญญาณจากล าอื่นๆมายังโลก ง. หาต าแหน่งลงจอดของยานภาคพื้นดินที่จะถูกส่งไปในอนาคต 10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ส าคัญของดาวเคราะห์ (จ า) ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในต าแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในต าแหน่งเดิม 11.ข้อความใดที่สามารถบอกลักษณะของระบบสุริยะได้ดีที่สุด (เข้าใจ) ก. มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ข.ดวงจันทร์ไม่ใช่การโคจรในระบบสุริยะ ค.ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ง.ดาวหางคือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ จงพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่อไปนี้ และตอบคาถาม ข้อ 182 A เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีขนาดใหญ่ที่สุด B เป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิผิวเฉลี่ย 15 C C เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาน้อยที่สุด D เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ โดยเฉลี่ยประมาณ 1 หน่วยดาราศาสตร์ 12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโลก 1. A 2. B 3. Aและ B 4. B และ D 13. จงพิจารณารูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
 3. 3. จากรูปการเกิดปรากฎการณ์น้าเกิด เกิดในวันใด 1. ขึ้น 5ค่า 2. ขึ้น 8ค่า 3. ขึ้น 15ค่า 4. แรม 8 ค่า 14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคา 1. เกิดในเวลากลางวัน 2. เกิดจากดวงจันทร์บังอาทิตย์ 3. เกิดวันแรม 15 ค่า 4. เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกัน 15.นักวิทยาศาสตร์รู้อายุของระบบสุริยะได้จากสิ่งใด ก. ดาวหาง ข. ดวงอาทิตย์ ค. ดาวเคราะห์บางดวง ง. ก้อนอุกกาบาตที่ตกลงสู่โลก 16.ข้อใดกล่าวถึงการกาเนิดสุริยะได้ถูกต้อง ก. เกิดพร้อมกับการเกิดเอกภพ ข. เกิดจากการระเบิดที่เรียกว่า บิก-แบง ค. เป็นผลจากการระเบิดของดวงอาทิตย์ ง. เกิดจากการรวมตัวของแก๊สต่างๆ ในกาแล็กซี 17.ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด ก. ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ ข. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์ ค. ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์ ง. ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ 18.ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ 1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง 2. ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก 3. ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น 4. ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็นบริวาร ก. ข้อ 1 และ 2 ข. ข้อ 2 และ 3
 4. 4. ค. ข้อ 1, 2และ 3 ง. ข้อ 1, 2และ 4 19.เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ ก. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ข. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ง. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทาให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ 20.ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สาคัญของดาวเคราะห์ ก. ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง ข. ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง ค. ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตาแหน่งเดิม ง. ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตาแหน่งเดิม ตัวชี้วัดที่ 13สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 21. ทฤษฎีบิกแบง หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด ก. การค้นพบควอซาร์ ข. การค้นพบรังสีความร้อน ค. การขยายตัวของระบบสุริยะอย่างต่อเนื่อง ง. ทั้ง 3 ข้อรวมกัน 22. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ ค. ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา ง. ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก 23 . ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาวจะเปลี่ยนแปลงจากแรก เกิดตามลาดับอย่างไร ก. ขาว แดง เหลือง ส้ม ข. ขาว แดง ส้ม เหลือง ค. ขาว ส้ม เหลือง แดง
 5. 5. ง. ขาว เหลือง ส้ม แดง 24. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 1. ระบบสุริยะ 2 กาแล็กซี 3. เอกภพ 4. ดาวเคราะห์วงนอก จงเรียงลาดับขนาดของสิ่งต่างๆ ในอวกาศจากใหญ่ไปเล็ก ก. กาแล็กซี เอกภพ ดาวเคราะห์วงนอก ระบบสุริยะ ข. เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก ค. เอกภพ ระบบสุริยะ กาแล็กซี ดาวเคราะห์วงนอก ง. กาแล็กซี เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์วงนอก 25.ในการหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากทาให้เกิดกลางวันและกลางคืนแล้ว ยังเกิดปรากฏการณ์ใดได้อีก ก. การเกิดน้าขึ้นน้าลง ข. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ค. เกิดสุริยุปราคา ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
 6. 6. บทที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 14 ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 15. ตามเส้นทางสุริยวิถี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวใด 1. คนยิงธนู 2. แพะทะเล 3. คนคู่ 4. ดาวปู 199. ข้อใดใช้เป็นข้อสังเกตในการหาตาแหน่งดาวเหนือได้ง่ายที่สุด 1. ดาวค้างคาว ดาวไถ 2. ดาวซีรีอัส ดาวลูกไก่ 3. ดาวลีโอนิก ดาวตาวัว 4. ดาวหมีเล็ก ดาวจระเข้ 200. การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. ใช้บอกเวลา 2. ใช้ในการบอกทิศ 3. ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน 4. ใช้ในการให้ความเพลิดเพลิน 201. ข้อใด คือ กลุ่มของดาวจักรราศี ก. กลุ่มดาวไถ ข. กลุ่มดาวว่าว
