SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                 1


              ·∫∫∑¥ Õ∫
              ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1
              «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å
             ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1
®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬«
 1.    “√ª√–°Õ∫¥â « ¬Õß§å ª √–°Õ∫¢π“¥  5.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â ”À√—∫µ√«® Õ∫
    ‡≈Á°∑’ˇ√’¬°«à“Õ–‰√            ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√
    1.  ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ           1. ·Õ≈µ‘¡‘‡µÕ√å

    2. µ—«∑”≈–≈“¬              2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å

    3.  “√                 3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å

    4. º≈÷°                 4. ‚«≈µå¡‘‡µÕ√å

 2.  ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√           6.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“߇§¡’¢ÕßπÈ”µ“≈∑√“¬
    1. πÈ”‚§≈π               ·¥ß
    2. Õ“°“»                1. ¡’√ À«“π

    3.  “√‡§¡’               2. ‡¡◊ËÕ‡º“‰À¡â®–„Àâæ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ

    4. §«“¡√âÕπ               3. ≈–≈“¬πÈ”‰¥â

 3.   ¡∫—µ‘¢Õß  “√‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ„¥       4. ‡ªìπº≈÷°„ 

    1. ∑”ß“π‰¥â            7.   π‘¡¢Õßµ–°—Ë«‡ªìπ ’ „¥
    2. ‡ª≈’ˬπ√Ÿª‰ª¡“‰¥â          1.  ’πÈ”µ“≈      2.  ’·¥ß

    3.  —¡º— ®—∫µâÕ߉¥â           3.  ’πÈ”‡ß‘π      4.  ’‡¢’¬«

    4. ‰¡à ≠À“¬
        Ÿ             8.   π‘¡¢Õß∑Õß·¥ß‡ªìπ ’ „¥
 4.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√     1.  ’·¥ß        2.  ’‡À≈◊Õß

    1. °“√ºÿ°√àÕπ              3.  ’øÑ“        4.  ’ â¡

    2. °“√‡°‘¥µ–°Õπ          9.   “√„π¢âÕ„¥≈ÿ°‰À¡â ‰¥â‡√Á«∑’Ë ÿ¥
    3. °“√≈–≈“¬πÈ”             1. °√–¥“…       2. πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß

    4. °“√‡°‘¥ π‘¡             3. ·°ä Àÿߵ⡠     4. πÈ”¡—π°ä“¥
2                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

10.   “√„π¢âÕ„¥‡¡◊Õ‡º“‰À¡â·≈â«®–„Àâæ≈—ßß“π
            Ë                16.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«
   §«“¡√âÕπ Ÿß                      1. ∑Õߧ” ¥‘π
   1. ∂à“π‰¡â ‚°ß°“ß
                               2. ‡°≈◊Õ·°ß  —ß°– ’
   2. ‰¢¡—π —µ«å
                               3. ‡À≈Á° ´’‡¡πµå
   3. øóπ‰¡â ‰ºà
                               4. πÈ” â¡ “¬™Ÿ ·°ß®◊¥
   4. ∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå
                            17.  ¢âÕ„¥¡’∑—Èß “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·≈– “√‡π◊ÈÕº ¡
11.  ‡¡◊ËÕ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑”ªØ‘°‘√‘¬“
                               1. °ã«¬‡µ’ά«√“¥Àπâ“ ·°ß â¡
   °—∫πÈ”®–∑”„À⇰‘¥ “√„π¢âÕ„¥
   1. °√¥‡°≈◊Õ        2. °√¥§“√å∫Õπ‘°       2. πÈ”®‘È¡‰°à ¢π¡∫—«≈Õ¬

   3. °√¥°”¡–∂—π       4. °√¥πÈ” â¡         3. πÈ”‡°≈◊Õ πÈ”µ“≈∑√“¬

12.  ·°ä „π¢âÕ„¥∑’˙૬¥—∫‰ø∑’Ë°”≈—ß≈ÿ°‰À¡â         4. πÈ”À«“π πÈ”æ√‘°°–ªî

   1. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π                 18.  ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’¬«°—∫ “√‡π◊Õº ¡‰¥â∂°µâÕß
                                       Ë        È     Ÿ
   2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π                    1. ≈— ° …≥–¢Õß “√‡π◊È Õ º ¡Õ“®®–¡Õß
   3. ·°ä ‰π‚µ√‡®π
                                ‡ÀÁπ‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°Á ‰¥â
   4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
                               2.  “√‡π◊ÈÕº ¡ª√–°Õ∫¥â«¬ “√ 2 ™π‘¥
13.   ¡∫— µ‘ „ ¥∑’Ë ∑”„Àâ   “√·µà ≈ –™π‘ ¥ ¡’ § «“¡
                                ‡∑à“π—Èπ
   ·µ°µà“ß°—π
                               3.  “√‡π◊È Õ º ¡·µà ≈ – à « π¡’   ¡∫— µ‘ · ≈–
   1. §«“¡Àπ“·πàπ

   2. §«“¡∂à«ß®”‡æ“–
                                Õߧåª√–°Õ∫∑’ˇÀ¡◊Õπ°—π
   3. §«“¡·¢Áß                      4. ≈—°…≥–¢Õß “√‡π◊ÈÕº ¡π—Èπ ‡π◊ÈÕ “√

   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                     ®–‰¡àº ¡°≈¡°≈◊π‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π
14.  °“√ºÿ°√àÕπ¢Õß‚≈À–‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥          19.  ‡√“ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â«à“ “√≈–≈“¬
   1. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°√¥                πÈ” ‡°≈◊ Õ ‡ªì π  “√‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «À√◊ Õ ‰¡à ‚¥¬
   2. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À–               °“√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥
   3. ‚≈À–¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¡“°¢÷Èπ
                               1. π” “√≈–≈“¬‰ª °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬
   4. ‚≈À–¡’ à«πº ¡¢Õß°”¡–∂—π
                               2. π” “√≈–≈“¬‰ªµâ¡„ÀâπÈ”√–‡À¬‰ª„Àâ
15.  À‘πßÕ°·≈–À‘π¬âÕ¬‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥
                                À¡¥
   1.  ¡∫—µ‘¢ÕßÀ‘πªŸπ∑’Ë “¡“√∂¬◊¥µ—«‰¥â
                               3. °√Õߥ⫬°√–¥“…°√Õ߇æ◊ËÕ·¬°‡°≈◊Õ
   2. ªØ‘°‘√‘¬“¢ÕßπÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥-
     ÕÕ°‰´¥å                        ÕÕ°®“°πÈ”
   3. À‘π∂Ÿ°™–≈â“ߥ⫬πÈ”‡ªìπ‡«≈“π“πÊ           4. π” “√≈–≈“¬‰ª·¬°‚¥¬„™â«∏’ ‚§√¡“-   ‘
   4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß                 ‚∑°√“øï
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                      3

 20.  ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬° “√   24.  °“√À≈àÕ‚≈À– ‡™àπ æ√–æÿ∑∏√Ÿª ß“πª√–-
    ‡π◊ÈÕº ¡∑’˪√–°Õ∫¥â«¬πÈ” ‡°≈◊Õ ·≈–       µ‘¡“°√√¡ ‡ªìπµâ𠇪ìπ°“√„™âª√–‚¬™πå
    ∑√“¬                      ®“°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥
    1. °“√°√Õß                   1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß
                                 Ë
    2. °“√√–‡À¬·Àâß                  → ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß

    3. °“√√–‡À‘¥                  2. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß
                                  Ë
    4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß             → ¢Õ߇À≈« → ·°ä 

 21.  ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬°πÈ”      3. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä  →
                                   Ë
    °—∫®ÿπ ’                     ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß
                           4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß-
    1. °“√√–‡À¬·Àâß

    2. ‚§√‚¡‚∑°√“øï
                             ‡À≈« → ¢Õß·¢Áß → ¢Õß·¢Áß
    3. °“√µ°º≈÷°
                        25.  æ≈— ß ß“π§«“¡√â Õ π®“°¥«ßÕ“∑‘ µ ¬å ® –
    4. °“√°√Õß
                           ‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢ÕßπÈ”µ“¡·À≈àßπÈ”µà“ßÊ
                           ‰ª‡ªìπ ‘Ëß„¥
 22.  ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ
                           1. Ωπ           2. πÈ”µ°
     ∂“π–¢Õß “√‰¥â¥—ߢâÕ„¥
                           3. ‡¡¶          4. πÈ”„µâ¥‘π
    1. °“√À≈àÕ‡∑’¬π
                        26.  °“√‡°‘¥Ωπ¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√
    2. °“√∑”πÈ”·¢Áß
                           ¥—ߢâÕ„¥
    3. °“√∑”ß“π¢Õ߇§√◊Ë Õ ß®— ° √æ≈— ß ß“π
                           1. °“√√–‡À¬
      ‰ÕπÈ”
                           2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß
    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
                           3. °“√§«∫·πàπ
 23.  °“√∑”ß“π¢Õß√∂®—°√‰ÕπÈ”‡ªìπ°“√„™â        4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
    ª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√     27.  °“√∑”‰Õ»°√’¡¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß
    ¥—ߢâÕ„¥                     “√¥—ߢâÕ„¥
    1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß
         Ë                  1. °“√§«∫·πàπ
      ‡ªìπ·°ä                   2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß
    2. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä         3. °“√√–‡À‘¥
      ‡ªìπ¢Õ߇À≈«                4. °“√À≈Õ¡‡À≈«
    3. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß-    28.  °“√µ“°ºâ “ „Àâ · Àâ ß ¡’ ° “√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–
      ‡À≈«‡ªìπ¢Õß·¢Áß              ¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥
    4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß-       1. °“√√–‡À‘¥       2. °“√À≈Õ¡‡À≈«
      ‡À≈«‡ªìπ·°ä                 3. °“√§«∫·πàπ       4. °“√√–‡À¬
4                   ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

29.  °“√ °— ¥ πÈ” ¡— π ÀÕ¡√–‡À¬®“°æ◊ ™ µâ Õ ß  36.  Õ“°“»¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬
   Õ“»—¬°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥        1. ‰ÕπÈ”
   1. °“√À≈Õ¡‡À≈«                  2. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π
   2. °“√§«∫·πàπ                  3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
   3. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß                 4. ·°ä ‰π‚µ√‡®π
   4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß         37.  ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’ˬ«°—∫ “√≈–≈“¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß
30.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√·¢«π≈Õ¬             1.  “√≈–≈“¬¡’ 2  ∂“π–§◊Õ  “√≈–≈“¬
   1. πÈ”‡ª≈à“      2. πÈ”‚§≈π          ¢Õß·¢Áß·≈– “√≈–≈“¬¢Õ߇À≈«
   3. πÈ”‡°≈◊Õ      4. πÈ”À«“π         2.  “√∑’Ë ¡’   ∂“𖇥’ ¬ «°— ∫  “√≈–≈“¬
31.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬                “√π—Èπ‡ªìπµ—«≈–≈“¬
   1. πÈ”™“       2. πÈ”·ªÑß         3.  “√≈–≈“¬‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
   3. πÈ”π¡ ¥      4. πÈ”π¡¢â“«‚æ¥        ‡°‘ ¥ ®“° “√µ—È ß ·µà 2 ™π‘¥¢÷Èπ‰ª¡“
32.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å               √«¡°—π
   1. πÈ”ª√–ª“      2. πȔ՗¥≈¡        4. µ—«≈–≈“¬·µà≈–™π‘¥®–„™âµ«∑”≈–≈“¬
                                            —
   3. πÈ”π¡∂—Ë«‡À≈◊Õß  4. πÈ”‚´¥“          ∑’Ë·µ°µà“ß°—π
33.  ¬“∑’˵âÕ߇¢¬à“¢«¥°àÕπ√—∫ª√–∑“𠇪ìπ    38.   “√≈–≈“¬‡Õ∑“πÕ≈‡¢â¡¢âπ 70% ¡’ “√
   ¬“∑’Ë®—¥‡ªìπ “√™π‘¥„¥              „¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬
   1.  “√·¢«π≈Õ¬     2. §Õ≈≈Õ¬¥å
                            1. πÈ”
   3.  “√≈–≈“¬      4.  “√ª√–°Õ∫
                            2. ‡Õ∑“πÕ≈
34.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬              3. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π

   1.          2.             4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å

                         39.  π“°¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬
                            1. ∑Õ߇À≈◊Õß      2. ∑Õß·¥ß

                            3. ∑Õߧ”        4. ‡ß‘π
   3.          4.
                         40.  πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡¡’ “√„¥‡ªìπµ—«≈–≈“¬
                            1. °√¥         2. πÈ”

35.   “√≈–≈“¬ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß            3.  ’º ¡Õ“À“√      4. ºß™Ÿ√ 

   1. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬         41.  √–À«à“ßµ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬®–‰¡à
   2. µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬·≈–Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å         ‡°‘¥ ‘Ëß„¥
   3. µ—«∑”≈–≈“¬·≈–µ—«‡√àß°“√≈–≈“¬         1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—π

   4. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬             2. ‰¡à√«¡µ—«°—π
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                     5

    3. ‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π          46.   “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 27 ‚¥¬
                                  Ë ’
    4. √«¡µ—«°—πÕ¬à“߇À𒬫·πàπ           ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ ®–‡¢’¬π‰¥â¥—ߢâÕ„¥
 42.  ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√≈–≈“¬               1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ

    1. Õ“°“»                      73 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√

                            2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ
    2. πȔ՗¥≈¡
                             100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
    3. ‡°≈◊Õ·°ß
                            3.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ
    4. ∑Õ߇À≈◊Õß
                             973 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 43.  ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß
                            4.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ
    1. πÈ”≈–≈“¬®ÿπ ’ ‰¥â
                             1,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
    2. πÈ”¡—π π≈–≈“¬æ≈“ µ‘°‰¥â
                         47.  °“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ‡ªìπ
                                        Ë ’
    3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å≈–≈“¬‚ø¡‰¥â
                            ppt §◊Õ°“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬µ“¡¢âÕ„¥
    4. ∑‘π‡πÕ√å≈–≈“¬¬“ßæ“√“‰¥â
                            1.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π
                                     Ë ’
 44.   “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 5 ‚¥¬         Õß√âÕ¬ à«π
    ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√        2.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π
                                      Ë ’
    1. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å         Àπ÷Ëßæ—π à«π
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π-     3.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π
                                    Ë ’     Ë
     ‡µ‘‡¡µ√                     √âÕ¬ à«π
    2. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å-       4.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π
                                     Ë ’      Ë
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡          æ—π à«π
    3. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å-
                         48.  πÈ”°√¥°”¡–∂—π‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 85 ‚¥¬
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å-      ª√‘¡“µ√µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
                            1. πÈ” 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫°√¥
     ‡´πµ‘‡¡µ√
                             °”¡–∂—π 15 ¡‘≈≈‘≈‘µ√
    4. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å-
                            2. πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡
                             °√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 45.  ¢âÕ„¥∑”„À⇰‘¥°“√≈–≈“¬‰¥â
                            3. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘-
    1. πÈ”°—∫æ≈“ µ‘°
                             ‡¡µ√ ¡’°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π-
    2. ∑‘π‡πÕ√å°—∫ ’πÈ”
                             µ‘‡¡µ√
    3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å°—∫ ’‡¢’¬«¢Õß„∫‰¡â         4. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
    4. πÈ”¡—π π°—∫‡°≈◊Õ                ¡’°√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
6                       ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

49.   “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß∑’ËÕ‘Ë¡µ—«®–¡’≈—°…≥–         54.   “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ¡“°∑’ ¥  Ëÿ
   Õ¬à“߉√                          1.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’‡°≈◊Õ 70 °√—¡ º ¡°—∫

   1. ‡ªìπ “√≈–≈“¬„                        πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
   2. ‡ªìπ “√≈–≈“¬¢ÿàπ                    2.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’πÈ”µ“≈∑√“¬ 75 °√—¡

   3. ¡’º≈÷°‡°≈◊Õ‡°‘¥¢÷Èπ                    º ¡°—∫πÈ” 120 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
   3. ¡’πÈ”πâÕ¬¡“°®π‡°◊Õ∫·Àâß                 3.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’ “√ â¡ 80 °√—¡ º ¡

50.  ∂Ⓡ§’ˬ«πÈ”µ“≈·≈–‡µ‘¡πÈ”µ“≈‰ª‡√◊ËÕ¬Ê             °—∫πÈ” 200 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
                                 4.  “√≈–≈“¬∑’¡®π ’ 90 °√—¡ º ¡°—∫πÈ”
                                         Ë ’ÿ
   ®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ‡¡◊ËÕπÈ”µ“≈‡¬Áπµ—«≈ß
                                  110 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
   1. πÈ”‡™◊ËÕ¡„ 

