Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport - Wybory w Internecie 2011

1,526 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Raport - Wybory w Internecie 2011

 1. 1. RaportWybory w Internecie Wrzesień 2011wydawca partnerzy D-Link Technology Trend
 2. 2. Spis treściWstęp 3Głosowanie przez Internet – tak, ale… 4„Czy korzysta Pan(i) z Internetu?” 5Preferencje polityczne – jak wyglądałby układ sił 6-7w Parlamencie wybranym w wakacje?Treści polityczne i programy partii niezauważone 8-9Znajomość i korzystanie z serwisów społecznościowych 10Pozostałe komentarze 11-12Podsumowanie 13Kontakt 14
 3. 3. WstępOd kilku lat przy okazji wyborów powraca temat Tegoroczna edycja badania „Głosowanie przez Inter- rocznego badania (ogólnopolskiej, losowej, imiennejgłosowania przez Internet. Choć w ten sposób można net” przeprowadzona w ramach D-Link Technology ankiety) to reprezentatywna grupa osób uprawnio-głosować już w kilku krajach, to w Polsce oddawanie Trend miała odpowiedzieć na pytanie o gotowość nych do głosowania w wieku 17-75 lat.głosów przez Internet nadal pozostaje w sferze kon- Polaków do głosowania za pośrednictwem Internetu,cepcji. Dzieje się tak pomimo niewątpliwych korzyści pomóc poznać preferencje wyborcze wśród użytkow-z głosowania przez Internet, związanych chociażby ników Internetu oraz stwierdzić, na ile zmieniły się onez oczekiwaną większą frekwencją, wynikającą z moż- w porównaniu do wyników poprzedniej edycji ankiety,liwości oddania głosu w domu przy użyciu komputera. którą przeprowadzono w 2007 r. Respondenci tego-Raport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 3
 4. 4. Głosowanie przez Internet – tak, ale…Dwiema głównymi kwestiami poruszanymi w ba- rzy zapowiedzieli, że w tym roku nie wezmą udziału „Stowarzyszenie Polska Młodych od 2005 roku reali-daniu były deklaracje co do udziału w wyborach w głosowaniu. Ugrupowania polityczne mają do zuje projekt „E-Głosowanie w Polsce”. W roku 2009zaplanowanych na 9 października oraz potencjalne- przekonania do swoich programów stosunkowo udało nam się skutecznie przetestować prototyp syste-go skorzystania z możliwości głosowania za pośred- dużą grupę wyborców (15 proc.), którzy nie podjęli mu do glosowania przez Internet spełniającego ry-nictwem Internetu. Ankieterzy zapytali uprawnionych jeszcze decyzji czy wezmą udział w wyborach. gorystyczne wymagania polskiej Konstytucji. Prototypdo głosowania respondentów czy zamierzają wziąć został opracowany przez polski zespół reprezentującyudział w najbliższych wyborach parlamentarnych. Najwyższy odsetek deklaracji o udziale w najbliż- Politechnikę Wrocławską, uznawany za jeden z wio-55 proc. wszystkich badanych potwierdziło zamiar szych wyborach parlamentarnych (73 proc.) zano- dących na świecie w dziedzinie e-głosowania.udania się do urn wyborczych, wobec 30 proc., któ- towano wśród osób deklarujących chęć oddania nie wiem / trudno powiedzieć swojego głosu przez Internet. Z kolei osoby niezde- Od początku naszych działań uważamy, że głosowa- 15% cydowane na głosowanie przez Internet to grupa nie przez Internet jest wartościowym uzupełnieniem wykazująca niskie poparcie dla udziału w wyborach. tradycyjnych metod głosowania i naturalnym rozwią- Z tej grupy w październikowym głosowaniu weźmie zaniem w erze rosnącej dostępności oraz spadku tak udział zaledwie 36 proc. badanych. Trochę lepiej de- kosztów komunikacji cyfrowej. 55% nie klaracja udziału w wyborach wygląda wśród osób, 45% Rosnące zainteresowanie opinii publicznej i klasy które nie są zainteresowane głosowaniem przez Internet. Na wybory uda się 48 proc. z tej grupy rządzącej tematyką e-głosowania przyjmujemy z ra- badanych. dością. Dołożymy starań, aby w kolejnych wyborach powszechnych głosowanie przez Internet zostało udostępnione wszystkim obywatelom Polski.” Grzegorz Gądek Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska MłodychRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 4
