แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1

21,394 views

Published on

แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1

Published in: Education
8 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
821
Comments
8
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1

  1. 1. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง 1.แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 2. รายละเอียดและวิธีการทําแบบทดสอบ มีดังนี้ 1) แบบทดสอบแบบประนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ( 15 คะแนน) แบบอัตนัย จํานวน 10 ข้อ (5 คะแนน) 2) แบบทดสอบแบปรนัยให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และทําเครื่องหมาย X ในกระดาษคําตอบช่อง ก ข ค ง ถ้าต้องการเปลี่ยนคําตอบให้ทําเครื่องหมาย X ที่คําตอบเดิมแล้ว ทําเครื่องหมาย X ในช่องคําตอบที่เลือกใหม่ แบบอัตนัยให้นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบที่ถูกต้องอย่าง ละเอียด 3. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆลงในแบบทดสอบนี้ 4. เมือทําข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบส่งคืนกรรมการคุม สอบ 5. หากกรรมการคุมสอบ ตรวจพบว่านักเรียนผู้ใดทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด หรือ เจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคําตอบข้อสอบรายวิชาที่กําลังสอบ เป็นความ ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงของนักเรียน และพิจารณาโทษให้สอบตกในการทดสอบครั้งนี้ทันที ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวชี้วัด 1. สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลาย เซลล์ ( 2 คะแนน : ข้อ 1 – 4 ) 2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสําคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (2 คะแนน: ข้อ 5- 8 ) 3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์(1 คะแนน :ข้อ 9-10) 4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซีส (1 คะแนน : ข้อ 11 - 12) 5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จําเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและอธิบายว่า แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ํา เป็นปัจจัยที่จําเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (1 คะแนน : ข้อ 13 - 14) 6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (1 คะแนน : ข้อ 15 – 16 ) 7. อธิบายความสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน : ข้อ 17 - 20) 8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวกับการลําเลียงน้ําของพืช (1 คะแนน : ข้อ 21 – 22 ) 9. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลําเลียงน้ําและอาหารของพืช (2 คะแนน : ข้อ 23 - 26) 10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช (1 คะแนน : ข้อ 27 – 28 ) 11. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ (2 คะแนน: ข้อ 29 – 32 ) 12. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ํา และการสัมผัส ( 2 คะแนน : ข้อ 33 – 36 ) 13. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่ม ผลผลิตของพืชและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (2 คะแนน : ข้อ 37 – 40 ) …………………………….. ผู้ออกข้อสอบ …………………………….. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ …………………………….. งานวัดผล