   2. °“√µ°º≈÷°¢ÕßπÈ”µ“≈
                              55.   “√„π¢â Õ „¥∑’Ë ‡ √“π‘ ¬ ¡π”¡“„™â „ π°“√
   3. πÈ” ‡™◊Ë Õ ¡¡’  ’ ‡ À≈◊ Õ ß®π∂÷ ß  ’ πÈ” µ“≈·µà
                                 ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æπÈ”‚¥¬°“√∑”„Àâπ”∑’Ë¢ÿàπ
                                                   È
     ‰¡à¢âπ‡À𒬫                      ‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ
                                 1.  ∫Ÿà         2. ºß´—°øÕ°
   4. πÈ”µ“≈≈–≈“¬‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê
                                 3.  “√ â¡        4. ªŸπ¢“«
51.  ¢âÕ„¥‡ªìπ “√∑’Ë ‰¥â®“°°“√µ°º≈÷°
                              56.  Õπÿ¿“§¢ÕߢÕß·¢Áß∑’Õ¬Ÿà „π “√·¢«π≈Õ¬
                                            Ë
   1. ºß™Ÿ√ 
                                 ¡’¢π“¥ª√–¡“≥‡∑à“‰√
   2. πÈ”µ“≈∑√“¬                          2           Ϫ1
                                 1. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√     2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√
   3.  “√ â¡                            Ϫ2           Ϫ4
                                 2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√
   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
                              57.  ¢âÕ„¥§◊Õª√–‚¬™πå¢Õß°“√µ°µ–°Õπ∑’Ë
52.  °‘®°√√¡„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’¢—ÈπµÕπ°“√∑”„À⇰‘¥           ‡√“π”¡“„™â „π™’«‘µª√–®”«—π
   °“√µ°º≈÷°                         1. °“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬
   1. °“√∑”‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“
                                 2. °“√∑”πÈ”ª√–ª“
   2. °“√∑”πÈ”ª≈“
                                 3. °“√¢ÿ¥≈Õ°·¡àπÈ”≈”§≈Õß∑’˵Èπ‡¢‘π
                                                 ◊
   3. °“√‡®’¬√–‰πÕ—≠¡≥’                    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
   4. °“√∑”𓇰≈◊Õ                   58.  °“√µ°µ–°Õπ∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥
53.  ‚√ßß“πÕÿ µ  “À°√√¡„π¢â Õ „¥∑’Ë „ ™â            1. °√–· πÈ” „π·¡à πÈ” ≈”§≈Õß¡’ ° “√
   ª√–‚¬™π宓°°“√µ°º≈÷°¢Õß “√                  ‡ª≈’ˬπ∑‘»∑“ß°“√‰À≈
   1. ‚√ßß“π∑”πÈ”µ“≈∑√“¬                   2. „πƒ¥ŸπÈ”À≈“°πÈ”®–≈âπ√‘¡Ωíòß·≈–‰À≈
   2. ‚√ßß“π∑” ∫Ÿà                        ∑à«¡∫â“π‡√◊Õπ
   3. ‚√ßß“π∑”πÈ”ª≈“                     3. ·¡àπÈ”≈”§≈Õ߇°Á∫°—°πÈ”‰«â ‰¥â ‰¡à¡“°

   4. ‚√ßß“π∑”·ªÑß¡—𠔪–À≈—ß                 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                             7

 59.   “√„π¢âÕ„¥§◊Õ§Õ≈≈Õ¬¥å               64.  §Õ≈≈Õ¬¥å∑¡ “√ Õß™π‘¥¡“√«¡µ—«°—π‰¥â
                                       ’Ë ’
    1.            2.              ‚¥¬∑’Ë ‰ ¡à ‡ ªì π ‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «°— π ·µà ‡ ªì π °“√
                                ·∑√°°—πÕ¬Ÿà ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√
             · ß                 1. Õ‘¡—≈™—π
                         · ß
                                2. µ—«∑”≈–≈“¬
    3.            4.              3. µ—«≈–≈“¬

                                4. Õ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å
                                   —
             · ß           · ß
                             65.  ºß´—°øÕ° “¡“√∂≈â“ߧ√“∫ °ª√°ÕÕ°
                                ®“°‡ ◊ÈպⓉ¥â‡æ√“–‡Àµÿ„¥
 60.  ª√“°Ø°“√≥å „π¢âÕ„¥∑’ˇªìπ ¡∫—µ‘‡°’ˬ«          1. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«∑”≈–≈“¬
    °—∫· ß¢ÕߧÕ≈≈Õ¬¥å                    2. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’‡ªìπÕ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å
                                               Ë    —
    1. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õß· ß                  3. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«≈–≈“¬
    2. ª√“°Ø°“√≥å –∑âÕπ· ß                 4. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπÕ‘¡—≈™—π
    3. ª√“°Ø°“√≥å∑‘π¥Õ≈≈å               66.   “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·∫àßÕÕ°‰¥âµ“¡¢âÕ„¥
    4. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®°                 1.  “√‡π◊ÈÕº ¡·≈– “√·¢«π≈Õ¬
 61.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å                 2.  “√≈–≈“¬·≈– “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
    1. πÈ”‚§≈π πÈ”À¡÷°                   3.  “√≈–≈“¬·≈– “√ª√–°Õ∫
    2. §«—π πÈ”¡—πæ◊™                    4.  “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–∏“µÿ
    3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å πÈ”ªŸπ„                67.   “√≈–≈“¬°√¥¡’ ¡∫—µ¥—ߢâÕ„¥   ‘
    4. πÈ”π¡ ¥ À¡Õ°                     1. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ
 62.  ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓° ¡∫—µ‘¢Õß               ’πÈ”‡ß‘π
    §Õ≈≈Õ¬¥å„π°“√º≈‘µ¬“™π‘¥„¥                2. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‡°≈◊Õ§“√å∫Õ‡πµ‰¥â·°ä 
    1. ¬“πÈ”         2. ¬“‡¡Á¥             §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å
    3. ¬“ºß         4. ¬“¥¡            3. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À–‰¥â·°ä ‰Œ‚¥√‡®π
 63.  ‰¢à · ¥ß∑’Ë ‡ µ‘ ¡ ≈߉ª„ππÈ”  ≈— ¥ ‡æ◊Ë Õ ∑”„Àâ      ·≈–‡°≈◊Õ
    ‡°‘ ¥ °“√√«¡µ— « °— π ¢ÕßπÈ” ¡— π æ◊ ™ ·≈–       4. ¡’§à“ potential of hydrogen ion µË”°«à“
    πÈ” â¡ “¬™Ÿπ—Èπ‡√’¬°«à“Õ–‰√                9
    1. ∑‘π¥Õ≈≈å                    68.  ‡∫ ·°à®–‡ª≈’Ë¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø∑“≈’π®“°
    2. Õ‘¡—≈™—π                        ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ ’ „¥
    3. Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å                   1.  ’‡¢’¬«     2.  ’πÈ”‡ß‘π
    4. §Õ≈≈Õ¬¥å                       3.  ’·¥ß      4. ‰¡à¡’ ’
8               ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

69.  ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µåÀ¡“¬§«“¡«à“  77.   “√≈–≈“¬°√¥∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “ °√¥‡¢â ¡ ¢â π ¡’
   Õ¬à“߉√                   ≈—°…≥–Õ¬à“߉√
   1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß             1. ¡’ ª √‘ ¡ “≥°√¥πâ Õ ¬·≈–¡’ ª √‘ ¡ “≥πÈ”
   2. ¡’§«“¡∂à«ß®”‡æ“–µË”             πâÕ¬
   3. ¡’§«“¡µâ“π∑“πµàժؑ°√‘¬“‡§¡’
               ‘          2. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·≈–¡’ª√‘¡“≥πÈ”¡“°
   4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‰øøÑ“         3. ¡’ª√‘¡“≥°√¥πâÕ¬·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”¡“°
                                       ’
70.  °√¥Õ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥          4. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”πâÕ¬
                                      ’
   1. °√¥°”¡–∂—π    2. °√¥‡°≈◊Õ    78.  °√¥‡®◊Õ®“ß “¡“√∂‡¢’¬π¬àÕ‡ªìπ¿“…“
   3. °√¥πÈ” â¡    4. °√¥¥‘πª√– ‘«     Õ—ß°ƒ…‰¥â«à“Õ¬à“߉√
71.  CH3COOH §◊Õ “√„π¢âÕ„¥            1. soft.        2. dil.
   1. °√¥¡¥      2. °√¥πÈ” â¡      3. acid.        4. conc.
   3. °√¥°”¡–∂—π    4. °√¥‡°≈◊Õ    79.  ¢âÕ„¥‰¡à„™àª√–‚¬™πå¢Õß°√¥°”¡–∂—π
72.  HCl §◊Õ “√„π¢âÕ„¥              1. „™â‡µ√’¬¡°√¥‰πµ√‘°
   1. °√¥¡¥      2. °√¥‡∫π‚´Õ‘°     2. „™â∑” ∫Ÿà
   3. °√¥‡°≈◊Õ     4. °√¥°”¡–∂—π      3. „™â∑”«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥
73.  °√¥Õπ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥          4. „™â∑”ªÿܬ
   1. °√¥‡°≈◊Õ     2. °√¥¡¥     80.   “√≈–≈“¬‡∫ ¡’ ¡∫—µ‘¥—ߢâÕ„¥
   3. °√¥πÈ” â¡    4. °√¥¡–π“«       1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√≈–≈“¬°√¥‰¥â·°ä 
74.  °√¥ÕÕ°´’§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥              ‰Œ‚¥√‡®π·≈–πÈ”
   1. H2SO4                  2. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ
   2. HNO3                      ’πÈ”‡ß‘π
   3. HF                    3. ‡¡◊ËÕ —¡º— ®–√Ÿâ ÷° “°·≈–√–§“¬‡§◊Õß
   4.¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß            ¡◊Õ
75.  °√¥‰Œ‚¥√§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥            4. ¡’√ ‡ª√’Ȭ«
   1. HCl         2. H2SO4    81.  ‡¡◊Ë Õ π” “√≈–≈“¬‡∫ ¡“µâ ¡ °— ∫ °— ∫
   3. H2CO3        4. HCOOH        “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·Õ¡‚¡‡π’¬¡®–∑”„Àâ ‰¥â
76.  °√¥„π¢âÕ„¥‡ªìπ°√¥·°à             “√¥—ߢâÕ„¥
   1. HCl                   1. ·°ä ‰¢à‡πà“
   2. H2CO3                  2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π
   3. CH3COOH                 3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
   4.  ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß         4. ·°ä ·Õ¡‚¡‡π’¬
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                    9

82.  ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß          88.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥà“ߧ≈’
   1.  “√≈–≈“¬‡∫ ®–‡ª≈’¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø-
               Ë           1. NaOH       2. KOH

     ∑“≈’π®“° ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ‰¡à¡’ ’        3. Ca(OH)2      4. NH4OH

   2.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§“ pH ¡“°°«à“ 7
              à         89.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“∑”¢π¡
   3.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µå     1. Na2CO3ؒ10H2O   2. NaHCO3

   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ               3. NaOH       4. NH4Cl

83.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ‡∫             90.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥ‘πª√– ‘«
   1. NH4Cl                   1. NH4Cl       2. KMnO4

   2. HCN                    3. HNO3       4. KNO3

   3. CH3COOH               91.   “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡— 
   4. Ba(OH)2                   ’·¥ß‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
84.  „π√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å¡’ “√≈–≈“¬¥—ߢâÕ      1. πÈ”‚´¥“       2. πÈ” â¡ “¬™Ÿ

   „¥∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°√¥¡“°∑’Ë ÿ¥          3. πȔ՗¥≈¡      4. πÈ”¢’‡∂â“
                                          È
   1. πÈ”¬àÕ¬„π°√–‡æ“–Õ“À“√        92.   “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡— 
   2. πÈ”ªí  “«–                  ’πÈ”‡ß‘π‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’·¥ß
   3. πÈ”¥’                   1. πÈ”¢’‡∂â“
                              È
   4. πÈ”≈“¬                   2. πÈ”ª√–ª“

85.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß°√¥¥‘πª√– ‘«       3. πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡

   1. HNO3       2. HBr          4. πÈ”ª≈“

   3. H3PO4      4. KNO3       93.  °√–¥“…≈‘ µ ¡—    ’ · ¥ß®–‡ª≈’Ë ¬ π‡ªì π
86.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“‰ø           ’πÈ”‡ß‘π‡¡◊Õ„™â∑¥ Õ∫§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ 
                                Ë
   1. LiOH                    ¢Õß “√≈–≈“¬∑’Ë¡’§à“ pH Õ¬Ÿà„π™à«ß„¥
   2. NaOH                    1. 1-3         2. 4-5

   3. NH3                    3. 6-7         4. 8-9

   4. KOH                 94.  øïπÕ≈åø∑“≈’π‡ªìπ “√≈–≈“¬„ ‰¡à ¡’  ’ ∑Ë’
87.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢ÕߪŸπ¢“«À√◊ÕªŸπ ÿ°     ®–‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’™¡æŸ‡¡◊ËÕ„™â∑¥ Õ∫§«“¡
   1. CaCO3                   ‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡§“ pH Õ¬Ÿà
                                         Ë ’à
   2. K2SO4Al2(SO4)3               „π™à«ß„¥
   3. Ca(OH)2                  1. 4.2-6.2       2. 6.0-7.6

   4. CaSO4ؒ2H2O                 3. 6.8-8.4       4. 8.3-10.0
10                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

 95.  °“√π”Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√åÀ≈“¬Ê ™π‘¥¡“√«¡          101.  ºß™Ÿ√ ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“Õ–‰√
    °—π∑”„Àâ ‰¥âÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å™π‘¥„¥              1. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡§≈Õ‰√¥å

    1. ·¡°´‘¡—Ë¡Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å                 2. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡°≈Ÿµ“‡¡µ

    2. ‡®π‡πÕ√—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å                 3. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰¥§≈Õ‰√¥å

    3. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å                4. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰µ√°≈Ÿµ“‡¡µ

    4. ¡‘°´åÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å
                             102.  °“√·¬° à«πª√–°Õ∫¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡ ’ Ë ’
 96.   ‘Ëß„¥∑’Ë„™â«—¥§à“ pH ‰¥â≈–‡Õ’¬¥∑’Ë ÿ¥          ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫«à“ª√–°Õ∫¥â«¬ “√„¥∫â“ß
    1. °√–¥“…≈‘µ¡— 
                                 §«√„™â«‘∏’°“√„¥
                                 1. °“√°≈—Ëπ
    2. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å·∫∫°√–¥“…
                                 2. °“√ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬
    3. æ’‡Õ™¡‘‡µÕ√å
                                 3. ‚§√¡“‚∑°√“øï
    4. ¬Ÿ π‘ ‡ «Õ√å ´— ≈ Õ‘ 𠥑 ‡ §‡µÕ√å · ∫∫ “√≈–-
                                 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
      ≈“¬
                             103.  √Ÿª„¥‡ªìπ·∫∫®”≈ÕßÕ–µÕ¡µ“¡·π«§‘¥
 97.  ªØ‘°‘√‘¬“ –‡∑‘π∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥
                                 ¢Õß√—∑‡∑Õ√åøÕ√å¥
    1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ°√¥≈¥≈ß
                                 1.         2.
                                     Ϫ
    2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ‡∫ ≈¥≈ß
                                              Ϫ  ϩ
                                   Ϫ  ϩϩ  Ϫ    ϩ ϩ  ϩ Ϫ
    3.  “√≈–≈“¬Õ¬Ÿà „π ¿“«–‡ªìπ°≈“ß                  ϩϩ
                                              Ϫ  Ϫ

    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                          Ϫ


 98.  Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å§◊ÕÕ–‰√                    3.         4.
                                     p n  e
    1.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡®π

    2.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡π’¬¡‰ÕÕÕπ

    3.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ¥√Õ°´‘≈‰ÕÕÕπ

    4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
                             104.  °√¥°”¡–∂— π ª√–°Õ∫¥â « ¬Õ–µÕ¡¢Õß
                                 ∏“µÿ„¥∫â“ß
 99.  æ◊™„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â‡ªìπÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å ‰¥â
                                 1. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
    1. ¢¡‘Èπ™—π ¥Õ°°√–‡®’ͬ∫
                                  1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡
    2. ¥Õ°Õ—≠™—π ¥Õ°°≈⫬‰¡â
                                 2. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
    3. µ–‰§√â À—«ÀÕ¡
                                  1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 3 Õ–µÕ¡
    4. „∫‡µ¬ „∫‚À√–æ“
                                 3. ‰Œ‚¥√‡®π 4 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
100.   “√„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â∑” ∫Ÿà·≈–ºß´—°øÕ°              1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 1 Õ–µÕ¡
    1. CaCO3         2. NaCl
                                 4. ‰Œ‚¥√‡®π 1 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
    3. NaOH          4. HCl
                                  1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                      11

¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 105-107         3. ·ºà√—ß ’‡¡◊ËÕ¡’§«“¡°¥Õ“°“»‡æ‘Ë¡¡“°
                             ¢÷Èπ
A    B    C    D      E  F
                            4. ·ºà√—ß ’ ‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕπ”¡“∑”‡ªìπÕ“«ÿ∏