 5. 5. „Czy korzysta Pan(i) z Internetu?”Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliła ponad W porównaniu do badania sprzed czterech lat o jeden Odsetek osób chcących zagłosować przez Internet byłpołowa wszystkich badanych – 54 proc. Przecząco punkt procentowy wzrosła liczba osób deklarujących najwyższy wśród osób w przedziale wiekowym 15-24odpowiedziało 44 proc. Najwyższy odsetek (88 proc.) wolę zagłosowania przez Internet. Nadal nie jest on lata, a więc najbardziej zorientowanych w świecieinternautów jest w grupie, która zadeklarowała chęć jednak medium, z którego w tym celu skorzystałaby nowoczesnych technologii, i w tej grupie wyniósł 53oddania głosu właśnie za pośrednictwem Internetu. większość Polaków. Na pytanie „Gdyby była technicz- procent. Identycznym poparciem cieszył się w grupieNatomiast z grupy osób, które zapowiedziały udział na możliwość, zdecydował(a)by się Pan(i) głosować osób deklarujących korzystanie z Internetu. Stosun-w październikowych wyborach, z Internetu korzysta w wyborach parlamentarnych za pośrednictwem kowo wysoki procent deklarujących chęć głosowania57 proc. badanych. Wysoki jest odsetek osób, które Internetu?” „Nie” odpowiedziało 56 proc. ankietowych przez Internet odnotowano także w wyższej grupiekorzystają z Internetu, jednak nie udadzą się do urn – uprawnionych do głosowania. Wolę zagłosowania wiekowej (25-39 lat) – 48 proc. Poparcie dla głosowa-49 proc. Jeszcze więcej jest tych, którzy nie korzystają w ten sposób zadeklarowało 33 proc. ankietowanych, nia przez Internet znacząco spadło dopiero wśród an-z Internetu i nie zamierzają wziąć udziału w wyborach natomiast 11 proc. pozostało niezdecydowanych. kietowanych w wieku 40-59 lat (26 proc. odpowiedzi– 51 proc. pozytywnych), a najniższe było w grupie wiekowej po-Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych przez Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych przez wyżej 60 lat. – 8 proc. Idea głosowania przez InternetInternet w 2011 roku Internet w 2007 roku nie cieszyła się poparciem większym o 11 punktów pro- nie 12% 13% centowych wśród osób, które zadeklarowały wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych w stosunku do wyników uzyskanych w całej grupie ankietowanych. tak tak 88% 87%Raport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 5
 6. 6. Preferencje polityczne – jak wyglądałby układ siłw Parlamencie wybranym w wakacje?Jednym z elementów ankiety było badanie preferencji w wyborach. 30 proc. spośród nich zdecydowałoby się 5 proc. badanych. Stosunkowo duża grupa ankieto-politycznych ankietowanych. Pytanie „Gdyby wybory oddać swój głos na Platformę Obywatelska, 20 proc. wanych, bo aż 34 proc. nie potrafiła wskazać partii,do parlamentu miały się odbyć w najbliższą niedzielę, na PIS, a 7 proc. na Sojusz Lewicy Demokratycznej. na którą zagłosowałaby w wyborach.to na jakie ugrupowanie polityczne by Pan(i) zagłoso- Według tych wskazań, do Sejmu weszłoby jeszcze Pol-wał(a)?” zadano osobom, które zadeklarowały udział skie Stronnictwo Ludowe, na które swój głos oddałoby Zbliżony rozkład wyników odnotowano w grupachPytanie do internautów: Gdyby wybory do parlamentu miały się odbyć w najbliższą niedzielę, to na jakie ugrupowanie osób korzystających z Internetu, różnice pojawiły siępolityczne by Pan(i) zagłosował(a)? w grupie osób chcących głosować przez Internet. O 5 punktów wzrosło tu poparcie dla PO wobec wyników uzyskanych na całej grupie, spadek odnotował PiS do PO 32% poziomu 14 proc. Natomiast w grupie osób przeciw- PiS 33% SLD nych formie głosowania przez Internet aż o 7 punktów PSL procentowych wzrosło poparcie dla PiS względem Ruch Poparcia Palikota wyników uzyskanych na grupie wszystkich badanych. PJN We wszystkich omówionych grupach bardzo zbliżona Samoobrona była liczba osób, które odpowiedziały na to pytanie LPR „Nie wiem”. 1% KPEiR 1% 1% inne nie wiem 6% 17% 9%Raport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 6
