Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Računarski sistem

1,894 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Računarski sistem

 1. 1. Ra čunarski sistem Hardver i softver
 2. 2. Hardver <ul><li>Hardver ,uređaji računara ali i druge telekomunikacione opreme. Možda najjednostavnija definicija hardvera je da je- hardver sve što je opipljivo ili dodirljivo  (za razliku od  softvera ). Č ovek upravlja sa hardverom preko  softvera . </li></ul><ul><li>Čine ga (kod  Ličnog računara ): </li></ul><ul><li>“ Matična ” ili “osnovna” ploča  koja najčešće objedinjuje bar: </li></ul><ul><ul><li>Procesor  i </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Primarnu ” ili “ radnu ” memoriju </li></ul></ul><ul><li>Sekundarna memorija </li></ul><ul><ul><li>&quot; Tvrdi&quot; ili &quot;čvrsti“ disk </li></ul></ul><ul><ul><li>CD čitač  i/ili  pisač </li></ul></ul><ul><ul><li>DVD čitač  i/ili  pisač </li></ul></ul><ul><li>Komunikacije i mreže: </li></ul><ul><ul><li>Modem </li></ul></ul><ul><ul><li>Mrežni adapter </li></ul></ul><ul><li>Ulazno-izlazni uređaji: Video podsistem i  Monitor ; Štampač ; Skener ; </li></ul><ul><li>Zvučnik ; Miš ; Tastatura ; Veb kamera ; Mikrofon </li></ul><ul><li>Hardverski uređaji su: Unutrašnja memorija ; Aritmetičko-logička jedinica ; </li></ul><ul><li>Kontrolna jedinica ; Jedinica spoljne memorije ; Ulazne jedinice ; Izlazne jedinic a. </li></ul>
 3. 3. Monitor <ul><li>Monitor  je  električni  izlazni uređaj koji služi za prikazivanje slike poslate sa drugog uređaja, obično  grafičke karte  u sklopu  računara . Monitor sa katofnom cevi  ( engl.   CRT monitor, Cathode Ray Tube monitor ) su danas najzastupljeniji i bazirani na  TV tehnologiji. Površina ekrana (prednji deo  katodne cevi ) je pokrivena osnovnim elementima, tj.  fosfornim  tačkama ili trakama. </li></ul><ul><li>Na zadnjem kraju katodne cevi se nalazi  elektronski top  (tačnije tri topa crvene, plave i zelene boje) koji šalje snop  elektorna  u pravcu pojedinih tačaka i, u zavisnosti od intenziteta zraka, dobija se svetlija ili tamnija tačka date boje na ekranu. Kombinovanjem intenziteta crvene, plave i zelene boje se dobija bilo koja željena boja. </li></ul><ul><li>Danas su u upotrebi tri vrste CRT-a: </li></ul><ul><li>Dot-Trio Shadow Mask </li></ul><ul><li>Aperture Grille </li></ul><ul><li>Slot Mask </li></ul>
 4. 4. Miš <ul><li>Miš  je spoljašnji uređaj za unos podataka računara, jedan od sastavnih delova današnjeg stonog računara i funkcija mu je da se pomoću njega pomera  kursor  na  ekranu monitora. Firma  Epls je  1984. . godine predstavila miša u sklopu svog  računara . Tadašnji miš je imao samo jedan taster i vezao se preko, za to posebno napravljenog, serijskog porta. Mehanizam koji je omogućavao rad je bio elektromehanički. Do  2000. godine je ovaj mehanizam u potpunosti i bez izmena zadržan. Već  2000 . godine se pojavljuje nov tip mehanizma koji se zasnivao na  optici . Ti miševi se još nazivaju i  optičkim miševima . Broj tastera je evoluirao od jednog do 5, pa i više. Broj tastera se povećavao u skladu sa zahtevima i mogućnostima operativnog sistema koji je korišćen. Tako u Majkrosoftskom DOS-u  se mogao koristiti samo jedan taster; sa pojavom  Windows-a  95 se mogao koristiti i drugi taster, Windows 98 pa nadalje koriste i treći taster (ili točkić, koji ga zamenjuje). 4 i više tastera je napravljeno prvenstveno zbog komfornosti u igrama.Jedna od najpoznatijih marki računarskih miševa je &quot;GENIUS&quot;. </li></ul>
 5. 5. Zvučnik <ul><li>Zvučnik  je  elektomagnetska ,  elektrostatička  ili  piezoelektrična  naprava koja pretvara električne signale u  zvučne  talase, suprotno od  mikrofona. Najčešće je elektromagnetskog (dinamičkog) tipa. Elektromagnetski ili dinamički zvučnik se sastoji od stalnog (permanentnog)  megneta  I elektomagneta  koji je pričvršćen za papirnu  ili  plastičnu dijafragmu . Prolaskom električne struje kroz zavojnicu  elektromagneta, on se pomjera zajedno sa dijafragmom, jer se nalazi u magnetskom polju stalnog magneta. Pomjeranje dijafragme dovodi do zgušnjavanja i razrjeđivanja  vazduha  pored nje, i nastaje zvuk. </li></ul><ul><li>Prolazak struje kroz elektromagnet u jednom smjeru dovodi do privlačenja dijafragme ka elektromagnetu. Suprotan smjer struje dovodi do udaljavanja dijafragme od magneta. </li></ul><ul><li>Pošto je signal naizmjeničan, dijafragma u normalnoj operaciji vibrira u skladu sa jačinom i smjerom struje. Pomjeranje je proporcionalno jačini struje, a smjer pomjeranja smjeru struje u elektromagnetu. </li></ul>
