Algemene voorwaarden cooperatie de dataverbinders u.a. 20210912

Daniel Kapitan
Daniel KapitanData scientist in healthcare

versie 12 september 2021

Mensgericht gebruik van data voor een betere samenleving
Laatste wijziging: 12 september 2021
Algemene voorwaarden van Coöperatie de dataverbinders U.A.
Coöperatie de dataverbinders U.A. is gevestigd aan de Marie Baronstraat 15 in Rotterdam en houdt
kantoor op het Stationsplein 45 (CIC, 4e etage) in Rotterdam. Coöperatie de dataverbinders U.A. is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83430148 en heeft BTW-nummer
8628.71.256.B01.
1. Definities
1.1. Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden is Coöperatie de
dataverbinders U.A., hierna te noemen: de coöperatie.
1.2. Opdrachtgever is de partij waarmee de coöperatie een overeenkomst van opdracht heeft
gesloten, hierna te noemen: u, uw en opdrachtgever.
1.3. Met wij, ons en partijen worden opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen bedoeld.
1.4. Met overeenkomst wordt de tussen partijen afgesloten overeenkomst van opdracht,
inclusief de daaraan gekoppelde andere overeenkomsten, bedoeld.
1.5. Onder dataverbinders wordt verstaan de personen die in opdracht van de coöperatie
werkzaamheden uitvoeren.
1.6. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
1.7. Een sprint is een in omvang en tijd afgebakend deel van het project, waarbij het uit te
voeren werk vooraf is bepaald en de hoeveelheid af te ronden werk variabel is.
1.8. Het sprintdoel is het tussen partijen afgesproken doel voor een specifieke sprint, welke
kan bestaan uit:
a. Code wat is opgenomen en beheerd in een code repository (een stukje broncode
inclusief eerdere versies);
b. Een ontwerp en of document en of advies;
c. Een werkende applicatie en of app;
d. Inrichting van infrastructuur en of beleid binnen de organisatie van de klant om de
resultaten uit de sprint goed in gebruik te kunnen nemen;
e. Een stuk documentatie bij een of meer bovenstaande punten.
Het sprintdoel kan tijdens de wekelijkse scrumsessies worden bijgesteld overeenkomstig
de scrum-methodiek.
1.9. Het sprintteam zijn de bij de desbetreffende sprint betrokken dataverbinders zoals
afgesproken in de sprint.
1.10. De sprinttijd is het totaal aantal afgesproken manuren per sprint.
1.11. De doorlooptijd is het maximaal aantal weken dat beschikbaar is voor de werkzaamheden
van een sprint en wordt als volgt berekend: de sprinttijd gedeeld door 40 gedeeld door
het aantal fte in het sprintteam, waarbij geldt 1 fte staat voor 40 uur, vermenigvuldigd met
4. De doorlooptijd start bij aanvang van de eerste bijeenkomst waarbij het sprintdoel zal
worden bepaald.
1.12. De sprintdemo is de oplevering van het sprintdoel.
1.13. Het go/no-go-moment is de beslissing die opdrachtgever neemt aan het eind van elke
sprint na de sprintdemo.
1.14. Het project is de in het overeenkomst van opdracht omschreven project, waarvoor
meerdere sprints zullen worden ingezet.
1.15. De door de coöperatie geleverde diensten zijn onder meer:
a. Advisering, begeleiding, uitvoeren van en ondersteunen bij data-projecten,
waaronder ook begrepen:
- 2 -
I. Inzet van dataverbinders voor projectteam;
II. Juridisch advies;
III. Organisatie advies;
IV. Business of data consultancy;
V. Scrummaster.
b. Implementatie trajecten;
c. Het toegang verschaffen tot databronnen;
d. Het geven van trainingen en lezingen;
e. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
f. Het beheren van een platform voor informatie-uitwisseling.
2. Toepasselijkheid
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten van de coöperatie, tenzij wij
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Tussen partijen gemaakte afspraken gaan
voor op de algemene voorwaarden.
2.2. De coöperatie mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De coöperatie
zal u vooraf per e-mail informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen.
2.3. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In
dat geval zullen we in goed overleg afspreken wat dan geldt tussen ons, waarbij, voor
zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.
2.4. Ook als de coöperatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de
coöperatie het recht verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
2.5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene
voorwaarden of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan zullen wij in goed overleg schriftelijke afspraken maken.
3. Verwachtingen
3.1. De coöperatie zal alleen opdrachten aannemen die passen bij de kaders zoals
opgenomen in haar statuten dan wel opgenomen in haar interne domeinafspraken. De
coöperatie kan in dit verband een (deel van de) opdracht weigeren. Partijen zijn elkaar
dan over en weer geen vergoeding schuldig.
3.2. Uitgangspunten van de coöperatie bij het accepteren van opdrachten en het uitvoeren
van haar werkzaamheden zijn:
a. Het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie en data;
b. Het bevorderen van inclusiviteit;
c. Het voorkomen van marginalisering van groepen of mensen;
d. Het afwegen van verschillende belangen;
e. Een integrale benadering van de data-vraagstukken.
3.3. De coöperatie geeft haar activiteiten zodanig vorm dat zij op duurzame wijze een
positieve impact kan realiseren op het creatieve potentieel van mensen waarmee zij in
contact komt, op de betrokken organisaties en op de maatschappij. De coöperatie streeft
naar maximale ontplooiing en maatschappelijke impact. De coöperatie gaat voor
duurzaam ondernemerschap in de breedste zin van het woord.
- 3 -
3.4. Indien de coöperatie een opdracht aanneemt die in de opdracht an sich een neutrale
impact met zich meebrengt op het in het vorige lid geformuleerde uitgangspunt, dan zal
zij in de wijze van uitvoering trachten alsnog een positieve impact te realiseren.
3.5. De coöperatie spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar
dienstverlening. Zij zal u naar beste kunnen adviseren en begeleiden. U blijft echter
verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt en de implementatie in uw organisatie.
De coöperatie verstrekt geen garantie met betrekking tot het behalen van een bepaald
resultaat en kan voor de eventueel hieruit voorvloeiende schade niet aansprakelijk
worden gesteld.
3.6. De coöperatie verwacht een prettige en respectvolle samenwerking, waarbij rekening
wordt gehouden met elkaars belangen.
3.7. U geeft de coöperatie alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst. U informeert haar tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d.,
dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang
kunnen zijn.
3.8. U zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan de coöperatie
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde
beschikbaar zijn en naar behoren functioneren.
