Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projectmanagement

1,600 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projectmanagement

  1. 1. www.training.nl de Ge middelg 8+! lin beoorde Projectmatig Creëren! > Project- 3 TOPtrainingen o.b.v. PMC t managemen Projectmanagement: Start, structureer en Season- > beheers uw project met succes school Project- t managemen Leidinggeven aan projecten: Ontdek uw rol & kenmerken als projectleider > Seasonschool: In één week alle aspecten Leidinggeven van Projectmanagement & Leidinggeven aan projecten! aan projecten
  2. 2. Projectmatig Creëren! 3 TOPtrainingen o.b.v. PMC Toelichting Uw trainers Er zijn een aantal factoren die in belangrijke mate het De training is ontwikkeld door Jo Bos en Ernst Harting, de succes van een project bepalen. Een gedegen technische schrijvers van het boek Projectmatig Creëren. De training basis, adequate aansturing van het complexe krachtenveld is dan ook gebaseerd op deze ‘breedst toepasbare methode en het verkrijgen van commitment van alle betrokkenen. voor projectmanagement in Nederland’ (Uit: Wegwijzer Projectmatig creëren is meer dan een verzameling pro- voor methoden projectmanagement, Pmi Nederland en jectmanagementtechnieken. Het is een andere visie op Berenschot). werk en op het werken in projecten. Projectmatig creëren Diverse adviseurs van Phaos verzorgen de training staat voor passie, commitment, persoonlijk leiderschap, Projectmanagement. Wilt u weten welke trainer de door u beleving en creativiteit in projecten, uiteraard ingebed in gewenste trainingsessie heeft, neem dan contact op met een gedegen projectmanagementaanpak. Projectmatig cre- Intermediair Trainingen. De trainers streven naar zowel een eren begint bij commitment en de inspiratie van mensen, optimale projectstructuur als naar creativiteit, betrokken- om vervolgens samen een passende structuur te ontwik- heid en resultaatgerichtheid van uw team. Alle adviseurs kelen. Dit in plaats van de structuur als uitgangspunt te van Phaos werken dagelijks samen met project- en pro- nemen waarnaar de mensen zich maar hebben te voegen. grammaleiders, projectteams en opdrachtgevers. Zij kun- Projectmatig creëren kent vier invalshoeken; die kortweg nen zodoende een optimale koppeling leggen tussen the- worden aangeduid met orie en praktijk. Phaos is anno 2008 het kloppend hart van de “Het-”, “Wij-”, Ik-”en “Zij-” kant. Projectmatig Creëren. Het is voor Intermediair Trainingen dan ook de enig mogelijke partner voor uw trainingen op Werkwijze het gebied van projectmanagement! De trainingen bestaan uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en discussies in kleinere groepen. Er vindt een vlotte vertaling plaats van Het-kant Wij-kant theorie naar praktijk. Daarnaast is er veel aandacht voor • Kennis van het vak • Competenties Insight Discovery® Persoonlijkheidsprofiel • Methodieken • Teamsamenwerking • Instrumenten • Communiceren Om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke stijl als • Procedures NEERZETTEN AANGAAN • Cultuur projectleider vult u ter voorbereiding van de trainingen Vormkracht Samenwerkingskracht Projectleiderschap en de Seasonschool projectmanage- ment via internet een vragenlijst in. Op basis hiervan Persoonlijke kracht Voedingskracht wordt een uitgebreid persoonlijk profiel gemaakt, het • Verbeeldingskracht • Wensen van de klant Insights Discovery©-profiel. Dit profiel wordt in de trai- • Kernkwaliteiten BIJDRAGEN STUREN • Behoeften • Commitment • Bestaansreden ning gebruikt om u inzicht te geven in uw sterke en te ont- • Bezieling & inspiratie • Krachtenvelden wikkelen punten in uw stijl van leidinggeven. Ook in • Leiderschap de periode na de training zult u intensief gebruik maken Ik-kant Zij-kant van dit profiel. Voor succevol projectmanagement zijn alle vier aspecten van even groot belang! > Voor meer informatie of direct > Deelnemers van de 3-daagse > U ONTVANGT HET BOEK inschrijven: als ook van de Seasonschool training Programmamanagement 'Projectmatig creëren 2.0' T. 088 556 05 60 • F. 088 556 05 80 ontvangen GRATIS het boek ‘Creatieregie’ • www.training.nl Coppenhage van Robert • info@training.nl www.training.nl
