SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวนข้อสอบ 68 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาสอบ
60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
คาชี้แจง
1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน
2. รายละเอียดและวิธีการทาแบบทดสอบ มีดังนี้
1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ( 25
คะแนน) แบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ (5 คะแนน)
2)
แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และทาเครื่องหมาย X ในกระดาษคาตอบช่อง ก ข ค ง
ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ทาเครื่องหมาย X
ที่คาตอบเดิมแล้วทาเครื่องหมาย X ในช่องคาตอบที่เลือกใหม่
แบบอัตนัยให้นักเรียนแสดงวิธีหาคาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด
3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในแบบทดสอบนี้
4. เมือทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้นาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ
5. หากกรรมการคุมสอบ
ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด
หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคาตอบข้อสอบรายวิชา
ที่กาลังสอบ เป็นความประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน
และพิจารณาโทษให้สอบตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
ตัวชี้วัด
8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า
ความต้านทาน และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
9. คานวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
10. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย
และประหยัด
11. อธิบายส่วนประกอบ และหลักการทางานตัวต้านทาน ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และ
ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
…………………………….. ผู้ออกข้อสอบ
……………………………..
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
…………………………….. งานวัดผล
ตัวชี้วัดที่ 8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า
ความต้านทาน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. กฎของโอห์มจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยค่าพื้นฐานอะไรบ้าง
ก. กระแส, ความต้านทาน และกาลังไฟฟ้า ข. แรงดัน,
ความต้านทาน และกาลังไฟฟ้า
ค. กระแส, แรงดัน และความต้านทาน ง. กระแส, แรงดัน
และกาลังไฟฟ้า
2. ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุด
ในวงจรไฟฟ้าใดๆ คือข้อใด
ก. ประจุไฟฟ้า ข. กระแสไฟฟ้า
ค. ความต้านทานไฟฟ้า ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
3. ตัวนาไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความต้านทานอย่างไร
ก. ความต้านทานน้อย ข. ความต้านทานมาก
ค. ความต้านทานคงที่ ง.
ความต้านทานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คือข้อใด
ก. แอมมิเตอร์ ข.
โอห์มมิเตอร์
ค. โวลต์มิเตอร์ ง. กัลวานอมิเตอร์
5.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร
ข. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร
ค. แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร
ง. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
และต่อแบบขนานคร่อมจุดสองจุดที่ต้องการวัด
6. ความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด คือข้อใด
ก.กระแสไฟฟ้า ข. ประจุไฟฟ้ า
ค.ความต้านทานไฟฟ้า ง.
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
7. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
ก.ไฟฟ้ากระแสตรง ข.
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ค.ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ง.
ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้า
8. วัตถุในข้อใดเป็นตัวนาไฟฟ้าทั้งหมด
ก. คาร์บอน ทองแดง ตะกั่ว เงิน ข. พลาสติก เชือกฟาง เหล็ก
ผ้า
ค. อากาศ ทองแดง เหล็ก สังกะสี ง. ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี
ยางรถยนต์
9. ค่าความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดเส้นหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสิ่งใด
ก. แปรผันตรงกับความยาวของเส้นลวด
ข. แปรผันตรงกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวด
ค. แปรผันตรงกับความยาว
แต่แปรผกผันกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวด
ง. แปรผกผันกับความยาว
แต่แปรผันตรงกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวด
10. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 1,000 จูล ในเวลา 4
วินาที กระแสไฟฟ้าผ่านหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 แอมแปร์
หม้อหุงข้าวนี้ควรเขียนกากับด้วยคาว่าอะไร
ก. 110 V 200 W ข. 110 V 250 W
ค. 220 V 250 W ง. 250 V 250 W
11. ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่มีความต้านทาน 10 โอห์ม มีขนาด 12
แอมแปร์จงหาค่าความต่างศักดิ์ไฟฟ้า
ก. 110 V ข. 120 V ค. 210 V ง. 220 V
12. ไฟท้ายของรถยนต์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์
ถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่า 0.50 แอมแปร์ ความต้านทาน
ของไฟท้ายรถยนต์มีค่าเท่าไร
ก. 110 V ข. 120 V ค. 210 V ง. 220 V
13. การต่อวงจรในข้อใดที่ให้ความสว่างน้อยที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
14. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ชนิดของลวดตัวนา 2. อุณหภูมิของลวดตัวนา
3. ความยาวของลวดตัวนา 4. พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนา
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนาคือข้อใด
ก. 1 และ 3 ข. 2 และ 3
ค. 1 , 2 และ 3 ง.
ทุกข้อมีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนา
15.
ตัวต้านทานรวมเป็นเท่าใด
ก. 2 โอห์ม ข. 3 โอห์ม ค. 4 โอห์ม
ง. 5 โอห์ม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9. ค า น ว ณ พ ลัง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง เค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
16. จากข้อมูลในตาราง หลอดไฟ A ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าหลอดไฟ B
กี่หน่วย เมื่อกาหนดให้
1 หน่วย เท่ากับ 1 กิโลวัตต์ / ชั่วโมง (O-net 52)
ชนิดของหลอดไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า(วัตต์) ระยะเวลาทีใช้งาน(ชั่วโมง)
A 75 150
B 20 150
ก. 3.00 หน่วย ข. 8.25 หน่วย
ค. 11.25 หน่วย ง. 55.00 หน่วย
17. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งต่อกับความต่างศักย์ 220 โวลต์
ขณะใช้งานมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 1.4 แอมแปร์
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้กาลังไฟฟ้าเท่าใด.
ก. 78.57 วัตต์ ข. 154.00 วัตต์
ค. 308.00 วัตต์ ง. 378.57 วัตต์
18. ตาราง กาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า(วัตต์) ความต่างศักย์(โวลต์)
หม้อหุงข้าว 700 220
ตู้เย็น 320 220
หลอดไฟฟ้า 60 220
เตารีดไฟฟ้า 850 220
เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตาราง
ชนิดใดที่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากที่สุดและน้อยที่สุด
ก. หลอดไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า ข. เตารีดไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า
ค. หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ง. ตู้เย็น
หลอดไฟฟ้า
19. หลอดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ หลอด
ไฟฟ้านี้มีความ ต้านทานเท่าใด
ก. 110 โอห์ม ข. 220 โอห์ม ค. 440
โอห์ม ง. 2,202 โอห์ม
20. ลวดตัวนาเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 6 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.25
แอมแปร์ ความต่างศักย์ระหว่าง
ปลายทั้งสองของลวดตัวนาเป็นเท่าใด
ก. 1.5 โวลต์ ข. 2.4 โวลต์ ค. 6
โวลต์ ง. 6.25 โวลต์
21. ลวดตัวนาเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม
ถ้าความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดตัวนานี้
มีค่า 50 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนานี้มีค่ากี่แอมแปร์
ก. 1 แอมแปร์ ข. 5 แอมแปร์ ค. 5.1 แอมแปร์ ง. 60
แอมแปร์
22. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 1,000 จูล ในเวลา 4
วินาที กระแสไฟฟ้าผ่านหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หม้อหุงข้าวนี้ควรเขียนกากับด้วยคาว่าอะไร
ก. 110 V 200 W ข. 110 V 250 W ค. 220 V 250 W
ง. 250 V 250 W
23. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้ามากที่สุด
ก. ตู้เย็น 200 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง ข. เครื่องซักผ้า 150 W
ใช้นาน 1 ชั่วโมง
ค. โทรทัศน์สี 100 W ใช้นาน 5 ชั่วโมง ง. เตาไฟฟ้า 1,100 W
ใช้นาน 20 นาที
24. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีกาลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์
เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่งแล้วมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5.5 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้านี้มีค่าเท่าใด
ก. 0.005 โวลต์ ข. 55 โวลต์ ค. 110 โวลต์
ง. 200 โวลต์
25. ข้อสรุปใดผิด
ก. เมื่อกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟมีผลทาให้วงจรไฟฟ้าปิด
ข. การต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านควรต่อแบบขนาน
ค. ถ้าฟิวส์ขาดไม่ควรใช้ลวดทองแดงต่อแทน
เพราะอาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้
ง. ฟิวส์ สวิตช์
และสะพานไฟเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปิดและเปิดวงจรไฟฟ้าในบ้าน
26. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และฟิวส์ขนาด 10 แอมแปร์
การใช้เครื่องไฟฟ้าทุกเครื่อง รวมกันสูงสุดไม่ควรเกินเท่าใด(O-net 52)
ก. 22 วัตต์ ข. 220 วัตต์ ค. 2,200 วัตต์ ง. 22
กิโลวัตต์
27. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ ถ้าใช้หลอดไฟฟ้าชนิด 100 วัตต์ 220
โวลต์ จานวน 10 ดวง พร้อมกัน
บ้านหลังนี้จะต้องใช้ฟิวส์ที่มีขนาดอย่างน้อยกี่แอมแปร์
ก. 2 แอมแปร์ ข. 3 แอมแปร์ ค. 4 แอมแปร์
ง. 5 แอมแปร์
28. หลอดไฟฟ้าเรืองแสงขนาด 40 วัตต์ 220 โวลต ์์ กับหลอดไฟฟ้าธรรมดา
100 วัตต 110 โวลต์
เปิดนาน 10 ชั่วโมง เท่ากัน จะเสียค่าไฟฟ้าต่างกันเท่าใด (ราคายูนิตละ 2
บาท)
ก. 1.20 บาท ข. 1.80 บาท ค. 3 2.00 บาท
ง. 2.20 บาท
29. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้ามากที่สุด
ก. ตู้เย็น 200 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง ข. เครื่องซักผ้า 150 W
ใช้นาน 1 ชั่วโมง
ค. โทรทัศน์สี 100 W ใช้นาน 5 ชั่วโมง ง. เตาไฟฟ้า 1,100 W
ใช้นาน 20 นาที
30. หลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ 220 โวลต์ 5 ดวง ถ้าเปิดไว้นาน 5 ชั่วโมง
จะสิ้นเปลืองกาลังไฟฟ้าเท่าใด
ก. 2.5 กิโลวัตต์ ข. 11 กิโลวัตต์ ค. 220 กิโลวัตต์
ง. 500 กิโลวัตต์
ตัวชี้วัดที่ 10 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย
และประหยัด
31. หลอด A และหลอด B มีจานวนวัตต์ต่างกันต่ออนุกรมกัน
ข้อความใดเป็นจริง
ก. หลอด A และหลอด B สว่างเท่ากัน ข. ถ้าหลอด A ดับ
หลอด B จะไม่ดับ
ค. ถ้าหลอด B ดับ หลอด A จะไม่ดับ ง. ถ้าหลอด A ดับ
หลอด B จะดับด้วย
32. จากภาพหลอดใดที่สว่าง
ก. หมายเลข 1 และ 2 ข. หมายเลข 2 และ 4
ค. หมายเลข 3, 4 และ 5 ง. สว่างทุกหลอด
33. ถ้านักเรียนมีไฟฟ้าเหมือนกันทุกประการจานวน 6 หลอด
นักเรียนจะต่อหลอดไฟฟ้าในวงจร
อย่างไร เพื่อให้ได้ความสว่างมากที่สุด.
ก. ต่อ 6 หลอด แบบขนาน
ข. ต่อ 6 หลอด แบบอนุกรม
ค. ต่อขนาน 2 หลอด 3 ชุด แล้วต่ออนุกรมกัน
ง. ต่ออนุกรม 3 หลอด 2 ชุด แล้วต่อขนานกัน
34. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ
ค. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ง. ผิดทุกข้อ
35. ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร
ข. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร
ค. แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร
ง. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
และต่อแบบขนานคร่อมจุดสองจุดที่ต้องการวัด
36. ความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด คือข้อใด
ก. กระแสไฟฟ้า ข. ประจุไฟฟ้า
ค. ความต้านทานไฟฟ้า ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
37. การต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้านเป็ นการต่อแบบใด
ก. แบบผสม ข. แบบรวม
ค. แบบขนาน ง.
แบบอนุกรม
38. ฟิวส์ที่ดีควรมีลักษณะใด
ก. จุดหลอมเหลวต่า ข. จุดหลอมเหลวสูง
ค. ความหนาแน่นสูง ง. หลอมละลายได้ยาก
39. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดในวงจรไฟฟ้าจึงจะได้กระแสในวงจรมากที่สุด
ก. แบบผสม ข. แบบขนาน ค. แบบอนุกรม ง.
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
40.
ถ้าต้องการควบคุมให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มทางานหรือหยุดทางานจะต้องใช้อุปกรณ์
ใด
ก. ฟิวส์ ข. สวิตช์ ค. สะพานไฟ
ง. เต้ารับ–เต้าเสียบ
41. ประโยชน์ของเต้าเสียบคืออะไร
ก. ใช้แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า ข. ใช้ลดปริมาณของกระแสไฟฟ้า
ค. ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ง.
ใช้เป็นทางจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้
42. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทใดผิด
ก. ฟิวส์ต่อแบบขนาน ข. สวิตช์ต่อแบบอนุกรม
ค. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่อแบบขนาน ง.
มาตรวัดกระแสไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม
43. ถ้าต้องการให้หลอดไฟฟ้า L1 สว่าง ต้องกดสวิตช์ใด
ก. S1 เท่านั้น ข. S2 เท่านั้น
ค. S1 และ S2 ง. กด S1 แล้วจึงกด S2
44. จากข้อ 43 ถ้าสวิตช์ S2 เสีย เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นเมื่อกดสวิตช์ S1
ก. L1 สว่าง L2 ไม่สว่าง ข. L1 ไม่สว่าง L2 สว่าง
ค. หลอดไฟฟ้าทั้ง 2 หลอดสว่าง ง. หลอดไฟฟ้าทั้ง 2
หลอดไม่สว่าง
45. การใช้สะพานไฟในวงจรไฟฟ้า ควรคานึงถึงปริมาณใดมากที่สุด
ก. กาลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ข.
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านได้สูงสุด
ค. กาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ง.
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
ตัวชี้วัดที่ 11 อธิบายส่วนประกอบและหลักการทางานตัวต้านทาน ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์
