Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An Toàn và bảo mật HTTT-Các phương pháp bảo mật

448 views

Published on

An Toàn và bảo mật HTTT

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

An Toàn và bảo mật HTTT-Các phương pháp bảo mật

  1. 1. ánh giá toàn di n v b o m t và nh ng bi n pháp kh c ph c l h ng b o m t cho Google Apps Báo cáo chính th c c a Google vào Tháng Hai, n m 2007
  2. 2. o m t c a Google Apps BI T THÊM THÔNG TIN Tr c tuy n t i www.google.com/a i Email n appsenterprise@google.com Các ng d ng b o m t m ng ch ng l i nh ng hacker t ng lai là chìa khóa m b o s thành công c a b t k h th ng nào. Khi nói n email và s c ng tác, m quan tr ng c a chúng là r t l n. Google u t hàng t ô la vào công ngh , con ng i, và quy trình m b o s an toàn và riêng t cho các d li u trong Google Apps. Nhóm chuyên gia b o m t t n t y c a Google có trách nhi m v vi c thi t k an toàn tr c s t n công, xem xét toàn b thi t k , mã và s n ph m hoàn ch nh m b o nó áp ng nh ng tiêu chu n an toàn và b o m t d li u nghiêm ng t c a Google. C s h t ng t ng t c dùng l u tr Google Apps và b o v d li u c a hàng tr m nghìn ng i s d ng c ng c dùng qu n lý d li u c a hàng tri u khách hàng và hàng t ô la trong các giao d ch qu ng cáo. V i Google Apps, thông tin c an toàn và b o m t. GI I THI U 3 O M T C A T CH C VÀ TRONG THAO TÁC Ph ng pháp phát tri n o m t trong thao tác ng ng & Chuyên gia t v n b o m t 3 4 4 4 O M T D LI U o m t m c v t lý o m t m c logic Kh n ng truy c p thông tin d phòng 4 4 5 5 6 TRÁNH NGUY C o v kh i th rác và Virut Nh ng s t n công vào ng d ng & m ng l 6 6 6 TRUY C P AN TOÀN Nh ng bi n pháp b o v ng Cho b n quy n ki m soát RIÊNG T T LU N C AD LI U i dùng cu i i 7 7 7 8 8
  3. 3. Gi i thi u Là m t ph n c a s m nh t ch c thông tin c a th gi i, Google có trách nhi m gi an toàn cho d li u c a hàng tri u ng i s d ng. Trách nhi m này r t c chú tr ng, và Google ã c g ng h t s c không ph lòng tin c a nh ng ng i s d ng. Google nh n th y r ng nh ng s n ph m an toàn là ph ng ti n duy trì lòng tin a ng i s d ng và c g ng t o ra nh ng s n ph m i m i ph c v cho nh ng nhu c u c a nh ng ng i s d ng và ho t ng vì l i ích cao nh t c a h . Google Apps c l i t kinh nghi m thao tác r ng rãi này trong vi c t o ra nh ng n ph m an toàn và áng tin c y. Nh ng s n ph m và d ch v c a Google k t h p nh ng gi i pháp công ngh cao c p v i nh ng th c ti n b o m t u ngành m o an toàn cho d li u c a khách hàng và ng i s d ng. Hàng t ô la v n c ut m b o m t môi tr ng an toàn, áng tin c y nh t cho d li u và các ng ng. C th là, Google t p trung vào m t s ph ng di n c a b o m t có ý ngh a quan tr ng i v i nh ng khách hàng kinh doanh: • o m t c a t ch c và trong thao tác – Nh ng chính sách và th t c o s an toàn t i m i giai n c a thi t k , tri n khai và nh ng ho t c khác. • o m t d li u – m b o d li u c a khách hàng c l u tr t i nh ng thi t b an toàn, trên nh ng máy ch an toàn, và trong nh ng ng ng an toàn. • Tránh nguy c – B o v nh ng ng i s d