Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Direccio Tic

487 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Direccio Tic

 1. 1. Gestió de les TIC AEIGI 4-Maig-2006
 2. 2. Motivacions <ul><li>Orientació Tècnica dels estudis </li></ul><ul><li>Horitzó professional </li></ul><ul><li>Realitat dels objectius de les organitzacions </li></ul><ul><li>Donar Orientacions generals </li></ul>
 3. 3. Organitzacions <ul><li>Proveïdors </li></ul><ul><ul><li>Fabricants </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Integradors </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultors </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>Clients </li></ul><ul><ul><li>Empreses </li></ul></ul><ul><ul><li>AAPP </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 4. 4. Que tenen en comú ? <ul><li>Obtenir “Beneficis” ! </li></ul><ul><ul><li>Assolir Objectius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Retorn </li></ul></ul><ul><ul><li>Imatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc.. </li></ul></ul>
 5. 5. Que passa? (versió Direcció G.) <ul><li>El departament TIC No ens entén ! </li></ul><ul><li>Posen pals a les Rodes ! </li></ul><ul><li>Tard i malament ! </li></ul><ul><li>(una llista molt llarga !) </li></ul>
 6. 6. Que Passa? (versió Dep. TIC) <ul><li>No en saben prou. </li></ul><ul><li>Prenen decisions sense consultar. </li></ul><ul><li>No ens deixen fer be la feina. </li></ul><ul><li>(llista molt llarga) </li></ul>
 7. 7. El departament de TIC dintre de l'Organització <ul><li>Mecanitzar el tractament d'informació en l'organització i donar suport amb informació a la presa de decisions. </li></ul><ul><li>Oferir noves oportunitats als objectius de negoci de l'organització. </li></ul>
 8. 8. Paper dels TIC en les organitzacions. <ul><li>Gestionen els sistemes d'informació sobre els quals es donen suport totes les àrees funcionals. </li></ul><ul><li>Ofereixen a l'organització mecanismes d'entrada d'informació, consulta, tractament i transmissió, així com la transmissió d'ordres i instruccions. </li></ul><ul><li>Implementen el coneixement, experiència en forma de sistemes d'informació que representen la seva saviesa. </li></ul>
 9. 9. El departament de TIC com centre de cost o centre de Benefici ? <ul><li>Complexitat </li></ul><ul><li>Tipus d’organització </li></ul>
 10. 10. Com s’organitza? CIO Explotació Desenvolupament Suport
 11. 11. Rols del CIO <ul><li>Responsabilitat Funcional. </li></ul><ul><li>Últim grau tècnic. </li></ul><ul><li>Contacte amb la organització. (2 direccions) </li></ul><ul><li>.... Noves habilitats ... Cada cop mes Funcionals. </li></ul>
 12. 12. No es l’únic ! <ul><li>Habilitats tècniques. </li></ul><ul><li>Habilitats socials. </li></ul><ul><li>Coneixements multidisciplinars. </li></ul>
 13. 13. Cal entendre la Organització ! <ul><li>Llenguatge de Negoci. </li></ul><ul><li>Conèixer les activitats internes. </li></ul><ul><li>Contextualitzar les seves necessitats i peticions. </li></ul>
 14. 14. IT Management vs IT Governance <ul><li>IT Mangement: Gestió del departament </li></ul><ul><ul><li>Operativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Contractació </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació de la tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Direcció de projectes </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes i serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió Financera </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 15. 15. Models <ul><li>ITIL </li></ul><ul><li>CMMI </li></ul><ul><li>PRINCE2 </li></ul><ul><li>Etc... </li></ul>
 16. 16. Punt de Vista de la Direcció: <ul><li>S'assoleixen els objectius? </li></ul><ul><li>Actualitzar els seus coneixements i adaptar-se als canvis? </li></ul><ul><li>S'estan gestionant els riscos? </li></ul><ul><li>S'estan analitzant les oportunitats emergents i les oportunitats que suposen? </li></ul>