     C    I    L      Z  S
                             𑫇§≈’¬√å
G    H    I    J      K  L  112.  ç␥-rayé §◊Õ√—ß ’™π‘¥„¥
                            1. √—ß ’·°¡¡“       2. √—ß ’·Õ≈ø“
105.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿÕÕ°´‘‡®π        3. √—ß ’∫’µ“       4. √—ß ’‡Õ°´å
    1. A          2. E
                        113.  «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√∑–≈ÿ
    3. G          4. I
                            ∑–≈«ß¢Õß√—ß ’·°¡¡“‰¥â
106.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ°”¡–∂—π         1. ·ºàπ°√–®°Àπ“Ê
    1. B          2. D           2. ·ºàπ‡À≈Á°Àπ“Ê
    3. E          4. I           3. ·ºàπ§Õπ°√’µÀπ“Ê
107.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õß·¥ß         4. ·ºàπ‰¡âÀπ“Ê
    1. E          2. F       114.  ¢âÕ„¥‰¡à„™à∏“µÿ°¡¡—πµ√—ß ’
                                      —
    3. H          4. K           1. øÕ øÕ√— -32      2. §“√å∫Õπ-14
108.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ —ß°– ’         3. ‚∫√Õπ-10        4. ‰Õ‚Õ¥’π-131
    1. Zn         2. Au       115.  √—ß ’„π¢âÕ„¥∑’¡Õ”π“®∑–≈ÿ∑–≈«ß Ÿß∑’ ¥
                                    Ë ’           Ë ÿ
    3. Ag         4. Zr          1. √—ß ’·°¡¡“
109.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õߧ”          2. √—ß ’·Õ≈ø“
    1. Fe         2. Au          3. √—ß ’∫’µ“
    3. Ag         4. Al          4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
110.  ∏“µÿÀ¡Ÿà 3A, 4A, 5A ·≈– 6A ‡ªìπ∏“µÿ∑’Ë  116.  ∏“µÿ‚≈À–„π¢âÕ„¥∑’¡ ∂“𖇪ìπ¢Õ߇À≈«
                                       Ë ’
    ¡’ ¡∫—µ‘·∫∫„¥                  1. ¥’∫ÿ°         2. ª√Õ∑
    1. ‚≈À–                     3. ≈‘‡∑’¬¡        4. √Ÿ∫‘‡¥’¬¡
    2. Õ‚≈À–                 117.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ‚≈À–
    3. °÷Ëß‚≈À–                   1. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ∑’Ë¥’ ¡’®ÿ¥‡¥◊Õ¥µË”
    4. ¢âÕ 2 ·≈– ¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß           2. º‘«‰¡à‡ªìπ¡—π«“« ¡’®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß
111.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ°—¡¡—πµ√—ß ’       3. ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß¥—ß°—ß«“𠇪ìπµ—«
    1. ·ºà√—ß ’ ‰¥â‡¡◊ËÕ¡’µ«°√–µÿâπ
               —              π”‰øøÑ“∑’Ë¥’
    2.  “¡“√∂·ºà√—ß ’ ‰¥â‡Õß            4. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ·≈–π”‰øøÑ“∑’Ë ‰¡à¥’
12                  ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

118.  ¢âÕ„¥‡ªÁπ∏“µÿÕ‚≈À–               1. °“√·µ°µ—«¢Õßµ—«≈–≈“¬µâÕß„™âæ≈—ß-
    1. §≈Õ√’π ‡À≈Á°                  ß“π¡“°
    2. ª√Õ∑ ‡ß‘π                  2.  “√≈–≈“¬¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ

    3. °”¡–∂—π ¥’∫ÿ°                3. °“√∑’ËÕπÿ¿“§¢Õßµ—«≈–≈“¬√«¡µ—«°—∫

    4. ‰π‚µ√‡®π øÕ øÕ√—                 πÈ”µâÕß„™âæ≈—ßß“π¡“°
119.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿÕ‚≈À–           4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß

    1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπµË” º‘«¡’≈—°…≥–‡ªìπ   124.  ‡æ√“–‡Àµÿ„¥·°ä ®÷ß≈–≈“¬„ππÈ”‚´¥“
     ¡—π«“«                    À√◊ÕπȔ՗¥≈¡‰¥â¥’
    2. 𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’ π”‰øøÑ“‰¡à ‰¥â      1. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈

    3. ¡’®¥À≈Õ¡‡À≈«µË” ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß
       ÿ                      πâÕ¬
     ¥—ß°—ß«“π                  2. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈

    4. ¡’®¥‡¥◊Õ¥µË” ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß
        ÿ                     ¡“°
120.  ¢âÕ„¥‡ªìπ∏“µÿ°÷Ëß‚≈À–              3. ¡’·√ß°¥¥—π¢ÕßÕ“°“» Ÿß

    1. Õ“√å‡´π‘°                  4. ¡’ · √ßÕ— ¥ ®“°‡§√◊Ë Õ ß∑’Ë ∫ √√®ÿ · °ä   „ à „π

    2. ‰Õ‚Õ¥’π                     ¢«¥
    3. ·¡°π’‡´’¬¡              125.  ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä  
    4. ·°ä ´’πÕπ                  §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
121.  ‡√“ “¡“√∂π”§≈Õ√’π‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â       1. °“√‡°‘¥ π‘¡‡À≈Á°

    ¥—ߢâÕ„¥                    2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

    1. „™â∫√√®ÿ„π∫Õ≈≈Ÿπ‡æ◊Õ„Àâ∫Õ≈≈Ÿπ≈Õ¬‰¥â
               Ë            3. °“√∑”πÈ”ªŸπ„ 

    2. „™â‡ªìπ “√øÕ°®“ß ’              4. °“√‡º“À‘πªŸπ

    3. „™â¶à“‡™◊ÈÕ‚√§„ππÈ”ª√–ª“       126.  ®“° ¡°“√‡§¡’ CaCO3 → CaOϩCO2
    4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß            ¢âÕ„¥§◊Õº≈‘µ¿—≥±å
122.  ·°ä  ¢Õ߇À≈« ·≈–¢Õß·¢Áß®–¡’°“√         1. CaCO3

    ‡ª≈’ˬπ ∂“π–‡¡◊ËÕ ‘Ëß„¥‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª      2. Ca  ·≈– CO3
    1. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘                   3. CaO ·≈– CO2

    2.  ∂“π∑’Ë                   4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß

    3. §«“¡∂à«ß®”‡æ“–            127.  ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä  
    4. ª√‘¡“≥                    §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å
123.  °“√≈–≈“¬¢Õß “√ª√–‡¿∑¥Ÿ¥§«“¡√âÕπ         1. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

    ¡’≈—°…≥–Õ¬à“߉√                 2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                      13

    3.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘°‘√¬“°—∫‚≈À–
               ‘           132.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√°“√§”π«≥À“§à“¢Õßß“π
    4.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “°— ∫  “√-       1. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

     ≈–≈“¬‡∫                        ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß
128.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡°“√¢Õß°“√ —߇§√“–Àå¥â«¬         2. ß“π = ·√ßϫ 1 √–¬–∑“ß∑’«µ∂ÿ‡§≈◊Õπ∑’Ë
                                            Ë—   Ë
                                       2

    · ß¢Õßæ◊™                        ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß
    1. 2NaHCO3 → Na2CO3ϩCO2ϩH2O             3. ß“π = ·√ßϫ‡«≈“ϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ

    2. NOϩO3 → NO2ϩO2                    ‡§≈◊Õπ∑’Ë ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß
                                  Ë
                              4. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
    3. CaCO3ϩH2SO4 → CaSO4ϩCO2 ϩ

      H2O      · ß
                                ‰ªµ“¡·π«¥‘Ëß
            §≈Õ‚√øî≈≈å
    4. 6CO2ϩ12H2O → C6H12O6ϩ6O2ϩ
                          133.  æ≈—ßß“π„π¢âÕ„¥∑’˵âÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ
      6H2O
                               Ÿß„π°“√π”¡“„™â
                              1. æ≈—ßß“π‰øøÑ“
129.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
                —
                              2. æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ
    1. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å      2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å
                              3. æ≈—ßß“π· ß
    3. ‡∑Õ√å¡Õ ·µµ      4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å
                              4. æ≈—ßß“π𑫇§≈’¬√å
130.  ¢âÕ„¥§◊ÕÀπ૬¢Õßß“π„π√–∫∫‡Õ ‰Õ
                          134.  „π°“√®ÿ¥‰¡â¢’¥‰ø®–µâÕß∑”„ÀâÀ—«‰¡â ¢’ ¥
    1. π‘«µ—π-‡´πµ‘‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈
                              ‰ø‡°‘¥°“√‡ ’¬¥ ’®÷ß®–‡°‘¥°“√‡º“‰À¡â
    2. π‘«µ—π-‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈
                              π—Èπ®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥
    3. π‘«µ—π-øÿµÀ√◊Õ®Ÿ≈
                              1. æ≈—ßß“π°≈      2. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß
    4. π‘«µ—π-°‘‚≈‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈
                              3. æ≈—ßß“π‡§¡’     4. æ≈—ßß“π»—°¬å
131.  ¢âÕ„¥§◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õß®Ÿ≈            135.  º≈¢Õßæ≈— ß ß“π»— ° ¬å · ≈–æ≈— ß ß“π®≈πå
    1. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ
                              ∑”„À⇰‘¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥
     ¢÷Èπ Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß         1. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß     2. æ≈—ßß“π· ß
    2. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ¢Èπ  ÷     3. æ≈—ßß“π°≈      4. æ≈—ßß“π‡§¡’
      Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß       136.  æ≈—ßß“π∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà „π ª√‘ߢ≥–∑’Ë∂Ÿ°°¥
    3. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ         ·≈–∂Ÿ°¬◊¥®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥
     «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«       1. æ≈—ßß“π®≈πå
     ·√ß                       2. æ≈—ßß“π°≈
    4. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ«—µ∂ÿ        3. æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

     ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«·√ß        4. æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ
14                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

137.  «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ       142.  °“√·ºà√—ß ’§«“¡√âÕπ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
    1. ¬“ß√∂¬πµå        2. ‚´à‡À≈Á°          ¢Õß ‘Ëß„¥
    3. ‡™◊Õ°          4. æ—¥≈¡           1. §≈◊Ëπ√—ß ’®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å

138.  æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“°∑’Ë ÿ¥          2. §≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“
    ‡¡◊ËÕ‡√“∑”Õ¬à“߉√                     3. §≈◊Ëπ°√–· ‰øøÑ“ ∂‘µ¬å
    1. °¥ ª√‘ߧàÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬                 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ

    2. ¬◊ ¥ Àπ— ß  µ‘Í ° ¥â « ¬·√߉¡à ¡ “°π— ° ·≈â «  143.  ‚≈À–„π¢âÕ„¥ “¡“√∂𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’
      ª≈àÕ¬                         ∑’Ë ÿ¥
    3. ¬◊¥ ª√‘߇µÁ¡∑’Ë·≈⫪≈àÕ¬                1. Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡    2. ∑Õߧ”

    4. ¥÷ß “¬∏πŸ§àÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬                3. ‡ß‘π        4. µ–°—«
                                               Ë
139.  ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å ”À√—∫«—¥‰¢â¡’™à«ß„π°“√       144.  ·¥ßº≈—°°≈àÕß∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 30 π‘«µ—𠉪
    «—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡∑à“‰√                     µ“¡æ◊Èπ„ÀâÀà“ß®“°®ÿ¥‡¥‘¡ 5 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë
    1. 35-45 Õß»“‡´≈‡´’¬                    ·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“‰√
    2. 30-50 Õß»“‡´≈‡´’¬                    1. 100 ®Ÿ≈      2. 150 ®Ÿ≈
    3. 40-60 Õß»“‡´≈‡´’¬                    3. 200 ®Ÿ≈      4. 250 ®Ÿ≈

    4. 25-50 Õß»“‡´≈‡´’¬                145.   ÿ¥“¬°‰¡â∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 20 π‘«µ—π ¢÷Èπ Ÿß
140.  ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√π”          ®“°æ◊Èπ 1.2 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“
    §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ                     ‡∑à“‰√
    1. °“√‡≈◊Õ°„™â¿“™π–Àÿßµâ¡Õ“À“√∑’Ë∑”            1. 24 ®Ÿ≈       2. 26 ®Ÿ≈
      ¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’              3. 29 ®Ÿ≈       4. 30 ®Ÿ≈
    2. °“√ª√–¥‘…∞åÕÿª°√≥凧√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë      146.  π°æ‘√“∫¡’¡«≈ 5 °‘‚≈°√—¡ Õ¬Ÿà Ÿß®“°æ◊Èπ
      ‡ª≈’Ë ¬ πæ≈— ß ß“π‰øøÑ “ ‡ªì π æ≈— ß ß“π       ¥‘π 20 ‡¡µ√ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õß
      §«“¡√âÕπ                       π°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“‰√
    3. ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ®— ∫ ¢Õß¿“™π–Àÿ ß µâ ¡ Õ“À“√        1. 900 ®Ÿ≈      2. 950 ®Ÿ≈

      ®–∑”¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’          3. 975 ®Ÿ≈      4. 980 ®Ÿ≈
    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                  147.  √∂°√–∫–¡’¡«≈ 1,500 °‘‚≈°√—¡ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
141.  ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√æ“          ¥â « ¬§«“¡‡√Á « 36 °‘‚≈‡¡µ√µà Õ ™—Ë « ‚¡ß
    §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ                     æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“‰√
    1. °“√π÷ËßÕ“À“√                      1. 70,000 ®Ÿ≈
    2. °“√Õ“∫πÈ”                       2. 75,000 ®Ÿ≈

    3. °“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ¿“¬„πÕ“§“√               3. 76,000 ®Ÿ≈
    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                     4. 77,000 ®Ÿ≈
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                    15

148.  Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“ 80 Õß»“ø“‡√π‰Œµå       1. 100.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
    ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈–       2. 101.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
    ‡§≈«‘π                     3. 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå

    1. 26.0 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.0 ‡§≈«‘π     4. 102.4 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
    2. 26.5 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.5 ‡§≈«‘π  150.  Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬
    3. 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.7 ‡§≈«‘π     Õß»“‡´≈‡´’¬ 
    4. 26.8 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.8 ‡§≈«‘π     1. 37 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
149.  ·ÕπªÉ«¬‡ªìπ‰¢â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡¢Õß√à“ß°“¬‰¥â
            —    ‘           2. 39 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
    39 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬       3. 41 Õß»“‡´≈‡´’¬ 

    Õß»“ø“‡√π‰Œµå                 4. 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
16                     ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1


                 ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫
    1. 3   2. 4   3. 3   4. 3   5. 2   6. 2   7. 2   8. 3   9. 3  10. 4
    11. 2   12. 4  13. 4  14. 1  15. 2  16. 2  17. 4   18. 4  19. 2  20. 4

    21. 1   22. 4  23. 4  24. 1  25. 3  26. 4  27. 2   28. 4  29. 2  30. 2
    31. 1   32. 3  33. 1  34. 4  35. 4  36. 4  37. 4   38. 2  39. 2  40. 2
    41. 1   42. 3  43. 1  44. 2  45. 3  46. 2  47. 4   48. 3  49. 3  50. 2

    51. 4   52. 4  53. 1  54. 4  55. 3  56. 4  57. 4   58. 4  59. 4  60. 3
    61. 4   62. 1  63. 3  64. 1  65. 2  66. 2  67. 3   68. 4  69. 4  70. 3
    71. 2   72. 3  73. 1  74. 4  75. 1  76. 1  77. 4   78. 2  79. 2  80. 2

    81. 4   82. 4  83. 4  84. 1  85. 1  86. 2  87. 3   88. 2  89. 2  90. 4
    91. 4   92. 3  93. 4  94. 4  95. 1  96. 3  97. 4   98. 4  99. 1  100. 3
   101. 2  102. 3  103. 3  104. 1  105. 1  106. 3  107. 3  108. 1  109. 2  110. 4

   111. 2  112. 1  113. 3  114. 3  115. 1  116. 2  117. 3  118. 4  119. 2  120. 1
   121. 4  122. 1  123. 1  124. 1  125. 4  126. 3  127. 2  128. 4  129. 4  130. 2
   131. 4  132. 1  133. 4  134. 3  135. 3  136. 4  137. 1  138. 3  139. 1  140. 4
   141. 4  142. 2  143. 3  144. 2  145. 1  146. 4  147. 2  148. 3  149. 3  150. 4             ‡©≈¬≈–‡Õ’¬¥‡©æ“–¢âÕ¬“°
144. µÕ∫¢âÕ 2
   ‡Àµÿº≈                 F = 30  π‘«µ—π
                       s =  5 ‡¡µ√

        ®“° Ÿµ√           W = Fϫs
                        = 30 Nϫ5 m
                        = 150 J

      ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 150 ®Ÿ≈
145. µÕ∫¢âÕ 1
   ‡Àµÿº≈                F = 20 π‘«µ—π

                     s = 1.2 ‡¡µ√
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                  17

       ®“° Ÿµ√          W = Fϫs
                       = 20 Nϫ1.2 m
                       = 24 J

      ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 24 ®Ÿ≈
146. µÕ∫¢âÕ 4
   ‡Àµÿº≈                m = 5 °‘‚≈°√—¡
                                 2
                      g = 9.8 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
                      h = 20 ‡¡µ√
                     Ep = mgh