 7. 7. Preferencje polityczne – jak wyglądałby układ siłw Parlamencie wybranym w wakacje?Po zaprezentowaniu listy partii i prośbie o ponowneprzemyślenie swoich typów, uzyskane wyniki zmieniły „Od ostatniego takiego badania minęło dokładnie do tego medium. Jednak z drugiej strony pokazu-się nieznacznie. Co ciekawe, zyskały głównie duże cztery lata. Pomimo znaczącego wzrostu penetra- je, że dla znaczącej grupy osób akt wyborczy jestpartie – liczba głosujących na PO wzrosła o 7 punk- cji użytkowników Internetu w Polsce w tym czasie ważną życiową decyzją, której wagę chcą pod-tów procentowych, natomiast grupa osób chcących (41% we wrześniu 2007 i 56% obecnie), wydaje się, kreślić osobistą obecnością w lokalu wyborczym.oddać głos na PiS spadła o 8 punktów procentowych. że preferencje Polaków związane z głosowaniem Mimo to w sytuacji ciągłych problemów z frekwen-W grupie osób, która nie głosowałaby przez Internet w wyborach przez Internet nie uległy zasadniczej cją nie można nie zauważyć faktu, że wśród osóbnajwięcej zyskał PiS – wzrost wyniósł 8 punktów pro- zmianie. Zarówno cztery lata temu, jak i obecnie gotowych zagłosować przez Internet chęć udziałucentowych w stosunku do wyników ogólnych. ok. 30% uprawnionych do głosowania obywateli w wyborach jest o wiele większa, niż w całej akceptuje możliwość oddania głosu w wyborach populacji - 55% całej populacji badanej i aż 73% parlamentarnych przez Internet i 56% nie skorzy- zwolenników głosowania przez Internet deklaruje stałoby z takiej możliwości. Można zauważyć jedy- chęć udziału w najbliższych wyborach.” nie nieco większą chęć głosowania przez Internet Kuba Antoszewski w młodszych grupach respondentów. Podobnie Millward Brown SMG/KRC niewielka, co cztery lata temu liczba internautów (8%) odwiedza strony Internetowe polityków i partii politycznych. Skoro te proporcje zasadniczo nie ulegają zmianie, może to świadczyć o funkcjono- waniu w miarę trwałego ograniczonego zaufaniaRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 7
 8. 8. Treści politycznei programy partii niezauważonePrzytłaczająca większość badanych uprawnionych do skorzystało z takiej możliwości. Statystyka korzystania „Niespodzianką wrześniowych wyborówgłosownia i korzystających z Internetu nie ma stycz- z informacji bezpośrednio u źródła, czyli na stronach komunalnych w Norwegii był wysokiności z treściami prezentowanymi na stronach lub partii politycznych, wygląda nieco lepiej w grupieblogach polityków. W tej grupie w czasie ostatniego osób, które wezmą udział w głosowaniu 9 październi- odsetek głosujących przez Internet i to,roku zaledwie 8 proc. odwiedziło stronę Internetową ka (11 proc.) i w grupie deklarującej zamiar głosowania że popularność tej drogi głosowaniajakiegoś ugrupowania politycznego. Aż 91 proc. nie przez Internet (13 proc.). Natomiast w grupie użyt- była w zasadzie niezależna od wieku. kowników Internetu nie planujących wzięcia udziałuCzy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu(i) odwiedzić w wyborach aż 97 proc. nie odwiedziło żadnej strony Malała dopiero po sześćdziesiątce,stronę Internetową jakiegoś ugrupowania politycznego? żadnego ugrupowania politycznego. ale nawet wśród stulatków było to 5%. nie wiem tak 1% 8% I pamiętajmy, że był to pierwszy raz, gdy nie W niedużej grupie, która interesuje się treściami 91% umożliwiono skorzystanie z drogi Inter- zamieszczanymi na stronach ugrupowań politycznych największą popularnością cieszyły się serwisy PO (57 netowej!” proc.), PIS (21 proc.), PSL (13 proc.), SLD (12 proc. ) i Ru- chu Poparcia Palikota (10 proc.). prof. dr hab. Mirosław KutyłowskiRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 8
