Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jannie Amsgaard Ebsen - tetraethylsilikaters egenskaber

219 views

Published on

Konservatorgruppen

 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Jannie Amsgaard Ebsen - tetraethylsilikaters egenskaber

 1. 1. ODM - Kultur- og naturhistorisk orienteringsmøde Hotel Comwell Kolding, den 16.-18. november 2015 Jannie Amsgaard Ebsen Speciale Konservatorskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 2015
 2. 2. Islandsk tørv & TEOS In situ konservering af tørvebygget langhus fra vikingetiden, Reykjavík 2003-2007
 3. 3. Arkæologiske præparater (I) Jordpræparater, der ikke udgraves, men bevares som et ”hele” med deres indhold af arkæologiske fund. ”Møntestræde” - en vej fra 1200-tallets Odense Nørre Aaby-manden – et moselig fra romersk jernalder
 4. 4. Arkæologiske præparater (II) Jordpræparater, der er en genstand i ”sig selv”, f.eks. in situ jordstrukturer og profilvægge eller ex situ profilaftræk. 871 +/- 2 ”langhuset” fra ca. 925 AD Profilaftræk med brolægning fra middelalderen Profilvæg med lag fra vikingetiden
 5. 5. Hvorfor • Fordi Tetraethylsilikaters effektivitet og potentiale til stabilisering af sedimenter ikke hidtil er blevet undersøgt systematisk på baggrund af forsøg med forskellige sedimenttyper med kendt sammensætning. • For at skabe et bedre grundlag for udarbejdelse af praktiske konserveringsforslag til stabilisering af arkæologiske sedimenter og præparater, hvor essentielle aspekter, såsom antal af imprægneringer, væskeforbrug, økonomi og tidsforbrug inddrages. Fra et specifikt arkæologisk sediment til en bredere undersøgelse… → →
 6. 6. Hvad - Specialets formål (I) At undersøge tetraethylsilikaters egenskaber og effektivitet til imprægnering af et bredere udvalg af både grov- og finkornede sedimenttyper- og blandinger. kkk Grovkornede sedimenter (Granulære/friktions eller ikke-kohæsive sedimenter) Finkornede sedimenter (Kohæsive sedimenter) Grus Sand Silt Ler Groft Mellem Fint 6 2 0,6 0,2 0,063 >0,002 Fraktionsgrænser (mm) Inddeling af sedimenter i deres respektive fraktioner (efter Wesley 2010:28).
 7. 7. Hvad - Specialets formål (II) OBM/1613 Skovgaard: Jernalderudgravning, Sdr. Nærå, august 2011 OBM/9776 I. Vilhelm Werners Plads: Middelalderlig byudgravning, Odense, juli 2014 At foretage en vurdering af produkternes potentiale til stabilisering af sedimenter og præparater fra arkæologiske udgravninger i Danmark.
 8. 8. Hvordan - Praktisk forsøgsarbejde
 9. 9. TetraEthyl(Ortho)Silikat (TEOS) Fra flydende væske… …til fast silikat (silica gel) Si(OR)4 (l) + 4 H2O (v) → Si(OH)4 (s) + 4ROH (v) (+ katalysator) TEOS (l) + vand (v) → Silica gel (s) + ethanol (v) (amorft hydreret siliciumdioxid)
 10. 10. Præsentation af fire produkter • SILRES BS OH 100: ”Klassisk” TEOS (Wacker) • KSE 300 HV: ”Modificeret” TEOS med ”adhæsionspromotor” for kalk (Remmers) • KSE 300 E: ”Modificeret” TEOS elastificeret med ”bløde segmenter” (Remmers) • SYTON X30: Siliciumdioxid-dispersion (Kremer Pigmente)
 11. 11. Præsentation af porøse sedimenter (I) Fire ”klassiske” ”homogene” sedimenter
 12. 12. Præsentation af sedimenttyper (II) Tre ”uhomogene” sedimentblandinger Den danske jordbundsklassificering - Teksturtabel Jordtype Tekstur (JB nr.) Vægtprocent Ler (≥2µm) Silt (2-63 µm) Finsand (63-200 µm) Sand, i alt (200-2000 µm) Humus (58,7 % C) 1 Grovsandet jord (1) 0-5 0-20 0-50 75-100 Under 10 2 Finsandet jord (2) 50-100 Grovsandet jord (dansk jordtype 1)
 13. 13. Den praktiske imprægnering • 245 forme á 100 ml  35 prøver af hver af de syv sedimenttyper. • Heraf udtages tre prøver som referencer. • Otte prøver af hvert sediment imprægneres én gang med hvert af de fire produkter. • 56 prøver på henholdsvis ”Dag 1, 2, 3 og 4”. • Efter fire uger imprægneres fem af de otte prøver igen.
 14. 14. Evaluering Geldeponeringsmængde Væskeforbrug Forskydningsstyrke Hårdhed og styrke Mikromorfologi (tyndslib) Mikromorfologi (stereomikropering) Visuelt udseende X X Diffusionsåbenhed
