Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FilozofskifakultetKosovskaMitrovicaISTRAZIVAČKI NACRTTema: Učestalost vršnjačkog nasilja u osnovnimŠkolamaMentor: Studenti...
Problem i cilj istraživanjaNastavnici su slabo pripremljeni za rešavanje problema nasilja u školi.Posledica toga je da nas...
Postupak:IstraţivanjezastupljenostipojavnihoblikanasiljameĎudecomuosnovnimškolamau Kosovskoj Mitrovici,sprovedeno je tokom...
Vrsnjacko nasilje
Vrsnjacko nasilje
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vrsnjacko nasilje

4,066 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vrsnjacko nasilje

  1. 1. FilozofskifakultetKosovskaMitrovicaISTRAZIVAČKI NACRTTema: Učestalost vršnjačkog nasilja u osnovnimŠkolamaMentor: Studenti:Dusan Randjelović Aleksandar GrčakMihajlo CerovinaMarko Trifunović
  2. 2. Problem i cilj istraživanjaNastavnici su slabo pripremljeni za rešavanje problema nasilja u školi.Posledica toga je da nasilje nad decom, a pod tim ubrajamo imeĎuvršnjačko nasilje, iako rastući problem, najčešće ostaje skriven.Namera je bila istraţiti porast nasilja meĎu vršnjacima u osnovnimškolama što je posledica trenutnog stanja u društvu, Predmet istraţivanjaje ispitati prisutnost nasilja meĎu vršnjacima, pojavne oblike, učestalostnasilja meĎu vršanjcima u osnovnim školama, obim nasilja koji sedešava u školama, te informiranost i znanje koje učenici imaju o ovomproblemu.S tim u vezidefiniranisuslijedeći ciljeviistraţivanja:Istraţiti učestalost i vrste prisutnog vršnjačkog nasilja u osnovnimškolama u Kosovskoj Mitrovici.Hipoteze istraţivanjaH1 – Pretpostavlja se da je nasilje meĎu vršnjacima prisutno u osnovnimškolama u različitim oblicima.Na osnovu postavljene hipoteze definirane su sljedeće podhipoteze:1. Pretpostavlja se da su učenici informisani o pojavnim oblicimanasilja u školi.2. Pretpostavlja se da je evidentna raširenost pojavnih oblikavršnjačkog nasilja u osnovnim školama3. U našim školama postoje različiti oblici nasilja meĎu vršnjacima4. Nasilje nad drugim učenicima u školi vrše vršnjaci5. Ţrtve nasilja trpe i ne uzvraćaju nasilnicima za doţivljen nasilje.
  3. 3. Postupak:IstraţivanjezastupljenostipojavnihoblikanasiljameĎudecomuosnovnimškolamau Kosovskoj Mitrovici,sprovedeno je tokom maja 2013godine.Nakonizradeinstrumenata, izvršenesupripremeuškolamakojesuizabraneuprocesistraţivanja. Uposjetiškolamaobavljenjerazgovorsadirektorimaipedagozima,dogovorenjenačinivrijemeanketiranjateosigurananjihovapodrškausprovoĎenju.Anketiranjeučenika/cajeobavljenouterminujednognastavnogčasauzprisustvoipodrškuzaduţenoganalitičaraiškolskogpedagoga.Sciljemosiguravanjaiskrenostiodgovoraanketiranjejebiloanonimno.Uzorak:U istraţivanju je učestovalo 105 učenika/ca uzrasta od petog do osmograzreda.Za potrebe anketiranja u svakoj školi je odabrano oglednoodjeljenje od 35 učenika/ca, a pored spolne zastupljenosti pri odabiruuzorka vodilo se računa i o uspjehu u učenju, pripadnosti manjinskim imarginaliziranim grupama, te zastupljenosti područnih škola.Instrumenti:. Upitnik za učenike sadrţi 27 pitanja koja tretiraju pitanja informiranostimladih o vršnjačkom nasilju, prisutnost nasilja u osnovnoj školi, oblikenasilja, lična iskustva ispitanika/ca kada je u pitanju nasilje meĎumladima, ko su najčešći nasilnici u školama te prijedloge za načinrješavanja problema nasilja meĎu mladima. Upitnik predstavljakombinaciju pitanja zatvorenog (21) i otvorenog (6) tipa.

×