 9. 9. Treści politycznei programy partii niezauważoneGrupa zamierzająca głosować: Czy w ciągu ostatniego Osoby korzystające z Internetu zapytano także o za- „Głosowanie przez Internet w Polsce to nadalroku zdarzyło się Panu(i) odwiedzić blog Internetowy prowa-dzony przez polityka? interesowanie materiałami wyborczymi. W badanej niespełnione życzenie ponad jednej trzeciej spo- grupie jest ono większe, niż zainteresowanie stronami łeczeństwa. Mimo deklaracji większości partii tak 4% partii politycznych. Na pytanie „Czy spotkał(a) się Pan(i) z przed kilku lat, żadna z nich nie poczyniła kroków nie 96% w ciągu ostatniego roku z jakimikolwiek materiałami do wypromowania inicjatywy głosowania przez wyborczymi polityków lub partii politycznych umiesz- Internet. Uproszczenie procesu głosowania nie czanymi w internecie?” twierdząco odpowiedziało 18 tylko zwiększyłoby frekwencję wyborczą, ale także proc. W grupie, która zadeklarowała wzięcie udziału od strony promocyjnej naszego kraju pokazało- w wyborach twierdząco odpowiedziało już 21 proc. by, że Polska jest krajem, który skutecznie potrafi ankietowanych, natomiast wśród osób, które zadekla- wykorzystywać nowoczesne technologie. Zgodnie rowały zamiar głosowania w wyborach przez Internet z szacunkami Rzecznika Praw Obywatelskich okołoJeszcze mniejszą popularnością niż strony ugru- procent pozytywnych odpowiedzi wyniósł 23. 2 milionów osób niepełnosprawnych nie bierzepowań cieszą się blogi polityków. Do odwiedzenia udziału w wyborach, nawet jeżeli wyraża taką chęć.któregoś z nich przyznało się 3 proc. użytkowników Niewiele osób obserwuje też aktywność polityków Wprowadzone niedawno głosowanie korespon-Internetu uprawnionych do głosowania. Były to blogi w sieci. Pytanie o tego rodzaju zainteresowanie dencyjne sprawy nie poprawia. Znacznie prostrzymJanusza Palikota, Grzegorza Napieralskiego, Jarosła- zadano uprawnionym do głosowania użytkownikom rozwiązaniem byłoby umożliwienie oddania głosuwa Kaczyńskiego, Janusza Korwin-Mikkego, Grzego- Internetu. Aktywność w internecie Jarosława Ka- poprzez kliknięcie myszką. Wydaje się więc, że gru-rza Napieralskiego, Donalda Tuska a także archiwum czyńskiego, Waldemara Pawlaka, Ryszarda Kalisza, pa 2 milionów osób to dla polityków wciąż niedo-Zbigniewa Wassermana. 97 proc. ankietowanych nie Janusza Palikota, przedstawicieli PiS i PO, Donalda strzegalny, ogromny potencjał wyborczy.”miała kontaktu z żadnym z blogów. Tuska, Radka Sikorskiego interesuje zaledwie 8 proc. Kamil Rusjan badanych. D-LinkRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 9
 10. 10. Znajomość i korzystanie z serwisów społecznościowychUczestników ankiety korzystających z Internetu zapy- proc. Grona.net (wskazanie spontaniczne – 11 proc.) społecznościowych to absolutni liderzy, z pozostałychtano także o znajomość serwisów społecznościowych. znanych badanym serwisów społecznościowych ko- Czy obserwuje Pan/Pani aktywność polityków w mediachWymienili oni Naszą Klasę (82 proc.), Facebook.com społecznościowych? rzysta mniej niż 10 proc. badanych, najwięcej z Fotki.(55 proc.), Fotkę.pl (17 proc.), Sympatię.pl (11 proc.), Gro- pl – 6 proc.no.pl (8 proc.), myspace.com (6 proc.), Goldenline.pl (4proc.), epuls.pl (4 proc.), linkedIn.com (2 proc.), profeo. Aktywność w internecie osób badanych jest niewielka,pl (1 proc.) i G+ (1 proc.). O ile spontaniczna znajomość jest to grupa nastawiona bardziej na odbiór infor-wymienionych serwisów utrzymywała się na tym macji, niż jej tworzenie. Stronę Internetową posiadasamym poziomie w grupie osób pytanych o zamiar zaledwie 7 proc. osób korzystających z Internetu,wzięcia udziału w wyborach oraz głosowania przez jeszcze mniej zdecydowało się na prowadzenie