 6. 6. Skener <ul><li>U oblasti računarstva, pojam  skener  (en gl .  scanner ) ima više značenja. Pojam skenera slika se odnosi na optički ulazni uređej koji omogućava da se crtež, fotografija ili štampani, odnosno rukopisni tekst pretvore u kod koji odgovarajući kompjuterski programi mogu da obrade, prikažu na ekranu ili odštampaju. Skeniranje slika (digitalizacija slika) je postupak kojim se slika (dokument) pretvara u oblik pogodan za prenos, obradu i čuvanje u elektronskom formatu. U svakodnevnoj kućnoj ili kancelarijskoj upotrebi mogu se videti razne varijante skenera: Ručni skener  radi na principu ručnog prevlačenja uređaja preko skeniranog objekta. Može da skenira ravnu površinu širine do 10 cm i to crno-belu, sivu skalu i kolor. Rezolucija je do 800 dpi (tačaka po inču) i obično imaju najviše do 12 bita po boji. Namenjen je skeniranju manjih površina, sličica, odnosno logotipa. Ručni skeneri su uglavnom monohromatski i bili su u široj upotrebi tokom 90-tih godina 20. veka, međutim iako je njihova popularnost za skeniranje dokumenata opala, upotreba ručnih 3D skenera je u dalje velika u oblasti industrijskog dizajna, inženjeringa, inspekcije i analize, digitalne proizvodnje kao i u medicini. U uobičajenoj upotrebi zastupljeni su uglavnom u obliku  barkod  čitača. Jeftini su ali daju najlošiji kvalitet reprodukcije. Međutim, krajem prve decenije 21. veka pojavljuju se ručni skeneri specijalizovani za skeniranje fotografija koji skeniraju površinu širine A4 (210mm) sa dubinom skeniranja od 24 bita. </li></ul>
 7. 7. Tastatura <ul><li>Tastatura  je periferni uređaj računarskog sistema napravljen po ugledu na pisaću mašinu.Služi kako za unos teksta, brojeva i znakova tako i za kontrolu operacija koje računar izvršava. </li></ul><ul><li>Fizički, tastatura je skup tastera sa ugraviranim ili odštampanim slovima, brojevima, znakovima ili funkcijama. U većini slučajeva pritisak na taster prouzrokuje ispisivanje jednog simbola. Ipak, da bi se dobili neki simboli potrebno je pritisnuti i držati više tastera istovremeno ili u određenom redosledu. Pritiskom na neke od tastera ne dobija se nikakav simbol već se oni koriste za određene operacije na samoj tastaturi. Postoji puno različitih standarda za raspored simbola po tasterima. Potreba za tim postoji prvenstveno zbog toga što različiti ljudi pišu na različitim jezicima, ali postoji i potreba za specijalizovanim tastaturama sa tasterima za izvršenje različitih matematičkih, statističkih ili programerskih funkcija. </li></ul><ul><li>Broj tastera na tastaturi PC računara varira od 83 (IBM PC, XT), 101 (od sredine 1980-ih godina) za standardne tastature do 104 za Windows tatstature pa sve do 130 i više za tastature sa specijalnim tasterima. Takođe, postoje i varijante sa manje od 90 tastera kakve se često koriste kod notebook računara. </li></ul>
 8. 8. Štampač <ul><li>Štampač  je uređaj kojim se podaci (slika, tekst ili oboje) ispisuju sa  računara  na papir. Sa digitalnim fotoaparatima pojavili su se štampači koji ne koriste računar za ispisivanje slika, već je moguće odštampati sliku direktno iz memorije fotoaparata. Laserski  (engl.  Laser ) štampači štampaju na papir pomoću lasera, koji osvetljava bubanj i time naelektriše površinu bubnja. Zatim bubanj prolazi kroz toner gde se na naelektrisane delove bubnja lepe fine čestice mastila u prahu, papir prelazi preko bubnja i prah ostane na papiru. Na kraju papir prolazi kroz grejač koji zapeče prah na papiru. Najefikasniji je u ispisivanju tekstova, jer postiže mnogo veće brzine od igličnih štampača (od 4-20 stranica u minuti). Postoje i laserski štampači u boji. </li></ul><ul><li>Mlazni  (engl. Inkjet ) štampači (sa mastilom) štampaju tako što iz rezervoara mastila (engl.  cartridge ) mlazom gađaju papir: u svakoj sekundi ispali se oko 50,000 kapljica mastila. Postoje rezervoari za crnu i kolor štampu. Mlazni štampači su najefikasniji za štampanje slika u boji, jer se mogu kupiti već za nekoliko hiljada dinara. </li></ul><ul><li>Matrični  (ili iglični - engl. Dot-Matrix ) štampači štampaju pomoću iglica, koje preko trake s bojom udaraju u papir. Najefikasniji su za ispisivanje dokumenata u više kopija. Zbog sporosti i velike buke koju proizvode, ovi štampači se danas sve manje koriste. Matrični štampači štampaju jednom bojom, u zavisnosti od trake koju koristimo. </li></ul>