46.
การต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจะทาให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร
ก. เท่าเดิม ข. ลดลง
ค. เพิ่มขึ้น ง. แล้วแต่ชนิดของตัวต้านทาน
47. ถ้าแสงตกกระทบมากค่าความต้านทานไฟฟ้าจะสูงขึ้น
แต่ถ้าแสงตกกระทบน้อย ค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจะน้อยลง หลักการนี้นาไปสร้างสวิตซ์ไฟฟ้าชนิดใด
ก. สวิตซ์หรี่ไฟ ข. สวิตซ์ไวแสง
ค. สวิตซ์แบบธรรมดา ง. สวิตซ์ไวความร้อน
48. การที่เราหมุนเครื่องรับวิทยุ เพื่อรับสถานีต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ปรับค่าตัวเก็บประจุ ข.
ปรับค่าตัวต้านทานในวิทยุ
ค. เปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่เข้าวิทยุ ง.
เปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่เผาไส้หลอดวิทยุ
49. พิจารณาสัญลักษณ์ แล้วตอบคาถามข้อ 178-180
A . B. C. D.
สัญลักษณ์ของไดโอด คือข้อใด
ก. A ข. B ค. C ง.D
50. สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ คือข้อใด
ก. A ข. B ค. C ง.D
51. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ คือข้อใด
ก.A ข. B ค. C
ง.D
52. ตัวเลขที่ปรากฏในเครื่องคิดเลข เกิดจากข้อใด
ก. หลอดตัวต้านทาน ข. หลอดไดโอดเปล่งแสง
ค. หลอดไฟธรรมดาที่มีกาลังไฟฟ้าต่า ง.
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก
53. จากรูป เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
ก. LED ข. LDR ค. ตัวต้านทาน
ง. ตัวเก็บประจุ
54. สัญลักษณ์ใดที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้าเมื่อต่อเข้าวงจรไฟฟ้า
55. จากรูป เป็นสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
ก. ฟิวส์ ข. ตัวต้านทาน ค. ทรานซิสเตอร์ ง.
หม้อแปลงอากาศ
56. เมื่อไดโอดอยู่ในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทาหน้าอะไร
ก. นาและไม่นากระแสไฟฟ้า ข.
ให้แสงแสงสว่างในวงจรไฟฟ้า
ค. ยอมและไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ง. ถูกทั้งข้อ ก
และ ค
57. ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวมี 3 ขา มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง
ก. แอโนด, แคโทด และกริด ข. แคโทด, เพลท
และอิมิตเตอร์
ค. เบส, คอลเล็กเตอร์ และอิมิตเตอร์ ง. คอลเล็กเตอร์, อิมิตเตอร์
และเพลท
ใช้รูปวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 58
58. การเรียงลาดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสัญลักษณ์ 1–4 ข้อใดถูกต้อง
ก. แบตเตอรี่ สวิตช์ ไดโอด แอมมิเตอร์ ข. แบตเตอรี่ ไดโอด สวิตช์
ตัวต้านทาน
ค. ตัวต้านทาน สวิตช์ ไดโอด แอมมิเตอร์ ง. ตัวต้านทาน แบตเตอรี่
สวิตช์ แอมมิเตอร์
59. เด็กชายสมชายเปิดและปิดโทรทัศน์โดยใช้รีโมท
อุปกรณ์ใดที่ทาหน้าที่เปิดและปิดวงจร
ก. ไดโอด ข. ซิลิคอนชิป
ค. ตัวต้านทาน ง. ทรานซิสเตอร์
60. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดมีชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์
ก. วิทยุ ข. พัดลม
ค. หลอดไฟฟ้า ง. เตารีดไฟฟ้า
ก
.
ข
.
ค
ง.
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ความเพียร เป็นสมบัติของนักสู้
ความรู้เป็นสมบัติ ของนักปราชญ์
ความฉลาด เป็นสมบัติของนักขบคิด
ความเป็ นระเบียบทุกชนิด เป็นสมบัติของคนดี
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ ( 5 คะแนน)
1. ถ้าต่อตัวต้านทาน 2,200 โอห์ม เข้ากับความต่างศักดิ์ 220 โวลต์
จะมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านกี่แอมแปร์(แสดงวิธีทา)
2. ความต้านทานของเส้นลวดตัวนา มีความสัมพันธ์กับความยาว
พื้นที่หน้าตัดและชนิดของเส้นลวดตัวนาอย่างไร
3. บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ 4 ดวง หลอดไฟ 60 วัตต์ 5 ดวง
เตาไฟฟ้า 750วัตต์ 1 เครื่อง
ถ้าบ้านหลังนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างพร้อม ๆ กัน
จะต้องเลือกใช้ฟิวส์ขนาดต่าสุดเท่าใด ฟิวส์จึงจะไม่ขาด
4. การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าในบ้านเกิดการลัดวงจร จะทาได้อย่างไรบ้าง
5. ลุงโย่งจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใดในเดือนกันยายน
เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวันคิดอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท
- หลอดไฟ 100 วัตต์ 4 หลอด เปิดวันละ 4 ชั่วโมงทุกหลอด
- ตารีด 1000 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่วโมง
- เครื่องรับโทรทัศน์ 150 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมง
6. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากันหรือไม่
นักเรียนสังเกตได้อย่างไร
7. ตัวต้านทานทาหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า
8. ให้นักเรียนอ่านค่าความต้านทานคงตัว จากรูปโดยใช้ข้อมูลที่ครูให้มา
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558

