แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทย์ 1 ม.1 ปี 56

67,807 views

Published on

Published in: Education

แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ วิทย์ 1 ม.1 ปี 56

 1. 1. 67ว21101วิชา วิทยาศาสตร์ชั้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 11. จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 15 หน่วยกิต2. หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียน - แบบเรียน วิทยาศาสตร์ 1 ผู้แต่ง สสวท. สำนักพิมพ์ องค์การค้า สกสค.3. ผู้เขียนคู่มือครู ชื่อ นายสัญญลักษณ์ โสณายะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08-9254-3830
 2. 2. 68มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 3 ชั่วโมงสาระที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรมาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ตัวชี้วัด 1. ว 8.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9สาระที่ 2 สารรอบตัวมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. ว 3.1 ม.1/1 ม.1/2 2. ว 3.2 ม.1/1 ม.1/2สาระที่ 3 สารละลายมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิดละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. ว 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3สาระที่ 4 สารละลายกรดและเบสมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. ว 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
 3. 3. 69หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดเวลา(ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนน1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ว8.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/8ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหาสามารถอธิบายภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนั้น15 152 สารรอบตัว ว3.1ม.1/1ว3.2ม.1/2,ม.1/3เข้าใจสมบัติของสารแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเปลี่ยนสถานะการเกิดปฏิกิริยาและนำไปใช้15 15สอบกลางภาค 203 สารละลาย ว3.2ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์13 154 สารละลายกรดและเบส ว3.1ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและนำไปใช้ประโยชน์17 15สอบปลายภาค 20รวมตลอดภาคเรียน 100โครงสร้างรายวิชารายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง
 4. 4. 70กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 3 ชั่วโมงครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวนชั่วโมงเรื่องที่สอน ผลการเรียนรู้ข้อที่สิ่งที่ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม(ครู/นักเรียน)1 18พ.ค.5409.30-11.30น.2 แนะนำการเรียนรู้/วิทยาศาสตร์คืออะไรกระบวนการของวิทยาศาสตร์ว8.1ม.1/1, ม.1/2,ม.1/8กิจกรรม1.12 19พ.ค.5409.30-10.30น.1 กระบวนการของวิทยาศาสตร์ ว8.1ม.1/2, ม.1/3อุปกรณ์ทดลองกิจกรรมที่1.2และ1.33 25พ.ค.5409.30-11.30น.2 กระบวนการของวิทยาศาสตร์/ ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ว8.1ม.1/2, ม.1/3อุปกรณ์ทดลองกิจกรรมที่1.44 26พ.ค.5409.30-10.30น.1 ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ ว8.1ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4อุปกรณ์ทดลองกิจกรรมที่1.5และ1.65 1มิ.ย.5409.30-11.30น.2 ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยวิทยาศาสตร์ว8.1ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5อุปกรณ์ทดลองกิจกรรมเสริมร้อนเย็น6 2มิ.ย.5409.30-10.30น.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยวิทยาศาสตร์(การเปลี่ยนอุณหภูมิโดยใช้สูตร)ว8.1ม.1/3,ม.1/4,ม.1/57 8มิ.ย.5409.30-11.30น.2 วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเครื่องมืออุปกรณ์เปลี่ยนไปว8.1ม.1/4,ม.1/5อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม1.7ลอย-จม8 9มิ.ย.5409.30-10.30น.1 การหาความหนาแน่นจากกิจกรรมลอย-จม ว8.1ม.1/1,ม.1/89 15มิ.ย.5409.30-11.30น.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว8.1ม.1/1,ม.1/810 16มิ.ย.5409.30-10.30น.1 แบบฝึกหัดท้ายบท ว8.1ม.1/1,ม.1/811 22มิ.ย.5409.30-11.30น.2 สถานะของสาร ว3.2ม.1/3 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม2.112 23มิ.ย.5409.30-10.30น.1 สถานะของสาร ว3.2ม.1/2