 9. 9. Veb kamera <ul><li>Veb kamera  (eng. webcam, web camera) je vrsta kamere priključene na računar, najčešće prekoUSB porta ili  in terneta (žično ili bežično). Služi za snimanje fotografija i video zapisa i njihovo opciono prenošenje preko interneta u realnom vremenu. </li></ul><ul><li>Najčešća upotreba je za video telefoniju, dozvoljavajući korištenje računara kao video-telefona ili stanice za video konferencije. Druge upotrebe su česte. </li></ul><ul><li>Veb kamere su izuzetno raširene zbog svoje niske cijene i višestruke upotrebe. Mane su im relativno niska rezolucija slike, spora reakcija na promjenu scene i osvjetljenja,i druge. </li></ul>
 10. 10. Mikrofon <ul><li>Mikrofon  (grč.  mikros , što znači „mali“ i  phone , što znači „zvuk“) je električni uređaj koji akustične talase koji do njega dopiru pretvara u električne analogne ili digitalne signale, koji kasnije mogu biti sprovedeni do drugih uređaja koji iste mogu da pamte, obrađuju ili reprodukuju. U procesu njihove gradnje i ispitivanja, koriste se tzv.  gluve sobe . </li></ul><ul><li>Mikrofoni se koriste u svakodnevnom životu. Na primer kod telefona , kasetofona i diktafona (za snimanje zvuka), slušnih pomagala, u radiju,televiziji, muzičkoj i filmskoj produkciji itd. </li></ul><ul><li>Postoji više vrsta mikrofona: </li></ul><ul><li>Kondenzatorski ili elektrostatički </li></ul><ul><li>Elektret kondenzatorski </li></ul><ul><li>Dinamički </li></ul><ul><li>Ugljeni </li></ul><ul><li>Piezoelektrični </li></ul><ul><li>Laserski </li></ul><ul><li>Tekući (medijum je tekućina) </li></ul><ul><li>MEMS (m. na čipu) </li></ul>
 11. 11. Softver <ul><li>Računarski softver  ili  softver  (en g .  software ) je u biti računarski program napisan tako da je njegov sadržaj lagano promjeniti (moguće i pomoću nekog programa). Softverov glavni zadatak je da upravlja hardverom, izvršava izračunavanja, te da obezbijedi komunikaciju sa ostalim, isto tako, softverom, tačnije rečeno -programom. </li></ul><ul><li>Termin &quot;software&quot; prvi put koristi John W. Tukey 1957. godine. U računarstvu računarski softver su sve informacije koje se obrađuju preko računara ili programa.Alan Turing je bio prvi koji je propisao koncept softvera u svom naučnom radu. Softver ne može raditi bez hardvera, kao što hardver ne može raditi bez softvera. Na hardveru (kao što je hard disk) se nalazi softver (kao što je operativni sistem), softver upravlja hardverom. Obično, softver sa hard diska se učitava na RAM memoriju odakle se prosljeđuje procesoru koji izvšrava naredbe koje sadrži neki program (softver). Najniži nivo softvera je mašinski kod (binarni kod) . najjednostavniji oblik programa koji je obično teško promjeniti. Softver se zato češće piše u programskim jezicima višeg nivoa koje ljudi mnogo bolje razumiju nego li nule i jedinice. Za prevođenje programskih naredbi se koristi kompajler koji ponovo prevodi taj kod u, najniži, mašinski kod koji računar razumije (nule i jedinice). </li></ul>
 12. 12. Podela softvera prema nameni <ul><ul><li>Sistemski softver  pokreće računar. To može biti operativni sistem, drajver, server, razni alati i ostalo. Operativni sistem dobija pravo da upravlja cjelokupnim računarom, podacima, procesima itd. Najpoznatiji operativni sistemi su Microsoft Windows, Linux i Mac OS X. </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvršni softver  (aplikativni, namjenski softver) omogućava korisniku da izvršava određene zadatke. To može biti poslovni softver,edukacijski softver, baza podataka, office paketi i ostalo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programski softver  je obično alat koji pomaže nekom programeru da izvrši neki zadatak koristeći neki programski jezik. To može biti uređivač teksta, kompajler, interpreter, linker, debugger i tako dalje. U računarskoj grafici se koristi termin grafički softver, koji je specijaliziran za rad sa grafikom. </li></ul></ul>

×