ng và thông tin c a h tr t n công ác ý và nh ng hacker t ng lai. • Truy c p an toàn – m b o r ng ch nh ng ng i s d ng có th truy c p d li u, và kênh truy c p cb ov . • riêng t c a d li u – m b o r ng thông tin m t m ng liên c nh ng c c p phép m i c gi riêng t và bí m t Tài li u này xem xét chi n l c b o m t c a Google, m t chi n l c s d ng nhi u bi n pháp b o m t m c v t lý, logic, và thao tác m b o t i a cho s an toàn và tính riêng t c a d li u. o m t c a t ch c & trong thao tác n t ng c a chi n l c b o m t c a Google b t u v i con ng i và nh ng quy trình. B o m t là m t k t h p c a nh ng con ng i, quy trình, và công ngh , mà khi p h p l i s d n n s tính toán an toàn và có trách nhi m. S an toàn không ph i là u gì ó mà có th c xác nh n m t cách n gi n sau khi th c hi n. úng h n là, nó c thi t k vào các s n ph m, ki n trúc, c s h t ng, và nh ng th ng t s t n công. Google thuê m t nhóm b o m t toàn th i gian phát tri n, xây d ng tài li u, và tri n khai nh ng chính sách b o m t toàn di n. Nhóm b o m t a Google bao g m m t s chuyên gia hàng u c a th gi i trong l nh v c an toàn thông tin, ng d ng và m ng l i. Nhóm b o m t này c chia theo l nh v c ch c n ng thành i b o v vòng ngoài, i b o v c s h t ng, i b o v ng d ng, và i phát hi n và ph n ng v các l h ng b o m t. Nhi u ng i n Google v i kinh nghi m trong nh ng vai trò cao c p v an toàn thông tin nh ng công ty Top 500 c a t p chí Fortune. Nhóm này t p trung m t ph n l n n l c c a h vào nh ng bi n pháp mang tính phòng ng a m b o r ng mã và các h th ng c an toàn tr c s t n công, và luôn th ng tr c ph n h i l i nh ng v n an ninh m t cách n ng ng .
  4. 4. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS Ph ng pháp phát tri n Tính n ng b o m t c a Google là u tiên hàng u trong suy ngh t th i mm t thi t k s n ph m c phác th o. Nh ng nhóm k thu t và s n ph m c a Google nh n c ào t o r ng rãi v nh ng nguyên t c b o m t c b n. Ph ng pháp phát tri n c a Google nêu ra m t k ho ch nhi u b c v i nh ng m ki m soát liên t c và nh ng s ki m nh y . Nhóm B o m t ng d ng c a Google tham gia vào t t c các giai n c a vòng i phát tri n c a s n ph m bao g m xem xét thi t k , ki m nh mã, th nghi m h th ng và ch c n ng, và s ch p thu n cu i cùng. Google s d ng m t s công ngh th ng m i và c quy n m b o r ng nh ng ng d ng c an toàn m i p . Nhóm B o m t ng d ng c a Google c ng có trách nhi m m b o r ng nh ng quy trình phát tri n an toàn c tuân th m b o s an toàn cho khách hàng. o m t trong thao tác Nhóm Nh ng thao tác B o m t c a Google t p trung vào vi c duy trì tính b o m t a nh ng h th ng thao tác k c vi c x lý d li u và qu n lý h th ng. Nh ng cá nhân này ki m nh các thao tác c a trung tâm d li u m t cách th ng xuyên và th c hi n s ánh giá nguy c i v i nh ng tài s n v t lý và logic c a Google. Nhóm này c ng có trách nhi m m b o r ng t t c các nhân viên cb ov m t cách h p lý và c hu n luy n th c hi n công vi c c a h theo m t cách th c c gì chuyên nghi p v à an toàn. Theo thông l , Google làm b t