 5. 5. 71ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวนชั่วโมงเรื่องที่สอน ผลการเรียนรู้ข้อที่สิ่งที่ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม(ครู/นักเรียน)13 29มิ.ย.5409.30-11.30น.2 ความร้อน ว3.2ม.1/2 14 30มิ.ย.5409.30-10.30น.1 ความร้อน ว3.2ม.1/2 15 6ก.ค.5409.30-11.30น.2 อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ ว3.2ม.1/2 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม2.216 7ก.ค.5409.30-10.30น.1 อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ ว3.2ม.1/2 17 13ก.ค.5409.30-11.30น.2 การถ่ายโอนความร้อน(การพาความร้อน)การถ่ายโอนความร้อน(การนำความร้อน)ว3.2ม.1/2 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม2.3และ2.418 14ก.ค.5409.30-10.30น.1 การดูดซับความร้อนที่ผิวมีสีต่างกัน ว3.2ม.1/1 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม2.519 20ก.ค.5409.30-11.30น.2 การจัดกลุ่มสารตามลักษณะและขนาดของอนุภาคว3.2ม.1/1 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม2.620 21ก.ค.5409.30-10.30น.1 แบบฝึกหัดท้ายบท ว3.1ม.1/1ว3.2ม.1/2,ม.1/321 27ก.ค.5409.30-11.30น.2 องค์ประกอบของสารละลายการละลายของสารในตัวทำละลายว3.2ม.1/2 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม3.1และ3.222 28ก.ค.5409.30-10.30น.1 การละลายของสารในตัวทำละลาย ว3.2ม.1/2 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม3.2ตอน223 3ส.ค.5409.30-11.30น.2 ตัวละลายเป็นของแข็งตัวทำละลายเป็นของเหลวว3.2ม.1/2 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม3.324 4ส.ค.5409.30-10.30น.1 ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ว3.2ม.1/3 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม3.4กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง
 6. 6. 72ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวนชั่วโมงเรื่องที่สอน ผลการเรียนรู้ข้อที่สิ่งที่ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม(ครู/นักเรียน)25 10ส.ค.5409.30-11.30น.2 ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ว3.2ม.1/3 26 11ส.ค.5409.30-10.30น.1 พลังงานกับการละลายของสารการละลายของสารบางชนิดว3.2ม.1/2 27 17ส.ค.5409.30-11.30น.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย ว3.2ม.1/3 28 18ส.ค.5409.30-10.30น.1 คำถามท้ายบท ว3.2ม.1/2,ม.1/329 24ส.ค.5409.30-11.30น.2 การทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารสมบัติบางประการของกรดและเบสว3.1ม.1/3 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.1และ4.230 25ส.ค.5409.30-10.30น.1 สมบัติบางประการของกรดและเบส ว3.1ม.1/3 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.2ตอน231 31ส.ค.5409.30-11.30น.2 อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบส ว3.1ม.1/4 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.332 1ก.ย.5409.30-10.30น.1 pHของสารละลายกรดและเบส ว3.1ม.1/4 33 7ก.ย.5409.30-11.30น.2 pHของสารละลายกรดและเบสปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบสว3.1ม.1/4 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.434 8ก.ย.5409.30-10.30น.1 ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส ว3.1ม.1/4 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.435 14ก.ย.5409.30-11.30น.2 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน(ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร)ว3.1ม.1/4 อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.536 15ก.ย.5409.30-10.30น.1 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน(ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร)ว3.1ม.1/4 กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง
 7. 7. 73ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวนชั่วโมงเรื่องที่สอน ผลการเรียนรู้ข้อที่สิ่งที่ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม(ครู/นักเรียน)37 21ก.ย.5409.30-11.30น.2 สารทำความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย อุปกรณ์ทดลองกิจกรรม4.638 22ก.ย.5409.30-10.30น.1 แบบฝึกหัดท้ายบท 39 28ก.ย.5409.30-11.30น.2 ทบทวน 36 29ก.ย.5409.30-10.30น.1 ทบทวน กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง
 8. 8. 74ผังมโนทัศน์รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์วิทยาศาสตร์1เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์- ลักษณะสำคัญทางวิทยาศาสตร์- เครื่องมือและอุปกรณ์- เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเครื่องมือและอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไรสารรอบตัว- สถานะของสาร - ความร้อน- สารละลาย - สารละลายกรดและเบสสารละลาย- การละลายของสารในตัวทำละลาย - ความเข้มข้นของสารละลาย- พลังงานกับการละลายของสารสารละลายกรดและเบส- สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส - การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย- pH ของสารละลายกรดและเบส