                               /2
                       = 5 kgϫ9.8 m s ϫ20 m
                       = 980 J
      ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õßπ°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“°—∫ 980 ®Ÿ≈
147. µÕ∫¢âÕ 2
   ‡Àµÿº≈               m = 1,500 °‘‚≈°√—¡
                     v = 36 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß
                       36 ϫ 1,000 ‡¡µ√
                      =
                       60 ϫ 60 «‘π“∑’
                      = 10 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
                         1  2
                     Ek =   mv
                         2
                         1          2
                       =   ϫ1 500 kgϫ(10 m s)
                            ,       /
                         2
                       = 75 000 J
                       ,
      ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“°—∫ 75,000 ®Ÿ≈
148. µÕ∫¢âÕ 3
                    o     o
                     C      F Ϫ 32
   ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√             =
                    5       9
                    o
                     C    80 Ϫ 32
                       =
                    5      9
                         48
                     ЊC =    ϫ5
                         9
                       = 26.7 ЊC
       ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
                         o
                  K Ϫ 273      F Ϫ 32
       ®“° Ÿµ√            =
                   5        9
18                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

                 K Ϫ 273      80 Ϫ 32
                        =
                   5         9
                           48 
                       K =   ϫ 5 ϩ273
                          9  

                        = 299.7 K
      ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 299.7 ‡§≈«‘π
              ‘
149. µÕ∫¢âÕ 3
                 o         o
                   F Ϫ 32    C
   ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√               =
                    9      5
                 o
                   F Ϫ 32    39
                        =
                    9      5
                           39 
                       ЊF =   ϫ 9 ϩ32
                          5  

                        = 102.2 ЊF
      ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß√à“ß°“¬·Õπ‡∑à“°—∫ 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
144. µÕ∫¢âÕ 4
                     o
                      C    K Ϫ 273
   ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√               =
                     5      5
                     o
                      C    315 Ϫ 273
                        =
                     5       5
                          42
                     ЊC =     ϫ5
                           5
                        = 42 ЊC
       ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                   1                 ·∫∫∑¥ Õ∫
                 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2
               «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å
              ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1
®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬«
 1. ¢âÕ„¥‰¡à∂°µâÕß
        Ÿ
   1. ‡´≈≈å ‰´‡≈¡ ‡ªìπÀ≈Õ¥‡≈Á°Ê π”πÈ”¢÷Èπ Ÿà≈”µâπ¢Õßæ◊™
   2. ‡´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ  “¡“√∂À¥·≈–§≈“¬µ—«‡æ◊ËÕ∑”„Àâ°√–¥Ÿ°‡§≈◊ËÕπ‰À«
   3. ‡´≈≈åÕ ÿ®‘ ¡’À“ß ”À√—∫«à“¬‰ªÀ“‰¢à
   4. ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π𑫇§≈’¬ ®“°√Ÿª· ¥ß à«πª√–°Õ∫¢Õß°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 2-5
              1              8           2

                          4
              5
                          9
              10
                          6
                          3
              11
                          7


 2.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√»÷°…“≈—°…≥–‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡ §«√«“ß ‰≈¥å‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡‰«â∑ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
                                     ’
    1. À¡“¬‡≈¢ 1              2. À¡“¬‡≈¢ 5
    3. À¡“¬‡≈¢ 6              4. À¡“¬‡≈¢ 10

 3.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫À“¿“槫√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1              2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3              4. À¡“¬‡≈¢ 9
2                   ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2


 4.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫¿“æ„À⧡™—¥¢÷Èπ§«√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1                2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3                4. À¡“¬‡≈¢ 9

 5.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√√—∫· ß‡¢â“ Ÿà≈”°≈âÕߧ«√ª√—∫∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 5                2. À¡“¬‡≈¢ 6
    3. À¡“¬‡≈¢ 7                4. À¡“¬‡≈¢ 11

 6.  Àπ૬∑’ˇ≈Á°∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ§◊Õ
    1. ‡´≈≈å                  2. ‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ
    3. Õ«—¬«–                 4. √à“ß°“¬

µ—«‡≈◊Õ°µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 7Ϫ14
   °. ºπ—߇´≈≈å             ¢. ‡¬◊ËÕÀÿ⡇´≈≈å
   §. ‰´‚∑æ≈“´÷¡             ß. ·«§‘«‚Õ≈
   ®. 𑫇§≈’¬              ©. §≈Õ‚√æ≈“ µå
  7.  à«π∑’Ë∑”„À⇴≈≈åæ◊™§ß√Ÿª√à“߉¥â
   1. °                  2. ¢
   3. §                  4. ß

  8.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈å —µ«åº“π‡´≈≈å
                               à
   1. °                  2. ¢
   3. §                  4. ß

  9.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈åæ◊™ºà“π‡´≈≈å
   1. °                  2. ¢
   3. §                  4. ß

 10. ‚§√ß √â“ß∑’Ë¡’¢π“¥·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π¢Õ߇´≈≈åæ◊™°—∫‡´≈≈å —µ«å
   1. °                  2. ¢
   3. ß                  4. ®

 11.  à«π∑’Ëæ∫ “√æ—π∏ÿ°√√¡‡ªìπª√‘¡“≥¡“°
   1. ¢                  2. §
   3. ß                  4. ®

 12.  à«π∑’Ë∑”„Àâ¡Õ߇ÀÁπ‡´≈≈åæ◊™¡’ ’‡¢’¬«
   1. °                  2. ß
   3. ®                  4. ©
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                    3

 13.  ‡ª√’¬∫‡ ¡◊ÕπÀ—«Àπâ“ß“π¢Õ߇´≈≈å
    1. °                   2. ß
    3. ®                   4. ©

 14.   à«π∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ¢Õ߇À≈«¢âπ§≈⓬‡®≈≈’Ë ¡’ “√µà“ßÊ ¡“°¡“¬
    1. ¢                   2. §
    3. ß                   4. ©®“°·ºπ¿“æ°“√®—¥√–∫∫¢Õ߇´≈≈å„π ‘Ëß¡’™’«‘µ®”æ«° —µ«å ®ßµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 15-20

            1 →    2  →   3 →    4  →  √à“ß°“¬
 15.  À¡“¬‡≈¢ 1 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. √à“ß°“¬                 2. ‡´≈≈å
    3. Õ«—¬«–                 4. ‡π◊Õ‡¬◊Õ
                            È Ë
 16.  À¡“¬‡≈¢ 2 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. Õ«—¬«–                 2. ‡´≈≈å
    3. ‡π◊Õ‡¬◊Õ
       È Ë                 4. √–∫∫Õ«—¬«–

 17.  À¡“¬‡≈¢ 3 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. ‡π◊Õ‡¬◊Õ
       È Ë                 2. ‡´≈≈å
    3. Õ«—¬«–                 4. √à“ß°“¬

 18.  À¡“¬‡≈¢ 4 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. √à“ß°“¬                 2. Õ«—¬«–
    3. √–∫∫Õ«—¬«–               4. ‡´≈≈å

 19.  √–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿ凪ìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1                2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3                4. À¡“¬‡≈¢ 4

 20.  °≈ÿࡇ´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1                2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3                4. À¡“¬‡≈¢ 4

 21.  æ◊™®—¥‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«µ‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿº≈„π¢âÕ„¥
             ‘
    1. æ◊™ “¡“√∂ ◊∫æ—π∏ÿå ‰¥â         2. æ◊™ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â
    3. æ◊™ “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√Ⓣ¥â     4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
4                   ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2


22.  ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√â“
   1.  ÿπ—¢©’Ë√¥‡ “‰øøÑ“
   2. ·¡≈ߥŸ¥πÈ”À«“π

   3. ¥Õ°∑“πµ–«—π∫“π‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¬“¡‡™â“
   4. ÀπŸ«ßÀπ’·¡«
        ‘Ë
23.  §”Õ∏‘∫“¬‡°’ˬ«°—∫§≈Õ‚√æ≈“ µå„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß
   °. ¡’‡´≈≈Ÿ‚≈ Õ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß        ¢. ¡’§≈Õ‚√øî≈≈åÕ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß
   §. æ∫‡©æ“–„π‡´≈≈åæ◊™
   1. ¢âÕ ° ·≈– ¢               2. ¢âÕ ¢ ·≈– §

   3. ¢âÕ ° ·≈– §               4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
24.   “√„¥‰¡à “¡“√∂·æ√à „ππÈ”‰¥â
   1. πÈ”µ“≈                 2. ¥à“ß∑—∫∑‘¡

   3. πÈ”À¡÷°                 4. ·ªÑß
25.  ¢âÕ„¥®—¥‡ªìπ°“√·æ√à¢Õß “√
   1. °“√‰¥â°≈‘ËππÈ”ÀÕ¡®“°¢«¥∑’ˇªî¥Ω“∑‘È߉«â

   2. °“√≈–≈“¬¢Õߺ߂°‚°â „ππÈ”√âÕπ
   3. ‰¢à¡’√ ™“µ‘‡§Á¡‡¡◊ËÕ·™à „ππÈ”‡°≈◊Õ
   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ

26.  ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å
   1. √–¬–∑“ß                 2. §«“¡‡√Á«
   3. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘                4. ª√‘¡“µ√

27.  ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å
   1. §«“¡‡√àß                2. §«“¡Àπ“·πàπ
   3. ·√ß                   4. ∂Ÿ°∑—ÈߢâÕ 1 ·≈– 3

28.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π‡«°‡µÕ√å A
   1.      ៝
          A              2.     ៝
                              A
                                   ➤
   3.      ៝
          A
                        4.     ៝
                              A
                                   ➤
      ➤        ➤


29.  ·√ß≈—æ∏å À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
   1. Õ”π“®∑’Ë∑”„Àâ«—µ∂ÿ¡’¢π“¥‡ª≈’ˬπ‰ª

   2. ·√ß∑’˵àÕµâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—µ∂ÿ
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                        5

    3.  ·√ß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¢≥–∑’Ë«µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—«
                   —
    4. º≈¢Õß·√ß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¡“°√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ
 30.  °Æ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢âÕ∑’Ë 1 ¢Õßπ‘«µ—π ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“Õ–‰√
    1. °Æ°“√ —Ëπ –‡∑◊Õπ              2. °Æ·√ߥ÷ߥŸ¥¢Õß‚≈°
    3. °Æ§«“¡‡©◊Õ¬   Ë              4. °Æ§«“¡‡√Á«
 31.  ‡¡◊Õ¡’·√߬àÕ¬ 2 ·√ß∑’¡¢π“¥‡∑à“°—π °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ‡¥’¬«°—πæ√âÕ¡Ê °—π„π∑‘»∑“ßµ√ß°—π¢â“¡
      Ë           Ë ’
    «—µ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë „π≈—°…≥–„¥
    1. «—µ∂ÿ‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë             2. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ß
    3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ˇ√Á«¢÷Èπ           4. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—«

 32.  ‡¡◊ËÕ¡’·√ß x ·≈– y °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ∑’Ë®ÿ¥ P ‡«°‡µÕ√å¢Õß·√ß≈—æ∏å„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß
    1.    ៝
        x                   2.    ៝
                                x
          ·√ß≈—æ∏å                    ·√ß≈—æ∏å

      P            ៝
                  y           P           ៝
                                         y

    3.    ៝
        x                   4.    ៝
                                x                                   ·√ß≈—æ∏å
           ·√ß≈—æ∏å
      P           ៝
                  y            P           ៝
                                         y 33.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π —¡ª√– ‘∑∏‘ϧ«“¡‡ ’¬¥∑“π
    1. ␤                      2. ␥

    3. ␮                      4. f
 34.  ·√߇ ’¬¥∑“π®–¡’§“¡“°∑’Ë ÿ¥‡¡◊ËÕ„¥
                à
    1. «—µ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë            2. «—µ∂ÿ°”≈—߇§≈◊ËÕπ∑’Ë

    3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—«      4. «—µ∂ÿÀ¬ÿ¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
 35.  ‡æ√“–‡Àµÿ„¥®÷ßÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß∫‘π„Àâ¡’√Ÿª√à“߇æ√’¬«≈¡
    1. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ «¬ß“¡·≈–§ß∑π

    2. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡·√߇ ’¬¥∑“π„Àâ¡“°¢÷Èπ
    3. ‡æ◊ËÕ„À⇧√◊ËÕß∫‘π∫‘π‰¥â‡√Á«¢÷Èπ
    4. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’˺‘« —¡º— √–À«à“߇§√◊ËÕß∫‘π°—∫Õ“°“»
6                        ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2


36.  ®“°√Ÿª §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡§”π«≥‰¥âÕ¬à“߉√

                    F


                a           b

             3N                      7N


   1. (3ϫa)ϩ(7ϫb)               2. 3ϩ7ϫ(aϩb)
   3. (3ϩa)ϫ(7ϩb)               4. (3ϩ7)ϫa ϩ (3ϩ7)ϫb
                             [     ] [    ]
37.  ®“°√Ÿª ‚¡‡¡πµå¢Õß·√ß¡’§à“‡∑à“‰√

                         F
                      40N

   1. 40 π‘«µ—π-‡¡µ√             2. 0 π‘«µ—π-‡¡µ√

   3. Ϫ1 π‘«µ—π-‡¡µ√             4. Ϫ40 π‘«µ—π-‡¡µ√
38.  ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß
   1. °√√‰°√                 2. ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥

   3. √∂‡¢Áπ                 4. ‡∫Á¥µ°ª≈“
39.  ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ Õß
   1. ™–·≈ß                  2. ∑’ËÀπ’∫°≈⫬

   3. ‰¡â°«“¥¥â“¡¬“«             4. æ≈—Ë«µ—°¥‘π
40.  ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ “¡
   1. §âÕπ                  2. ∑’µ¥°√–¥“…
                            Ë—
   3. §’¡§’∫πÈ”·¢Áß              4. §’¡µ—¥≈«¥
41.  „πÕ“°“» 100  à«π ®–ª√–°Õ∫¥â«¬·°ä ÕÕ°´‘‡®π®”π«π‡∑à“„¥
   1. 17  à«π                 2. 18  à«π

   3. 21  à«π                 4. 23  à«π
42.  ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫™—Èπ∫√√¬“°“»®“°æ◊Èπ‚≈°‰¥â∂Ÿ°µâÕß
   1. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å

   2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                      7

    3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
    4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å
 43.  ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥ “¡“√∂ –∑âÕπ§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ∫“ß™π‘¥‰¥â
    1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å              2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å
    3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å             4. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
 44.  ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥„™âª√–‚¬™πå„π¥â“π°“√§¡π“§¡∑“ßÕ“°“»
    1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å              2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å
    3. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å              4. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å
 45.  ‚Œ‚¡ ‡øï¬√å À¡“¬∂÷ß∫√√¬“°“»™—Èπ„¥
    1. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
    2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å
    3.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å

    4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å
 46.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«“¡¥—πÕ“°“»§◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„¥
    1. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å              2. ·Õ¡¡‘‡µÕ√å

    3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å               4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å
 47.  擬ÿ¥’‡ª√ ™—Ëπ¡’§«“¡‡√Á«≈¡√Õ∫®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß擬ÿ‡∑à“‰√
    1. ‰¡à‡°‘π 30 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß      2. ‰¡à‡°‘π 63 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß

    3. 63-118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß        4. ‡°‘π°«à“ 118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß
 48.  擬ÿÀ¡ÿπ‡¢µ√âÕπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√
    1. ‰µâΩÉÿπ                 2. «‘≈≈’Ë-«‘≈≈’Ë

    3. ∫“‡°’¬«                 4. ‰´‚§≈π
 49.  çHé „π·ºπ∑’ËÕ“°“»À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
    1.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߢÕߧ«“¡°¥Õ“°“» Ÿß     2.  à«πÀ—«¢Õߧ«“¡°¥Õ“°“»

    3.  à«π· ¥ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß           4.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߧ«“¡°¥Õ“°“»µË”
 50.  Õߧ尓√Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“‚≈° µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’˪√–‡∑»„¥
    1. Õ—ß°ƒ…                 2.  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å

    3. Ω√—߇» 
       Ë                  4.  À√—∞Õ‡¡√‘°“
8                     ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫
  1. 4    2. 4  3. 2   4. 3  5. 4  6. 1    7. 1  8. 2  9. 2  10. 3
  11. 4    12. 4  13. 3  14. 2  15. 2  16. 3   17. 3  18. 3  19. 4  20. 2
  21. 4    22. 3  23. 2  24. 4  25. 4  26. 2   27. 2  28. 2  29. 4  30. 3
  31. 1    32. 1  33. 3  34. 1  35. 3  36. 1   37. 2  38. 1  39. 2  40. 3

  41. 3    42. 2  43. 3  44. 2  45. 2  46. 3   47. 2  48. 3  49. 1  50. 2
                ‡©≈¬‡©æ“–¢âÕ¬“°
 1. µÕ∫¢âÕ   4
  ‡Àµÿº≈   ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π‰´‚∑æ≈“´÷¡
 2. µÕ∫¢âÕ   4
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 10 §◊Õ·∑àπ«“ß ‰≈¥å
 3. µÕ∫¢âÕ   2
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 2 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æÀ¬“∫
 4. µÕ∫¢âÕ   3
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 3 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æ≈–‡Õ’¬¥
 5. µÕ∫¢âÕ   4
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 11 §◊Õ°√–®°‡ß“
26. µÕ∫¢âÕ   2
  ‡Àµÿº≈   §«“¡‡√Á«‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å ‡æ√“–¡’∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß
27. µÕ∫¢âÕ   2
  ‡Àµÿº≈   §«“¡Àπ“·πàπ‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å ‡æ√“–¡’·µà¢π“¥
36. µÕ∫¢âÕ   1
  ‡Àµÿº≈   §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡ = ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ ϩ ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“
        ®“°√Ÿª„π‚®∑¬å¢âÕ 36 ®–‰¥â
        ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ = 7ϫb
        ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = 3ϫa
        ¥—ßπ—Èπ ‚¡‡¡πµå√«¡ = (7ϫb)ϩ(3ϫa)
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                 9