3.9. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan de coöperatie niet garanderen
dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn.
3.10. Zonder voorafgaande bekendmaking kan de coöperatie een eventuele online omgeving
(tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is
voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
3.11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst of omgeving geeft u niet het recht
op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.
4. Aanbod en aanvaarding
4.1. Als u gebruikt wilt maken van de dienstverlening van de coöperatie ontvangt u van haar
een offerte. Een uitgebrachte offerte vervalt na een maand.
4.2. Offertes zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. U staat ervoor in dat alle
essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
4.3. De overeenkomst komt tot stand door uw schriftelijke bevestiging van de door de
coöperatie uitgebrachte offerte, op het moment dat de coöperatie, met uw instemming,
met de uitvoering van de opdracht is begonnen of op het moment dat u de coöperatie
een vervolgopdracht geeft en de coöperatie deze schriftelijk aanvaard heeft. De
overeenkomst is dan aangegaan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte,
deze algemene voorwaarden en andere schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
4.4. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeenkomen.
4.5. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is de coöperatie niet gebonden. Ook is zij
niet gebonden aan het aanbod, als u redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of
een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de coöperatie niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Uitvoering
- 4 -
5.1. De coöperatie zal na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen
op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst.
5.2. In geval van een project zullen partijen gezamenlijk per sprint het sprintdoel vaststellen en
schriftelijk vastleggen in de voor het project aangewezen digitale omgeving. Tijdens de
wekelijkse scrumsessies zullen de prioriteiten gezamenlijk worden vastgesteld en zal zo
nodig het te behalen sprintdoel worden gewijzigd.
5.3. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient u de coöperatie eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
5.4. De coöperatie zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen zodra een afgesproken
uitvoeringstermijn verandert. Deze wijziging geeft u geen recht op schadevergoeding,
vermindering van de afgesproken prijs of ontbinding.
5.5. De coöperatie mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten
aan een of meerdere werknemers, leden van de coöperatie of derden. Dit gebeurt altijd
met de nodige zorgvuldigheid. Waar nodig vindt overleg met u plaats. De algemene
voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor deze door de
coöperatie ingeschakelde personen. De coöperatie blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor de uitvoering van de opdracht.
5.6. Bij een project wordt de overeenkomst in meerdere sprints uitgevoerd. De coöperatie zal
niet verder gaan met een volgende sprint zolang u in het go/no-go-moment geen
goedkeuring heeft gegeven voor een volgende sprint. Indien het go/no-go-moment niet
binnen de doorlooptijd plaats vindt, dan staat het project op on hold. Alle verplichtingen
van de coöperatie worden in dat geval opgeschort tot een besluit voor go/no-go
genomen is. Indien u niet binnen één maand na het einde van de doorlooptijd een besluit
heeft genomen, dan wordt het niet nemen van een besluit beschouwt als een no-go.
Tenzij partijen anders afspreken eindigt in dat geval de overeenkomst en vervalt de
verplichting van de coöperatie tot het beschikbaar houden van de personele capaciteit.
5.7. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op de situatie dat de bijeenkomst
waarin het sprintdoel zal worden bepaald niet binnen één maand na een go heeft
plaatsgevonden.
6. Tarieven
6.1. De coöperatie stelt haar tarief vast. Dat kan een prijs per uur, een sprintprijs of een ander
tariefstelling zijn. Alle prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals reis- en
verblijfskosten en reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.2. De sprintprijs wordt gebaseerd op een uurtarief en een aantal afgesproken manuren per
sprint. Zodra een nieuwe sprint is gestart is de volledige sprintprijs verschuldigd,
ongeacht het aantal daadwerkelijk gemaakte uren.
6.3. Als een prijs is gebaseerd op door u verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken
te zijn, dan heeft de coöperatie het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de
overeenkomst tot stand is gekomen.
6.4. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mag de coöperatie de afgesproken
prijs aanpassen.
6.5. De coöperatie heeft het recht de afgesproken vergoeding jaarlijks te indexeren. De
coöperatie heeft tevens het recht eventuele prijsstijgingen door te berekenen, indien
- 5 -
tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst haar kosten zijn
gestegen.
7. Betaling
7.1. U ontvangt van de coöperatie een factuur, welke digitaal wordt verstuurd naar het door u
opgegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
7.2. In geval van een sprintprijs factureert de coöperatie per sprint vooraf, tenzij wij hierover
andere afspraken hebben gemaakt. Zolang u de factuur niet betaalt, mag de uitvoering
van de werkzaamheden worden opgeschort. U kunt in dat geval geen aanspraak maken
op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7.3. Indien een uurtarief is afgesproken wordt maandelijks achteraf gefactureerd door de
coöperatie.
7.4. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen.
7.5. Betaalt u niet of niet op tijd, dan bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle
vorderingen van de coöperatie op u zijn dan direct opeisbaar. U betaalt over het
openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat u alles heeft
betaald. Ook betaalt u de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die de
coöperatie moet maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en
tenminste 75 euro.
7.6. De coöperatie heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op te schorten en of te
ontbinden. De coöperatie is niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen
of betaling van schadevergoeding en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen
die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk
opeisbaar worden. Ook kan de coöperatie er voor kiezen de overeenkomst slechts voort
te zetten na vooruitbetaling door u.
7.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen
van de coöperatie op u onmiddellijk opeisbaar. De coöperatie heeft het recht de door u
gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens
op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. De
coöperatie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De coöperatie mag volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Wijzigen overeenkomst
8.1. Bij een wijziging of aanvulling van de opdracht door u mag de coöperatie de afgesproken
prijs of omvang van de opdracht aanpassen. Een mondeling verzoek zal eerst schriftelijk
bevestigd worden door de coöperatie.
8.2. Als blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of de overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk en de daadwerkelijk te verrichten hoeveelheid werk niet met
elkaar overeenkomen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
- 6 -
8.3. De coöperatie mag de samenstelling van het sprintteam tussentijds wijzigen. U wordt
hierover zo mogelijk vooraf geïnformeerd. Deze wijzigingen geeft u geen recht op
schadevergoeding, vermindering van de afgesproken prijs of ontbinding.
9. Trainingen en andere bijeenkomsten
9.1. Informatie over trainingen en andere bijeenkomsten waarvoor u zich online kunt
aanmelden staat beschreven op de website van de coöperatie. Een overeenkomst
bestaat wanneer u zich heeft aangemeld en de coöperatie uw aanmelding schriftelijk
heeft bevestigd.