 9. 9. 75หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ผู้สอน นายสัญญลักษณ์ โสณายะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร เวลา 3 ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดสาระที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรมาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงนั้นๆตัวชี้วัด 1. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ สร้างสมมติฐาน เลือกเทคนิคสำรวจตรวจสอบ 2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง สร้างคำถาม บันทึกและอธิบายผลการสังเกต เขียนรายงานโครงงาน2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการค้นคว้าความรู้โดยการทำงานเป็นระบบอย่างมีขั้นตอน การสังเกตสมมติฐาน การเก็บข้อมูล การสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง การฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้ตระหนักความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์3. สาระการเรียนรู้การทำกิจกรรมเพื่อค้นหาความรู้โดยการทำงานเป็นระบบอย่างมีขั้นตอน การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การเก็บข้อมูลสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง การฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเครื่องมือเปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และถูกนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์หรือทำลายเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น นักเรียนควรมีศีลธรรมเป็นตัวกำกับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์และเพื่อโลกที่สวยงามต่อไป4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการคิด3. ความสามารถในการแก้ปัญหา4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 10. 10. 765. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มีวินัย3. มีจิตสาธารณะ6. ชิ้นงาน/ภาระงาน1. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ - ไข่เก่า ไข่ใหม่ - ใบพัดมหัศจรรย์ - ไข่จมไข่ลอย - ร้อนหรือเย็น2. สมุดบันทึกการเรียนตามสภาพจริง และการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต7. การวัดและประเมินผล1. คะแนนจากการสอบเก็บคะแนนในบทเรียน2. คะแนนจากการบันทึกสมุดการเรียนตามสภาพจริง3. คะแนนจากการค้นคว้าระหว่างเรียน8. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. การนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แผนภาพ คำถามต่างๆ กราฟ รูปภาพหรือการทบทวนในบทเรียนที่ผ่านมาโดยอภิปรายระหว่างนักเรียนกับครู 2. การทดลองไข่เก่าไข่ใหม่ การทดลองไข่ตั้งไข่นอน การทดลองใบพัดมหัศจรรย์ การทดลองร้อนหรือเย็น 3. บันทึกผลการทดลองและอภิปรายผล 4. สรุปผลการทดลอง9. สื่อการเรียนรู้1. แผนภาพ จันทรุปราคา-สุริยุปราคา ปรากฏการณ์ดาวตก สิ่งที่เห็นด้วยตา2. แผนภูมิรูปแท่งจำนวนนักเรียน ม.13. อุปกรณ์การทดลอง ไข่เก่า ไข่ใหม่ ใบพัดมหัศจรรย์ ไข่จม-ไข่ลอย กิจกรรมร้อนหรือเย็น4. สื่อ Computer Program Power Point
 11. 11. 7710. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานประเด็นการประเมินระดับคุณภาพ4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)สมุดบันทึกการเรียนตามสภาพจริงบันทึกเรียบร้อยวาดภาพระบายสีทุกกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยวาดระบายสีภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยพอใช้ ไม่วาดภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกไม่เรียบร้อย ไม่วาดภาพขาดเกินครึ่ง ไม่มีภาพเลยนำอุปกรณ์มาร่วมการทำกิจกรรม4 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1 กิจกรรม
 12. 12. 78หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ผู้สอน นายสัญญลักษณ์ โสณายะหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารรอบตัว เวลา 3 ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดสาระที่ 2 สารรอบตัวมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. ทดลองจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 2. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 3. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสารเมื่อการเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดการจำแนกสารใช้สมบัติทางกายภาพของสาร เช่น เนื้อสาร ขนาดอนุภาค สีรูปร่าง ความแข็ง ความหนาแน่นจุดเดือด จุดหลอมเหลว การจัดเรียงระยะห่าง ระหว่างอนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวเป็นเกณฑ์ ในการจำแนกการเปลี่ยนสถานะและการถ่ายโอนพลังงานของสารมวลสารจะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแต่สมบัติทางกายภาพ3. สาระการเรียนรู้เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์จำแนกสารได้เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม ซึ่งสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน เมื่อใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์จำแนกสารเป็นสารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย ซึ่งสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน สี รูปร่าง ขนาด ความแข็ง ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็นสมบัติทางกายภาพของสาร สารในสถานะต่างๆ มีลักษณะการจัดเรียงอนุภาค ระยะห่างระหว่างอนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคแตกต่างกัน เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย มวลของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีการถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม
 13. 13. 794. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการคิด3. ความสามารถในการแก้ปัญหา4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มีวินัย3. มีจิตสาธารณะ6. ชิ้นงาน/ภาระงาน1. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ - ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ - ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร - อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ - การพาความร้อน - การนำความร้อน - การดูดซับความร้อนของวัตถุที่มีสีต่างกัน - การตรวจสอบขนาดของเนื้อสาร2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ตามสภาพจริงการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 7 กิจกรรม และการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต7. การวัดและประเมินผล1. คะแนนจากการสอบเก็บคะแนนในบทเรียน2. คะแนนจากการบันทึกสมุดการเรียนตามสภาพจริง3. คะแนนจากการค้นคว้าระหว่างเรียน8. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. การนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แผนภาพ คำถามต่างๆ กราฟ รูปภาพหรือการทบทวนคำถามในบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกับสื่อรูปแบบ Power Point โดยอภิปรายระหว่างนักเรียนกับครู 2. การทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ - ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ - ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร - อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ - การพาความร้อน
 14. 14. 80 - การนำความร้อน - การดูดซับความร้อนของวัตถุที่มีสีต่างกัน - การตรวจสอบขนาดของเนื้อสาร ตามคู่มือการสอนของ สสวท. 3. บันทึกผลการทดลองและอภิปรายผลโดยใช้สื่อรูปแบบ Power Point 4. สรุปผลการทดลองโดยใช้สื่อรูปแบบ Power Point ร่วมอภิปราย9. สื่อการเรียนรู้ 1. แผนภาพ งานเทศกาลสงกรานต์ ภาพจำลองและการเปรียบเทียบอนุภาคของของแข็ง ภาพแบบจำลองและการเปรียบเทียบอนุภาคของของเหลว ภาพจำลองและการเปรียบเทียบอนุภาคของของแก๊ส ภาพโคมลอยภาพเรือเดินสมุทร ภาพเทอร์มอมิเตอร์แบบต่างๆ ภาพรอยต่อของสะพานจะมีช่องว่างเพื่อขยายตัว ภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง เมื่อได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 20 ํC ได้รับความร้อนจนเดือดภาพความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสาร ภาพห้องทำงานที่ติดเครื่องปรับอากาศ ภาพตรวจสอบขนาดอนุภาคของสาร ภาพปรากฏการณ์ทินดอลล์ ภาพคอลลอยด์บางชนิด (ครีมสลัด) 2. ตารางความหนาแน่นของสาร ตารางการเปรียบเทียบสเกลเทอร์มอมิเตอร์ตามหน่วยอุณหภูมิ ตารางจุดหลอมเหลวและจุดเดือด 3. อุปกรณ์ การทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ - ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ - ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร - อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ - การพาความร้อน - การนำความร้อน - การดูดซับความร้อนของวัตถุที่มีสีต่างกัน - การตรวจสอบขนาดของเนื้อสาร ตามคู่มือการสอนของ สสวท. 4. สื่อคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point10. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานประเด็นการประเมินระดับคุณภาพ4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)สมุดบันทึกการเรียนตามสภาพจริงบันทึกเรียบร้อยวาดภาพระบายสีทุกกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยวาดระบายสีภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยพอใช้ ไม่วาดภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกไม่เรียบร้อย ไม่วาดภาพขาดเกินครึ่ง ไม่มีภาพเลยนำอุปกรณ์มาร่วมการทำกิจกรรม7 กิจกรรม 5 กิจกรรม 3 กิจกรรม น้อยกว่า 3 กิจกรรม