blogaInternet, to już po zadaniu pytania „Czy zna Pan(i) – 3 proc.choćby ze słyszenia wymienione na tej liście Interne- tak nietowe serwisy społecznościowe?” rozpoznawalność 8% 92%niektórych serwisów wzrosła. W grupie osób nie za-mierzających brać udziału w głosowaniu do 89 proc. Pytanie o korzystanie przez badanych z serwisówwzrosła rozpoznawalność serwisu Facebook.com społecznościowych potwierdziło, że przy okazji po-(we wskazaniu spontanicznym 57 proc.). W grupie przednich pytań wskazywano na te serwisy, z którychosób, które wyraziły gotowość do głosowania przez aktywnie korzystają ankietowani. Jednak jest to jużInternet do 52 proc. wzrosły wskazania Fotki.pl (wska- znacznie mniejsza grupa. W ciągu ostatnich 6 miesię-zanie spontaniczne – 17 proc.), do 39 proc. Sympatii. cy w serwisie Nasza Klasa logowało się 64 proc. ba-pl (wskazanie spontaniczne – 13 proc.), a także do 28 danych, w Facebooku 36 proc. W przypadku serwisówRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 10
 11. 11. Pozostałe komentarze„Internet już dawno stał się nieodłączną częścią w porównaniu do poprzednich wyborów. Polscynaszego życia. Za pośrednictwem sieci pracujemy, politycy zaczynają korzystać z zachodnich wzorców -komunikujemy się, bawimy, robimy zakupy. Wciąż można zauważyć coraz odważniejsze kroki w stronęjednak nie możemy w pełni uczestniczyć w życiu po- społecznościowego charakteru stron www ugrupo-litycznym i brać udziału w wyborach. Wyniki przepro- wań politycznych oraz nawiązywania otwartej dyskusjiwadzonych przez Millward Brown SMG/KRC badań z internautami. To doby znak na przyszłość.”„Wybory parlamentarne, a korzystanie z Internetu”wyraźnie wskazują, że „wirtualna elekcja” cieszy się Marcin Kuśmierzdużym zainteresowaniem internautów. Gotowość Dyrektor Zarządzający home.pldo głosowania online wyraziło 53% ankietowanych.Tymczasem wciąż mamy do czynienia ze stosunkowoniską aktywnością w zakresie wykorzystania w ko-munikacji z wyborcami narzędzi online, a zwłaszczadynamicznie rozwijających się serwisów społecz-nościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Widaćjednak wyraźny wzrost aktywności w tym zakresieRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 11
 12. 12. Pozostałe komentarze„We wrześniu tego roku ubiegłym tygodniu, amery- System obecnie testowany w Norwegii jest odrobinę Pierwsze i jak dotąd jedyne zastosowanie systemukańska agencja rządowa EAC (Election Assistance lepszy – tam głosujący otrzymuje specjalną kartę tego typu miało miejsce w wyborach lokalnych w Ta-Commission) upubliczniła na 150 stronach (http:// wyborczą, na której kody przypisane są do poszcze- koma Park (Maryland, 2009). W tym roku ponowniewww.eac.gov/assets/1/Documents/SIV-FINAL.pdf) gólnych partii. Niestety również nie zadbano o taj- zostanie wykorzystany tam system Scantegrity II. Tego-porównanie wyborów przez Internet przeprowadzo- ność głosu. Za to wirus nie może zmienić głosu, bo roczną nowością jest umożliwienie oddawania głosunych w ostatnich latach (wybory były przeprowadzone wyborca otrzymuje wiadomość SMS zawierającą osobom niewidomym (również tym, a jest ich niemalna różnych różnym szczeblach: wewnątrzpartyjne, kod odpowiadający partii na którą zagłosował. Jeżeli 90%, którzy nie znają alfabetu Braille’a) za pomocąlokalne, stanowe, narodowe). Zasmucające, a wła- ten kod jest inny niż z karty, to wyborca może oddać komputera, słuchawek i systemu Audiotegrity – wy-ściwie przerażające jest to, że żaden z opisanych tam ponownie głos. Norweski system zabezpiecza przed borca odsłuchuje nagrania i za pomocą klawiaturysystemów nie miał wbudowanych mechanizmów atakami na komputery wyborców, ale nie gwarantuje, numerycznej zaznacza swój wybór. Po zatwierdzeniuumożliwiających wykrycie potencjalnego ataku (żaden że wyniki wyborów nie zostaną zmienione. Co