More Related Content

What's hot

ใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าWorrachet Boonyong
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1Wijitta DevilTeacher
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2oraneehussem
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศkrupornpana55
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1dnavaroj
 
01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงานPhanuwat Somvongs
 
แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์
แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์
แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์Phattarawan Wai
 
วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3
วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3
วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3Mew Meww
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์Maikeed Tawun
 
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมJariya Jaiyot
 
แผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงานแผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงานWeerachat Martluplao
 
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนสำเร็จ นางสีคุณ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศdnavaroj
 
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...Kruthai Kidsdee
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าพัน พัน
 

What's hot (20)

ใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ใบงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แก้ไขครั้งที่ 1
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัวแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
 
01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน
 
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
 
แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์
แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์
แบบทดสอบย่อย เรื่องกล้องจุลทรรศน์
 
วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3
วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3
วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ม3
 
ใบความรู้สนามแม่เหล็ก
ใบความรู้สนามแม่เหล็กใบความรู้สนามแม่เหล็ก
ใบความรู้สนามแม่เหล็ก
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
 
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 
แผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงานแผนการสอนงานและพลังงาน
แผนการสอนงานและพลังงาน
 
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
 

Similar to แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558

แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาคkhunJang Jop Jop
 
เรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็กเรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็กApinya Phuadsing
 

Similar to แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558 (8)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
คอนไทย
คอนไทยคอนไทย
คอนไทย
 
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค
 
เรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็กเรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เรื่องท่ี16ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 
Meter
MeterMeter
Meter
 
Electricity acessories
Electricity acessoriesElectricity acessories
Electricity acessories
 
Electricity lecture 2012 Week01
Electricity lecture 2012 Week01Electricity lecture 2012 Week01
Electricity lecture 2012 Week01
 
Conc phy กสพท54
Conc phy กสพท54Conc phy กสพท54
Conc phy กสพท54
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisdnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyandnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานdnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558