 17. 17. IT Governance <ul><li>Alineació de l'estratègia TIC amb l'empresarial formant una unitat. </li></ul><ul><li>Difondre l'estratègia a tota l'organització. </li></ul><ul><li>Proporcionant mecanismes i processos que implementen l'estratègia. </li></ul><ul><li>Posant en pràctica mecanismes de seguiment i control de les TIC. </li></ul><ul><li>Aplicant mètriques de gestió de les TIC que ens permetin amidar el seu acompliment. </li></ul>
 18. 18. Preocupacions dels CIO <ul><li>Alineació TIC-Negoci. </li></ul><ul><li>Desenvolupament d’una estratègia TIC. </li></ul><ul><li>Seguretat </li></ul><ul><li>Gestió de RRHH </li></ul><ul><li>Potenciar el retorn de les Inversions </li></ul>
 19. 19. Que ens Cal? <ul><li>Noves Habilitats ! </li></ul><ul><li>Nous Punt de vista. </li></ul><ul><li>Llenguatge “Bussiness” </li></ul><ul><li>... Noves tècniques.... </li></ul><ul><li>.... Sense perdre el contacte amb la tecnologia. </li></ul>
 20. 20. Nous Objectius: <ul><li>Alineació de l'estratègia TIC amb l'empresarial formant una unitat. </li></ul><ul><li>Difondre l'estratègia a tota l'organització. </li></ul><ul><li>Proporcionant mecanismes i processos que implementen l'estratègia. </li></ul><ul><li>Posant en pràctica mecanismes de seguiment i control de les TIC. </li></ul><ul><li>Aplicant mètriques de gestió de les TIC que ens permetin amidar el seu acompliment. </li></ul>
 21. 21. Concepte d’IT Governance <ul><li>IT Governance és en realitat una responsabilitat de la direcció general i del consell de direcció. </li></ul><ul><li>IT Governance és una part fonamental de la direcció empresarial i suposa la gestió de la direcció, lideratge, processos i estructures necessaris que integren les operacions en TIC. </li></ul>
 22. 22. Expectatives <ul><li>Que les operacions en TIC estiguin alineades amb l'estratègia empresarial, i que aporti el valor planificat. </li></ul><ul><li>Que les TIC suposin per a l'organització la possibilitat de considerar noves oportunitats de negoci. </li></ul><ul><li>Que els recursos TIC s'aprofitin d'acord amb els objectius de negoci i que aquest profit sigui mesurable. </li></ul><ul><li>Permetre la gestió de coneixement empresarial. </li></ul><ul><li>Optimitzar el rendiment dels recursos assignant els costos a cada objectiu o projecte funcional. </li></ul><ul><li>Que existeixi una gestió de riscos i que aquests estiguin fitats d'una manera raonable. </li></ul><ul><li>Trobar en el departament TIC un input crític per a la planificació estratègica. </li></ul><ul><li>Aprofitar el departament TIC com una eina bàsica en el govern total de l'organització. </li></ul>
 23. 23. Implicacions: <ul><li>No reinventar constantment solucions existents. </li></ul><ul><li>Gestionar la tecnologia sense generar riscos en la dependència tecnològica. </li></ul><ul><li>Gestionar els coneixements tecnològics dels recursos humans del departament TIC. </li></ul><ul><li>Facilitar l'adopció de diferents estratègies estables o temporals de subcontractació sense perdre el control en la gestió de les TIC. </li></ul><ul><li>Eliminar nínxols no controlats de profit de les TIC en algunes àrees funcionals o per a algun dels projectes. </li></ul><ul><li>Reduir els errors generats per riscos no controlats. </li></ul><ul><li>Millorar la qualitat en les expectatives dels serveis TIC, i la seva aportació a la qualitat dels objectius empresarials. </li></ul><ul><li>Permetre el monitoratge en temps real de les TIC. </li></ul><ul><li>Incrementar el nivell d'estandardització i reduir els costos. </li></ul><ul><li>Generar confiança a la direcció. </li></ul>
 24. 24. Agents <ul><li>El Director General. </li></ul><ul><li>Equip de direcció </li></ul><ul><li>El director del departament de TIC (CIO). </li></ul><ul><li>Directors Funcionals </li></ul>