c b o v và xác minh nh ng thông tin c n thi t c a m t cá nhân tr c khi tham gia vào t ch c. T t nh ng nhân viên có trách nhi m duy trì nh ng quy trình và th t c b o m t c hu n luy n k l ng trên th c ti n c c p nh t liên t c trong quá trình hu n luy n c a h . ng ng & các chuyên gia t v n b o m t Ngoài nh ng quy trình c mô t trên, Google tích c c làm vi c v i c ng ng o m t, t n d ng hi u bi t t p th c a các nhân tài trên th gi i. u này giúp Google ón u c nh ng xu h ng b o m t, nhanh chóng ph n ng l i nh ng e do xu t hi n, và khai thác s tinh thông c a nh ng ng i trong và ngoài công ty. Google tích c c tham gia c ng ng r ng l n này qua công b công khai trách nhi m. Ghé th m http://www.google.com/corporate/security.html tìm hi u thêm thông tin v ch ng trình này và tìm m t s chuyên gia b o m t then ch t mà Google ang duy trì i tho i liên t c. Th m chí v i t t c nh ng c p b o v này, nh ng m y u l h ng b o m t ch a bi t n có th xu t hi n, và Google c trang b ph n ng m t cách ngay t c thì i v i nh ng c nh báo an ninh và nh ng l h ng b o m t. Nhóm B o m t c a Google ki m nh t t c c s h t ng tìm ra nh ng l h ng b o m t ti m n ng, và làm vi c tr c ti p v i i k thu t s ab tk v n c bi t nào ngay l p c. Nh ng khách hàng c a Google Apps Premier Edition c thông báo v nh ng n b o m t tác ng n ng i s d ng ngay khi có th th c hi n c thông qua email. o m t d li u an toàn cho d li u c a công ty và c a ng i s d ng là s m nh c a các nhóm o m t và Thao tác c a Google. Công vi c kinh doanh c a Google c xây d ng trên lòng tin c a ng i s d ng, và do ó ây là m t trong nh ng chìa khóa cho s thành công liên t c c a Google v i t cách là m t t p oàn. T t c các nhân viên a Google u th m nhu n giá tr c a trách nhi m i v i ng i dùng cu i cùng. Vi c b o v d li u n m trong tâm m c a t t c nh ng gì c u thành Google. Google r t quan tâm b o v hàng t ô la c a khách hàng và nh ng giao d ch qu ng cáo; chúng tôi áp d ng s quan tâm t ng t cho nh ng công ngh giao ti p và c ng tác c a Google. n có th th y r ng u này có ý ngh a c t lõi i v i chúng tôi v i t cách là m t công ty b ng cách xem các chu n m c o c c a chúng tôi t i http://investor.google.com/conduct.html.
  5. 5. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS o m t m c v t lý Google v n hành m t trong nh ng m ng l i l n nh t c a nh ng trung tâm d li u c phân ph i trên th gi i, và làm b t c u gì b o v d li u và s h u trí tu trong nh ng trung tâm này. Google v n hành nh ng trung tâm d li u kh p th gi i, và nhi u trung tâm d li u c a Google c hoàn toàn s h u và qu n lý m b o r ng không bên th ba nào có th có c quy n truy c p. Nh ng a m a lý c a nh ng trung tâm d li u này c ch n b o v kh i nh ng th m ho khó l ng. Ch nh ng nhân viên tuy n ch n c a Google có quy n truy c p vào nh ng c s c a trung tâm d li u và nh ng máy ch t ó, và quy n truy c p này c ki m soát và ki m nh m t cách ch t ch . S an toàn c giám sát và ki m soát m t cách c c b trên trang web, l n m t cách t p trung các trung tâm thao tác an toàn