9.2. In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor de coöperatie moverende
redenen kan een training of andere bijeenkomst voor aanvang geheel worden afgelast. U
ontvangt hiervan bericht. De coöperatie zal uw deelname verschuiven naar een volgende
datum. Als u dat niet wilt of verschuiven niet mogelijk is, dan komen de
betalingsverplichtingen te vervallen. Reeds voldane betalingen worden terugbetaald.
9.3. De coöperatie mag de inhoud van een training of andere bijeenkomst tussentijds wijzigen
in verband met een kwalitatieve verbetering, de planning van onderdelen tussentijds
aanpassen en bepalen wie een training of bijeenkomst zal geven en eventueel iemand
tussentijds vervangen. Deze wijzigingen geeft u geen recht op schadevergoeding,
vermindering van de afgesproken prijs of ontbinding.
9.4. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd en is niet
tussentijds opzegbaar. In geval u of uw medewerker verhinderd is, kunt u in overleg met
de coöperatie iemand anders laten deelnemen of de deelname verschuiven naar een later
moment.
9.5. De coöperatie factureert vooraf.
10. Bescherming gegevens
10.1. De coöperatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De coöperatie houdt zich bij de
uitvoering van de overeenkomst aan haar privacyverklaring en de eventueel tussen
partijen aanvullend afgesloten overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens.
10.2. De coöperatie gaat net zo zorgvuldig om met uw zakelijke gegevens als zij dat doet met
persoonsgegevens.
11. Geheimhouding
11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie.
11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de coöperatie
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden te verstrekken, en zij zich niet kunnen beroepen op een wettelijk dan
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de
coöperatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor
is ontstaan.
- 7 -
11.3. De coöperatie mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan
derden wordt verstrekt.
11.4. Ook heeft de coöperatie het recht om van de door haar uitgevoerde projecten een
beschrijving te maken en voor onderwijs en promotionele doeleinden te gebruiken. De
coöperatie zal uw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden.
11.5. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Op de door de coöperatie tijdens een opdracht vervaardigde werken, waaronder
begrepen code, technische ontwerpen, documentatie, onderwijsmateriaal, apps,
programma’s, advies- en beleidsdocumenten en overige stukken, berust het auteursrecht
uitsluitend bij de coöperatie.
12.2. De coöperatie verstrekt waar het gaat om code, apps en software, technische ontwerpen
en de hieraan gerelateerde documentatie aan u een niet-exclusieve, eeuwigdurende en
wereldwijde licentie onder de volgende creative common licentie: Creative Commons
Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0). U mag deze werken gebruiken,
openbaar maken en verveelvoudigen, ook voor een commercieel gebruik zonder de
verplichting tot het gebruik van een soortgelijke licentie. U bent wel verplicht tot
naamsvermelding.
12.3. De coöperatie verstrekt waar het gaat om onderwijsmateriaal en algemene informatieve
documenten aan u een niet-exclusieve, eeuwigdurende en wereldwijde licentie onder de
volgende creative common licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International Public License (CC BY-SA 4.0). U mag deze werken gebruiken, openbaar
maken en verveelvoudigen, ook voor een commercieel gebruik met de verplichting tot het
gebruik van een soortgelijke licentie. U bent ook verplicht tot naamsvermelding.
12.4. In een bijlage bij de overeenkomst kunnen bovenstaande licentie worden uitgebreid of
beperkt met andere licenties voortvloeiend uit het gebruik van werken van derden waarop
mogelijk andere licenties berusten. U heeft zich hieraan te houden. Als tijdens een sprint
is gebleken dat gebruik moet worden gemaakt van een werk waarop een beperkende
licentie berust.
12.5. Advies- en beleidsdocumenten die voor uw organisatie opgesteld zijn, zijn uitsluitend
bedoeld om te worden gebruikt door u. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van ons mogen ze niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan
derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het
algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. U mag een kopie maken ten
behoeve van intern gebruik. Een kopie omvat zowel een print als het opslaan op een
gedeelde schijf. Indien nodig voor uw bedrijfsvoering mag u deze werken delen met
derden.
12.6. U zal zorgen dat uw medewerkers en de door u ingeschakelde derden van deze
bepalingen op de hoogte zijn en zich hieraan houden.
12.7. Bij overtreding van dit artikel bent u de coöperatie een direct opeisbare boete van €
5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of
dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd haar recht om naast de boete
(volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.
12.8. De door de coöperatie voor u gemaakte werken, inclusief het wijzigen van reeds
bestaande werken, mag de coöperatie beschikbaar stellen aan haar leden en voor andere
doeleinden en opdrachtgevers gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie aan derden wordt verstrekt. De coöperatie is aan u hiervoor op geen enkele
- 8 -
wijze een vergoeding verschuldigd.
12.9. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.
13. Overmacht
13.1. Overmacht ontslaat de coöperatie van haar plicht tot nakoming van de overeengekomen
overeenkomst, zonder dat er voor u een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade
en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor de coöperatie
redelijkerwijs onmogelijk is of zij gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals
afgesproken en haar daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor haar
rekening komt.
13.2. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een dataverbinder,
epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, extreme
weersomstandigheden, brand, werkstaking bij de coöperatie of haar leveranciers,
gewijzigde overheidsmaatregelen, gewijzigde subsidievoorwaarden, internetstoringen,
computerstoringen, netwerkaanvallen, extreme file en storingen openbaar vervoer.
13.3. Als sprake is van overmacht, dan zal de coöperatie u zo snel mogelijk informeren. Indien
mogelijk zullen partijen een passende oplossing proberen te vinden, waaronder het
verplaatsen van de afgesproken dienst of het verlengen van de doorlooptijd zonder dat
daarvoor extra kosten in rekening zullen worden gebracht.
13.4. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht kunnen
partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
13.5. U blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
14. Opschorting
14.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen en de overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden en de overeenkomst omtrent opschorting mag de coöperatie de uitvoering
van de overeenkomst opschorten als u de verplichtingen uit de overeenkomst niet
nakomt, zoals
a. het niet, niet tijdig of niet volledig betalen;
b. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet
behoorlijk verstrekken;
c. het niet of afdoende ter beschikking hebben van de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten.
14.2. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten mogen door de coöperatie
volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
15. Opzegging
15.1. De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij
partijen met wederzijds goedvinden besluiten de overeenkomst op te zeggen.
15.2. Indien tijdens het go/no-go moment na de sprintdemo besloten is dat geen nieuwe sprint
gestart zal gaan worden, dan kunt u kiezen voor het tijdelijk opschorten voor maximaal 6
maanden of het opzeggen van de overeenkomst. U informeert de coöperatie schriftelijk
over uw beslissing.
