Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 0 gioi thieu

449 views

Published on

hệ thống thông tin kế toán

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chuong 0 gioi thieu

  1. 1. L/O/G/O HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM Giảng viên: NGUYỄN DUY NHẤT VŨ THỊ THU TRANG Email: nhatnd@gmail.com trangvtt@uel.edu.vn Khoa: Tin học quản lý
  2. 2. 1. Mục tiêu môn học • Hiểu được vai trò của HTTTKT trong DN • Hiểu rõ các quy trình kinh doanh chính trong đơn vị kinh doanh và các nhiệm vụ cơ bản, mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong toàn quy trình • Nắm được những nguyên tắc kiểm soát nội bộ cơ bản để xây dựng và kiểm soát hệ thống thông tin kế toán • Vận dụng những kiến thức đã có để thiết kế, tổ chức, vận hành hệ thống thông tin kế toán trong đơn vị.
  3. 3. 2. Đề cương 45 tiết học trong 15 tuần Chương 1: Tổng quan về HTTTKT Chương 2: Dữ liệu trong HTTTKT Chương 3: Rủi ro và Kiểm soát HTTTKT Chương 4: Các công cụ mô tả HTTTKT Chương 5: Các chu trình nghiệp vụ Chương 6: Phát triển HTTTKT Chương 7: Hệ thống BCTC và BC quản trị Chương 8: Lựa chọn, đánh giá phần mềm kế toán và ERP Thực hành với phần mềm kế toán
  4. 4. 3. Hình thức kiểm tra, đánh giá 20% Bài tiểu luận 20% Thi giữa kỳ 60% Thi cuối kỳ -Hằng tuần có 1 – 2 nhóm báo cáo các đề tài trước lớp - Đề tài này do các nhóm đăng ký dựa trên các đề tài GV cung cấp -Điểm báo cáo này được tính vào bài tiểu luận (15%)
  5. 5. 4. Giáo trình và tài liệu tham khảo Sách, giáo trình chính: [1] James A. Hall, 2007, Accounting Information Systems, 5th , Thomson Sách tham khảo: [2] Nguyễn Thế Hưng, 2008, Hệ thống thông tin kế toán, NXB Thống Kê [3] Khoa Kế toán Kiểm toán, 2004, Hệ thống thông tin kế toán, NXB Thống Kê [4] Gelinas Sutton, Accounting Information System, 6th
  6. 6. L/O/G/O

×