 15. 15. 81หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ผู้สอน นายสัญญลักษณ์ โสณายะหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารละลาย เวลา 3 ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดสสาระที่ 3 สารละลายมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ 2. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย 3. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสารละลาย2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด - สารละลายประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลาย ในชีวิตประจำวัน ได้มีการนำความร้อนเรื่องสารละลายไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย์ และด้านอื่นๆ - เมื่อสารเกิดละลาย มวลของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีการถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม - อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสาร มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร3. สาระการเรียนรู้ - สารละลายประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลาย สารละลายที่ระบุความเข้มข้นเป็นร้อยละหมายถึงสารละลายที่มีอัตราส่วนของปริมาณตัวละลาย ในชีวิตประจำวัน ได้มีการนำความร้อนเรื่องสารละลายไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย์ และด้านอื่นๆ - เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย มวลของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีการถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม - อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสาร มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร
 16. 16. 824. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการคิด3. ความสามารถในการแก้ปัญหา4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มีวินัย3. มีจิตสาธารณะ6. ชิ้นงาน/ภาระงาน1. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ - องค์ประกอบของสารประกอบ - การละลายของสาร - การเตรียมสารละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลว - การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว - การละลายของสารบางชนิด2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ตามสภาพจริงการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม และการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต7. การวัดและประเมินผล1. คะแนนจากการสอบเก็บคะแนนในบทเรียน2. คะแนนจากการบันทึกสมุดการเรียนตามสภาพจริง3. คะแนนจากการค้นคว้าระหว่างเรียน8. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. การนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แผนภาพ คำถามต่างๆ กราฟ รูปภาพหรือการทบทวนคำถามในบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกับสื่อรูปแบบ Power Point โดยอภิปรายระหว่างนักเรียนกับครู 2. การทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ - องค์ประกอบของสารประกอบ - การละลายของสาร - การเตรียมสารละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลว - การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว - การละลายของสารบางชนิด
 17. 17. 83 3. บันทึกผลการทดลองและอภิปรายผลโดยใช้สื่อรูปแบบ Power Point 4. สรุปผลการทดลองโดยใช้สื่อรูปแบบ Power Point ร่วมอภิปรายประกอบรายการ9. สื่อการเรียนรู้ 1. แผนภาพ น้ำอัดลม ภาพเชลแล็กและเฟอร์นิเจอร์ที่ทาเชลแล็ก ภาพสารละลายเจือจางและสารละลายเข้มข้น ภาพเหรียญที่ระลึกแต่ละแบบมีส่วนผสมของโลหะแตกต่างกัน ภาพการใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย การปลูกพืชด้วยสารละลาย ใช้ทินเนอร์ละลายสารเพื่อใช้สำหรับทาเฟอร์นิเจอร์ น้ำเกลือสำหรับคนไข้ ภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานขณะเกิดการละลายประเภทคายความร้อน ภาพการแยกตัวของสารจากสารละลาย เมื่ออุณหภูมิลดลง ภาพน้ำอัดลม ภาพน้ำอัดลมเขย่าขวดก่อนขณะเริ่มเปิดฝาขวด ภาพลักษณะของผลึก 2. ตารางการละลายของสาร 3. อุปกรณ์ การทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ - องค์ประกอบของสารประกอบ - การละลายของสาร - การเตรียมสารละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลว - การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว - การละลายของสารบางชนิด 4. สื่อคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point10. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานประเด็นการประเมินระดับคุณภาพ4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)สมุดบันทึกการเรียนตามสภาพจริงบันทึกเรียบร้อยวาดภาพระบายสีทุกกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยวาดระบายสีภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยพอใช้ ไม่วาดภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกไม่เรียบร้อย ไม่วาดภาพขาดเกินครึ่ง ไม่มีภาพเลยนำอุปกรณ์มาร่วมการทำกิจกรรม5 กิจกรรม 4 กิจกรรม 3 กิจกรรม น้อยกว่า 3 กิจกรรม
