Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

nils m jensen

660 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

nils m jensen

 1. 1. VELKOMMEN Kulturhistorisk orienteringsmøde Fuglsø d. 17.- 19. november 2010
 2. 2. Program kl. 13.00 -15.00 Museumsdirektør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet: ” Museumsforskning i fremtiden” Nogle overvejelser om forskning på museerne, set fra Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, men også nogle personlige betragtninger fra en kulturhistoriker og museumsleder, blandt andet med praktisk baggrund i den lokale danske museumsverden. Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen: ” Museumsforskning i fremtiden ” Nogle overvejelser om forskning på museerne, set fra Kulturarvsstyrelsen, men også nogle personlige betragtninger fra en arkæolog og tidligere museumsdirektør med praktisk baggrund i den danske museumsverden. Direktør Michael Metz Mørch: ” Bikubenfondens engagement i den danske museumsverden” Bikubenfonden uddeler hvert år Bikubenfondens Museumspris og deltager desuden særdeles aktivt og gavmildt i både forskning og formidling af den danske kulturarv. Hvorfor det – og hvad er bevæggrundene for engagementet?   15.00 Eftermiddagskaffe
 3. 3. ODM fokus lige nu: Udredning om en evt. ny museumslov
 4. 4. Kort om museumslov revisionen: <ul><li>Eftersyn af de danske museer (Carina Christensen (C) ”Kultur for alle”. Dec. 2009) </li></ul><ul><li>Kommissorium for udredning om fremtidens museumslandskab, januar 2010 </li></ul><ul><li>Midtvejsrapport, oktober 2010 </li></ul><ul><li>Dialogmøder om udvalgte emner </li></ul><ul><li>Endelig rapport ultimo 2010 </li></ul><ul><li>Evt. lovrevision før Folketingets sommerferie, </li></ul><ul><li>juni 2011 </li></ul>
 5. 5. Lovrevision: Midtvejsrapportens hovedpointer <ul><li>En struktur og organisering, som sikrer bæredygtige enheder </li></ul><ul><li>En struktur og organisering, som skaber større faglige miljøer (med kritisk masse) til at sikre kvalitet og udvikling </li></ul>
 6. 6. Lovrevision: hovedpointer <ul><li>En mere systematisk arbejdsdeling på nationalt plan, hvor det ikke er afgørende, om alle museer løser alle opgaver selv, men at de enkelte enheder bidrager, i det omfang styrker og bæredygtighed muliggør det. </li></ul><ul><li>Intensivering og professionalisering af museernes samarbejde med henblik på en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer, større fagligt udbytte og kvalificering af opgavevaretagelsen. </li></ul>
 7. 7. ODMs ønsker til loven <ul><li>Alle museer skal fortsat have ansvar for at varetage Museumslovens fem søjler . Det er museernes eget ansvar at kunne løse opgaverne. </li></ul><ul><li>Skærpede nationale standarder og strategier i forhold til den generelle opgavevaretagelse, skal defineres i tæt samarbejde med museerne . </li></ul>
 8. 8. ODMs ønsker til loven <ul><li>Vigtigt at betone læringsdimensionen i museernes virke – (museer er vigtige læringsrum, der tilbyder faglighed på tværs af fagskel m.m.) Læringsrum som begreb kan udvides til også at være museerne som rum for livslang læring og udvikling af medborgerskab. </li></ul><ul><li>Museet er allerede institutioner med stort socialt ansvar . Begreber som social inklusion og yderligere medvirken til sammenhængskraft i samfundet, kan blive en væsentlig udviklingsfaktor for museerne. Det kræver ekstern ekspertise og midler (jfr. erfaringer fra UK bl.a.) </li></ul>
 9. 9. ODMs ønsker til loven Kulturarvsstyrelsen (KUAS) rolle bør fastlægges . KUAS skal ikke forestå kulturarvs driftsopgaver eller udviklingsprojekter , der ligeså godt – eller bedre - kan foregå på museerne, der er fagligt kvalificerede hertil. Faglig fastholdelse og kontinuitet på museumsområdet er kernebegreber i dette ønske.
 10. 10. ODMs ønsker til loven De faglige råds kompetence bør skærpes, fastlægges og nedskrives. Rådenes opleves med sine faglige valgte specialister som et overordentligt vigtigt instrument for faglig udvikling. Medlemmer i rådene bør fortsat opstilles og vælges fra museerne. En række af landets kommuner ”kører på frihjul” når det drejer sig om museal dækning i relation til administration og myndighedsudøvelse i forhold til varetagelse af Museumslovens kapitel 8. Vigtig at dette forhold afdækkes og afklares.
 11. 11. ODMs ønsker til loven <ul><li>Vi ønsker stærke koordinerende centrale hovedmuseer , der i gensidighed løfter fælles faglige opgaver af national karakter.(f.eks. rådgivning til landets museer omkring forskning, bevaring - og evt. internationalt samarbejde (EU forhold ex.) </li></ul>
 12. 12. ODMs ønsker til loven <ul><li>Copyrightforhold er et kompliceret område. Forvaltningen og finansiering bør fastholdes centralt. </li></ul><ul><li>Turistpolitik . Der bør arbejde på at sikre museerne en aktiv rolle i forhold til hele det oplevelsesøkonomiske perspektiv – og museernes rolle bør ekspliciteres – også i anden relevant lovgivning. </li></ul><ul><li>Klimapolitik og energimæssig bæredygtighed på museumsområdet mangler fokus. </li></ul>
 13. 13. ODMs ønsker til loven <ul><li>vigtigt med mere konsistente og rummelige nationale faglige satsningsområder der forløber over længere tid (af hensyn til at sikre private finansieringskilder og for at sikre kontinuitet i den samlede opgavevaretagelse) </li></ul><ul><li>Vi mangler overblik over museernes gæster, internetbrugere og ikke brugere - og statistik er her en central og væsentlig opgave. Statistikopgaven er en central opgave at forvalte og udvikle. </li></ul>
 14. 14. Frem mod den endelige udredning <ul><li>Følge ODMs standpunkter til dørs </li></ul><ul><li>Møder med det politiske og operative niveau: </li></ul><ul><li>Folketingets partier, Kommunernes Landsforening, Kulturchef-foreningen, Pressen, Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen </li></ul><ul><li>- og medlemmerne af ODM! </li></ul>
 15. 15. Frem mod den endelige udredning Husk stormøde i ODM, Vartov, mandag d. 13. december kl. 13.00 Husk at alle indspark og ideer er velkomne Følg med via vores nyhedsbrev www.dkmuseer.dk

×