15.3. Indien u niet of niet tijdig een go/no-go of de in het vorige lid bedoelde beslissing neemt,
heeft de coöperatie het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, voor zover deze
niet reeds beëindigd is.
- 9 -
15.4. De coöperatie heeft het recht de overeenkomst eenzijdig schriftelijk op te zeggen als zij
niet dan wel onvoldoende recht kan doen aan de in artikel 3 leden 2 t/m 4 geformuleerde
uitgangspunten van de coöperatie. Zij houdt hierbij rekening met uw gerechtvaardigde
belangen. De coöperatie zal altijd vooraf de situatie met u bespreken en op zoek gaan
naar een andere invulling van de opdracht waarbij wel recht kan worden gedaan aan de
uitgangspunten van de coöperatie.
16. Ontbinding
16.1. Partijen kunnen de overeenkomst niet ontbinden, tenzij anders geregeld in deze
algemene voorwaarden.
16.2. De coöperatie heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien u uw
betaalafspraken niet nakomt dan wel indien u ook na opschorting uw verplichtingen niet
nakomt. De reeds verrichte werkzaamheden worden bij u in rekening gebracht. Eventuele
kosten die de coöperatie heeft gemaakt of nog zal moeten maken worden ook bij u in
rekening gebracht.
16.3. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk ontbinden in geval van liquidatie,
faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij.
17. Aansprakelijkheid
17.1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor de coöperatie tot
aansprakelijkheid leiden. Haar aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag exclusief
btw, reis- en andere kosten dat u heeft betaald op grond van de desbetreffende
overeenkomst in het jaar voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is.
17.2. De coöperatie is niet aansprakelijk voor:
a. Schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door u verstrekte onjuiste,
onvolledige of onduidelijke informatie;
b. Schade die is ontstaan doordat u gegevens niet heeft verstrekt;
c. Schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door u beoogde
resultaat;
d. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie;
e. Beschadigingen, diefstal of verlies van uw eigendommen en andere schade
ontstaan tijdens trainingen en andere bijeenkomsten op locatie.
17.3. De coöperatie is wel aansprakelijk bij opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid.
17.4. De coöperatie mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde anderen
tegenover u inroepen. Ook mag de coöperatie de schade zoveel mogelijk beperken of
ongedaan maken, waartoe u alle medewerking zal verlenen.
18. Vrijwaring
18.1. U vrijwaart de coöperatie voor aanspraken van derden in verband met de door u
verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het auteursrecht.
18.2. Indien u aan de coöperatie informatiedragers, elektronische bestanden of software en
dergelijke verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.
- 10 -
18.3. U vrijwaart de coöperatie voor aanspraken van derden voor schade ontstaan na
oplevering van het project en voor zover de coöperatie niet meer betrokken is bij het
gebruik en beheer, indien en voor zover de coöperatie daarvoor krachtens het bepaalde
onder het kopje aansprakelijkheid niet jegens u aansprakelijk is.
19. Niet-overname personeel
19.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan
zult u op geen enkele manier dataverbinders of ondernemingen waarop de coöperatie ter
uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn
(geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins,
direct of indirect, voor u laten werken, tenzij partijen hierover schriftelijk afspraken
hebben gemaakt.
20. Klachten
20.1. Bij klachten over de dienstverlening dient u zo snel mogelijk na ontdekking en uiterlijk
binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk contact op
te nemen met de coöperatie.
20.2. Klachten over facturen moet u binnen 8 dagen na factuurdatum indienen, anders worden
de facturen geacht te zijn geaccepteerd en worden klachten niet meer in behandeling
genomen.
20.3. U voorziet de klacht van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat de
coöperatie in staat is inhoudelijk te reageren en als de klacht gegrond is om deze te
herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan de coöperatie niet in
behandeling nemen.
20.4. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
20.5. Indien u het gebrek op een later moment ontdekt, dan dient u zo snel mogelijk, uiterlijk
binnen 14 dagen, na de ontdekking schriftelijk contact op te nemen met de coöperatie. U
dient aan te tonen dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
21. Afsluitende bepalingen
21.1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn
om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen
betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
21.2. Iedere vordering van u, behalve een vordering die reeds door de coöperatie is erkend,
vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
21.3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
21.4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich binnen het redelijke
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
21.5. Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Recommended

Leveringsvoorwaarden ict office by
Leveringsvoorwaarden ict officeLeveringsvoorwaarden ict office
Leveringsvoorwaarden ict officearpadg
138 views44 slides
Leveringsvoorwaarden smart cubes society by
Leveringsvoorwaarden smart cubes societyLeveringsvoorwaarden smart cubes society
Leveringsvoorwaarden smart cubes societyArie Bruin
440 views12 slides
Algemene voorwaarden thuiswinkel.org by
Algemene voorwaarden  thuiswinkel.orgAlgemene voorwaarden  thuiswinkel.org
Algemene voorwaarden thuiswinkel.orgsensatiereizen
204 views7 slides
Algemene voorwaarden thuiswinkel.org by
Algemene voorwaarden  thuiswinkel.orgAlgemene voorwaarden  thuiswinkel.org
Algemene voorwaarden thuiswinkel.orgRoy Walravens
157 views7 slides
Algemene Voorwaarden Bianca Belt by
Algemene Voorwaarden Bianca BeltAlgemene Voorwaarden Bianca Belt
Algemene Voorwaarden Bianca BeltBianca Smits
122 views8 slides
Algemene voorwaarden beauty shop frederique .. by
Algemene voorwaarden beauty shop frederique ..Algemene voorwaarden beauty shop frederique ..