 7. 7. ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวแมงป่อง 202. เส้นสุริยะวิถี มีความหมายตรงกับข้อใด ก.ทางเดินของดวงอาทิตย์ ข. ความสว่างของดวงอาทิตย์ ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์ ง.จุดบนดวงอาทิตย์ที่มีมากที่สุดในรอบ 11 ปี 203. กลุ่มดาวที่ใช้หาทิศเหนือ และประกอบด้วยดาวเหนือ คือข้อใด ก.จระเข้ ข. หมีเล็ก ค. ค้างคาว ง.สิงโต 204. กลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้ คือกลุ่มดาวในข้อใด ก.แกะ ข. ปลา ค. ค้างคาว ง.ไม้กางเขน 205. ข้อใดตรงกับความหมายของกระจุกดาว ก. ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ ข. ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุด ค. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สเดียวกัน ง. ดาวฤกษ์ที่เกิดจากกลุ่มแก๊สหลายกลุ่ม 206. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา 1 ปีผ่านกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวค่าคืน ที่มีท้องฟ้า โปร่ง ผู้สังเกตบนโลก มองเห็นกลุ่มดาว มังกรปรากฎขึ้น เป็นกลุ่มแรก ในช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวราศีใดและตรงกับเดือนอะไร ก. กลุ่มดาวคนคู่ /เดือนมิถุนายน ข. กลุ่มดาวสิงโต /เดือนสิงหาคม ค. กลุ่มดาวแกะ /เดือนเมษายน ง. กลุ่มดาวแมลงป่อง /เดือนพฤศจิกายน 207. ถ้าเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนถือธนู เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์จะอยู่บริเวณ กลุ่มดาวใด ก. ปลา ข. แกะ ค. วัว ง. แมลงป่อง 208. ที่ละติจูด 10องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตาแหน่งดาวเหนือ
 8. 8. ก. กลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวค้างคาว ข. กลุ่มดาวหมีเล็กและกลุ่มดาวนายพราน ค. กลุ่มดาวค้างคาวและกลุ่มดาวหมีเล็ก ง. กลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวจระเข้ บทที่ 3 ว 7.2 เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 15สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสาร 209. ยานขนส่งอวกาศแตกต่างจากจรวดอย่างไร ก. ยานขนส่งอวกาศลาเลียงดาวเทียมได้แต่จรวดทาไม่ได้ ข. ยานขนส่งอวกาศไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก แต่จรวดทาได้ ค. ยานขนส่งอวกาศสามารถให้มนุษย์โดยสารได้ แต่จรวดทาไม่ได้ ง. จรวดสามารถนาดาวเทียมกลับมาซ่อมได้ แต่ยานขนส่งอวกาศทาไม่ได้ 210. มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้าหนักบนดวงจันทร์หนัก 110 นิวตัน น้าหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร ก. 600 นิวตัน ข. 660 นิวตัน ค. 720 นิวตัน ง. 760 นิวตัน 211 ถ้าประเทศไทยต้องการสารวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต้องใช้บริการของดาวเทียมระบบใด ก. ดาวเทียมสื่อสาร ข. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ค. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ ง. ดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลก 212. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องศึกษาในการเดินทางสู่อวกาศ
 9. 9. ก. แรงโน้มถ่วงของโลก ค. แรงหนีศูนย์กลาง ข. แรงสู่ศูนย์กลาง ง. แรงยกตัว 213. เพราะเหตุใดเมื่อเรามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจึงเห็น ดาวกะพริบ ก. แสงจากดวงดาวมีความถี่ต่างกัน ข. แสงจากดวงดาวถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ ค. แสงจากดวงดาวมีหลายสี และหลายความยาวคลื่น บางสีตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้ ง. เนื่องจากอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทาให้แสงจากดวงดาวเกิดการหักเหเทคโนโลยีอวกาศ 214. กาหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้ A ดาวเทียม B สถานีอวกาศ C ยานขนส่งอวกาศ D ยานอวกาศ การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอวกาศจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด ก. A D C B ข. B A D C ค. D B A C ง. D A C B 215. พิจารณากล้องโทรทรรศน์ต่อไปนี้ ก. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ข. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง ค. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ง. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ข้อใดจัดเรียงลาดับประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุในท้องฟ้าจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง 1. ค ข ก ง 2. ค ข ง ก 3. ข ค ก ง 4. ข ค ง ก 216. ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยคือข้อใด และเป็นดาวเทียมที่ทาหน้าที่ด้านใด ก.ดาวเทียมไทยคม เกี่ยวกับการสื่อสาร ข. ดาวเทียมไทยคมเกี่ยวกับธาตุนิยมวิทยา ค. ดาวเทียมไทยคมเกี่ยวกับการสารวจทรัพยากรรรมชาติ
 10. 10. ง.ดาวเทียมชินวัตร เกี่ยวกับการสื่อสารและอุตุนิยมวิทยา 217. ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลาเท่ากับโลก หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ดาวเทียมดวงนี้มีการโคจรอย่างไร ก.จะโคจรรอบโลกหลายรอบใน 1 วัน ข. จะลอยอยู่นิ่งเมื่อมองจากโลก ค. โคจรรอบโลก 1 รอบ ใน 1เดือน ง.มีความเร็วเท่ากับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก 218. ถ้านักเรียนชั่งน้าหนักที่ระดับน้าทะเลหนัก 45 กิโลกรัม ถ้าขึ้นไปชั่งน้าหนักที่ยอดเขาสูง น้าหนักของนักเรียน จะเป็นอย่างไร ก.45 กิโลกรัม ข. น้าหนักไม่แน่นอน ค. มากกว่า 45กิโลกรัม ง.น้อยกว่า 45 กิโลกรัม 219 พิจารณาภาพ แล้วตอบคาถามข้อ 10 10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A มากกว่า ดาวเทียม B ข. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A น้อยกว่าดาวเทียม B ค. แรงดึงดูดของโลกต่อดาวเทียม A และ ดาวเทียม B มีค่าเท่ากัน ง. แรงดึงดูดของโลกไม่มีผลต่อความสูง ของดาวเทียมจากพื้นโลก ดาวเทียม Aดาวเทียม B

×