37. µÕ∫¢âÕ  2
  ‡Àµÿº≈  ®“°√Ÿª ∑‘»¢Õß·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‰¡à‡°‘¥°“√À¡ÿπ ‚¡‡¡πµå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å
38. µÕ∫¢âÕ  1
  ‡Àµÿº≈  §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ °√√‰°√
       §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥ √∂‡¢Áπ
       §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‡∫Á¥µ°ª≈“
39. µÕ∫¢âÕ  2
  ‡Àµÿº≈  §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ ™–·≈ß
       §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ËÀπ’∫°≈⫬
       §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‰¡â°«“¥¥â“𬓫 æ≈—Ë«µ—°¥‘π
40. µÕ∫¢âÕ  3
  ‡Àµÿº≈  §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ §âÕπ §’¡µ—¥≈«¥
       §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’˵—¥°√–¥“…
       §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ §’¡§’∫πÈ”·¢Áß

More Related Content

What's hot

แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...Prachoom Rangkasikorn
 
ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2oraneehussem
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศdnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1dnavaroj
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2oraneehussem
 
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1teerachon
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรองชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรองชลธิกาญจน์ จินาจันทร์
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์Jiraporn
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสAomiko Wipaporn
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)Panupong Sinthawee
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
เงามืด เงามัว
เงามืด เงามัวเงามืด เงามัว
เงามืด เงามัวPacharee Nammon
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสารKetsarin Prommajun
 
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)Kruthai Kidsdee
 

What's hot (20)

แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
 
ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.1
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรองชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
 
โครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟีโครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟี
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
เงามืด เงามัว
เงามืด เงามัวเงามืด เงามัว
เงามืด เงามัว
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชุดที่ 1 สสารและสาร
 
งานและพลังงาน (work and_energy)
งานและพลังงาน (work and_energy)งานและพลังงาน (work and_energy)
งานและพลังงาน (work and_energy)
 
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
 
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 

Viewers also liked

หน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิตหน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิตnetzad
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551Weerachat Martluplao
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อแบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อkrupornpana55
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1Parichat1989
 
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)teerachon
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 

Viewers also liked (7)

01
0101
01
 
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิตหน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อแบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1
 
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisdnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมdnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyandnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานdnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 

Recently uploaded

Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfErnest Lluch
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffsiemaillard
 
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjuNuriaPalau5
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSErnest Lluch
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (6)

Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdfDíptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
 