c a Google trên kh p th gi i. Nh ng c s ó không ch c xây d ng có hi u qu t i a, mà còn có s an toàn và tin c y. Nhi u c p d phòng m b o s v n hành liên t c và s s n có c a d ch v ngay c trong nh ng tr ng h p kh c nghi t và xa xôi nh t. u này bao g m nhi u c p d phòng trong m t trung tâm, s sao l u do ng i kh i ng cung c p cho nh ng thao tác ang di n ra, và s d phòng y trong nhi u trung tâm phân tán. Nh ng bi n pháp ki m soát khéo léo c s d ng giám sát nh ng trung tâm m t cách c c b l n t xa, và nh ng h th ng thoát l i t ng hi n c ang c tri n khai b o v h th ng. o m t m c logic Trong tin h c m ng, b o m t m c logic c a d li u và nh ng ng d ng c ng r t quan tr ng nh b o m t m c v t lý. Google c g ng h t s c m b o r ng nh ng ng d ng c an toàn, r ng d li u c x lý theo m t cách th c an toàn và có trách nhi m, và r ng không th t c s truy c p không c phép nào vào d li u c a khách hàng hay ng i s d ng. t c m c tiêu này, Google d ng m t s k thu t tiêu chu n c a ngành c ng nh m t s cách ti p c n duy nh t, có tính i m i. M t cách ti p c n nh v y là vi c t n d ng công ngh m c ích riêng thay cho ph n m m m c ích nói chung. Ph n nhi u c a công ngh c a Google c vi t mang l i nh ng kh n ng cho c ích riêng thay vì vi c s d ng vi tính cho m c ích nói chung. Ví d , l p máy ch web c thi t k và tri n khai b i Google ch dành riêng a ra nh ng kh ng c yêu c u cho vi c v n hành nh ng ng d ng c th . Do ó, nó không d t n công trên quy mô r ng mà h u h t nh ng ph n m m th ng m i có th m c ph i. Google c ng ã th c hi n nh ng s a i cho nh ng th vi n trung tâm vì nh ng c ích b o m t. Vì c s h t ng c a Google là m t h th ng ng d ng chuyên bi t h n là m t n n t ng máy tính v i m c ích nói chung, m t s d ch v c cung pb ih u hành Linux tiêu chu n có th b h n ch ho c b vô hi u hóa. Nh ng a i này t p trung vào vi c t ng c ng nh ng kh n ng c a h th ng c n thi t thao tác ti n l i và vô hi u hóa ho c g b b t k ph ng di n có th khai thác nào a h th ng khi không c n thi t. Nh ng máy ch c a Google c ng c b o v b i nhi u c p c a nh ng b c ng l a ch ng l i nh ng cu c t n công. L u l ng c ki m tra phòng các cu c t n công, và b t k s t n công nào c ng u c i phó b ov d li u c a ng i s d ng. Kh n ng truy c p thông tin Nh ng d li u nh email c l u gi trong m t nh d ng mã hóa c t i u hóa hi u su t, h n là c l u gi trong m t h th ng t p tin hay cách th c c a c s d li u truy n th ng. D li u c phân tán trong m t s a v t lý và logic truy c p t cách c d phòng và thích h p, nh ó làm cho nó khó b gi m o. Nh ng bi n pháp b o v v t lý c a Google c mô t trên ây m b o r ng không th có truy c p v t lý nào vào các máy ch . Toàn b s truy c p vào nh ng h th ng s n xu t c x lý b i nh ng nhân viên s d ng ngôn ng mã hóa SSH (secure shell). Ki n th c chuyên môn v nh ng c u trúc d li u và c s h t ng c quy n c a Google có th c yêu c u nh n c quy n truy c p có ý ngh a vào d li u a ng i dùng cu i cùng. ây là m t trong nhi u l p b o m t m b o an toàn cho nh ng d li u nh y c m trong Google Apps.