  2. 2. ตอนที 1 เลือกข้อทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว 1. สิ งมีชีวตชนิดใด มีเซลล์ของสิ งมีชีวตเซลล์เดียว ิ ิ ก. พืช ข. สัตว์ ค. มนุษย์ ง. อะมีบา 2. เซลล์หลายเซลล์ทีมีรูปร่ างเหมือนกันและทําหน้าทีอย่างเดียวกันรวมกลุ่มกันเป็ น.... ก. เซลล์ ข. เนือเยือ ค. อวัยวะ ง. ระบบอวัยวะ 3. ข้อใดอธิ บายคําจํากัดความของ “ เนือเยือ ” ได้ถูกต้องทีสุ ด ก. เซลล์ทีไม่มีการเปลียนแปลงรู ปร่ า ข. เซลล์ทีเปลียนแปลงรู ปร่ างไปตามสัตว์ ่ ค. เซลล์ทีไม่มีนิวเคลียสอยูภายใน ง. เซลล์หลาย ๆ เซลล์ทีมารวมกลุ่มกัน 4. สิ งใดเป็ นเกณฑ์การจําแนกสิ งมีชีวตเซลล์เดียวกับสิ งมีชีวตหลายเซลล์ ิ ิ ก จํานวนเซลล์ ข ขนาดของเซลล์ ค. รู ปร่ างของเซลล์ ง. ส่ วนประกอบของเซลล์ 5. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเซลล์เป็ นหน่วยพืนฐานของสิ งมีชีวต ิ ก. เพราะเป็ นหน่วยโครงสร้างทีใหญ่ทีสุ ดของสิ งมีชีวตทุกชนิด ิ ข. เนือเยือของสิ งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ ค. สิ งมีชีวต 1 ชนิดมี 1 เซลล์ ิ ง. เป็ นสิ งแรกทีศึกษาพบ 6. หน่วยทีเล็กทีสุ ดทีทําหน้าทีในการดํารงชี วตอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ิ ก. เม็ดคลอโรพลาสต์ ข. โมเลกุลของโปรตีน ค. เซลล์ ง. นิวเคลียส ั 7. “ผนังเซลล์ ” มีความสัมพันธ์กบสิ งใดมากทีสุ ด ก.ไขมัน ข.กลูโคส ค.โปรตีน ง.เซลลูโลส 8. โครงสร้างใดทีพบในเซลล์พืช แต่ ไม่ พบในเซลล์สัตว์ ั ก. เยือหุ มเซลล์กบไซโทพลาซึ ม ้ ข. ไซโทพลาซึ มกับนิวเคลียส ั ค. คลอโรพลาสต์กบพนังเซลล์ ง. นิวเคลียสกับไมโทคอนเดรี ย 9. ข้อใดคืออวัยวะทีพืชใช้ในการคายนําออกจากเซลล์ ก. ปากใบ ข. ราก ค. คลอโรพลาสต์ ง. นิวเคลียส ่ 10. โครงสร้างใดทีช่วยให้เซลล์พืชมีความแข็งแรงและคงรู ปร่ างอยูได้ ก. เยือหุ มเซลล์ ข. ผนังเซลล์ ค. แคโรทีนอยด์ ง. เซลลูโลส ้ 11. การแพร่ ของสารข้อใดถูกต้อง ก. การแพร่ คือการเคลือนทีของสารจากบริ เวณทีมีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริ เวณทีมี ความเข้มข้นของสารน้อย ข. ถ้าอุณหภูมิลดลง การแพร่ จะเกิดอย่างรวดเร็ ว ค. สารทีมีอนุภาคเล็กจะแพร่ ได้ชากว่าสารทีมีอนุภาคใหญ่ ้ ง. อนุภาคไม่เกียวข้องกับการแพร่ ของสาร 12. ถ้านําถุงกระดาษแก้วใสบรรจุสารละลายคอปเปอร์ ซนเฟตเข้มข้น 10% จุ่มลงในบิกเกอร์ ทีมี ั สารละลายคอปเปอร์ ซนเฟตเข้มข้น 20% ทิศทางการแพร่ ของ คอปเปอร์ ซนเฟตจะเป็ นอย่างไร ั ั ก. สารละลายแพร่ จากบิกเกอร์ เข้าสู่ กระดาษแก้ว ข. นําจะแพร่ จากบิกเกอร์ เข้าสู่ กระดาษแก้ว ค. สารละลายจะแพร่ ออกจากกระดาษแก้ว ง. สารละลายไม่มีการเคลือนที