 • 1. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนข้อสอบ 68 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- คาชี้แจง 1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 2. รายละเอียดและวิธีการทาแบบทดสอบ มีดังนี้ 1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ( 25 คะแนน) แบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ (5 คะแนน) 2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่องหมาย X ในกระดาษคาตอบช่อง ก ข ค ง ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ทาเครื่องหมาย X ที่คาตอบเดิมแล้วทาเครื่องหมาย X ในช่องคาตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียนแสดงวิธีหาคาตอบที่ถูกต้องอย่างละเอียด 3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในแบบทดสอบนี้ 4. เมือทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบ 5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือเจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคาตอบข้อสอบรายวิชา ที่กาลังสอบ เป็นความประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ตัวชี้วัด 8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 9. คานวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 10. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด 11. อธิบายส่วนประกอบ และหลักการทางานตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • 2. …………………………….. ผู้ออกข้อสอบ …………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ …………………………….. งานวัดผล ตัวชี้วัดที่ 8. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1. กฎของโอห์มจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยค่าพื้นฐานอะไรบ้าง ก. กระแส, ความต้านทาน และกาลังไฟฟ้า ข. แรงดัน, ความต้านทาน และกาลังไฟฟ้า ค. กระแส, แรงดัน และความต้านทาน ง. กระแส, แรงดัน และกาลังไฟฟ้า 2. ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใดๆ คือข้อใด ก. ประจุไฟฟ้า ข. กระแสไฟฟ้า ค. ความต้านทานไฟฟ้า ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า 3. ตัวนาไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความต้านทานอย่างไร ก. ความต้านทานน้อย ข. ความต้านทานมาก ค. ความต้านทานคงที่ ง. ความต้านทานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 4. เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า คือข้อใด ก. แอมมิเตอร์ ข. โอห์มมิเตอร์ ค. โวลต์มิเตอร์ ง. กัลวานอมิเตอร์ 5.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร ข. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร ค. แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร ง. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบขนานคร่อมจุดสองจุดที่ต้องการวัด 6. ความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด คือข้อใด ก.กระแสไฟฟ้า ข. ประจุไฟฟ้ า ค.ความต้านทานไฟฟ้า ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า 7. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
 • 3. ก.ไฟฟ้ากระแสตรง ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ ค.ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ง. ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้า 8. วัตถุในข้อใดเป็นตัวนาไฟฟ้าทั้งหมด ก. คาร์บอน ทองแดง ตะกั่ว เงิน ข. พลาสติก เชือกฟาง เหล็ก ผ้า ค. อากาศ ทองแดง เหล็ก สังกะสี ง. ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ยางรถยนต์ 9. ค่าความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดเส้นหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสิ่งใด ก. แปรผันตรงกับความยาวของเส้นลวด ข. แปรผันตรงกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวด ค. แปรผันตรงกับความยาว แต่แปรผกผันกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวด ง. แปรผกผันกับความยาว แต่แปรผันตรงกับพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวด 10. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 1,000 จูล ในเวลา 4 วินาที กระแสไฟฟ้าผ่านหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หม้อหุงข้าวนี้ควรเขียนกากับด้วยคาว่าอะไร ก. 110 V 200 W ข. 110 V 250 W ค. 220 V 250 W ง. 250 V 250 W 11. ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่มีความต้านทาน 10 โอห์ม มีขนาด 12 แอมแปร์จงหาค่าความต่างศักดิ์ไฟฟ้า ก. 110 V ข. 120 V ค. 210 V ง. 220 V 12. ไฟท้ายของรถยนต์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่า 0.50 แอมแปร์ ความต้านทาน ของไฟท้ายรถยนต์มีค่าเท่าไร ก. 110 V ข. 120 V ค. 210 V ง. 220 V 13. การต่อวงจรในข้อใดที่ให้ความสว่างน้อยที่สุด ก. ข. ค. ง.
 • 4. 14. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ชนิดของลวดตัวนา 2. อุณหภูมิของลวดตัวนา 3. ความยาวของลวดตัวนา 4. พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนา ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนาคือข้อใด ก. 1 และ 3 ข. 2 และ 3 ค. 1 , 2 และ 3 ง. ทุกข้อมีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนา 15. ตัวต้านทานรวมเป็นเท่าใด ก. 2 โอห์ม ข. 3 โอห์ม ค. 4 โอห์ม ง. 5 โอห์ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9. ค า น ว ณ พ ลัง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง เค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 16. จากข้อมูลในตาราง หลอดไฟ A ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าหลอดไฟ B กี่หน่วย เมื่อกาหนดให้ 1 หน่วย เท่ากับ 1 กิโลวัตต์ / ชั่วโมง (O-net 52) ชนิดของหลอดไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า(วัตต์) ระยะเวลาทีใช้งาน(ชั่วโมง) A 75 150 B 20 150 ก. 3.00 หน่วย ข. 8.25 หน่วย ค. 11.25 หน่วย ง. 55.00 หน่วย 17. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งต่อกับความต่างศักย์ 220 โวลต์ ขณะใช้งานมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 1.4 แอมแปร์ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้กาลังไฟฟ้าเท่าใด. ก. 78.57 วัตต์ ข. 154.00 วัตต์ ค. 308.00 วัตต์ ง. 378.57 วัตต์ 18. ตาราง กาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า(วัตต์) ความต่างศักย์(โวลต์) หม้อหุงข้าว 700 220 ตู้เย็น 320 220 หลอดไฟฟ้า 60 220 เตารีดไฟฟ้า 850 220