Algemene voorwaarden beauty shop frederique ..xx-fiek
178 views9 slides

More Related Content

Similar to Algemene voorwaarden cooperatie de dataverbinders u.a. 20210912

Keurmerk E Factureren Beginselen by
Keurmerk E Factureren BeginselenKeurmerk E Factureren Beginselen
Keurmerk E Factureren BeginselenFriso de Jong
390 views7 slides
KVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van Bussel by
KVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van BusselKVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van Bussel
KVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van BusselKVANdagen
292 views50 slides
TOS by
TOSTOS
TOSIlya Karnaukhov
554 views4 slides
Example general terms and conditions PenTest (NL) by
Example general terms and conditions PenTest (NL)Example general terms and conditions PenTest (NL)
Example general terms and conditions PenTest (NL)Tommy Vandepitte
523 views4 slides
Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015 by
Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015
Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015ICT Valley
939 views26 slides
Samenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kp by
Samenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kpSamenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kp
Samenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kpBas Sturm
746 views11 slides

Similar to Algemene voorwaarden cooperatie de dataverbinders u.a. 20210912(20)

Keurmerk E Factureren Beginselen by Friso de Jong
Keurmerk E Factureren BeginselenKeurmerk E Factureren Beginselen
Keurmerk E Factureren Beginselen
Friso de Jong390 views
KVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van Bussel by KVANdagen
KVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van BusselKVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van Bussel
KVAN11 - Cloud Computing - Geert-Jan van Bussel
KVANdagen292 views
Example general terms and conditions PenTest (NL) by Tommy Vandepitte
Example general terms and conditions PenTest (NL)Example general terms and conditions PenTest (NL)
Example general terms and conditions PenTest (NL)
Tommy Vandepitte523 views
Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015 by ICT Valley
Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015
Algemene Voorwaarden Workshop 11 feb 2015
ICT Valley939 views
Samenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kp by Bas Sturm
Samenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kpSamenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kp
Samenwerkingsovereenkomst in kader van vlaio project kp
Bas Sturm746 views
Seminarietekst terbeschikkingstelling bij webinar Beroep doen op onderaanneme... by Ikinnoveer
Seminarietekst terbeschikkingstelling bij webinar Beroep doen op onderaanneme...Seminarietekst terbeschikkingstelling bij webinar Beroep doen op onderaanneme...
Seminarietekst terbeschikkingstelling bij webinar Beroep doen op onderaanneme...
Ikinnoveer167 views
Welkom bij de demo van Qsuite voor informele zorg voor de leden van Mezzo by Evelien Verkade
Welkom bij de demo van Qsuite voor informele zorg voor de leden van MezzoWelkom bij de demo van Qsuite voor informele zorg voor de leden van Mezzo
Welkom bij de demo van Qsuite voor informele zorg voor de leden van Mezzo
Evelien Verkade1.2K views
De ingebrekestelling als breekijzer bij teleurstellende contractsuitvoering? by Advocatenkantoor LEGALZ
De ingebrekestelling als breekijzer bij teleurstellende contractsuitvoering?De ingebrekestelling als breekijzer bij teleurstellende contractsuitvoering?
De ingebrekestelling als breekijzer bij teleurstellende contractsuitvoering?
Huurovereenkomst Woonruimte - De Advocatenwijzer by De Advocatenwijzer
Huurovereenkomst Woonruimte - De AdvocatenwijzerHuurovereenkomst Woonruimte - De Advocatenwijzer
Huurovereenkomst Woonruimte - De Advocatenwijzer
De Advocatenwijzer1.2K views
Spelregels Pitchproces by Corn Reclame
Spelregels PitchprocesSpelregels Pitchproces
Spelregels Pitchproces
Corn Reclame1.2K views
De corporatie als ontwikkelaar by AKD
De corporatie als ontwikkelaar De corporatie als ontwikkelaar
De corporatie als ontwikkelaar
AKD486 views
Kennispartner de neef advocaten hob zhehw 0214 by Bert Vredeveld
Kennispartner de neef advocaten hob zhehw 0214Kennispartner de neef advocaten hob zhehw 0214
Kennispartner de neef advocaten hob zhehw 0214
Bert Vredeveld264 views
16 contractmanagement in plaats van contractkater by Vincent van Rijn
16 contractmanagement in plaats van contractkater16 contractmanagement in plaats van contractkater
16 contractmanagement in plaats van contractkater
Vincent van Rijn294 views
Slimmer op wegwijzer Het nieuwe werken by VNMslimmeropweg
Slimmer op wegwijzer Het nieuwe werkenSlimmer op wegwijzer Het nieuwe werken
Slimmer op wegwijzer Het nieuwe werken
VNMslimmeropweg339 views
Son informatiebijeeenkomst-exploiteren-testlocaties-7-apr-2021 by Sywert Van Lienden
Son informatiebijeeenkomst-exploiteren-testlocaties-7-apr-2021Son informatiebijeeenkomst-exploiteren-testlocaties-7-apr-2021
Son informatiebijeeenkomst-exploiteren-testlocaties-7-apr-2021
Sywert Van Lienden647 views
Samenwerkingsovereenkomst voor innovatieproject by Bas Sturm
Samenwerkingsovereenkomst voor innovatieprojectSamenwerkingsovereenkomst voor innovatieproject
Samenwerkingsovereenkomst voor innovatieproject
Bas Sturm687 views

Algemene voorwaarden cooperatie de dataverbinders u.a. 20210912

 • 1. Mensgericht gebruik van data voor een betere samenleving Laatste wijziging: 12 september 2021 Algemene voorwaarden van Coöperatie de dataverbinders U.A. Coöperatie de dataverbinders U.A. is gevestigd aan de Marie Baronstraat 15 in Rotterdam en houdt kantoor op het Stationsplein 45 (CIC, 4e etage) in Rotterdam. Coöperatie de dataverbinders U.A. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83430148 en heeft BTW-nummer 8628.71.256.B01. 1. Definities 1.1. Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden is Coöperatie de dataverbinders U.A., hierna te noemen: de coöperatie. 1.2. Opdrachtgever is de partij waarmee de coöperatie een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, hierna te noemen: u, uw en opdrachtgever. 1.3. Met wij, ons en partijen worden opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen bedoeld. 1.4. Met overeenkomst wordt de tussen partijen afgesloten overeenkomst van opdracht, inclusief de daaraan gekoppelde andere overeenkomsten, bedoeld. 1.5. Onder dataverbinders wordt verstaan de personen die in opdracht van de coöperatie werkzaamheden uitvoeren. 1.6. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail. 1.7. Een sprint is een in omvang en tijd afgebakend deel van het project, waarbij het uit te voeren werk vooraf is bepaald en de hoeveelheid af te ronden werk variabel is. 1.8. Het sprintdoel is het tussen partijen afgesproken doel voor een specifieke sprint, welke kan bestaan uit: a. Code wat is opgenomen en beheerd in een code repository (een stukje broncode inclusief eerdere versies); b. Een ontwerp en of document en of advies; c. Een werkende applicatie en of app; d. Inrichting van infrastructuur en of beleid binnen de organisatie van de klant om de resultaten uit de sprint goed in gebruik te kunnen nemen; e. Een stuk documentatie bij een of meer bovenstaande punten. Het sprintdoel kan tijdens de wekelijkse scrumsessies worden bijgesteld overeenkomstig de scrum-methodiek. 