 15. 15. Tyndslib af TEOS/Sand Hærdet TEOS/Silica gel Sandkorn (Kvarts) Hulrum (gul epoxy) Objektiv 10x, billedfelt:0,65x0,87mm - Foto: Jørn Bredal-Jørgensen 2015 ↑ op
 16. 16. Hårdhed og styrke (Konsistens og cementering) Visuelle og taktile iagttagelser ved oversavning af prøvematerialet SILRES BS OH 100 Oversavet Konsistens (ASTM D 2488) Cementering (ASTM D 2488) Bemærkninger SAND 0-2 Ja Nej Delvist - - - Reference x Blød Meget svag - 1ximprægnering x Hård Moderat - 2ximprægnering x Meget hård Stærk -
 17. 17. Specialets hovedkonklusioner (I) TEOS & LER • Ingen af de fire produkter var i stand til at imprægnere sedimenttypen ”Ler” • Det var muligt at imprægnere sedimentblandinger med et vist lerindhold (Harpet muld og Plantemuld, samt de lerede ”originale” arkæologiske sedimenter) TEOS & SAND/GRUS/SEDIMENTBLANDINGER • Dybtgående imprægnering var mulig med de tre TEOS – Syton X30 ikke velegnet! • Resulterede i forøget sammenhængskraft/hårdhed/styrke
 18. 18. Specialets hovedkonklusioner (II) TEOS & geldeponering (styrkeforøgelse) • Mængden af den deponerede gel er afgørende for at opnå en effektiv stabiliserende imprægnering af de porøse sedimenter. • Da det er gelen, der fungerer som en udfyldende strukturel og ”cementerende” binder. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180190200 Masse(g) Antal dage (0-194) Hærdeforløb (væske  gel) SILRES BS OH 100 KSE 300 HV Syton X30 KSE 300 E Geldeponering SILRES BS OH 100 ca. 40-42 % (w/w) KSE 300 HV ca. 36-38 % (w/w) KSE 300 E ca. 25-28 % (w/w)
 19. 19. VURDERING AF TEOS Tetraethylsilikater har et stort potentiale til stabilisering af et bredt udvalg af porøse sedimenter - og til strukturel stabilisering af ”originale” arkæologiske sedimenter og præparater.
 20. 20. Nye undersøgelser af TEOS & tyndslib Med fokus på de modificerede TEOS-typer Samarbejde med Knud Botfeldt og Jørn Bredal-Jørgensen, KADK Tak til Konservatorskolens Forskningsudvalg for bevilling til tyndslibsanalyser
 21. 21. TEOS´s ”attraktive” egenskaber   Mange års erfaringer fra brug indenfor stenkonservering  Relativ lav viskositet og overfladespænding  God indtrængningsevne  God affinitet med silikat  Polymerisering til fast amorft hydreret siliciumdioxid; silica gel  Gelen deponeres tredimensionelt i den porøse struktur  Stenmaterialet opnår forøget ”hårdhed”/”styrke”  Stenmaterialets naturlige farvemætning og glans bibeholdes  Stenmaterialets diffusionsåbenhed bibeholdes
 22. 22. TEOS´s ”uattraktive” egenskaber  • De kommercielle TEOS-produkter er sundhedsskadelige og lokalirriterende på væskeform. • De kommercielle TEOS-produkter er yderst brandfarlige på væskeform. • Under ”afhærdningen” dannes der sundhedsskadelige ethanoldampe. TEOS-produktet ”SILRES BS OH 100” fra Wacker-Chemie CAS No. Stof Indhold Grænseværdi Faresymboler 78-10-4 Tetraethylorthosilikat >40 – <50 % 85,0 mg/m3 ~10 ppm Xn 3648-18-8 Di-n-octyltindodecylat <0,5 % 0,1 mg/m3 (tinforbindelser) Xn, N 64-17-5 Ethanol 1900,0 mg/m3 ~ 1000 ppm Xn  Farer kan elimineres ved brug af personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger!  Den dannede silica gel er ikke omfattet nogen form for faremærkning!
 23. 23. TEOS´s grundlæggende præmis   • Konsolidering med TEOS er en irreversibel proces. • Hænger uløseligt sammen med det egentlige formål; At opnå en dybtgående og holdbar strukturel konsolidering med god kemisk affinitet, som er forankret ensartet i det porøse materiales tredimensionelle struktur.
 24. 24. TetraEthyl(Ortho)Silikat (TEOS)
 25. 25. Tyndslib af TEOS/Grus Objektiv 10x, billedfelt:0,65x0,87mm - Foto: Jørn Bredal-Jørgensen 2015 ←op Hærdet TEOS/Silica gel Hulrum (gul epoxy) Sandkorn (Kvarts) Kalkholdig partikel
 26. 26. Tyndslib af TEOS/Harpet muld Objektiv 2,5x, billedfelt:2,6x3,5mm - Foto: Jørn Bredal-Jørgensen 2015 ↑ opHærdet TEOS/Silica gelSandkorn (Kvarts) Kalkholdig partikel

×