prawda drukowana jest wypełniona karta wyborcza. Kolejnąz systemów nie był zaprojektowany z myślą o nieza- wymagałoby to zakrojonego na szeroką skalę, skom- innowacją będzie test systemu Remotegrity – systemleżnej weryfikowalności [end-to-end verifiable]). Brak plikowanego, ale możliwego przeprowadzenia ataku. umożliwiające głosowanie przez Internet, w którymtakiego mechanizmu skutkuje tym, że odpowiednio głos pozostaje tajny (nawet gdy komputer wyborcy jestprzeprowadzony atak hakerski może zmienić wyniki Zdecydowana większość systemów głosowania Inter- zawirusowany, wyborca korzysta z podobnej karty jakwyborów, a być nigdy nie wykryty. Częstokroć jedynym netowego nie powinna być w ogóle dopuszczona do w Norwegii, ale wprowadza kod kandydata zamiastzabezpieczeniem było wykorzystanie szyfrowania po- użycia. Można je porównać do pięknie wyglądających zaznaczać go na ekranie) i nie może być zmienionyłączenia pomiędzy wyborcą a serwerem komisji (SSL). samochodów wyposażonych w kilkanaście poduszek (nawet w przypadku, gdy serwer wyborczy zostanieTo zdecydowanie za mało. powietrznych, ale pozbawionych hamulców. Wiado- przejęty przez hakerów).” mo, że prędzej czy później dojdzie do nieszczęścia.W Estonii wirus może ujawnić na kogo oddaliśmy głos, Dopiero od niedawna projektowane są też systemy Dr Filip Zagórskiich system głosowania przez Internet nie gwarantuje weryfikowalne, które mają wbudowane mechanizmy Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławskatajności. Ale co gorsze, w ich systemie wirus może wykrywania ataków.w niewykrywalny sposób zmienić głos.Raport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 12
 13. 13. PodsumowanieNajnowsze badanie D-Link Technology Trend: Wybory : Osoby deklarujące wolę głosowania przez Internet „W Polsce nie widać jeszcze wyraźnieparlamentarne a korzystanie z Internetu pokazuje, że są jedno¬cześnie obyte z nowymi technologiami. tej tendencji, ale można jej oczekiwać.gdyby uprawnieni do głosowania Polacy mieli tech- W grupie osób korzystających z Internetu odsetek osóbniczną możliwość oddania głosu przez Internet, z opcji deklarujących chęć wzięcia udziału w głosowaniu Szczególnie, jeśli e-głosowanie odbę-tej skorzystałoby 33% badanych. przez Internet zdecydowanie przewyższył liczbę odpo- dzie się w tak transparentny sposób wiedzi udzielonych przez wszystkich bada¬nych (54 i poprzedzone będzie kampanią infor- proc.) i wyniósł aż 88 proc. Badanie, przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego w domach respon- macyjną wyjaśniającą mechanizm bez- dentów przy użyciu komputera (CAPI), zostało zreali- pieczeństwa. Nie jestem zdziwiony, że zowane przez Millward Brown SMG/KRC w dniach 28 osoby powyżej 60 roku życia są bardziej lipca – 1 sierpnia 2011 r. na zamówienie firmy D-Link Polska. nieufne -- sądzę, że wynika to bardziej z doświadczeń życiowych ich młodości niż z nieufności wobec technologii. NiktChęć do głosowania przez Internet idzie w parze bardziej niż oni nie zyska na dostępno-z deklaracją wzięcia udziału w wyborach –aż 73 proc. ści wyborów przez Internet.”respondentów, chcących głosować przez Internet,ma zamiar wziąć udział w tegorocznych wyborach. prof. dr hab. Mirosław KutyłowskiRaport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 13
 14. 14. KontaktD-Link Monday PR MillwardBrown SMG/KRC home.plKamil Rusjan Łukasz Dąbrowski Kuba Antoszewski Tomasz ZamarlikMarketing & PR Specialist Junior Account Manager PR Manager Public Relations Managerkrusjan@dlink.pl lukasz.dabrowski@mondaypr.pl Kuba.Antoszewski@millwardbrown.com tomasz.zamarlik@home.net.pltel.: +48 22 379 72 16 tel.: +48 22 48-78-421 tel.: +48 22 54 52 000 tel.: + 48 91 432 55 89 Piotr Perka Account Executive piotr.perka@mondaypr.pl tel.: +48 22 48-78-421Raport: Wybory parlamentarne a korzystanie z Internetu 14

×