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
 

ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2

 • 1. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« 1.   “√ª√–°Õ∫¥â « ¬Õß§å ª √–°Õ∫¢π“¥ 5. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â ”À√—∫µ√«® Õ∫ ‡≈Á°∑’ˇ√’¬°«à“Õ–‰√  ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√ 1.  ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ 1. ·Õ≈µ‘¡‘‡µÕ√å 2. µ—«∑”≈–≈“¬ 2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å 3.  “√ 3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å 4. º≈÷° 4. ‚«≈µå¡‘‡µÕ√å 2. ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√ 6. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“߇§¡’¢ÕßπÈ”µ“≈∑√“¬ 1. πÈ”‚§≈π ·¥ß 2. Õ“°“» 1. ¡’√ À«“π 3.  “√‡§¡’ 2. ‡¡◊ËÕ‡º“‰À¡â®–„Àâæ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ 4. §«“¡√âÕπ 3. ≈–≈“¬πÈ”‰¥â 3.  ¡∫—µ‘¢Õß  “√‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ„¥ 4. ‡ªìπº≈÷°„  1. ∑”ß“π‰¥â 7.  π‘¡¢Õßµ–°—Ë«‡ªìπ ’ „¥ 2. ‡ª≈’ˬπ√Ÿª‰ª¡“‰¥â 1.  ’πÈ”µ“≈ 2.  ’·¥ß 3.  —¡º— ®—∫µâÕ߉¥â 3.  ’πÈ”‡ß‘π 4.  ’‡¢’¬« 4. ‰¡à ≠À“¬ Ÿ 8.  π‘¡¢Õß∑Õß·¥ß‡ªìπ ’ „¥ 4. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√ 1.  ’·¥ß 2.  ’‡À≈◊Õß 1. °“√ºÿ°√àÕπ 3.  ’øÑ“ 4.  ’ â¡ 2. °“√‡°‘¥µ–°Õπ 9.  “√„π¢âÕ„¥≈ÿ°‰À¡â ‰¥â‡√Á«∑’Ë ÿ¥ 3. °“√≈–≈“¬πÈ” 1. °√–¥“… 2. πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß 4. °“√‡°‘¥ π‘¡ 3. ·°ä Àÿߵ⡠4. πÈ”¡—π°ä“¥
 • 2. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 10.  “√„π¢âÕ„¥‡¡◊Õ‡º“‰À¡â·≈â«®–„Àâæ≈—ßß“π Ë 16.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬« §«“¡√âÕπ Ÿß 1. ∑Õߧ” ¥‘π 1. ∂à“π‰¡â ‚°ß°“ß 2. ‡°≈◊Õ·°ß  —ß°– ’ 2. ‰¢¡—π —µ«å 3. ‡À≈Á° ´’‡¡πµå 3. øóπ‰¡â ‰ºà 4. πÈ” â¡ “¬™Ÿ ·°ß®◊¥ 4. ∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå 17. ¢âÕ„¥¡’∑—Èß “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·≈– “√‡π◊ÈÕº ¡ 11. ‡¡◊ËÕ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑”ªØ‘°‘√‘¬“ 1. °ã«¬‡µ’ά«√“¥Àπâ“ ·°ß â¡ °—∫πÈ”®–∑”„À⇰‘¥ “√„π¢âÕ„¥ 1. °√¥‡°≈◊Õ 2. °√¥§“√å∫Õπ‘° 2. πÈ”®‘È¡‰°à ¢π¡∫—«≈Õ¬ 3. °√¥°”¡–∂—π 4. °√¥πÈ” â¡ 3. πÈ”‡°≈◊Õ πÈ”µ“≈∑√“¬ 12. ·°ä „π¢âÕ„¥∑’˙૬¥—∫‰ø∑’Ë°”≈—ß≈ÿ°‰À¡â 4. πÈ”À«“π πÈ”æ√‘°°–ªî 1. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π 18. ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’¬«°—∫ “√‡π◊Õº ¡‰¥â∂°µâÕß Ë È Ÿ 2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π 1. ≈— ° …≥–¢Õß “√‡π◊È Õ º ¡Õ“®®–¡Õß 3. ·°ä ‰π‚µ√‡®π ‡ÀÁπ‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°Á ‰¥â 4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 2.  “√‡π◊ÈÕº ¡ª√–°Õ∫¥â«¬ “√ 2 ™π‘¥ 13.  ¡∫— µ‘ „ ¥∑’Ë ∑”„Àâ   “√·µà ≈ –™π‘ ¥ ¡’ § «“¡ ‡∑à“π—Èπ ·µ°µà“ß°—π 3.  “√‡π◊È Õ º ¡·µà ≈ – à « π¡’   ¡∫— µ‘ · ≈– 1. §«“¡Àπ“·πàπ 2. §«“¡∂à«ß®”‡æ“– Õߧåª√–°Õ∫∑’ˇÀ¡◊Õπ°—π 3. §«“¡·¢Áß 4. ≈—°…≥–¢Õß “√‡π◊ÈÕº ¡π—Èπ ‡π◊ÈÕ “√ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ ®–‰¡àº ¡°≈¡°≈◊π‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π 14. °“√ºÿ°√àÕπ¢Õß‚≈À–‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥ 19. ‡√“ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â«à“ “√≈–≈“¬ 1. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°√¥ πÈ” ‡°≈◊ Õ ‡ªì π  “√‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «À√◊ Õ ‰¡à ‚¥¬ 2. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À– °“√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥ 3. ‚≈À–¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¡“°¢÷Èπ 1. π” “√≈–≈“¬‰ª °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬ 4. ‚≈À–¡’ à«πº ¡¢Õß°”¡–∂—π 2. π” “√≈–≈“¬‰ªµâ¡„ÀâπÈ”√–‡À¬‰ª„Àâ 15. À‘πßÕ°·≈–À‘π¬âÕ¬‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥ À¡¥ 1.  ¡∫—µ‘¢ÕßÀ‘πªŸπ∑’Ë “¡“√∂¬◊¥µ—«‰¥â 3. °√Õߥ⫬°√–¥“…°√Õ߇æ◊ËÕ·¬°‡°≈◊Õ 2. ªØ‘°‘√‘¬“¢ÕßπÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥- ÕÕ°‰´¥å ÕÕ°®“°πÈ” 3. À‘π∂Ÿ°™–≈â“ߥ⫬πÈ”‡ªìπ‡«≈“π“πÊ 4. π” “√≈–≈“¬‰ª·¬°‚¥¬„™â«∏’ ‚§√¡“- ‘ 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß ‚∑°√“øï
 • 3. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 3 20. ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬° “√ 24. °“√À≈àÕ‚≈À– ‡™àπ æ√–æÿ∑∏√Ÿª ß“πª√–- ‡π◊ÈÕº ¡∑’˪√–°Õ∫¥â«¬πÈ” ‡°≈◊Õ ·≈– µ‘¡“°√√¡ ‡ªìπµâ𠇪ìπ°“√„™âª√–‚¬™πå ∑√“¬ ®“°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥ 1. °“√°√Õß 1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß Ë 2. °“√√–‡À¬·Àâß → ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß 3. °“√√–‡À‘¥ 2. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß Ë 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß → ¢Õ߇À≈« → ·°ä  21. ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬°πÈ” 3. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä  → Ë °—∫®ÿπ ’ ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß 4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß- 1. °“√√–‡À¬·Àâß 2. ‚§√‚¡‚∑°√“øï ‡À≈« → ¢Õß·¢Áß → ¢Õß·¢Áß 3. °“√µ°º≈÷° 25. æ≈— ß ß“π§«“¡√â Õ π®“°¥«ßÕ“∑‘ µ ¬å ® – 4. °“√°√Õß ‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢ÕßπÈ”µ“¡·À≈àßπÈ”µà“ßÊ ‰ª‡ªìπ ‘Ëß„¥ 22. ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ 1. Ωπ 2. πÈ”µ°  ∂“π–¢Õß “√‰¥â¥—ߢâÕ„¥ 3. ‡¡¶ 4. πÈ”„µâ¥‘π 1. °“√À≈àÕ‡∑’¬π 26. °“√‡°‘¥Ωπ¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√ 2. °“√∑”πÈ”·¢Áß ¥—ߢâÕ„¥ 3. °“√∑”ß“π¢Õ߇§√◊Ë Õ ß®— ° √æ≈— ß ß“π 1. °“√√–‡À¬ ‰ÕπÈ” 2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 3. °“√§«∫·πàπ 23. °“√∑”ß“π¢Õß√∂®—°√‰ÕπÈ”‡ªìπ°“√„™â 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß ª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√ 27. °“√∑”‰Õ»°√’¡¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß ¥—ߢâÕ„¥  “√¥—ߢâÕ„¥ 1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß Ë 1. °“√§«∫·πà𠇪ìπ·°ä  2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß 2. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä   3. °“√√–‡À‘¥ ‡ªìπ¢Õ߇À≈« 4. °“√À≈Õ¡‡À≈« 3. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß- 28. °“√µ“°ºâ “ „Àâ · Àâ ß ¡’ ° “√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π– ‡À≈«‡ªìπ¢Õß·¢Áß ¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥ 4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß- 1. °“√√–‡À‘¥ 2. °“√À≈Õ¡‡À≈« ‡À≈«‡ªìπ·°ä  3. °“√§«∫·πàπ 4. °“√√–‡À¬
 • 4. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 29. °“√ °— ¥ πÈ” ¡— π ÀÕ¡√–‡À¬®“°æ◊ ™ µâ Õ ß 36. Õ“°“»¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬ Õ“»—¬°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥ 1. ‰ÕπÈ” 1. °“√À≈Õ¡‡À≈« 2. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π 2. °“√§«∫·πàπ 3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 3. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß 4. ·°ä ‰π‚µ√‡®π 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß 37. ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’ˬ«°—∫ “√≈–≈“¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß 30.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√·¢«π≈Õ¬ 1.  “√≈–≈“¬¡’ 2  ∂“π–§◊Õ  “√≈–≈“¬ 1. πÈ”‡ª≈à“ 2. πÈ”‚§≈π ¢Õß·¢Áß·≈– “√≈–≈“¬¢Õ߇À≈« 3. πÈ”‡°≈◊Õ 4. πÈ”À«“π 2.  “√∑’Ë ¡’   ∂“𖇥’ ¬ «°— ∫  “√≈–≈“¬ 31.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬  “√π—Èπ‡ªìπµ—«≈–≈“¬ 1. πÈ”™“ 2. πÈ”·ªÑß 3.  “√≈–≈“¬‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 3. πÈ”π¡ ¥ 4. πÈ”π¡¢â“«‚æ¥ ‡°‘ ¥ ®“° “√µ—È ß ·µà 2 ™π‘¥¢÷Èπ‰ª¡“ 32.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å √«¡°—π 1. πÈ”ª√–ª“ 2. πȔ՗¥≈¡ 4. µ—«≈–≈“¬·µà≈–™π‘¥®–„™âµ«∑”≈–≈“¬ — 3. πÈ”π¡∂—Ë«‡À≈◊Õß 4. πÈ”‚´¥“ ∑’Ë·µ°µà“ß°—π 33. ¬“∑’˵âÕ߇¢¬à“¢«¥°àÕπ√—∫ª√–∑“𠇪ìπ 38.  “√≈–≈“¬‡Õ∑“πÕ≈‡¢â¡¢âπ 70% ¡’ “√ ¬“∑’Ë®—¥‡ªìπ “√™π‘¥„¥ „¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬ 1.  “√·¢«π≈Õ¬ 2. §Õ≈≈Õ¬¥å 1. πÈ” 3.  “√≈–≈“¬ 4.  “√ª√–°Õ∫ 2. ‡Õ∑“πÕ≈ 34.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬ 3. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π 1. 2. 4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 39. π“°¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬ 1. ∑Õ߇À≈◊Õß 2. ∑Õß·¥ß 3. ∑Õߧ” 4. ‡ß‘π 3. 4. 40. πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡¡’ “√„¥‡ªìπµ—«≈–≈“¬ 1. °√¥ 2. πÈ” 35.  “√≈–≈“¬ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß 3.  ’º ¡Õ“À“√ 4. ºß™Ÿ√  1. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬ 41. √–À«à“ßµ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬®–‰¡à 2. µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬·≈–Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å ‡°‘¥ ‘Ëß„¥ 3. µ—«∑”≈–≈“¬·≈–µ—«‡√àß°“√≈–≈“¬ 1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—π 4. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬ 2. ‰¡à√«¡µ—«°—π
 • 5. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 5 3. ‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π 46.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 27 ‚¥¬ Ë ’ 4. √«¡µ—«°—πÕ¬à“߇À𒬫·πàπ ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ ®–‡¢’¬π‰¥â¥—ߢâÕ„¥ 42. ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√≈–≈“¬ 1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 1. Õ“°“» 73 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 2. πȔ՗¥≈¡ 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 3. ‡°≈◊Õ·°ß 3.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 4. ∑Õ߇À≈◊Õß 973 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 43. ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß 4.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 1. πÈ”≈–≈“¬®ÿπ ’ ‰¥â 1,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2. πÈ”¡—π π≈–≈“¬æ≈“ µ‘°‰¥â 47. °“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ‡ªìπ Ë ’ 3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å≈–≈“¬‚ø¡‰¥â ppt §◊Õ°“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬µ“¡¢âÕ„¥ 4. ∑‘π‡πÕ√å≈–≈“¬¬“ßæ“√“‰¥â 1.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π Ë ’ 44.  “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 5 ‚¥¬  Õß√âÕ¬ à«π ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√ 2.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π Ë ’ 1. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å Àπ÷Ëßæ—π à«π ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π- 3.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π Ë ’ Ë ‡µ‘‡¡µ√ √âÕ¬ à«π 2. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å- 4.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π Ë ’ Ë ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡ æ—π à«π 3. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å- 48. πÈ”°√¥°”¡–∂—π‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 85 ‚¥¬ ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å- ª√‘¡“µ√µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√ 1. πÈ” 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫°√¥ ‡´πµ‘‡¡µ√ °”¡–∂—π 15 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ 4. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å- 2. πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫ ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡ °√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 45. ¢âÕ„¥∑”„À⇰‘¥°“√≈–≈“¬‰¥â 3. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘- 1. πÈ”°—∫æ≈“ µ‘° ‡¡µ√ ¡’°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π- 2. ∑‘π‡πÕ√å°—∫ ’πÈ” µ‘‡¡µ√ 3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å°—∫ ’‡¢’¬«¢Õß„∫‰¡â 4. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 4. πÈ”¡—π π°—∫‡°≈◊Õ ¡’°√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 • 6. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 49.  “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß∑’ËÕ‘Ë¡µ—«®–¡’≈—°…≥– 54.  “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ¡“°∑’ ¥ Ëÿ Õ¬à“߉√ 1.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’‡°≈◊Õ 70 °√—¡ º ¡°—∫ 1. ‡ªìπ “√≈–≈“¬„  πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2. ‡ªìπ “√≈–≈“¬¢ÿàπ 2.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’πÈ”µ“≈∑√“¬ 75 °√—¡ 3. ¡’º≈÷°‡°≈◊Õ‡°‘¥¢÷Èπ º ¡°—∫πÈ” 120 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 3. ¡’πÈ”πâÕ¬¡“°®π‡°◊Õ∫·Àâß 3.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’ “√ â¡ 80 °√—¡ º ¡ 50. ∂Ⓡ§’ˬ«πÈ”µ“≈·≈–‡µ‘¡πÈ”µ“≈‰ª‡√◊ËÕ¬Ê °—∫πÈ” 200 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 4.  “√≈–≈“¬∑’¡®π ’ 90 °√—¡ º ¡°—∫πÈ” Ë ’ÿ ®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ‡¡◊ËÕπÈ”µ“≈‡¬Áπµ—«≈ß 110 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 1. πÈ”‡™◊ËÕ¡„  2. °“√µ°º≈÷°¢ÕßπÈ”µ“≈ 55.  “√„π¢â Õ „¥∑’Ë ‡ √“π‘ ¬ ¡π”¡“„™â „ π°“√ 3. πÈ” ‡™◊Ë Õ ¡¡’  ’ ‡ À≈◊ Õ ß®π∂÷ ß  ’ πÈ” µ“≈·µà ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æπÈ”‚¥¬°“√∑”„Àâπ”∑’Ë¢ÿàπ È ‰¡à¢âπ‡À𒬫 ‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ 1.  ∫Ÿà 2. ºß´—°øÕ° 4. πÈ”µ“≈≈–≈“¬‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê 3.  “√ â¡ 4. ªŸπ¢“« 51. ¢âÕ„¥‡ªìπ “√∑’Ë ‰¥â®“°°“√µ°º≈÷° 56. Õπÿ¿“§¢ÕߢÕß·¢Áß∑’Õ¬Ÿà „π “√·¢«π≈Õ¬ Ë 1. ºß™Ÿ√  ¡’¢π“¥ª√–¡“≥‡∑à“‰√ 2. πÈ”µ“≈∑√“¬ 2 Ϫ1 1. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 3.  “√ â¡ Ϫ2 Ϫ4 2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 57. ¢âÕ„¥§◊Õª√–‚¬™πå¢Õß°“√µ°µ–°Õπ∑’Ë 52. °‘®°√√¡„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’¢—ÈπµÕπ°“√∑”„À⇰‘¥ ‡√“π”¡“„™â „π™’«‘µª√–®”«—π °“√µ°º≈÷° 1. °“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ 1. °“√∑”‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“ 2. °“√∑”πÈ”ª√–ª“ 2. °“√∑”πÈ”ª≈“ 3. °“√¢ÿ¥≈Õ°·¡àπÈ”≈”§≈Õß∑’˵Èπ‡¢‘π ◊ 3. °“√‡®’¬√–‰πÕ—≠¡≥’ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 4. °“√∑”𓇰≈◊Õ 58. °“√µ°µ–°Õπ∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥ 53. ‚√ßß“πÕÿ µ  “À°√√¡„π¢â Õ „¥∑’Ë „ ™â 1. °√–· πÈ” „π·¡à πÈ” ≈”§≈Õß¡’ ° “√ ª√–‚¬™π宓°°“√µ°º≈÷°¢Õß “√ ‡ª≈’ˬπ∑‘»∑“ß°“√‰À≈ 1. ‚√ßß“π∑”πÈ”µ“≈∑√“¬ 2. „πƒ¥ŸπÈ”À≈“°πÈ”®–≈âπ√‘¡Ωíòß·≈–‰À≈ 2. ‚√ßß“π∑” ∫Ÿà ∑à«¡∫â“π‡√◊Õπ 3. ‚√ßß“π∑”πÈ”ª≈“ 3. ·¡àπÈ”≈”§≈Õ߇°Á∫°—°πÈ”‰«â ‰¥â ‰¡à¡“° 4. ‚√ßß“π∑”·ªÑß¡—𠔪–À≈—ß 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
 • 7. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 7 59.  “√„π¢âÕ„¥§◊Õ§Õ≈≈Õ¬¥å 64. §Õ≈≈Õ¬¥å∑¡ “√ Õß™π‘¥¡“√«¡µ—«°—π‰¥â ’Ë ’ 1. 2. ‚¥¬∑’Ë ‰ ¡à ‡ ªì π ‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «°— π ·µà ‡ ªì π °“√ ·∑√°°—πÕ¬Ÿà ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√ · ß 1. Õ‘¡—≈™—π · ß 2. µ—«∑”≈–≈“¬ 3. 4. 3. µ—«≈–≈“¬ 4. Õ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å — · ß · ß 65. ºß´—°øÕ° “¡“√∂≈â“ߧ√“∫ °ª√°ÕÕ° ®“°‡ ◊ÈպⓉ¥â‡æ√“–‡Àµÿ„¥ 60. ª√“°Ø°“√≥å „π¢âÕ„¥∑’ˇªìπ ¡∫—µ‘‡°’ˬ« 1. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«∑”≈–≈“¬ °—∫· ß¢ÕߧÕ≈≈Õ¬¥å 2. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’‡ªìπÕ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å Ë — 1. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õß· ß 3. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«≈–≈“¬ 2. ª√“°Ø°“√≥å –∑âÕπ· ß 4. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπÕ‘¡—≈™—π 3. ª√“°Ø°“√≥å∑‘π¥Õ≈≈å 66.  “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·∫àßÕÕ°‰¥âµ“¡¢âÕ„¥ 4. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®° 1.  “√‡π◊ÈÕº ¡·≈– “√·¢«π≈Õ¬ 61.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å 2.  “√≈–≈“¬·≈– “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 1. πÈ”‚§≈π πÈ”À¡÷° 3.  “√≈–≈“¬·≈– “√ª√–°Õ∫ 2. §«—π πÈ”¡—πæ◊™ 4.  “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–∏“µÿ 3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å πÈ”ªŸπ„  67.  “√≈–≈“¬°√¥¡’ ¡∫—µ¥—ߢâÕ„¥ ‘ 4. πÈ”π¡ ¥ À¡Õ° 1. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ 62. ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓° ¡∫—µ‘¢Õß  ’πÈ”‡ß‘π §Õ≈≈Õ¬¥å„π°“√º≈‘µ¬“™π‘¥„¥ 2. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‡°≈◊Õ§“√å∫Õ‡πµ‰¥â·°ä  1. ¬“πÈ” 2. ¬“‡¡Á¥ §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å 3. ¬“ºß 4. ¬“¥¡ 3. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À–‰¥â·°ä ‰Œ‚¥√‡®π 63. ‰¢à · ¥ß∑’Ë ‡ µ‘ ¡ ≈߉ª„ππÈ”  ≈— ¥ ‡æ◊Ë Õ ∑”„Àâ ·≈–‡°≈◊Õ ‡°‘ ¥ °“√√«¡µ— « °— π ¢ÕßπÈ” ¡— π æ◊ ™ ·≈– 4. ¡’§à“ potential of hydrogen ion µË”°«à“ πÈ” â¡ “¬™Ÿπ—Èπ‡√’¬°«à“Õ–‰√ 9 1. ∑‘π¥Õ≈≈å 68. ‡∫ ·°à®–‡ª≈’Ë¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø∑“≈’π®“° 2. Õ‘¡—≈™—π  ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ ’ „¥ 3. Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å 1.  ’‡¢’¬« 2.  ’πÈ”‡ß‘π 4. §Õ≈≈Õ¬¥å 3.  ’·¥ß 4. ‰¡à¡’ ’