  3. 3. 3 daagse 3-daagse basistraining Vervolg- training Project-management Leidinggeven aan projecten U heeft behoefte aan een gedegen basis voor het succesvol U heeft kennis van het opzetten, structureren en beheersen opzetten, structureren en beheersen van uw project. Leer in van uw project. Herken de kwaliteiten van uw teamleden en de training Projectmanagement omgaan met de betrokken- krijg inzicht in uw persoonlijke kenmerken als projectleider. heid en inzet van teamleden, opdrachtgevers en lijnmanagers. Vergroot commitment en stimuleer creativiteit in uw project- Geef vorm aan uw rol als leidinggevende. Deze training legt de team. Ontdek hoe u de stuwende kracht achter het project nadruk op de “Het-”, “Wij- ” en “Zij-” kant van uw project. wordt en blijft. De focus bij Projectleiderschap ligt met name op de “Wij-” “Ik-” en “Zij-” kant van Projectmatig creëren. Resultaat • Start, structureer en beheers uw project met succes Resultaat • Ontdek de basisprincipes van Projectmatig creëren • Leid projecten met uw persoonlijke stijl • Stel uw persoonlijke actieplan op! • Ontdek de soft skills die nodig zijn voor u als projectleider • Analyseer het krachtenveld van uw project Voor wie • Incl. Insight Discovery® Persoonlijkheidsprofiel! De training is bestemd voor (aankomend) projectleiders, projectmedewerkers en staffunctionarissen/lijnmanagers Voor wie die behoefte hebben aan basiskennis in dit vakgebied De training is bestemd voor mensen die hun leidinggevende kwaliteiten verder willen ontwikkelen om zo hun projectlei- Programma derschap beter in te vullen. Het starten van een project • Basisprincipes van Projectmatig creëren Programma • Opstellen van een projectdefinitie De projectleider • Opstellen projectplanning (inclusief projectbudget) • Essenties van Projectmatig creëren • Opstellen van een communicatieplan • De rol van de projectleider • Teamprocessen • Diagnose van eigen projectervaringen • Optimale samenstelling van een team Het structureren van een project en de projectomgeving • Persoonlijk leiderschap: attitude, eigen kwaliteiten en • Opzetten van de projectstructuur valkuilen • Inrichten van een Work Breakdown Structure • Inzicht en analyse van “politieke” verhoudingen De projectleider en complexe situaties in zijn omgeving binnen het krachtenveld • Een gedegen start in samenhang met de relatie met • Het belang van commiment voor een succesvol project de opdrachtgever,Cultuuranalyse en- beïnvloeding, Krachtenveldanalyse, Projectconsultatie, Project Het beheersen van een project start-up, Interventies in politiek complexe situaties, • Het opzetten van het beheersplan Creativiteit • Het maken van een gedegen risicoanalyse • Het opstellen van uw individuele actieplan De projectleider in actie • Stijl van Leidinggeven; hiërarchische macht of informele beïnvloeding • Conflicthantering en onderhandelen • Het maken van een actieplan • Keuzes maken “Veel know how, super 'Deze training is uitermate 'Insight discovery actief, trekt en houdt bruikbaar zeker gezien mijn eigen Persoonlijkheidsprofiel de aandacht van de project als casus gebruikt is!' levert veel zelfinzicht' Gerard Gijsbers, projectmanager, Nedtrain deelnemers.” Marcel van Oosterhout, projectmanager, Tanja Reemers, beleidsmedewerker, Ministerie van OCW Erasmus Universiteit Rotterdam.