 25. 25. Aplicació: <ul><li>El comitè estratègic de Govern de TIC: </li></ul><ul><ul><li>La seva missió és assessorar al director general sobre l'adopció d'estratègies de TIC i transmetre-les a la resta de la companyia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es focalitza tant en temes estratègics d'actualitat com de projecció futura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta compost pels membres de la direcció executiva i pel CIO. </li></ul></ul><ul><ul><li>Té un caràcter estratègic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordina l'orientació de les TIC alineada amb els objectius de negoci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestiona els riscos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Detecta i aprofita oportunitats ofertes per les TIC, convertint-les en estratègies de negoci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es preocupa a gestionar el coneixement de l'organització. </li></ul></ul><ul><li>El comitè de direcció de Govern de TIC : </li></ul><ul><ul><li>Proporciona al departament TIC de la visió de negoci i de les seves prioritats, així com d'assessorar al departament de TIC en aspectes de gestió empresarial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es focalitza a conèixer les decisions d'implementació preses i d'avaluar el seu acompliment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està compost pels directors de la áreas funcionals tant bàsiques com de suport, a més del CIO i dels directors tècnics del departament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es preocupa d'aspectes operatius i de planificació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioritza l'aplicació pressupostària </li></ul></ul><ul><ul><li>Avalua els riscos. </li></ul></ul>
 26. 26. Factors Clau i Risc <ul><li>Els factors claus de l'èxit seran: </li></ul><ul><ul><li>Suport i implicació de la direcció general. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Departament TIC compromès amb el desenvolupament estratègic. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Departament de TIC comprèn el negoci, tant a nivell operatiu com estratègic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Correcta correlació de la priorització dels projectes d'acord amb els objectius de negoci. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lideratge i actitud proactiva de la direcció de les TIC. </li></ul></ul><ul><li>Mentre que s'han d'evitar alguns riscos: </li></ul><ul><ul><li>Falta de comunicació fluïda entre la direcció general i l'adreça de les TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>El CIO no considera com pròpies les responsabilitats d'entendre el negoci de l'empresa i els objectius empresarials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorrecta o arbitrària priorització dels projectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Passivitat o actitud reactiva del departament TIC. </li></ul></ul>
 27. 27. Mecanismes - Comprensión de los objetivos conjuntos Negocio / TIC. - Resolución de conflictos. - Intercambio de experiencias y conocimientos. - Intercambio de personal. - Participación de los estamentos externos - Modelos de colaboración. - Sistemas de recompensas a socios. - BSC (aplicado a dirección TIC). - Planificación estratégica de TIC. - COBIT. - ITIL. - SAM. - SLA / OLA - Modelos de alineación Negocio/TIC - Modelos de IT Governance. - Roles y responsabilidades. - Comité estratégico. - Estructura organizativa. - Participación en el consejo. - Comités ejecutivos de proyecto Mecanismos - Diálogo estratégico - Compartición de experiencias y conocimientos - Participación externa Alianzas de Negocio o de TIC - Toma de decisiones estratégicas en TIC - Vigilancia estratégica en TIC - Dirección de TIC. - Comités. Tácticas Mecanismos relacionales Procesos Estructuras Estrategia de Integración
 28. 28. Resultats <ul><li>Pla estratègic de TIC </li></ul><ul><li>Pla General de TIC </li></ul><ul><li>Mètriques </li></ul><ul><li>Resultats </li></ul>
 29. 29. Recomanacions: <ul><li>Proposar-se una carrera professional. </li></ul><ul><li>Agafar experiència. </li></ul><ul><li>Formació Continuada. </li></ul><ul><li>Xarxa. </li></ul>
 30. 30. Moltes gràcies Dídac López Viñas [email_address]

×