 • 8. 8 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 69. ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µåÀ¡“¬§«“¡«à“ 77.  “√≈–≈“¬°√¥∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “ °√¥‡¢â ¡ ¢â π ¡’ Õ¬à“߉√ ≈—°…≥–Õ¬à“߉√ 1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß 1. ¡’ ª √‘ ¡ “≥°√¥πâ Õ ¬·≈–¡’ ª √‘ ¡ “≥πÈ” 2. ¡’§«“¡∂à«ß®”‡æ“–µË” πâÕ¬ 3. ¡’§«“¡µâ“π∑“πµàժؑ°√‘¬“‡§¡’ ‘ 2. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·≈–¡’ª√‘¡“≥πÈ”¡“° 4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‰øøÑ“ 3. ¡’ª√‘¡“≥°√¥πâÕ¬·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”¡“° ’ 70. °√¥Õ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ 4. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”πâÕ¬ ’ 1. °√¥°”¡–∂—π 2. °√¥‡°≈◊Õ 78. °√¥‡®◊Õ®“ß “¡“√∂‡¢’¬π¬àÕ‡ªìπ¿“…“ 3. °√¥πÈ” â¡ 4. °√¥¥‘πª√– ‘« Õ—ß°ƒ…‰¥â«à“Õ¬à“߉√ 71. CH3COOH §◊Õ “√„π¢âÕ„¥ 1. soft. 2. dil. 1. °√¥¡¥ 2. °√¥πÈ” â¡ 3. acid. 4. conc. 3. °√¥°”¡–∂—π 4. °√¥‡°≈◊Õ 79. ¢âÕ„¥‰¡à„™àª√–‚¬™πå¢Õß°√¥°”¡–∂—π 72. HCl §◊Õ “√„π¢âÕ„¥ 1. „™â‡µ√’¬¡°√¥‰πµ√‘° 1. °√¥¡¥ 2. °√¥‡∫π‚´Õ‘° 2. „™â∑” ∫Ÿà 3. °√¥‡°≈◊Õ 4. °√¥°”¡–∂—π 3. „™â∑”«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ 73. °√¥Õπ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ 4. „™â∑”ªÿܬ 1. °√¥‡°≈◊Õ 2. °√¥¡¥ 80.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’ ¡∫—µ‘¥—ߢâÕ„¥ 3. °√¥πÈ” â¡ 4. °√¥¡–π“« 1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√≈–≈“¬°√¥‰¥â·°ä  74. °√¥ÕÕ°´’§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ ‰Œ‚¥√‡®π·≈–πÈ” 1. H2SO4 2. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ 2. HNO3  ’πÈ”‡ß‘π 3. HF 3. ‡¡◊ËÕ —¡º— ®–√Ÿâ ÷° “°·≈–√–§“¬‡§◊Õß 4.¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß ¡◊Õ 75. °√¥‰Œ‚¥√§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ 4. ¡’√ ‡ª√’Ȭ« 1. HCl 2. H2SO4 81. ‡¡◊Ë Õ π” “√≈–≈“¬‡∫ ¡“µâ ¡ °— ∫ °— ∫ 3. H2CO3 4. HCOOH  “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·Õ¡‚¡‡π’¬¡®–∑”„Àâ ‰¥â 76. °√¥„π¢âÕ„¥‡ªìπ°√¥·°à  “√¥—ߢâÕ„¥ 1. HCl 1. ·°ä ‰¢à‡πà“ 2. H2CO3 2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π 3. CH3COOH 3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 4. ·°ä ·Õ¡‚¡‡π’¬
 • 9. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 82. ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß 88. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥà“ߧ≈’ 1.  “√≈–≈“¬‡∫ ®–‡ª≈’¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø- Ë 1. NaOH 2. KOH ∑“≈’π®“° ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ‰¡à¡’ ’ 3. Ca(OH)2 4. NH4OH 2.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§“ pH ¡“°°«à“ 7 à 89. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“∑”¢π¡ 3.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µå 1. Na2CO3ؒ10H2O 2. NaHCO3 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 3. NaOH 4. NH4Cl 83.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ‡∫  90. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥ‘πª√– ‘« 1. NH4Cl 1. NH4Cl 2. KMnO4 2. HCN 3. HNO3 4. KNO3 3. CH3COOH 91.  “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡—  4. Ba(OH)2  ’·¥ß‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π 84. „π√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å¡’ “√≈–≈“¬¥—ߢâÕ 1. πÈ”‚´¥“ 2. πÈ” â¡ “¬™Ÿ „¥∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°√¥¡“°∑’Ë ÿ¥ 3. πȔ՗¥≈¡ 4. πÈ”¢’‡∂â“ È 1. πÈ”¬àÕ¬„π°√–‡æ“–Õ“À“√ 92.  “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡—  2. πÈ”ªí  “«–  ’πÈ”‡ß‘π‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’·¥ß 3. πÈ”¥’ 1. πÈ”¢’‡∂â“ È 4. πÈ”≈“¬ 2. πÈ”ª√–ª“ 85. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß°√¥¥‘πª√– ‘« 3. πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡ 1. HNO3 2. HBr 4. πÈ”ª≈“ 3. H3PO4 4. KNO3 93. °√–¥“…≈‘ µ ¡—    ’ · ¥ß®–‡ª≈’Ë ¬ π‡ªì π 86. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“‰ø  ’πÈ”‡ß‘π‡¡◊Õ„™â∑¥ Õ∫§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫  Ë 1. LiOH ¢Õß “√≈–≈“¬∑’Ë¡’§à“ pH Õ¬Ÿà„π™à«ß„¥ 2. NaOH 1. 1-3 2. 4-5 3. NH3 3. 6-7 4. 8-9 4. KOH 94. øïπÕ≈åø∑“≈’π‡ªìπ “√≈–≈“¬„ ‰¡à ¡’  ’ ∑Ë’ 87. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢ÕߪŸπ¢“«À√◊ÕªŸπ ÿ° ®–‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’™¡æŸ‡¡◊ËÕ„™â∑¥ Õ∫§«“¡ 1. CaCO3 ‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡§“ pH Õ¬Ÿà Ë ’à 2. K2SO4Al2(SO4)3 „π™à«ß„¥ 3. Ca(OH)2 1. 4.2-6.2 2. 6.0-7.6 4. CaSO4ؒ2H2O 3. 6.8-8.4 4. 8.3-10.0
 • 10. 10 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 95. °“√π”Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√åÀ≈“¬Ê ™π‘¥¡“√«¡ 101. ºß™Ÿ√ ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“Õ–‰√ °—π∑”„Àâ ‰¥âÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å™π‘¥„¥ 1. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡§≈Õ‰√¥å 1. ·¡°´‘¡—Ë¡Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 2. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡°≈Ÿµ“‡¡µ 2. ‡®π‡πÕ√—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 3. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰¥§≈Õ‰√¥å 3. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 4. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰µ√°≈Ÿµ“‡¡µ 4. ¡‘°´åÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 102. °“√·¬° à«πª√–°Õ∫¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡ ’ Ë ’ 96.  ‘Ëß„¥∑’Ë„™â«—¥§à“ pH ‰¥â≈–‡Õ’¬¥∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫«à“ª√–°Õ∫¥â«¬ “√„¥∫â“ß 1. °√–¥“…≈‘µ¡—  §«√„™â«‘∏’°“√„¥ 1. °“√°≈—Ëπ 2. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å·∫∫°√–¥“… 2. °“√ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬ 3. æ’‡Õ™¡‘‡µÕ√å 3. ‚§√¡“‚∑°√“øï 4. ¬Ÿ π‘ ‡ «Õ√å ´— ≈ Õ‘ 𠥑 ‡ §‡µÕ√å · ∫∫ “√≈–- 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß ≈“¬ 103. √Ÿª„¥‡ªìπ·∫∫®”≈ÕßÕ–µÕ¡µ“¡·π«§‘¥ 97. ªØ‘°‘√‘¬“ –‡∑‘π∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥ ¢Õß√—∑‡∑Õ√åøÕ√å¥ 1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ°√¥≈¥≈ß 1. 2. Ϫ 2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ‡∫ ≈¥≈ß Ϫ ϩ Ϫ ϩϩ Ϫ ϩ ϩ ϩ Ϫ 3.  “√≈–≈“¬Õ¬Ÿà „π ¿“«–‡ªìπ°≈“ß ϩϩ Ϫ Ϫ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ Ϫ 98. Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å§◊ÕÕ–‰√ 3. 4. p n e 1.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡®π 2.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡π’¬¡‰ÕÕÕπ 3.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ¥√Õ°´‘≈‰ÕÕÕπ 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 104. °√¥°”¡–∂— π ª√–°Õ∫¥â « ¬Õ–µÕ¡¢Õß ∏“µÿ„¥∫â“ß 99. æ◊™„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â‡ªìπÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å ‰¥â 1. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 1. ¢¡‘Èπ™—π ¥Õ°°√–‡®’ͬ∫ 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡ 2. ¥Õ°Õ—≠™—π ¥Õ°°≈⫬‰¡â 2. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 3. µ–‰§√â À—«ÀÕ¡ 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 3 Õ–µÕ¡ 4. „∫‡µ¬ „∫‚À√–æ“ 3. ‰Œ‚¥√‡®π 4 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 100.  “√„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â∑” ∫Ÿà·≈–ºß´—°øÕ° 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 1 Õ–µÕ¡ 1. CaCO3 2. NaCl 4. ‰Œ‚¥√‡®π 1 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 3. NaOH 4. HCl 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡
 • 11. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 11 ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 105-107 3. ·ºà√—ß ’‡¡◊ËÕ¡’§«“¡°¥Õ“°“»‡æ‘Ë¡¡“° ¢÷Èπ A B C D E F 4. ·ºà√—ß ’ ‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕπ”¡“∑”‡ªìπÕ“«ÿ∏ C I L Z S 𑫇§≈’¬√å G H I J K L 112. ç␥-rayé §◊Õ√—ß ’™π‘¥„¥ 1. √—ß ’·°¡¡“ 2. √—ß ’·Õ≈ø“ 105. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿÕÕ°´‘‡®π 3. √—ß ’∫’µ“ 4. √—ß ’‡Õ°´å 1. A 2. E 113. «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√∑–≈ÿ 3. G 4. I ∑–≈«ß¢Õß√—ß ’·°¡¡“‰¥â 106. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ°”¡–∂—π 1. ·ºàπ°√–®°Àπ“Ê 1. B 2. D 2. ·ºàπ‡À≈Á°Àπ“Ê 3. E 4. I 3. ·ºàπ§Õπ°√’µÀπ“Ê 107. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õß·¥ß 4. ·ºàπ‰¡âÀπ“Ê 1. E 2. F 114. ¢âÕ„¥‰¡à„™à∏“µÿ°¡¡—πµ√—ß ’ — 3. H 4. K 1. øÕ øÕ√— -32 2. §“√å∫Õπ-14 108. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ —ß°– ’ 3. ‚∫√Õπ-10 4. ‰Õ‚Õ¥’π-131 1. Zn 2. Au 115. √—ß ’„π¢âÕ„¥∑’¡Õ”π“®∑–≈ÿ∑–≈«ß Ÿß∑’ ¥ Ë ’ Ë ÿ 3. Ag 4. Zr 1. √—ß ’·°¡¡“ 109. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õߧ” 2. √—ß ’·Õ≈ø“ 1. Fe 2. Au 3. √—ß ’∫’µ“ 3. Ag 4. Al 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 110. ∏“µÿÀ¡Ÿà 3A, 4A, 5A ·≈– 6A ‡ªìπ∏“µÿ∑’Ë 116. ∏“µÿ‚≈À–„π¢âÕ„¥∑’¡ ∂“𖇪ìπ¢Õ߇À≈« Ë ’ ¡’ ¡∫—µ‘·∫∫„¥ 1. ¥’∫ÿ° 2. ª√Õ∑ 1. ‚≈À– 3. ≈‘‡∑’¬¡ 4. √Ÿ∫‘‡¥’¬¡ 2. Õ‚≈À– 117. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ‚≈À– 3. °÷Ëß‚≈À– 1. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ∑’Ë¥’ ¡’®ÿ¥‡¥◊Õ¥µË” 4. ¢âÕ 2 ·≈– ¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 2. º‘«‰¡à‡ªìπ¡—π«“« ¡’®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß 111. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ°—¡¡—πµ√—ß ’ 3. ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß¥—ß°—ß«“𠇪ìπµ—« 1. ·ºà√—ß ’ ‰¥â‡¡◊ËÕ¡’µ«°√–µÿâπ — π”‰øøÑ“∑’Ë¥’ 2.  “¡“√∂·ºà√—ß ’ ‰¥â‡Õß 4. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ·≈–π”‰øøÑ“∑’Ë ‰¡à¥’
 • 12. 12 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 118. ¢âÕ„¥‡ªÁπ∏“µÿÕ‚≈À– 1. °“√·µ°µ—«¢Õßµ—«≈–≈“¬µâÕß„™âæ≈—ß- 1. §≈Õ√’π ‡À≈Á° ß“π¡“° 2. ª√Õ∑ ‡ß‘π 2.  “√≈–≈“¬¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ 3. °”¡–∂—π ¥’∫ÿ° 3. °“√∑’ËÕπÿ¿“§¢Õßµ—«≈–≈“¬√«¡µ—«°—∫ 4. ‰π‚µ√‡®π øÕ øÕ√—  πÈ”µâÕß„™âæ≈—ßß“π¡“° 119. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿÕ‚≈À– 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπµË” º‘«¡’≈—°…≥–‡ªìπ 124. ‡æ√“–‡Àµÿ„¥·°ä ®÷ß≈–≈“¬„ππÈ”‚´¥“ ¡—π«“« À√◊ÕπȔ՗¥≈¡‰¥â¥’ 2. 𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’ π”‰øøÑ“‰¡à ‰¥â 1. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈ 3. ¡’®¥À≈Õ¡‡À≈«µË” ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß ÿ πâÕ¬ ¥—ß°—ß«“π 2. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈ 4. ¡’®¥‡¥◊Õ¥µË” ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß ÿ ¡“° 120. ¢âÕ„¥‡ªìπ∏“µÿ°÷Ëß‚≈À– 3. ¡’·√ß°¥¥—π¢ÕßÕ“°“» Ÿß 1. Õ“√å‡´π‘° 4. ¡’ · √ßÕ— ¥ ®“°‡§√◊Ë Õ ß∑’Ë ∫ √√®ÿ · °ä   „ à „π 2. ‰Õ‚Õ¥’π ¢«¥ 3. ·¡°π’‡´’¬¡ 125. ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä   4. ·°ä ´’πÕ𠧓√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 121. ‡√“ “¡“√∂π”§≈Õ√’π‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â 1. °“√‡°‘¥ π‘¡‡À≈Á° ¥—ߢâÕ„¥ 2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 1. „™â∫√√®ÿ„π∫Õ≈≈Ÿπ‡æ◊Õ„Àâ∫Õ≈≈Ÿπ≈Õ¬‰¥â Ë 3. °“√∑”πÈ”ªŸπ„  2. „™â‡ªìπ “√øÕ°®“ß ’ 4. °“√‡º“À‘πªŸπ 3. „™â¶à“‡™◊ÈÕ‚√§„ππÈ”ª√–ª“ 126. ®“° ¡°“√‡§¡’ CaCO3 → CaOϩCO2 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß ¢âÕ„¥§◊Õº≈‘µ¿—≥±å 122. ·°ä  ¢Õ߇À≈« ·≈–¢Õß·¢Áß®–¡’°“√ 1. CaCO3 ‡ª≈’ˬπ ∂“π–‡¡◊ËÕ ‘Ëß„¥‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª 2. Ca ·≈– CO3 1. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 3. CaO ·≈– CO2 2.  ∂“π∑’Ë 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 3. §«“¡∂à«ß®”‡æ“– 127. ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä   4. ª√‘¡“≥ §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å 123. °“√≈–≈“¬¢Õß “√ª√–‡¿∑¥Ÿ¥§«“¡√âÕπ 1. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ¡’≈—°…≥–Õ¬à“߉√ 2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
 • 13. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 13 3.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘°‘√¬“°—∫‚≈À– ‘ 132. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√°“√§”π«≥À“§à“¢Õßß“π 4.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “°— ∫  “√- 1. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ≈–≈“¬‡∫  ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß 128. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡°“√¢Õß°“√ —߇§√“–Àå¥â«¬ 2. ß“π = ·√ßϫ 1 √–¬–∑“ß∑’«µ∂ÿ‡§≈◊Õπ∑’Ë Ë— Ë 2 · ß¢Õßæ◊™ ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß 1. 2NaHCO3 → Na2CO3ϩCO2ϩH2O 3. ß“π = ·√ßϫ‡«≈“ϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ 2. NOϩO3 → NO2ϩO2 ‡§≈◊Õπ∑’Ë ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß Ë 4. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 3. CaCO3ϩH2SO4 → CaSO4ϩCO2 ϩ H2O · ß ‰ªµ“¡·π«¥‘Ëß §≈Õ‚√øî≈≈å 4. 6CO2ϩ12H2O → C6H12O6ϩ6O2ϩ 133. æ≈—ßß“π„π¢âÕ„¥∑’˵âÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ 6H2O  Ÿß„π°“√π”¡“„™â 1. æ≈—ßß“π‰øøÑ“ 129. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ — 2. æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ 1. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å 2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å 3. æ≈—ßß“π· ß 3. ‡∑Õ√å¡Õ ·µµ 4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å 4. æ≈—ßß“π𑫇§≈’¬√å 130. ¢âÕ„¥§◊ÕÀπ૬¢Õßß“π„π√–∫∫‡Õ ‰Õ 134. „π°“√®ÿ¥‰¡â¢’¥‰ø®–µâÕß∑”„ÀâÀ—«‰¡â ¢’ ¥ 1. π‘«µ—π-‡´πµ‘‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈ ‰ø‡°‘¥°“√‡ ’¬¥ ’®÷ß®–‡°‘¥°“√‡º“‰À¡â 2. π‘«µ—π-‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈ π—Èπ®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥ 3. π‘«µ—π-øÿµÀ√◊Õ®Ÿ≈ 1. æ≈—ßß“π°≈ 2. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß 4. π‘«µ—π-°‘‚≈‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈ 3. æ≈—ßß“π‡§¡’ 4. æ≈—ßß“π»—°¬å 131. ¢âÕ„¥§◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õß®Ÿ≈ 135. º≈¢Õßæ≈— ß ß“π»— ° ¬å · ≈–æ≈— ß ß“π®≈πå 1. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ ∑”„À⇰‘¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥ ¢÷Èπ Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß 1. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß 2. æ≈—ßß“π· ß 2. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ¢Èπ ÷ 3. æ≈—ßß“π°≈ 4. æ≈—ßß“π‡§¡’  Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß 136. æ≈—ßß“π∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà „π ª√‘ߢ≥–∑’Ë∂Ÿ°°¥ 3. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ ·≈–∂Ÿ°¬◊¥®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥ «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π« 1. æ≈—ßß“π®≈πå ·√ß 2. æ≈—ßß“π°≈ 4. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ«—µ∂ÿ 3. æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«·√ß 4. æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ
 • 14. 14 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 137. «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ 142. °“√·ºà√—ß ’§«“¡√âÕπ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 1. ¬“ß√∂¬πµå 2. ‚´à‡À≈Á° ¢Õß ‘Ëß„¥ 3. ‡™◊Õ° 4. æ—¥≈¡ 1. §≈◊Ëπ√—ß ’®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å 138. æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“°∑’Ë ÿ¥ 2. §≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“ ‡¡◊ËÕ‡√“∑”Õ¬à“߉√ 3. §≈◊Ëπ°√–· ‰øøÑ“ ∂‘µ¬å 1. °¥ ª√‘ߧàÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 2. ¬◊ ¥ Àπ— ß  µ‘Í ° ¥â « ¬·√߉¡à ¡ “°π— ° ·≈â « 143. ‚≈À–„π¢âÕ„¥ “¡“√∂𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’ ª≈àÕ¬ ∑’Ë ÿ¥ 3. ¬◊¥ ª√‘߇µÁ¡∑’Ë·≈⫪≈àÕ¬ 1. Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ 2. ∑Õߧ” 4. ¥÷ß “¬∏πŸ§àÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬ 3. ‡ß‘π 4. µ–°—« Ë 139. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å ”À√—∫«—¥‰¢â¡’™à«ß„π°“√ 144. ·¥ßº≈—°°≈àÕß∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 30 π‘«µ—𠉪 «—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡∑à“‰√ µ“¡æ◊Èπ„ÀâÀà“ß®“°®ÿ¥‡¥‘¡ 5 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë 1. 35-45 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“‰√ 2. 30-50 Õß»“‡´≈‡´’¬  1. 100 ®Ÿ≈ 2. 150 ®Ÿ≈ 3. 40-60 Õß»“‡´≈‡´’¬  3. 200 ®Ÿ≈ 4. 250 ®Ÿ≈ 4. 25-50 Õß»“‡´≈‡´’¬  145.  ÿ¥“¬°‰¡â∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 20 π‘«µ—π ¢÷Èπ Ÿß 140. ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√π” ®“°æ◊Èπ 1.2 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“ §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ ‡∑à“‰√ 1. °“√‡≈◊Õ°„™â¿“™π–Àÿßµâ¡Õ“À“√∑’Ë∑” 1. 24 ®Ÿ≈ 2. 26 ®Ÿ≈ ¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’ 3. 29 ®Ÿ≈ 4. 30 ®Ÿ≈ 2. °“√ª√–¥‘…∞åÕÿª°√≥凧√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë 146. π°æ‘√“∫¡’¡«≈ 5 °‘‚≈°√—¡ Õ¬Ÿà Ÿß®“°æ◊È𠇪≈’Ë ¬ πæ≈— ß ß“π‰øøÑ “ ‡ªì π æ≈— ß ß“π ¥‘π 20 ‡¡µ√ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õß §«“¡√âÕπ π°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“‰√ 3. ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ®— ∫ ¢Õß¿“™π–Àÿ ß µâ ¡ Õ“À“√ 1. 900 ®Ÿ≈ 2. 950 ®Ÿ≈ ®–∑”¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’ 3. 975 ®Ÿ≈ 4. 980 ®Ÿ≈ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 147. √∂°√–∫–¡’¡«≈ 1,500 °‘‚≈°√—¡ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 141. ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√æ“ ¥â « ¬§«“¡‡√Á « 36 °‘‚≈‡¡µ√µà Õ ™—Ë « ‚¡ß §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“‰√ 1. °“√π÷ËßÕ“À“√ 1. 70,000 ®Ÿ≈ 2. °“√Õ“∫πÈ” 2. 75,000 ®Ÿ≈ 3. °“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ¿“¬„πÕ“§“√ 3. 76,000 ®Ÿ≈ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 4. 77,000 ®Ÿ≈