  6. 6. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS Ki n trúc phân ph i c a Google c xây d ng cung c p m t c p cao cho s an toàn và tin c y h n là m t ki n trúc i thuê riêng l truy n th ng. D li u cá nhân c a ng i s d ng c phân tán qua m t s máy ch , c m máy tính, và trung tâm d li u n c danh. u này r ng d li u không ch c an toàn tr c s t mát ti m n ng, mà còn c an toàn cao . li u c a ng i s d ng ch c truy c p b ng nh ng tin c y thích h p, m o r ng không th có chuy n m t khách hàng có quy n truy c p vào d li u c a t khách hàng khác mà không bi t rõ thông tin ng nh p c a h . H th ng ã c th thách này không ch ph c v cho hàng ch c tri u ng i s d ng tiêu dùng i email, l ch bi u, và tài li u m i ngày, mà nó còn c s d ng b i Google nh là n n t ng ch y u ph c v c s h n 10.000 nhân viên c a nó. D phòng Ki n trúc ng d ng và m ng l i do Google th c hi n c thi t k t c tin c y và th i gian ho t d ng t i a. N n t ng máy tính d ng l i c a Google gi nh m t h ng hóc ph n c ng ang x y ra, và m t ph n m m thoát l i m nh s kh c ph c s h ng hóc này. T t c các h th ng c a Google v n ã cd phòng theo thi t k , và m i h th ng con không ph thu c vào b t k máy ch v t lý hay logic nào i v i thao tác ang di n ra. li u c tái b n nhi u l n trong các c m máy ch ho t ng c a Google, do ó, trong tr ng h p m t máy h ng, d li u v n s truy c p c qua m t h th ng khác. Ngoài ra, d li u c a ng i s d ng c tái b n trong các trung tâm d li u. t qu là, n u toàn b m t trung tâm d li u b h h ng ho c b nh h ng b i t th m ho , m t trung tâm d li u th hai có th ngay l p t c ti p qu n cung p các d ch v cho nh ng ng i s d ng. Tránh nguy c Nh ng virut trong email, nh ng s t n công b ng l a o, và th rác n m trong nh ng m i nguy c an ninh l n nh t trong các công ty hi n nay. Các báo cáo cho th y r ng h n m t ph n ba th n là th rác, nh ng virut email c t o ra và phát tán trên kh p Internet m i ngày. Vi c ki m soát u này có th là m t nhi m quá s c, và th m chí nh ng công ty v i các công c l c th rác và virut v n g p khó kh n trong vi c gi cho nh ng công c ó c c p nh t ch ng l i nh ng nguy c m i nh t. Ngoài ra, các ng d ng m ng là m c tiêu c a nh ng s t n công ác ý nh m c g ng gi m o các d li u ho c phá ho i d ch v . Công c tránh nguy c hàng u th gi i c a Google b o v nh ng ng i s d ng tr c nh ng t n công vào d li u và bên trong n i dung c a nh ng thông p và nh ng t p tin c a h . o v kh i th rác và virut Nh ng khách hàng c a Google Apps c l i t m t trong nh ng công c l c th rác và th l a o m nh nh t trong ngành hi n nay. Google ã phát tri n nh ng công c l c v i công ngh cao c p mà có th nh n bi t t nh ng m u thông p c xác nh là th rác, và nh ng công c l c này không ng ng c hu n luy n qua hàng t thông p email. K t qu là, Google có th xác nh chính xác th rác, nh ng cu c t n công b ng cách l a o, và nh ng virut , và m b o r ng nh ng p th , l ch bi u, và các tài li u c a nh ng ng i s d ng luôn cb ov . Thông qua giao di n trên n n web c a Google, công c ch ng virut ng n ch n nguy nh ng ng i s d ng ch a bi t ang phát tán m t virut thông qua m ng l i công ty hay m ng l i n i b . Không gi ng nh nh ng ng d ng trên máy khách truy n th ng, các thông p không c t i xu ng máy tính. Thay vì th , chúng c quét virut trên máy ch và Gmail s không cho phép m t ng i s d ng m t t p tin