 18. 18. 84หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ผู้สอน นายสัญญลักษณ์ โสณายะหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารละลายกรดและเบส เวลา 3 ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดสาระที่ 4 สารละลายกรดและเบสมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด 1. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 2. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถทดสอบได้ด้วยกระดาษมัส หรือกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์3. สาระการเรียนรู้ - สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายอาจจะมีสมบัติเป็นกรด กลาง หรือ เบส ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัส หรือกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ - ความเป็นกรดและเบสของสารละลายระบุค่า pH ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือวัดค่า pH หรือ ยูนิเวอร์ซัล-อินดิเคเตอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการคิด3. ความสามารถในการแก้ปัญหา4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 19. 19. 855. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มีวินัย3. มีจิตสาธารณะ6. ชิ้นงาน/ภาระงาน1. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ - ทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน - สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส - อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย - ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส - ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร - สารทำความสะอาดร่างกาย2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ตามสภาพจริงการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม และการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต7. การวัดและประเมินผล1. คะแนนจากการสอบเก็บคะแนนในบทเรียน2. คะแนนจากการบันทึกสมุดการเรียนตามสภาพจริง3. คะแนนจากการค้นคว้าระหว่างเรียน8. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. การนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้แผนภาพ คำถามต่างๆ กราฟ รูปภาพหรือการทบทวนคำถามในบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกับสื่อรูปแบบ Power Point โดยอภิปรายระหว่างนักเรียนกับครูตั้งแต่กิจกรรมที่ 1-6 2. ทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยทำการทดลอง - ทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน - สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส - อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย - ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส - ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร - สารทำความสะอาดร่างกาย 3. บันทึกผลการทดลองและอภิปรายผลโดยใช้สื่อรูปแบบ Power Point ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1-6 4. สรุปผลการทดลองโดยใช้สื่อรูปแบบ Power Point ร่วมอภิปรายประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
 20. 20. 869. สื่อการเรียนรู้ 1. แผนภาพ การออกกำลังกาย ภาพสารละลายกรดและเบส ภาพประติมากรรมที่ทำจากหินปูนหรือหินอ่อนเกิดการผุกร่อนจากฝนกรด ภาพลูกโป่งสวรรค์ ภาพกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ภาพเครื่องมือวัดค่าpH ภาพแสดงค่า pH ของสารตัวอย่างโดยใช้สารละลายยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ภาพกรดและเบสในชีวิตประจำวัน ภาพยาลดกรด ภาพตัวอย่างเครื่องหมายอันตรายแสดงความเป็นอันตรายของสารตามระบบสากลขององค์การสหประชาชาติ 2. ตารางการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บางชนิด 3. อุปกรณ์ การทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ - ทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน - สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส - อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย - ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส - ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร - สารทำความสะอาดร่างกาย 4. สื่อคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point10. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานประเด็นการประเมินระดับคุณภาพ4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)สมุดบันทึกการเรียนตามสภาพจริงบันทึกเรียบร้อยวาดภาพระบายสีทุกกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยวาดระบายสีภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกเรียบร้อยพอใช้ ไม่วาดภาพขาดเป็นบางกิจกรรมมีการบันทึกไม่เรียบร้อย ไม่วาดภาพขาดเกินครึ่ง ไม่มีภาพเลยนำอุปกรณ์มาร่วมการทำกิจกรรม6 กิจกรรม 4 กิจกรรม 3 กิจกรรม น้อยกว่า 3 กิจกรรม

×