1.9. Het sprintteam zijn de bij de desbetreffende sprint betrokken dataverbinders zoals afgesproken in de sprint. 1.10. De sprinttijd is het totaal aantal afgesproken manuren per sprint. 1.11. De doorlooptijd is het maximaal aantal weken dat beschikbaar is voor de werkzaamheden van een sprint en wordt als volgt berekend: de sprinttijd gedeeld door 40 gedeeld door het aantal fte in het sprintteam, waarbij geldt 1 fte staat voor 40 uur, vermenigvuldigd met 4. De doorlooptijd start bij aanvang van de eerste bijeenkomst waarbij het sprintdoel zal worden bepaald. 1.12. De sprintdemo is de oplevering van het sprintdoel. 1.13. Het go/no-go-moment is de beslissing die opdrachtgever neemt aan het eind van elke sprint na de sprintdemo. 1.14. Het project is de in het overeenkomst van opdracht omschreven project, waarvoor meerdere sprints zullen worden ingezet. 1.15. De door de coöperatie geleverde diensten zijn onder meer: a. Advisering, begeleiding, uitvoeren van en ondersteunen bij data-projecten, waaronder ook begrepen:
 • 2. - 2 - I. Inzet van dataverbinders voor projectteam; II. Juridisch advies; III. Organisatie advies; IV. Business of data consultancy; V. Scrummaster. b. Implementatie trajecten; c. Het toegang verschaffen tot databronnen; d. Het geven van trainingen en lezingen; e. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten; f. Het beheren van een platform voor informatie-uitwisseling. 2. Toepasselijkheid 2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten van de coöperatie, tenzij wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Tussen partijen gemaakte afspraken gaan voor op de algemene voorwaarden. 2.2. De coöperatie mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De coöperatie zal u vooraf per e-mail informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. 2.3. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen we in goed overleg afspreken wat dan geldt tussen ons, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 2.4. Ook als de coöperatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de coöperatie het recht verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 2.5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen wij in goed overleg schriftelijke afspraken maken. 3. Verwachtingen 3.1. De coöperatie zal alleen opdrachten aannemen die passen bij de kaders zoals opgenomen in haar statuten dan wel opgenomen in haar interne domeinafspraken. De coöperatie kan in dit verband een (deel van de) opdracht weigeren. Partijen zijn elkaar dan over en weer geen vergoeding schuldig. 3.2. Uitgangspunten van de coöperatie bij het accepteren van opdrachten en het uitvoeren van haar werkzaamheden zijn: a. Het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie en data; b. Het bevorderen van inclusiviteit; c. Het voorkomen van marginalisering van groepen of mensen; d. Het afwegen van verschillende belangen; e. Een integrale benadering van de data-vraagstukken. 3.3. De coöperatie geeft haar activiteiten zodanig vorm dat zij op duurzame wijze een positieve impact kan realiseren op het creatieve potentieel van mensen waarmee zij in contact komt, op de betrokken organisaties en op de maatschappij. De coöperatie streeft naar maximale ontplooiing en maatschappelijke impact. De coöperatie gaat voor duurzaam ondernemerschap in de breedste zin van het woord.
 • 3. - 3 - 3.4. Indien de coöperatie een opdracht aanneemt die in de opdracht an sich een neutrale impact met zich meebrengt op het in het vorige lid geformuleerde uitgangspunt, dan zal zij in de wijze van uitvoering trachten alsnog een positieve impact te realiseren. 3.5. De coöperatie spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar dienstverlening. Zij zal u naar beste kunnen adviseren en begeleiden. U blijft echter verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt en de implementatie in uw organisatie. De coöperatie verstrekt geen garantie met betrekking tot het behalen van een bepaald resultaat en kan voor de eventueel hieruit voorvloeiende schade niet aansprakelijk worden gesteld. 3.6. De coöperatie verwacht een prettige en respectvolle samenwerking, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen. 3.7. U geeft de coöperatie alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. U informeert haar tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn. 3.8. U zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan de coöperatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde beschikbaar zijn en naar behoren functioneren. 3.9. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan de coöperatie niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn. 3.10. Zonder voorafgaande bekendmaking kan de coöperatie een eventuele online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. 3.11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst of omgeving geeft u niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting. 4. Aanbod en aanvaarding 4.1. Als u gebruikt wilt maken van de dienstverlening van de coöperatie ontvangt u van haar een offerte. Een uitgebrachte offerte vervalt na een maand. 4.2. Offertes zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. U staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. 4.3. De overeenkomst komt tot stand door uw schriftelijke bevestiging van de door de coöperatie uitgebrachte offerte, op het moment dat de coöperatie, met uw instemming, met de uitvoering van de opdracht is begonnen of op het moment dat u de coöperatie een vervolgopdracht geeft en de coöperatie deze schriftelijk aanvaard heeft. De overeenkomst is dan aangegaan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte, deze algemene voorwaarden en andere schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken. 4.4. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen. 4.5. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is de coöperatie niet gebonden. Ook is zij niet gebonden aan het aanbod, als u redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 4.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de coöperatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5. Uitvoering