ính kèm tr c khi nó c quét xong v à b t k nguy c v irut nào c ng ã c gi m nh . K t qu là, nh ng virut trong email không th l i d ng nh ng l ng b o m t c a phía máy khách, và nh ng ng i s d ng không th vô tình m t tài li u có m t virut. Nh ng s t n công vào ng d ng & m ng l i Ngoài vi c sàng l c n i dung d li u phát hi n th rác và virut, Google ang không ng ng b o v chính nó và các khách hàng tr c các cu c t n công ác ý. Các hacker luôn luôn tìm m i cách xâm nh p vào nh ng ng d ng web ho c phá ho i chúng. T ch i d ch v , gi m o IP, làm nhi u trang web, và gi m o gói thông tin ch là m t vài lo i t n công nh m vào nh ng m ng l i hàng ngày. Google, m t trong nh ng nhà cung c p l n nh t th gi i
  7. 7. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS các d ch v web, ã c g ng h t s c ch ng l i nh ng nguy c này và nh ng i e a khác. Toàn b ph n m m c quét nh s d ng r t nhi u gói quét virut th ng m i và c quy n. Nhóm An ninh c a Google c ng làm vi c v i nh ng bên i ngo i th nghi m và t ng c ng c m an toàn c a c s h t ng và ng ng c a Google. Truy c p an toàn Dù d li u có an toàn t i âu t i m t trung tâm d li u, d li u này d b t n công khi nó c t i xu ng máy tính c c b c a ng i s d ng. Nh ng nghiên c u ã ch ra ng m t máy tính xách tay bình quân có h n 10.000 t p tin và hàng nghìn thông p email c t i xu ng. Hãy t ng t ng n u m t trong nh ng máy tính xách tay này a công ty r i vào tay c a m t ng i s d ng có ác ý. Ch c n l p m t a, ng i d ng không c phép có th truy c p c vào tài s n trí tu và nh ng bí m t a công ty b n. Google Apps cho phép các công ty gi m nh r i ro này b ng cách tránh l u tr c c b các d li u vào nh ng máy tính xách tay c a ng i s d ng. Nh ng bi n pháp b o v ng i dùng cu i cùng Thi t k trên n n web c a Google Apps cho phép b n ch c ch n r ng nh ng ng i d ng có th truy c p d dàng vào d li u c a h t b t c n i nào trong khi d li u v n an toàn trên các máy ch c a Google. Thay vì nh ng email c l u gi trên t máy tính bàn hay máy tính xách tay, ng i s d ng có các giao di n ch t ng nh trên máy tính, có tính t ng tác cao dành cho email, các l ch bi u, và nh n tin t c thì trong khi v n s d ng m t trình duy t web. ng t , nh ng ng d ng nh c p cho ng i s d ng m t c p ki m soát thông tin cao. Nh ng tài li u này v n trên web, nh ng ng i s d ng có c nhi u kh ng hi u ch nh thông qua trình duy t web. Ngoài ra, nh ng ng i s d ng có s ki m soát chi ti t v vi c nh ng ai c truy c p nh ng tài li u này, và có th thi t l p t danh sách nh ng ng i hi u ch nh và nh ng ng i xem. Các quy n này có hi u c cho b t k s truy c p nào vào tài li u ó, cho phép b n tránh cv n tài li u b chuy n ti p b ng email ra ngoài công ty b n. Cu i cùng, các s n ph m này theo dõi nh ng thay i m t c p tinh vi, bi t c ai ã th c hi n nh ng thay i gì vào lúc nào. Google Apps c ng b o v s truy n t i d li u b ng n tín, m b o nh ng ng i s d ng truy c p d li u m t cách an toàn mà không có nguy c v vi c d li u m t b ch n l i trên m ng l i. Truy c p vào b ng u khi n qu n tr trên n n web vào Google Apps c ng nh h u h t nh ng ng d ng cho ng i dùng cu i cùng c cung c p thông qua m t L p b o m t (SSL). Google cung c p truy c p b ng HTTPS vào h u h t các d ch v bên trong Google Apps, và s n ph m có th c thi t l p ch cho phép truy c p b ng HTTPS vào các d ch v then ch t nh email