กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ป.2

14,517 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
196
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ป.2

  1. 1. คําอธิบายรายวิชารายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑ กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เวลา ๕ ชัวโมง/สัปดาห ่ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง ศึกษาการเขียนและอานสัญลักษณแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับที่ไมเกินหนึ่งพันและศูนย เปนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกินหนึ่งพันและศูนย คิดคํานวณ หาคําตอบจากการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกิน หนึ่งพันและศูนย วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหา และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด บอกปริมาตรและความจุเปนลิตร พรอมทั้งเปรียบเทียบความยาว น้ําหนัก และปริมาตรหรือความจุ บอกจํานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา บอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน รูปเรขาคณิตสองมิติ วาเปนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี จําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ วาเปนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก จําแนกระหวางรูปสี่เหลี่ยม - มุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต จํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวน บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง โดยวิธีการที่หลากหลายแกปญหา การใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแก ป ญ หาในสถานการณ ต า งๆ การให เ หตุ ผ ลประกอบการตัด สิน ใจ และสรุ ป ผล การใช ภ าษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่ อให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ จํา นวนนั บ และศู น ย การดํ า เนิ น การของจํ า นวน การแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี และแบบรูป มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
  2. 2. มาตรฐานตัวชี้วัด มาตรฐาน ค ๑.๑ ตัวชี้วัด ค ๑.๑ (ป.๒/๑), ค ๑.๑ (ป.๒/๒) มาตรฐาน ค ๑.๒ ตัวชี้วด ค ๑.๒ (ป.๒/๑), ค ๑.๒ (ป.๒/๒) ั มาตรฐาน ค ๒.๑ ตัวชี้วด ค ๒.๑ (ป.๒/๑), ค ๒.๑ (ป.๒/๒), ค ๒.๑ (ป.๒/๓) ั ค ๒.๑(ป. ๒/๔), ค ๒.๑ (ป.๒/๕), ค ๒.๑ (ป.๒/๖) มาตรฐาน ค ๒.๒ ตัวชี้วด ค ๒.๒ (ป.๒/๑) ั มาตรฐาน ค ๓.๑ ตัวชี้วด ค ๓.๑ (ป.๒/๑), ค ๓.๑ (ป.๒/๒), ค ๓.๑ (ป.๒/๓) ั มาตรฐาน ค ๓.๒ ตัวชี้วด ค ๓.๒ (ป.๒/๑) ั มาตรฐาน ค ๔.๑ ตัวชี้วด ค ๔.๑ (ป.๒/๑), ค ๔.๑ (ป.๒/๒) ั มาตรฐาน ค ๖.๑ ตัวชี้วด ค ๖.๑ (ป.๒/๑), ค ๖.๑ (ป.๒/๒), ค ๖.๑ (ป.๒/๓) ั ค ๖.๑ (ป.๒/๔), ค ๖.๑ (ป.๒/๕), ค ๖.๑ (ป.๒/๖)รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วด ั
  3. 3. โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู / เวลา น้ําหนักหนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ ตัวชี้วัด ( ชั่วโมง ) ( คะแนน ) ๑ จํานวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ ค ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. การบอกจํานวน การอานและการเขียนตัวหนังสือ ๒๐ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  ๒. คาของเลขโดดในแตละหลักและการเขียนในรูป กระจาย  ๓. การเปรียบเทียบจํานวน และการใชเครื่องหมาย      และการเรียงลําดับจํานวน  ๔. การนับเพิมและการนับลด  ่ ๕. จํานวนคูและจํานวนคี  ่ ๒ การบวกจํานวนที่มีผลลัพธ ค ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน ๑,๐๐๐ ๑๐ ไมเกิน ๑,๐๐๐ ๒. โจทยมีปญหาการบวกที่มีผลบวกไมเกิน ๑,๐๐๐  ๓ จํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐ ค ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. การลบจํานวนที่มีตวตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐  ั ๑๐ ๒. โจทยปญหาการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐
  4. 4. มาตรฐานการเรียนรู / เวลา น้ําหนักหนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ ตัวชี้วัด ( ชั่วโมง ) ( คะแนน ) ๔ แบบรูป ความสัมพันธ ค ๓.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ๑๖ ทีละ ๑๐๐ ๒. แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ ๓. แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด สี ที่สัมพันธกัน อยางใดอยางหนึ่ง ๕ การวัดความยาว ค ๒.๑ ป.๒/๑ ๑. การวัดความยาวหรือความสูงโดยใชเครื่องวัดที่มี ๑๗ ค ๒.๒ ป.๒/๑ หนวยมาตรฐาน  ค ๖.๑ ป.๒/๔ ป.๒/๕ ป.๒/๖ ๒. การวัดระยะทาง การบอกระยะทาง และการ เปรียบเทียบ   ๓. โจทยปญหาเกียวกับการวัดความยาว ่ ๖ การชั่ง ค ๒.๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ๑. การชั่งโดยใชเครื่องชั่งที่มีหนวยมาตรฐาน  ๒๐ ค ๒.๒ ป.๒/๑ ๒. การชั่งน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด และการ เปรียบเทียบน้าหนักในหนวยเดียวกัน  ํ ๓. โจทยปญหาเกียวกับการชั่ง  ่
  5. 5. มาตรฐานการเรียนรู / เวลา น้ําหนักหนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ ตัวชี้วัด ( ชั่วโมง ) ( คะแนน ) ๗ การคูณ ค ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. ความหมายของการคูณและเครื่องหมายคูณ  ๑๗ ค ๖.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๒. การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกิน ป.๒/๓ สองหลัก  ๓. โจทยปญหาการคูณ ๘ เวลา ค ๒.๑ ป.๒/๕ ป.๒/๖ ๑. การบอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง ๕ นาที)  ๑๒ ๒. การอานปฏิทิน  ๙ เงิน ค ๒.๑ ป.๒/๔ ๑. การจําแนกและบอกคาเงินเหรียญและธนบัตร  ๒๐ ค ๒.๒ ป.๒/๑ ๒. การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลกเงิน  ค ๖.๑ ป.๒/๔ ป.๒/๕ ๓. การบอกจํานวนเงิน  ป.๒/๖ ๔. โจทยปญหาเกียวกับเงิน  ่ ๑๐ การหาร ค ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. ความหมายของการหารและเครื่องหมายหาร  ๑๓ ค ๖.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๒. การหารทีตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก ่ ป.๒/๓ ๓. โจทยปญหาการหาร ๑๑ การตวง ค ๒.๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ๑. การตวงและการบอกปริมาตรเปนลิตร  ๑๕ ค ๒.๒ ป.๒/๑ ๒. การหาความจุ การเปรียบเทียบความจุ  ๓. โจทยปญหาเกียวกับการตวง  ่  
  6. 6. มาตรฐานการเรียนรู / เวลา น้ําหนักหนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ ตัวชี้วัด ( ชั่วโมง ) ( คะแนน ) ๑๒ รูปเรขาคณิต ค ๓.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. รูปเรขาคณิตสองมิติ  ๑๒ ป.๒/๓ ๒. รูปเรขาคณิตสามมิต  ิ ค ๓.๒ ป.๒/๑ ๑๓ การบวก ลบ คูณ หารระคน ค ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ๑. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ๑๕ ๒. โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน คะแนนรวมระหวางเรียน ๗๐ คะแนนปลายภาคเรียน ๓๐ รวมคะแนน ๑๐๐

×