 • 4. - 4 - 5.1. De coöperatie zal na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst. 5.2. In geval van een project zullen partijen gezamenlijk per sprint het sprintdoel vaststellen en schriftelijk vastleggen in de voor het project aangewezen digitale omgeving. Tijdens de wekelijkse scrumsessies zullen de prioriteiten gezamenlijk worden vastgesteld en zal zo nodig het te behalen sprintdoel worden gewijzigd. 5.3. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient u de coöperatie eerst schriftelijk in gebreke te stellen. 5.4. De coöperatie zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen zodra een afgesproken uitvoeringstermijn verandert. Deze wijziging geeft u geen recht op schadevergoeding, vermindering van de afgesproken prijs of ontbinding. 5.5. De coöperatie mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een of meerdere werknemers, leden van de coöperatie of derden. Dit gebeurt altijd met de nodige zorgvuldigheid. Waar nodig vindt overleg met u plaats. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor deze door de coöperatie ingeschakelde personen. De coöperatie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. 5.6. Bij een project wordt de overeenkomst in meerdere sprints uitgevoerd. De coöperatie zal niet verder gaan met een volgende sprint zolang u in het go/no-go-moment geen goedkeuring heeft gegeven voor een volgende sprint. Indien het go/no-go-moment niet binnen de doorlooptijd plaats vindt, dan staat het project op on hold. Alle verplichtingen van de coöperatie worden in dat geval opgeschort tot een besluit voor go/no-go genomen is. Indien u niet binnen één maand na het einde van de doorlooptijd een besluit heeft genomen, dan wordt het niet nemen van een besluit beschouwt als een no-go. Tenzij partijen anders afspreken eindigt in dat geval de overeenkomst en vervalt de verplichting van de coöperatie tot het beschikbaar houden van de personele capaciteit. 5.7. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op de situatie dat de bijeenkomst waarin het sprintdoel zal worden bepaald niet binnen één maand na een go heeft plaatsgevonden. 6. Tarieven 6.1. De coöperatie stelt haar tarief vast. Dat kan een prijs per uur, een sprintprijs of een ander tariefstelling zijn. Alle prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten en reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 6.2. De sprintprijs wordt gebaseerd op een uurtarief en een aantal afgesproken manuren per sprint. Zodra een nieuwe sprint is gestart is de volledige sprintprijs verschuldigd, ongeacht het aantal daadwerkelijk gemaakte uren. 6.3. Als een prijs is gebaseerd op door u verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft de coöperatie het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. 6.4. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mag de coöperatie de afgesproken prijs aanpassen. 6.5. De coöperatie heeft het recht de afgesproken vergoeding jaarlijks te indexeren. De coöperatie heeft tevens het recht eventuele prijsstijgingen door te berekenen, indien
 • 5. - 5 - tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst haar kosten zijn gestegen. 7. Betaling 7.1. U ontvangt van de coöperatie een factuur, welke digitaal wordt verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. 7.2. In geval van een sprintprijs factureert de coöperatie per sprint vooraf, tenzij wij hierover andere afspraken hebben gemaakt. Zolang u de factuur niet betaalt, mag de uitvoering van de werkzaamheden worden opgeschort. U kunt in dat geval geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 7.3. Indien een uurtarief is afgesproken wordt maandelijks achteraf gefactureerd door de coöperatie. 7.4. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen. 7.5. Betaalt u niet of niet op tijd, dan bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van de coöperatie op u zijn dan direct opeisbaar. U betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat u alles heeft betaald. Ook betaalt u de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die de coöperatie moet maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro. 7.6. De coöperatie heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op te schorten en of te ontbinden. De coöperatie is niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden. Ook kan de coöperatie er voor kiezen de overeenkomst slechts voort te zetten na vooruitbetaling door u. 7.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van de coöperatie op u onmiddellijk opeisbaar. De coöperatie heeft het recht de door u gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. De coöperatie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De coöperatie mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 8. Wijzigen overeenkomst 8.1. Bij een wijziging of aanvulling van de opdracht door u mag de coöperatie de afgesproken prijs of omvang van de opdracht aanpassen. Een mondeling verzoek zal eerst schriftelijk bevestigd worden door de coöperatie. 8.2. Als blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of de overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en de daadwerkelijk te verrichten hoeveelheid werk niet met elkaar overeenkomen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 6. - 6 - 8.3. De coöperatie mag de samenstelling van het sprintteam tussentijds wijzigen. U wordt hierover zo mogelijk vooraf geïnformeerd. Deze wijzigingen geeft u geen recht op schadevergoeding, vermindering van de afgesproken prijs of ontbinding. 9. Trainingen en andere bijeenkomsten 9.1. Informatie over trainingen en andere bijeenkomsten waarvoor u zich online kunt aanmelden staat beschreven op de website van de coöperatie. Een overeenkomst bestaat wanneer u zich heeft aangemeld en de coöperatie uw aanmelding schriftelijk heeft bevestigd. 9.2. In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor de coöperatie moverende redenen kan een training of andere bijeenkomst voor aanvang geheel worden afgelast. U ontvangt hiervan bericht. De coöperatie zal uw deelname verschuiven naar een volgende datum. Als u dat niet wilt of verschuiven niet mogelijk is, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen. Reeds voldane betalingen worden terugbetaald. 9.3. De coöperatie mag de inhoud van een training of andere bijeenkomst tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering, de planning van onderdelen tussentijds aanpassen en bepalen wie een training of bijeenkomst zal geven en eventueel iemand tussentijds vervangen. Deze wijzigingen geeft u geen recht op schadevergoeding, vermindering van de afgesproken prijs of ontbinding. 9.4. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd en is niet tussentijds opzegbaar. In geval u of uw medewerker verhinderd is, kunt u in overleg met de coöperatie iemand anders laten deelnemen of de deelname verschuiven naar een later moment. 9.5. De coöperatie factureert vooraf. 10. Bescherming gegevens 10.1. De coöperatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De coöperatie houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst aan haar privacyverklaring en de eventueel tussen partijen aanvullend afgesloten overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens. 10.2. De coöperatie gaat net zo zorgvuldig om met uw zakelijke gegevens als zij dat doet met persoonsgegevens. 11. Geheimhouding 11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de coöperatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en zij zich niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de coöperatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.