và l ch bi u. V i ch c n ng này, t t c truy c p c a ng i dùng vào d li u và m i t ng tác u c mã hóa. Không bao gi Google s d ng các cookie l u gi m t kh u hay d li u c a khách hàng trên h th ng c a ng i s d ng. Các cookie c s d ng cho nh ng thông tin phiên và s ti n l i c a ng i s d ng, nh ng nh ng thông tin phiên ó không bao gi là thông tin nh y c m ho c có th c s d ng t nh p vào tài kho n c a ng i s d ng. Cho b n quy n ki m soát Ngoài vi c cung c p nh ng bi n pháp b o v này cho d li u c a công ty và ng i d ng, Google c p cho các c s kinh doanh quy n ki m soát tích h p các ph ng pháp b o m t, truy c p, ki m nh, và xác th c c a công ty vào Google Apps. Google Apps cung c p m t API ng ký riêng l d a trên SAML 2.0 mà có th cho phép các công ty s d ng nh ng c ch xác th c hi n hành cho phép nh ng ng i s d ng truy c p Google Apps. Ví d , các c s kinh doanh có th s d ng xác th c Active Directory ng nh p cho m t ng i s d ng, và nh ng thông tin xác th c ó không c truy n t i thông qua các máy ch c a Google truy c p vào nh ng công c web. u này c ng cho phép các công ty ti p t c t ng c ng s c nh cho m t kh u c a h và thay i nh ng chính sách v t n s . Ngoài ra, Google cung c p m t b ng u khi n qu n tr và API qu n lý ng i s ng. Các qu n tr viên có quy n khóa t c thì quy n truy c p vào m t tài kho n ho c xóa m t tài kho n theo yêu c u. u này c ng có th c k t h p v i nh ng quá trình n i b cung c p d ch v và ng ng cung c p d ch v cho m t ng i s d ng thông qua API.
  8. 8. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS i v i email và nh n tin t c thì, Google còn cung c p kh n ng th tín tr c h th ng th tín. Trong c u hình này, t t c nh ng th u i qua h th ng c a khách hàng, và u ó cho b n kh n ng và l u tr th t , c ng nh t các m giám sát úng ch . t m t c ng n và th i ki m nh riêng t c a d li u Google r t nh y c m v i s riêng t c a công ty và ng i s d ng, và nh n th y r ng d li u c ch a bên trong các ng d ng là bí m t và nh y c m. ng Google Apps, Google m b o r ng thông tin s không b t n h i. Chính sách v s riêng t có ràng bu c pháp lý c a Google b o v t t c các d ch có th c tìm th y b ng cách truy c p vào http://www.google.com/privacypolicy.html. Theo chính sách này và các chính sách có liên quan i các d ch v riêng l c ch a bên trong Google Apps, nhân viên c a Google s không bao gi truy c p nh ng d li u bí m t c a ng i s d ng. Google c ng m b o r ng chính sách này s không b thay i trong b t k cách th c phá ho i ti m n ng nào mà không có s ng ý b ng n b n t phía khách hàng và/ho c ng i s d ng. t lu n Google Apps cung c p m t n n t ng an toàn và áng tin c y cho d li u a b n, mang n cho b n nh ng công ngh m i nh t và các gi i pháp t nh t cho vi c qu n lý trung tâm d li u, b o m t cho ng d ng m ng i, và tính toàn v n c a d li u. Khi b n giao phó nh ng thông tin c a công ty b n cho Google, b n có th làm u ó v i s tin c y, n u bi t ng toàn b tr ng trách c a công ngh và u t c s h t ng c a Google là m b o s an toàn, s riêng t , và s toàn v n cho d li u c a b n. bi t thêm thông tin v Google Apps, hãy ghé th m http://www.google.com/a ho c g i email n apps-enterprise@google.com. © B n quy n 2007. Google th ng hi u c a Google Inc. T t c các tên g i công ty và s n ph m khác có th là th hi u c a các công ty t ng ng mà chúng có liên quan. ng

×