  3. 3. 13. ปั จจัยภายนอกทีทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืชมีอะไรบ้าง ้ ก. คาร์ บอนไดออกไซด์ แสงแดด ข. แสงแดด คลอโรฟิ ลล์ ค. นํา คลอโรฟิ ลล์ ง. คาร์ บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิ ลล์ 14. ปั จจัยภายในทีทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืชมีอะไรบ้าง ้ ก. แสงแดด ข. ออกซิ เจน ค. คลอโรฟิ ลล์ ง. แวคิวโอล แสง 15. นํา + ------------- -- นําตาล + A + นํา จากสมการ A คืออะไร คลอโรฟี ลล์ ก. กลูโคส ข. ออกซิ เจน ค. คาร์ บอนไดออกไซด์ ง. คลอโรพลาสต์ 16. ข้อใดสรุ ปเกียวกับการหมุนเวียนแก๊สในกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืชได้ถูกต้อง ้ ก. มีการคายแก๊สออกซิ เจนเพียงอย่างเดียว ข. มีการคายแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว ค. มีการดูดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และคายแก๊สออกซิ เจน ง. มีการดูดแก๊สออกซิ เจนและคายแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ 17. ผลิตภัณฑ์ทีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงคือข้อใด ้ ก. นําตาล แป้ ง นํา ข. นําตาล แก๊สออกซิ เจน นํา ค. แป้ ง นําตาล คลอโรฟี ลล์ นํา ง. นําตาล แก๊สออกซิ เจน คลอโรฟี ลล์ ั 18. กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงมีความสัมพันธ์กบข้อใดมากทีสุ ด ้ ก. ปริ มาณแร่ ธาตุอาหารทีจําเป็ นในพืนดิน ข. ปริ มาณอาหารทีจําเป็ นต่อสิ งมีชีวตทุกชนิด ิ ่ ค. จํานวนพืชและสัตว์ทีอาศัยอยูในบริ เวณต่าง ๆ ง. การหมุนเวียนของแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และออกซิ เจน 19. การทดสอบหาแป้ งในใบไม้ชนิดต่างๆ เป็ นการทดสอบทีเกียวข้องกับเรื องใดมากทีสุ ด ก. แสงจําเป็ นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืช ้ ข. ผลทีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืชคือแป้ ง ้ ค. คลอโรฟิ ลล์มีความจําเป็ นต่อการสร้างอาหารของพืช ง. คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นปั จจัยสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืช ้ 20. ข้อใดเรี ยงลําดับขันตอนการตรวจสอบหาแป้ งในใบชบาด่างได้ถูกต้อง 1. แช่ ใบชบาด่ างในนําเย็น 2. ต้ มใบในแอลกอฮอล์ 3. ต้ มใบในนําเดื อด 4. เติมสารละลายไอโอดีนลงบนใบ ก. 1 → 2 → 3 → 4 ข. 3 → 2 → 1 → 4 ค. 4 → 3 → 2 → 1 ง. 3 → 2 → 4 → 1 21. เนือเยือในข้อใดทีทําหน้าทีลําเลียงนําและเกลือแร่ จากรากไปยังส่ วนต่าง ๆ ของพืช ก. ไซเลม ข. โฟลเอม ค. แคมเบียม ง. เซลล์ทวไป ั
  4. 4. 22. ท่อลําเลียงนําในลําต้นพืชใบเลียงเดียวจะมีลกษณะอย่างไร ั ่ ั ก. เรี ยงกันอยูเ่ ป็ นวง ข. กระจัดกระจายอยูทวลําต้น ค. อยูเ่ ป็ นกลุ่มตรงกลางลําต้น ง. อยูเ่ ป็ นหย่อม ๆ ระหว่างเซลล์ 23. ขนรากดูดซึ มแร่ ธาตุเข้าสู่ เซลล์โดยวิธีการใด ก. การไหล ข. การแพร่ ค. การลําเลียง ง. การออสโมซิ ส 24. การลําเลียงนําของพืชส่ วนใหญ่ จะเกิดขึน ในช่วงเวลาใด ก. ตอนเช้า ข. ตอนกลางวัน ค. ตอนเย็น ง. ตอนกลางคืน 25. โครงสร้างทีพืชใช้ในการลําเลียงอาหารคืออะไร ก. ไซเลม ข. โฟลเอม ค. เนือไม้ ง. เปลือกไม้ 26. เมือผ่า เส้ นใบ ของพืชตามขวางจะสังเกตเห็นโครงสร้างใดภายใน ก. ท่อลําเลียงนํา ข. ท่อลําเลียงอาหาร ค. เซลล์ทีมีคลอกโรฟิ ลล์มาก ง. ทังท่อลําเลียงนําและท่อลําเลียงอาหาร 27. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องทีสุ ด ก. ดอกสมบูรณ์เพศเป็ นดอกครบส่ วน ข. ดอกไม่ครบส่ วนเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ค. ดอกครบส่ วนเป็ นดอกสมบูรณ์เพศด้วย ง. ดอกไม่สมบูรณ์เพศเป็ นดอกครบส่ วนเสมอ 28. ดอกไม้ขอใดเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ้ ก. ตําลึง ข. กุหลาบ ค. ข้าวโพด ง. ฟักทอง 29. การถ่ายละอองเรณู หมายถึงข้อใด ก. การทีละอองเรณู ปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ข. การทีละอองเรณูผสมกับไข่อ่อน ค. การทีละอองเรณู งอกหลอดแทงลงไปตามก้านเกสรตัวเมีย ง. การทีอับละอองเรณูเข้าผสมกับรังไข่ 30. ข้อใดเป็ นวิธีการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ ก. การตอน ข. การติดตา ค. การทาบกิง ง. การผสมเกสร 31. การปฏิสนธิ ของพืชเกิดขึนเมือใด ก. สเปิ ร์ มเซลล์ผสมกับไข่ ข. ละอองเรณูตกบนยอกเกสรตัวเมีย ค. กลีบดอกไม้เริ มบาน ง. เมล็ดเริ มงอกเป็ นต้นใหม่ 32. ส่ วนใดของดอกทีเจริ ญไปเป็ นผลหลังจากปฏิสนธิ แล้ว ก. รังไข่ ข. ไข่อ่อน ค. ฐานรองดอก ง. ออวุล 33. การหุ บของใบไมยราบเป็ นผลเนืองมาจากสิ งเร้าชนิดใด ก. นํา ข. แสง ค. การสัมผัส ง. อุณหภูมิ 34. การหันตามแสงแดดของดอกทานตะวันเป็ นผลเนื องมาจากสิ งเร้าชนิดใด ก. นํา ข. แสง ค. การสัมผัส ง. อุณหภูมิ ั 35. การเคลือนไหวแบบใด ไม่ สัมพันธ์กบทิศทางของสิ งเร้า ก. การหุ บและบานของดอกไม้ ข. การหันหน้าเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน ค. การเจริ ญของยอดพืชเข้าหาแสง ง. การเจริ ญของรากพืชเข้าหานํา
  5. 5. 36. การเคลือนไหวของเซลล์คุมเป็ นการตอบสนองเนื องจากสิ งใด ก. เนืองจากการสัมผัส ข. เนืองจากความเต่ง ค. เนืองจากการสังเคราะห์ดวยแสง ้ ง. เนืองจากอุณหภูมิ 37. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของพืชทีได้รับการดัดแปลงพันธุ์ ก. ช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมดุล ข. สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี ค. สามารถสร้างสารพิเศษบางชนิดได้มากขึน ง. ให้ผลผลิตมากขึน 38. ในการปลูกพืชไร้ดิน ต้นพืชจะได้รับแร่ ธาตุต่างๆ จากแหล่งใด ่ ก. สารอาหารต่างๆ ทีละลายอยูในนําตามธรรมชาติ ข. จากอากาศรอบข้าง ค. จากกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง ้ ่ ง. จากแร่ ธาตุต่างๆ ทีละลายอยูในนํา เนืองจากมนุษย์ใส่ เพิมลงไป 39. เพราะเหตุใดพืช GMOs และผลิตภัณฑ์จากพืช GMOs จึงมักถูกต่อต้านโดยองค์การต่างๆ ก. เพราะพืช GMOs ไม่สามารถทําได้จริ ง ข. เพราะยังไม่ทราบแน่ชด ว่าจะมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพและต่อสิ งแวดล้อมอย่างไร ั ค. เพราะการปลูกพืช GMOs จะทําให้ดินเสื อมสลาย ง. เพราะพืช GMOs มีรสชาติแย่กว่าพืชปกติ 40. การตัดแต่งจีน (Gene) สําหรับพืชบางชนิ ดเพือเพิมผลผลิตของพืชนัน ฝ่ ายทีต่อต้านการดําเนิ นงาน ลักษณะดังกล่าวนี มีขอห่วงใยในเรื องใดมากทีสุ ด ้ ก. การกลายพันธุ์ของพืช ข. วัฏจักรการเจริ ญเติบโต ค. ผลข้างเคียงต่อผูบริ โภค ้ ง. การขยายพันธุ์เพือเพิมผลผลิต ตอนที 2 แบบอัตนัย จํานวน 10 ข้อ 1. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเซลล์เป็ นหน่วยพืนฐานของสิ งมีชีวิต ่ 2. เพราะเหตุใด เมือพืชตายลง เซลล์พืชจึงมีลกษณะคงรู ปอยูได้ แต่เซลล์สัตว์จะสลายไป ั 3. นักเรี ยนคิดว่าเยือหุ มเซลล์มีคุณสมบัติอย่างไร จงอธิ บาย ้ 4. การสังเคราะห์ดวยแสงของพืชจะเกิดขึนในช่วงเวลาใด จงให้เหตุผลประกอบ ้ 5. การดูดแร่ ธาตุจากดินเข้าสู่ รากพืชมีความแตกต่างจากการดูดนําเข้าสู่ รากพืชอย่างไร จงอธิ บาย พอเข้าใจ 6. เพราะเหตุใด ถ้าใส่ ปุ๋ยในดินมากเกินไป จะทําให้ตนพืชเหี ยวได้ ้ 7. ให้บอกความแตกต่างระหว่างพืชทีมีดอกสมบูรณ์เพศกับพืชทีมีดอกไม่สมบูรณ์เพศ มาพอ เข้าใจ 8. ให้นกเรี ยนเสนอแนวคิดเกียวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการปลูกพืช เพือให้พืชทีปลูกมีการ ั เจริ ญเติบโตทีสุ ด 9. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศทีนิยมคือวิธีใด และเพราะเหตุใด 10. นักเรี ยนคิดว่าการขยายพันธุ์พืชวิธีใดได้จานวนต้นพืชมากทีสุ ด จงอธิ บายและบอกเหตุผล ํ ประกอบ
  6. 6. ชื่อ –สกุล ...............................................................ชั้น ม.1/…………เลขที่ ........... ตอนที่ 1 เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จํานวน 10 ข้อ 1. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. เพราะเหตุใด เมื่อพืชตายลง เซลล์พืชจึงมีลักษณะคงรูปอยู่ได้ แต่เซลล์สัตว์จะสลายไป……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. นักเรียนคิดว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติอย่างไร จงอธิบาย……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด จงให้เหตุผลประกอบ…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5. การดูดแร่ธาตุจากดินเข้าสู่รากพืชมีความแตกต่างจากการดูดน้ําเข้าสู่รากพืชอย่างไร จงอธิบาย พอเข้าใจ…………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6. เพราะเหตุใด ถ้าใส่ปุ๋ยในดินมากเกินไป จะทําให้ต้นพืชเหี่ยวได้……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7. ให้บอกความแตกต่างระหว่างพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศกับพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์เพศ มาพอเข้าใจ… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8. ให้นักเรียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการปลูกพืช เพื่อให้พืชที่ปลูกมีการ เจริญเติบโตที่สุด……………………………………………………………………………………………………………….. 9. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศที่นิยมคือวิธีใด และเพราะเหตุใด…………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10. นักเรียนคิดว่าการขยายพันธุ์พืชวิธีใดได้จํานวนต้นพืชมากที่สุด จงอธิบายและบอกเหตุผล ประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

×