 • 7. - 7 - 11.3. De coöperatie mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. 11.4. Ook heeft de coöperatie het recht om van de door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor onderwijs en promotionele doeleinden te gebruiken. De coöperatie zal uw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden. 11.5. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht. 12. Intellectuele eigendomsrechten 12.1. Op de door de coöperatie tijdens een opdracht vervaardigde werken, waaronder begrepen code, technische ontwerpen, documentatie, onderwijsmateriaal, apps, programma’s, advies- en beleidsdocumenten en overige stukken, berust het auteursrecht uitsluitend bij de coöperatie. 12.2. De coöperatie verstrekt waar het gaat om code, apps en software, technische ontwerpen en de hieraan gerelateerde documentatie aan u een niet-exclusieve, eeuwigdurende en wereldwijde licentie onder de volgende creative common licentie: Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0). U mag deze werken gebruiken, openbaar maken en verveelvoudigen, ook voor een commercieel gebruik zonder de verplichting tot het gebruik van een soortgelijke licentie. U bent wel verplicht tot naamsvermelding. 12.3. De coöperatie verstrekt waar het gaat om onderwijsmateriaal en algemene informatieve documenten aan u een niet-exclusieve, eeuwigdurende en wereldwijde licentie onder de volgende creative common licentie: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0). U mag deze werken gebruiken, openbaar maken en verveelvoudigen, ook voor een commercieel gebruik met de verplichting tot het gebruik van een soortgelijke licentie. U bent ook verplicht tot naamsvermelding. 12.4. In een bijlage bij de overeenkomst kunnen bovenstaande licentie worden uitgebreid of beperkt met andere licenties voortvloeiend uit het gebruik van werken van derden waarop mogelijk andere licenties berusten. U heeft zich hieraan te houden. Als tijdens een sprint is gebleken dat gebruik moet worden gemaakt van een werk waarop een beperkende licentie berust. 12.5. Advies- en beleidsdocumenten die voor uw organisatie opgesteld zijn, zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door u. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. U mag een kopie maken ten behoeve van intern gebruik. Een kopie omvat zowel een print als het opslaan op een gedeelde schijf. Indien nodig voor uw bedrijfsvoering mag u deze werken delen met derden. 12.6. U zal zorgen dat uw medewerkers en de door u ingeschakelde derden van deze bepalingen op de hoogte zijn en zich hieraan houden. 12.7. Bij overtreding van dit artikel bent u de coöperatie een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd haar recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten. 12.8. De door de coöperatie voor u gemaakte werken, inclusief het wijzigen van reeds bestaande werken, mag de coöperatie beschikbaar stellen aan haar leden en voor andere doeleinden en opdrachtgevers gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. De coöperatie is aan u hiervoor op geen enkele
 • 8. - 8 - wijze een vergoeding verschuldigd. 12.9. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht. 13. Overmacht 13.1. Overmacht ontslaat de coöperatie van haar plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor u een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor de coöperatie redelijkerwijs onmogelijk is of zij gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en haar daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor haar rekening komt. 13.2. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een dataverbinder, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, extreme weersomstandigheden, brand, werkstaking bij de coöperatie of haar leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, gewijzigde subsidievoorwaarden, internetstoringen, computerstoringen, netwerkaanvallen, extreme file en storingen openbaar vervoer. 13.3. Als sprake is van overmacht, dan zal de coöperatie u zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen partijen een passende oplossing proberen te vinden, waaronder het verplaatsen van de afgesproken dienst of het verlengen van de doorlooptijd zonder dat daarvoor extra kosten in rekening zullen worden gebracht. 13.4. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. 13.5. U blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 14. Opschorting 14.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst omtrent opschorting mag de coöperatie de uitvoering van de overeenkomst opschorten als u de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals a. het niet, niet tijdig of niet volledig betalen; b. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken; c. het niet of afdoende ter beschikking hebben van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten. 14.2. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten mogen door de coöperatie volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht. 15. Opzegging 15.1. De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij partijen met wederzijds goedvinden besluiten de overeenkomst op te zeggen. 15.2. Indien tijdens het go/no-go moment na de sprintdemo besloten is dat geen nieuwe sprint gestart zal gaan worden, dan kunt u kiezen voor het tijdelijk opschorten voor maximaal 6 maanden of het opzeggen van de overeenkomst. U informeert de coöperatie schriftelijk over uw beslissing. 15.3. Indien u niet of niet tijdig een go/no-go of de in het vorige lid bedoelde beslissing neemt, heeft de coöperatie het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, voor zover deze niet reeds beëindigd is.
 • 9. - 9 - 15.4. De coöperatie heeft het recht de overeenkomst eenzijdig schriftelijk op te zeggen als zij niet dan wel onvoldoende recht kan doen aan de in artikel 3 leden 2 t/m 4 geformuleerde uitgangspunten van de coöperatie. Zij houdt hierbij rekening met uw gerechtvaardigde belangen. De coöperatie zal altijd vooraf de situatie met u bespreken en op zoek gaan naar een andere invulling van de opdracht waarbij wel recht kan worden gedaan aan de uitgangspunten van de coöperatie. 16. Ontbinding 16.1. Partijen kunnen de overeenkomst niet ontbinden, tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden. 16.2. De coöperatie heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien u uw betaalafspraken niet nakomt dan wel indien u ook na opschorting uw verplichtingen niet nakomt. De reeds verrichte werkzaamheden worden bij u in rekening gebracht. Eventuele kosten die de coöperatie heeft gemaakt of nog zal moeten maken worden ook bij u in rekening gebracht. 16.3. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk ontbinden in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij. 17. Aansprakelijkheid 17.1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor de coöperatie tot aansprakelijkheid leiden. Haar aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag exclusief btw, reis- en andere kosten dat u heeft betaald op grond van de desbetreffende overeenkomst in het jaar voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is. 17.2. De coöperatie is niet aansprakelijk voor: a. Schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door u verstrekte onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie; b. Schade die is ontstaan doordat u gegevens niet heeft verstrekt; c. Schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door u beoogde resultaat; d. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; e. Beschadigingen, diefstal of verlies van uw eigendommen en andere schade ontstaan tijdens trainingen en andere bijeenkomsten op locatie. 17.3. De coöperatie is wel aansprakelijk bij opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid. 17.4. De coöperatie mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde anderen tegenover u inroepen. Ook mag de coöperatie de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe u alle medewerking zal verlenen. 18. Vrijwaring 18.1. U vrijwaart de coöperatie voor aanspraken van derden in verband met de door u verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het auteursrecht. 18.2. Indien u aan de coöperatie informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 • 10. - 10 - 18.3. U vrijwaart de coöperatie voor aanspraken van derden voor schade ontstaan na oplevering van het project en voor zover de coöperatie niet meer betrokken is bij het gebruik en beheer, indien en voor zover de coöperatie daarvoor krachtens het bepaalde onder het kopje aansprakelijkheid niet jegens u aansprakelijk is. 19. Niet-overname personeel 19.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan zult u op geen enkele manier dataverbinders of ondernemingen waarop de coöperatie ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken, tenzij partijen hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt. 20. Klachten 20.1. Bij klachten over de dienstverlening dient u zo snel mogelijk na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk contact op te nemen met de coöperatie. 20.2. Klachten over facturen moet u binnen 8 dagen na factuurdatum indienen, anders worden de facturen geacht te zijn geaccepteerd en worden klachten niet meer in behandeling genomen. 20.3. U voorziet de klacht van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat de coöperatie in staat is inhoudelijk te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan de coöperatie niet in behandeling nemen. 20.4. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. 20.5. Indien u het gebrek op een later moment ontdekt, dan dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na de ontdekking schriftelijk contact op te nemen met de coöperatie. U dient aan te tonen dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. 21. Afsluitende bepalingen 21.1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid. 21.2. Iedere vordering van u, behalve een vordering die reeds door de coöperatie is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 21.3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht. 21.4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich binnen het redelijke hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 21.5. Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.