 • 15. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 15 148. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“ 80 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 1. 100.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈– 2. 101.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå ‡§≈«‘π 3. 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 1. 26.0 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.0 ‡§≈«‘π 4. 102.4 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 2. 26.5 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.5 ‡§≈«‘π 150. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ 3. 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.7 ‡§≈«‘π Õß»“‡´≈‡´’¬  4. 26.8 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.8 ‡§≈«‘π 1. 37 Õß»“‡´≈‡´’¬  149. ·ÕπªÉ«¬‡ªìπ‰¢â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡¢Õß√à“ß°“¬‰¥â — ‘ 2. 39 Õß»“‡´≈‡´’¬  39 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ 3. 41 Õß»“‡´≈‡´’¬  Õß»“ø“‡√π‰Œµå 4. 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
 • 16. 16 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ 1. 3 2. 4 3. 3 4. 3 5. 2 6. 2 7. 2 8. 3 9. 3 10. 4 11. 2 12. 4 13. 4 14. 1 15. 2 16. 2 17. 4 18. 4 19. 2 20. 4 21. 1 22. 4 23. 4 24. 1 25. 3 26. 4 27. 2 28. 4 29. 2 30. 2 31. 1 32. 3 33. 1 34. 4 35. 4 36. 4 37. 4 38. 2 39. 2 40. 2 41. 1 42. 3 43. 1 44. 2 45. 3 46. 2 47. 4 48. 3 49. 3 50. 2 51. 4 52. 4 53. 1 54. 4 55. 3 56. 4 57. 4 58. 4 59. 4 60. 3 61. 4 62. 1 63. 3 64. 1 65. 2 66. 2 67. 3 68. 4 69. 4 70. 3 71. 2 72. 3 73. 1 74. 4 75. 1 76. 1 77. 4 78. 2 79. 2 80. 2 81. 4 82. 4 83. 4 84. 1 85. 1 86. 2 87. 3 88. 2 89. 2 90. 4 91. 4 92. 3 93. 4 94. 4 95. 1 96. 3 97. 4 98. 4 99. 1 100. 3 101. 2 102. 3 103. 3 104. 1 105. 1 106. 3 107. 3 108. 1 109. 2 110. 4 111. 2 112. 1 113. 3 114. 3 115. 1 116. 2 117. 3 118. 4 119. 2 120. 1 121. 4 122. 1 123. 1 124. 1 125. 4 126. 3 127. 2 128. 4 129. 4 130. 2 131. 4 132. 1 133. 4 134. 3 135. 3 136. 4 137. 1 138. 3 139. 1 140. 4 141. 4 142. 2 143. 3 144. 2 145. 1 146. 4 147. 2 148. 3 149. 3 150. 4 ‡©≈¬≈–‡Õ’¬¥‡©æ“–¢âÕ¬“° 144. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ F = 30 π‘«µ—π s = 5 ‡¡µ√ ®“° Ÿµ√ W = Fϫs = 30 Nϫ5 m = 150 J ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 150 ®Ÿ≈ 145. µÕ∫¢âÕ 1 ‡Àµÿº≈ F = 20 π‘«µ—π s = 1.2 ‡¡µ√
 • 17. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 17 ®“° Ÿµ√ W = Fϫs = 20 Nϫ1.2 m = 24 J ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 24 ®Ÿ≈ 146. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ m = 5 °‘‚≈°√—¡ 2 g = 9.8 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’ h = 20 ‡¡µ√ Ep = mgh /2 = 5 kgϫ9.8 m s ϫ20 m = 980 J ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õßπ°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“°—∫ 980 ®Ÿ≈ 147. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ m = 1,500 °‘‚≈°√—¡ v = 36 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 36 ϫ 1,000 ‡¡µ√ = 60 ϫ 60 «‘π“∑’ = 10 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’ 1 2 Ek = mv 2 1 2 = ϫ1 500 kgϫ(10 m s) , / 2 = 75 000 J , ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“°—∫ 75,000 ®Ÿ≈ 148. µÕ∫¢âÕ 3 o o C F Ϫ 32 ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√ = 5 9 o C 80 Ϫ 32 = 5 9 48 ЊC = ϫ5 9 = 26.7 ЊC ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬  o K Ϫ 273 F Ϫ 32 ®“° Ÿµ√ = 5 9
 • 18. 18 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 K Ϫ 273 80 Ϫ 32 = 5 9  48  K =  ϫ 5 ϩ273 9  = 299.7 K ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 299.7 ‡§≈«‘π ‘ 149. µÕ∫¢âÕ 3 o o F Ϫ 32 C ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√ = 9 5 o F Ϫ 32 39 = 9 5  39  ЊF =  ϫ 9 ϩ32 5  = 102.2 ЊF ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß√à“ß°“¬·Õπ‡∑à“°—∫ 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 144. µÕ∫¢âÕ 4 o C K Ϫ 273 ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√ = 5 5 o C 315 Ϫ 273 = 5 5 42 ЊC = ϫ5 5 = 42 ЊC ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
 • 19. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬« 1. ¢âÕ„¥‰¡à∂°µâÕß Ÿ 1. ‡´≈≈å ‰´‡≈¡ ‡ªìπÀ≈Õ¥‡≈Á°Ê π”πÈ”¢÷Èπ Ÿà≈”µâπ¢Õßæ◊™ 2. ‡´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ  “¡“√∂À¥·≈–§≈“¬µ—«‡æ◊ËÕ∑”„Àâ°√–¥Ÿ°‡§≈◊ËÕπ‰À« 3. ‡´≈≈åÕ ÿ®‘ ¡’À“ß ”À√—∫«à“¬‰ªÀ“‰¢à 4. ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π𑫇§≈’¬  ®“°√Ÿª· ¥ß à«πª√–°Õ∫¢Õß°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 2-5 1 8 2 4 5 9 10 6 3 11 7 2. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√»÷°…“≈—°…≥–‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡ §«√«“ß ‰≈¥å‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡‰«â∑ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ ’ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 5 3. À¡“¬‡≈¢ 6 4. À¡“¬‡≈¢ 10 3. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫À“¿“槫√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 9
 • 20. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 4. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫¿“æ„À⧡™—¥¢÷Èπ§«√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 9 5. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√√—∫· ß‡¢â“ Ÿà≈”°≈âÕߧ«√ª√—∫∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 5 2. À¡“¬‡≈¢ 6 3. À¡“¬‡≈¢ 7 4. À¡“¬‡≈¢ 11 6. Àπ૬∑’ˇ≈Á°∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ§◊Õ 1. ‡´≈≈å 2. ‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ 3. Õ«—¬«– 4. √à“ß°“¬ µ—«‡≈◊Õ°µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 7Ϫ14 °. ºπ—߇´≈≈å ¢. ‡¬◊ËÕÀÿ⡇´≈≈å §. ‰´‚∑æ≈“´÷¡ ß. ·«§‘«‚Õ≈ ®. 𑫇§≈’¬  ©. §≈Õ‚√æ≈“ µå 7.  à«π∑’Ë∑”„À⇴≈≈åæ◊™§ß√Ÿª√à“߉¥â 1. ° 2. ¢ 3. § 4. ß 8.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈å —µ«åº“π‡´≈≈å à 1. ° 2. ¢ 3. § 4. ß 9.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈åæ◊™ºà“π‡´≈≈å 1. ° 2. ¢ 3. § 4. ß 10. ‚§√ß √â“ß∑’Ë¡’¢π“¥·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π¢Õ߇´≈≈åæ◊™°—∫‡´≈≈å —µ«å 1. ° 2. ¢ 3. ß 4. ® 11.  à«π∑’Ëæ∫ “√æ—π∏ÿ°√√¡‡ªìπª√‘¡“≥¡“° 1. ¢ 2. § 3. ß 4. ® 12.  à«π∑’Ë∑”„Àâ¡Õ߇ÀÁπ‡´≈≈åæ◊™¡’ ’‡¢’¬« 1. ° 2. ß 3. ® 4. ©
 • 21. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 3 13. ‡ª√’¬∫‡ ¡◊ÕπÀ—«Àπâ“ß“π¢Õ߇´≈≈å 1. ° 2. ß 3. ® 4. © 14.  à«π∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ¢Õ߇À≈«¢âπ§≈⓬‡®≈≈’Ë ¡’ “√µà“ßÊ ¡“°¡“¬ 1. ¢ 2. § 3. ß 4. © ®“°·ºπ¿“æ°“√®—¥√–∫∫¢Õ߇´≈≈å„π ‘Ëß¡’™’«‘µ®”æ«° —µ«å ®ßµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 15-20 1 → 2 → 3 → 4 → √à“ß°“¬ 15. À¡“¬‡≈¢ 1 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. √à“ß°“¬ 2. ‡´≈≈å 3. Õ«—¬«– 4. ‡π◊Õ‡¬◊Õ È Ë 16. À¡“¬‡≈¢ 2 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. Õ«—¬«– 2. ‡´≈≈å 3. ‡π◊Õ‡¬◊Õ È Ë 4. √–∫∫Õ«—¬«– 17. À¡“¬‡≈¢ 3 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. ‡π◊Õ‡¬◊Õ È Ë 2. ‡´≈≈å 3. Õ«—¬«– 4. √à“ß°“¬ 18. À¡“¬‡≈¢ 4 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. √à“ß°“¬ 2. Õ«—¬«– 3. √–∫∫Õ«—¬«– 4. ‡´≈≈å 19. √–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿ凪ìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 4 20. °≈ÿࡇ´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 4 21. æ◊™®—¥‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«µ‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿº≈„π¢âÕ„¥ ‘ 1. æ◊™ “¡“√∂ ◊∫æ—π∏ÿå ‰¥â 2. æ◊™ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â 3. æ◊™ “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√Ⓣ¥â 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
 • 22. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 22. ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√â“ 1.  ÿπ—¢©’Ë√¥‡ “‰øøÑ“ 2. ·¡≈ߥŸ¥πÈ”À«“π 3. ¥Õ°∑“πµ–«—π∫“π‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¬“¡‡™â“ 4. ÀπŸ«ßÀπ’·¡« ‘Ë 23. §”Õ∏‘∫“¬‡°’ˬ«°—∫§≈Õ‚√æ≈“ µå„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß °. ¡’‡´≈≈Ÿ‚≈ Õ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß ¢. ¡’§≈Õ‚√øî≈≈åÕ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß §. æ∫‡©æ“–„π‡´≈≈åæ◊™ 1. ¢âÕ ° ·≈– ¢ 2. ¢âÕ ¢ ·≈– § 3. ¢âÕ ° ·≈– § 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 24.  “√„¥‰¡à “¡“√∂·æ√à „ππÈ”‰¥â 1. πÈ”µ“≈ 2. ¥à“ß∑—∫∑‘¡ 3. πÈ”À¡÷° 4. ·ªÑß 25. ¢âÕ„¥®—¥‡ªìπ°“√·æ√à¢Õß “√ 1. °“√‰¥â°≈‘ËππÈ”ÀÕ¡®“°¢«¥∑’ˇªî¥Ω“∑‘È߉«â 2. °“√≈–≈“¬¢Õߺ߂°‚°â „ππÈ”√âÕπ 3. ‰¢à¡’√ ™“µ‘‡§Á¡‡¡◊ËÕ·™à „ππÈ”‡°≈◊Õ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 26. ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å 1. √–¬–∑“ß 2. §«“¡‡√Á« 3. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 4. ª√‘¡“µ√ 27. ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å 1. §«“¡‡√àß 2. §«“¡Àπ“·πàπ 3. ·√ß 4. ∂Ÿ°∑—ÈߢâÕ 1 ·≈– 3 28. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π‡«°‡µÕ√å A 1. ៝ A 2. ៝ A ➤ 3. ៝ A 4. ៝ A ➤ ➤ ➤ 29. ·√ß≈—æ∏å À¡“¬∂÷ßÕ–‰√ 1. Õ”π“®∑’Ë∑”„Àâ«—µ∂ÿ¡’¢π“¥‡ª≈’Ë¬π‰ª 2. ·√ß∑’˵àÕµâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—µ∂ÿ
 • 23. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 5 3. ·√ß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¢≥–∑’Ë«µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—« — 4. º≈¢Õß·√ß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¡“°√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ 30. °Æ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢âÕ∑’Ë 1 ¢Õßπ‘«µ—π ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“Õ–‰√ 1. °Æ°“√ —Ëπ –‡∑◊Õπ 2. °Æ·√ߥ÷ߥŸ¥¢Õß‚≈° 3. °Æ§«“¡‡©◊Õ¬ Ë 4. °Æ§«“¡‡√Á« 31. ‡¡◊Õ¡’·√߬àÕ¬ 2 ·√ß∑’¡¢π“¥‡∑à“°—π °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ‡¥’¬«°—πæ√âÕ¡Ê °—π„π∑‘»∑“ßµ√ß°—π¢â“¡ Ë Ë ’ «—µ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë „π≈—°…≥–„¥ 1. «—µ∂ÿ‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 2. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ß 3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ˇ√Á«¢÷Èπ 4. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—« 32. ‡¡◊ËÕ¡’·√ß x ·≈– y °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ∑’Ë®ÿ¥ P ‡«°‡µÕ√å¢Õß·√ß≈—æ∏å„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß 1. ៝ x 2. ៝ x ·√ß≈—æ∏å ·√ß≈—æ∏å P ៝ y P ៝ y 3. ៝ x 4. ៝ x ·√ß≈—æ∏å ·√ß≈—æ∏å P ៝ y P ៝ y 33. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π —¡ª√– ‘∑∏‘ϧ«“¡‡ ’¬¥∑“π 1. ␤ 2. ␥ 3. ␮ 4. f 34. ·√߇ ’¬¥∑“π®–¡’§“¡“°∑’Ë ÿ¥‡¡◊ËÕ„¥ à 1. «—µ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 2. «—µ∂ÿ°”≈—߇§≈◊ËÕπ∑’Ë 3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—« 4. «—µ∂ÿÀ¬ÿ¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 35. ‡æ√“–‡Àµÿ„¥®÷ßÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß∫‘π„Àâ¡’√Ÿª√à“߇æ√’¬«≈¡ 1. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ «¬ß“¡·≈–§ß∑π 2. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡·√߇ ’¬¥∑“π„Àâ¡“°¢÷Èπ 3. ‡æ◊ËÕ„À⇧√◊ËÕß∫‘π∫‘π‰¥â‡√Á«¢÷Èπ 4. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’˺‘« —¡º— √–À«à“߇§√◊ËÕß∫‘π°—∫Õ“°“»
 • 24. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 36. ®“°√Ÿª §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡§”π«≥‰¥âÕ¬à“߉√ F a b 3N 7N 1. (3ϫa)ϩ(7ϫb) 2. 3ϩ7ϫ(aϩb) 3. (3ϩa)ϫ(7ϩb) 4. (3ϩ7)ϫa ϩ (3ϩ7)ϫb [ ] [ ] 37. ®“°√Ÿª ‚¡‡¡πµå¢Õß·√ß¡’§à“‡∑à“‰√ F 40N 1. 40 π‘«µ—π-‡¡µ√ 2. 0 π‘«µ—π-‡¡µ√ 3. Ϫ1 π‘«µ—π-‡¡µ√ 4. Ϫ40 π‘«µ—π-‡¡µ√ 38. ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß 1. °√√‰°√ 2. ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥ 3. √∂‡¢Áπ 4. ‡∫Á¥µ°ª≈“ 39. ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ Õß 1. ™–·≈ß 2. ∑’ËÀπ’∫°≈⫬ 3. ‰¡â°«“¥¥â“¡¬“« 4. æ≈—Ë«µ—°¥‘π 40. ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ “¡ 1. §âÕπ 2. ∑’µ¥°√–¥“… Ë— 3. §’¡§’∫πÈ”·¢Áß 4. §’¡µ—¥≈«¥ 41. „πÕ“°“» 100  à«π ®–ª√–°Õ∫¥â«¬·°ä ÕÕ°´‘‡®π®”π«π‡∑à“„¥ 1. 17  à«π 2. 18  à«π 3. 21  à«π 4. 23  à«π 42. ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫™—Èπ∫√√¬“°“»®“°æ◊Èπ‚≈°‰¥â∂Ÿ°µâÕß 1. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
 • 25. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 7 3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 43. ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥ “¡“√∂ –∑âÕπ§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ∫“ß™π‘¥‰¥â 1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å 3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å 4. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 44. ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥„™âª√–‚¬™πå„π¥â“π°“√§¡π“§¡∑“ßÕ“°“» 1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å 3. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å 4. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å 45. ‚Œ‚¡ ‡øï¬√å À¡“¬∂÷ß∫√√¬“°“»™—Èπ„¥ 1. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å 3.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 46. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«“¡¥—πÕ“°“»§◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„¥ 1. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å 2. ·Õ¡¡‘‡µÕ√å 3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å 4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å 47. 擬ÿ¥’‡ª√ ™—Ëπ¡’§«“¡‡√Á«≈¡√Õ∫®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß擬ÿ‡∑à“‰√ 1. ‰¡à‡°‘π 30 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 2. ‰¡à‡°‘π 63 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 3. 63-118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 4. ‡°‘π°«à“ 118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 48. 擬ÿÀ¡ÿπ‡¢µ√âÕπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√ 1. ‰µâΩÉÿπ 2. «‘≈≈’Ë-«‘≈≈’Ë 3. ∫“‡°’¬« 4. ‰´‚§≈π 49. çHé „π·ºπ∑’ËÕ“°“»À¡“¬∂÷ßÕ–‰√ 1.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߢÕߧ«“¡°¥Õ“°“» Ÿß 2.  à«πÀ—«¢Õߧ«“¡°¥Õ“°“» 3.  à«π· ¥ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß 4.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߧ«“¡°¥Õ“°“»µË” 50. Õߧ尓√Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“‚≈° µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’˪√–‡∑»„¥ 1. Õ—ß°ƒ… 2.  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 3. Ω√—߇»  Ë 4.  À√—∞Õ‡¡√‘°“
 • 26. 8 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ 1. 4 2. 4 3. 2 4. 3 5. 4 6. 1 7. 1 8. 2 9. 2 10. 3 11. 4 12. 4 13. 3 14. 2 15. 2 16. 3 17. 3 18. 3 19. 4 20. 2 21. 4 22. 3 23. 2 24. 4 25. 4 26. 2 27. 2 28. 2 29. 4 30. 3 31. 1 32. 1 33. 3 34. 1 35. 3 36. 1 37. 2 38. 1 39. 2 40. 3 41. 3 42. 2 43. 3 44. 2 45. 2 46. 3 47. 2 48. 3 49. 1 50. 2 ‡©≈¬‡©æ“–¢âÕ¬“° 1. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π‰´‚∑æ≈“´÷¡ 2. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 10 §◊Õ·∑àπ«“ß ‰≈¥å 3. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 2 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æÀ¬“∫ 4. µÕ∫¢âÕ 3 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 3 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æ≈–‡Õ’¬¥ 5. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 11 §◊Õ°√–®°‡ß“ 26. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ §«“¡‡√Á«‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å ‡æ√“–¡’∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß 27. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ §«“¡Àπ“·πàπ‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å ‡æ√“–¡’·µà¢π“¥ 36. µÕ∫¢âÕ 1 ‡Àµÿº≈ §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡ = ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ ϩ ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ ®“°√Ÿª„π‚®∑¬å¢âÕ 36 ®–‰¥â ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ = 7ϫb ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = 3ϫa ¥—ßπ—Èπ ‚¡‡¡πµå√«¡ = (7ϫb)ϩ(3ϫa)
 • 27. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 9 37. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ ®“°√Ÿª ∑‘»¢Õß·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‰¡à‡°‘¥°“√À¡ÿπ ‚¡‡¡πµå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å 38. µÕ∫¢âÕ 1 ‡Àµÿº≈ §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ °√√‰°√ §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥ √∂‡¢Á𠧓πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‡∫Á¥µ°ª≈“ 39. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ ™–·≈ß §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ËÀπ’∫°≈⫬ §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‰¡â°«“¥¥â“𬓫 æ≈—Ë«µ—°¥‘π 40. µÕ∫¢âÕ 3 ‡Àµÿº≈ §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ §âÕπ §’¡µ—¥≈«¥ §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’˵—¥°√–¥“… §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ §’¡§’∫πÈ”·¢Áß