 • 5. เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตาราง ชนิดใดที่มีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากที่สุดและน้อยที่สุด ก. หลอดไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า ข. เตารีดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ค. หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ง. ตู้เย็น หลอดไฟฟ้า 19. หลอดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ หลอด ไฟฟ้านี้มีความ ต้านทานเท่าใด ก. 110 โอห์ม ข. 220 โอห์ม ค. 440 โอห์ม ง. 2,202 โอห์ม 20. ลวดตัวนาเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 6 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.25 แอมแปร์ ความต่างศักย์ระหว่าง ปลายทั้งสองของลวดตัวนาเป็นเท่าใด ก. 1.5 โวลต์ ข. 2.4 โวลต์ ค. 6 โวลต์ ง. 6.25 โวลต์ 21. ลวดตัวนาเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 10 โอห์ม ถ้าความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดตัวนานี้ มีค่า 50 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนานี้มีค่ากี่แอมแปร์ ก. 1 แอมแปร์ ข. 5 แอมแปร์ ค. 5.1 แอมแปร์ ง. 60 แอมแปร์ 22. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 1,000 จูล ในเวลา 4 วินาที กระแสไฟฟ้าผ่านหม้อหุงข้าว ไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หม้อหุงข้าวนี้ควรเขียนกากับด้วยคาว่าอะไร ก. 110 V 200 W ข. 110 V 250 W ค. 220 V 250 W ง. 250 V 250 W 23. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้ามากที่สุด ก. ตู้เย็น 200 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง ข. เครื่องซักผ้า 150 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง ค. โทรทัศน์สี 100 W ใช้นาน 5 ชั่วโมง ง. เตาไฟฟ้า 1,100 W ใช้นาน 20 นาที 24. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีกาลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่งแล้วมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5.5 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้านี้มีค่าเท่าใด ก. 0.005 โวลต์ ข. 55 โวลต์ ค. 110 โวลต์ ง. 200 โวลต์ 25. ข้อสรุปใดผิด ก. เมื่อกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟมีผลทาให้วงจรไฟฟ้าปิด ข. การต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านควรต่อแบบขนาน ค. ถ้าฟิวส์ขาดไม่ควรใช้ลวดทองแดงต่อแทน เพราะอาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้ ง. ฟิวส์ สวิตช์ และสะพานไฟเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปิดและเปิดวงจรไฟฟ้าในบ้าน 26. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และฟิวส์ขนาด 10 แอมแปร์ การใช้เครื่องไฟฟ้าทุกเครื่อง รวมกันสูงสุดไม่ควรเกินเท่าใด(O-net 52) ก. 22 วัตต์ ข. 220 วัตต์ ค. 2,200 วัตต์ ง. 22 กิโลวัตต์
 • 6. 27. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ ถ้าใช้หลอดไฟฟ้าชนิด 100 วัตต์ 220 โวลต์ จานวน 10 ดวง พร้อมกัน บ้านหลังนี้จะต้องใช้ฟิวส์ที่มีขนาดอย่างน้อยกี่แอมแปร์ ก. 2 แอมแปร์ ข. 3 แอมแปร์ ค. 4 แอมแปร์ ง. 5 แอมแปร์ 28. หลอดไฟฟ้าเรืองแสงขนาด 40 วัตต์ 220 โวลต ์์ กับหลอดไฟฟ้าธรรมดา 100 วัตต 110 โวลต์ เปิดนาน 10 ชั่วโมง เท่ากัน จะเสียค่าไฟฟ้าต่างกันเท่าใด (ราคายูนิตละ 2 บาท) ก. 1.20 บาท ข. 1.80 บาท ค. 3 2.00 บาท ง. 2.20 บาท 29. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้ามากที่สุด ก. ตู้เย็น 200 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง ข. เครื่องซักผ้า 150 W ใช้นาน 1 ชั่วโมง ค. โทรทัศน์สี 100 W ใช้นาน 5 ชั่วโมง ง. เตาไฟฟ้า 1,100 W ใช้นาน 20 นาที 30. หลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ 220 โวลต์ 5 ดวง ถ้าเปิดไว้นาน 5 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองกาลังไฟฟ้าเท่าใด ก. 2.5 กิโลวัตต์ ข. 11 กิโลวัตต์ ค. 220 กิโลวัตต์ ง. 500 กิโลวัตต์ ตัวชี้วัดที่ 10 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด 31. หลอด A และหลอด B มีจานวนวัตต์ต่างกันต่ออนุกรมกัน ข้อความใดเป็นจริง ก. หลอด A และหลอด B สว่างเท่ากัน ข. ถ้าหลอด A ดับ หลอด B จะไม่ดับ ค. ถ้าหลอด B ดับ หลอด A จะไม่ดับ ง. ถ้าหลอด A ดับ หลอด B จะดับด้วย 32. จากภาพหลอดใดที่สว่าง ก. หมายเลข 1 และ 2 ข. หมายเลข 2 และ 4 ค. หมายเลข 3, 4 และ 5 ง. สว่างทุกหลอด 33. ถ้านักเรียนมีไฟฟ้าเหมือนกันทุกประการจานวน 6 หลอด นักเรียนจะต่อหลอดไฟฟ้าในวงจร อย่างไร เพื่อให้ได้ความสว่างมากที่สุด. ก. ต่อ 6 หลอด แบบขนาน ข. ต่อ 6 หลอด แบบอนุกรม ค. ต่อขนาน 2 หลอด 3 ชุด แล้วต่ออนุกรมกัน ง. ต่ออนุกรม 3 หลอด 2 ชุด แล้วต่อขนานกัน 34. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด ก. ไฟฟ้ากระแสตรง ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • 7. ค. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ง. ผิดทุกข้อ 35. ข้อใดถูกต้องที่สุด ก. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร ข. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกับวงจร ค. แอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกับวงจร ง. โวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า และต่อแบบขนานคร่อมจุดสองจุดที่ต้องการวัด 36. ความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด คือข้อใด ก. กระแสไฟฟ้า ข. ประจุไฟฟ้า ค. ความต้านทานไฟฟ้า ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้า 37. การต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้านเป็ นการต่อแบบใด ก. แบบผสม ข. แบบรวม ค. แบบขนาน ง. แบบอนุกรม 38. ฟิวส์ที่ดีควรมีลักษณะใด ก. จุดหลอมเหลวต่า ข. จุดหลอมเหลวสูง ค. ความหนาแน่นสูง ง. หลอมละลายได้ยาก 39. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดในวงจรไฟฟ้าจึงจะได้กระแสในวงจรมากที่สุด ก. แบบผสม ข. แบบขนาน ค. แบบอนุกรม ง. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 40. ถ้าต้องการควบคุมให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มทางานหรือหยุดทางานจะต้องใช้อุปกรณ์ ใด ก. ฟิวส์ ข. สวิตช์ ค. สะพานไฟ ง. เต้ารับ–เต้าเสียบ 41. ประโยชน์ของเต้าเสียบคืออะไร ก. ใช้แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า ข. ใช้ลดปริมาณของกระแสไฟฟ้า ค. ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ง. ใช้เป็นทางจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ 42. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทใดผิด ก. ฟิวส์ต่อแบบขนาน ข. สวิตช์ต่อแบบอนุกรม ค. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่อแบบขนาน ง. มาตรวัดกระแสไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม 43. ถ้าต้องการให้หลอดไฟฟ้า L1 สว่าง ต้องกดสวิตช์ใด ก. S1 เท่านั้น ข. S2 เท่านั้น ค. S1 และ S2 ง. กด S1 แล้วจึงกด S2 44. จากข้อ 43 ถ้าสวิตช์ S2 เสีย เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นเมื่อกดสวิตช์ S1 ก. L1 สว่าง L2 ไม่สว่าง ข. L1 ไม่สว่าง L2 สว่าง
 • 8. ค. หลอดไฟฟ้าทั้ง 2 หลอดสว่าง ง. หลอดไฟฟ้าทั้ง 2 หลอดไม่สว่าง 45. การใช้สะพานไฟในวงจรไฟฟ้า ควรคานึงถึงปริมาณใดมากที่สุด ก. กาลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ข. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านได้สูงสุด ค. กาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ง. กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวชี้วัดที่ 11 อธิบายส่วนประกอบและหลักการทางานตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์ 46. การต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจะทาให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร ก. เท่าเดิม ข. ลดลง ค. เพิ่มขึ้น ง. แล้วแต่ชนิดของตัวต้านทาน 47. ถ้าแสงตกกระทบมากค่าความต้านทานไฟฟ้าจะสูงขึ้น แต่ถ้าแสงตกกระทบน้อย ค่าความต้านทาน ไฟฟ้าจะน้อยลง หลักการนี้นาไปสร้างสวิตซ์ไฟฟ้าชนิดใด ก. สวิตซ์หรี่ไฟ ข. สวิตซ์ไวแสง ค. สวิตซ์แบบธรรมดา ง. สวิตซ์ไวความร้อน 48. การที่เราหมุนเครื่องรับวิทยุ เพื่อรับสถานีต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อใด ก. ปรับค่าตัวเก็บประจุ ข. ปรับค่าตัวต้านทานในวิทยุ ค. เปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่เข้าวิทยุ ง. เปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่เผาไส้หลอดวิทยุ 49. พิจารณาสัญลักษณ์ แล้วตอบคาถามข้อ 178-180 A . B. C. D. สัญลักษณ์ของไดโอด คือข้อใด ก. A ข. B ค. C ง.D 50. สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ คือข้อใด ก. A ข. B ค. C ง.D 51. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ คือข้อใด ก.A ข. B ค. C ง.D 52. ตัวเลขที่ปรากฏในเครื่องคิดเลข เกิดจากข้อใด ก. หลอดตัวต้านทาน ข. หลอดไดโอดเปล่งแสง ค. หลอดไฟธรรมดาที่มีกาลังไฟฟ้าต่า ง. หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก 53. จากรูป เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
 • 9. ก. LED ข. LDR ค. ตัวต้านทาน ง. ตัวเก็บประจุ 54. สัญลักษณ์ใดที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้าเมื่อต่อเข้าวงจรไฟฟ้า 55. จากรูป เป็นสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด ก. ฟิวส์ ข. ตัวต้านทาน ค. ทรานซิสเตอร์ ง. หม้อแปลงอากาศ 56. เมื่อไดโอดอยู่ในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทาหน้าอะไร ก. นาและไม่นากระแสไฟฟ้า ข. ให้แสงแสงสว่างในวงจรไฟฟ้า ค. ยอมและไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 57. ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวมี 3 ขา มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง ก. แอโนด, แคโทด และกริด ข. แคโทด, เพลท และอิมิตเตอร์ ค. เบส, คอลเล็กเตอร์ และอิมิตเตอร์ ง. คอลเล็กเตอร์, อิมิตเตอร์ และเพลท ใช้รูปวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 58 58. การเรียงลาดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสัญลักษณ์ 1–4 ข้อใดถูกต้อง ก. แบตเตอรี่ สวิตช์ ไดโอด แอมมิเตอร์ ข. แบตเตอรี่ ไดโอด สวิตช์ ตัวต้านทาน ค. ตัวต้านทาน สวิตช์ ไดโอด แอมมิเตอร์ ง. ตัวต้านทาน แบตเตอรี่ สวิตช์ แอมมิเตอร์ 59. เด็กชายสมชายเปิดและปิดโทรทัศน์โดยใช้รีโมท อุปกรณ์ใดที่ทาหน้าที่เปิดและปิดวงจร ก. ไดโอด ข. ซิลิคอนชิป ค. ตัวต้านทาน ง. ทรานซิสเตอร์ 60. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดมีชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ ก. วิทยุ ข. พัดลม ค. หลอดไฟฟ้า ง. เตารีดไฟฟ้า ก . ข . ค ง.
 • 10. --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ความเพียร เป็นสมบัติของนักสู้ ความรู้เป็นสมบัติ ของนักปราชญ์ ความฉลาด เป็นสมบัติของนักขบคิด ความเป็ นระเบียบทุกชนิด เป็นสมบัติของคนดี --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จานวน 8 ข้อ ( 5 คะแนน) 1. ถ้าต่อตัวต้านทาน 2,200 โอห์ม เข้ากับความต่างศักดิ์ 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านกี่แอมแปร์(แสดงวิธีทา) 2. ความต้านทานของเส้นลวดตัวนา มีความสัมพันธ์กับความยาว พื้นที่หน้าตัดและชนิดของเส้นลวดตัวนาอย่างไร 3. บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ 4 ดวง หลอดไฟ 60 วัตต์ 5 ดวง เตาไฟฟ้า 750วัตต์ 1 เครื่อง ถ้าบ้านหลังนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างพร้อม ๆ กัน จะต้องเลือกใช้ฟิวส์ขนาดต่าสุดเท่าใด ฟิวส์จึงจะไม่ขาด 4. การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าในบ้านเกิดการลัดวงจร จะทาได้อย่างไรบ้าง 5. ลุงโย่งจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใดในเดือนกันยายน เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวันคิดอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท - หลอดไฟ 100 วัตต์ 4 หลอด เปิดวันละ 4 ชั่วโมงทุกหลอด - ตารีด 1000 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่วโมง - เครื่องรับโทรทัศน์ 150 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมง 6. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากันหรือไม่ นักเรียนสังเกตได้อย่างไร 7. ตัวต้านทานทาหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า 8. ให้นักเรียนอ่านค่าความต้านทานคงตัว จากรูปโดยใช้ข้อมูลที่ครูให้มา