  4. 4. 5 daagse l seasonschoo • Het geven en ontvangen van feedback Project-management • Zin en onzin van het motiveren van anderen U wilt in één intensieve week alle aspecten van Project- management en Projectleiderschap leren beheersen. Voor wie U stelt projectcontracten op, maakt een gedegen risico- De training is bestemd voor (aankomend) projectleiders, analyse, leert een projectteam aansturen en omgaan met projectmedewerkers en staffunctionarissen die behoefte conflicten. Alle facetten van de ‘Het-’, ‘Ik-’, ‘Wij-’ en ‘Zij-’ hebben aan basiskennis in dit vakgebied en die hun kant komen in deze week uitgebreid aan bod. leidinggevende kwaliteiten beter willen ontwikkelen. Resultaat • Start, structureer en beheers uw project met succes • Ontdek de soft skills die nodig zijn voor u als projectleider • Speel het politieke spel van projectmanagement • Inclusief: Insight Discovery® Persoonlijkheidsprofiel! Programma Structuur • Het definiëren, analyseren, plannen en beheersen van projecten • De zes beheersfactoren: tijd, geld, kwaliteit, informatie organisatie, communicatie– en risicomanagement Omgeving • De politieke dimensie van het krachtenveld waarbinnen het project zich bevindt • Het onderkennen en hanteren van verschillende organi- satieculturen • Het verankeren van projectmanagement binnen de eigen organisatie • Het zorgvuldig managen van cruciale relaties (opdrachtgever/ lijnmanagers) Leiderschap • Commitment als de sleutel tot projectsucces • De rol van de projectleider • Reflectie op het eigen functioneren • Stijl van leidinggeven • Conflicthantering en onderhandelen Samenwerking • Inzicht in rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden • De dynamiek van teams • Het zetten van de eigen ‘projectcultuur’ 'Alle aspecten van Projectmatig Creëren zijn aan bod gekomen.' Edith Merks, managementonderzoeker, Stichting Leekerweide.
  5. 5. Intermediair Trainingen • Projectmatig creëren stelt de inte Ook Waarom gratie tussen menselijke aspecten interessant van werken in projecten en de techni- Schriftelijke voor u! proje ctmatig sche aspecten centraal. leergangen: Creëren? • Projectmatigfilosofie over hoe orga- sprong in een creëren vindt zijn oor- • Projectmanagement • Project Risico Management nisaties (zouden moeten) werken. • Programmamanagement • Omdat creativiteit een belangrijke • IPMA-D rol speelt, zal de kracht van Projectmatig creëren zich vooral bewijzen bij ‘lastige’ projecten. • Zeer uiteenlopende organisaties hebben Projectmatig Actuele masterclasses: creëren toegepast, zoals ingenieursbureaus, (semi-)over- • Van kansen naar New Business heid, nonprofitorganisaties, banken, multinationals en in • Leiderschap, volgerschap én de gezondheidszorg. opdrachtgeverschap • De complexiteit van aanbestedingen • Wat is anders in Critical Chain Prince2 Foundation biedt u: Projectmanagement? • Een structuur met richtlijnen en • Wat is vernieuwend aan Agile én Scrum? hulpmiddelen voor het opstarten, Waarom initiëren, uitvoeren, beheersen en Pr ince2? afsluiten van projecten voor projec- Trainingen: ten in een beheerste omgeving • Projectmatig werken • Een projectmanagement methode • Programmamanagement die zeer goed scoort op technische • Seasonschool Programmamanagement aspecten zoals besturing, resultaatgerichtheid, planning, • PRINCE2® Foundation (incl. examen) risicoanalyse en risicobeheersing • Inzicht in Projectfinanciën • Een breed scala aan templates, technieken en hulpmid- delen • Een procesmatige aanpak van projectmanagement geba- seerd op jarenlange praktijkervaring • Een uniforme werkwijze en terminologie die projecten (internationaal) vergelijkbaar, overdraagbaar en overzich- telijk maakt • Een internationaal erkend certificaat www.training.nl
  6. 6. INSCHRIJFFORMULIER Ja, ik schrijf mij in voor de training Programmamanagement: Duur ❒ 7, 8 en9 september 2010, Garderen Projectmanagement en Leidinggeven aan projecten: ❒ 2, 3 en 4 november 2010, Oosterbeek 3 dagen en 2 tussenliggende avonden ❒ 14, 15 en 16 december 2010, Garderen Projectmanagement Seasonschool: 5 dagen en 3 avonden Ja, ik schrijf mij in voor leidinggeven aan projecten: ❒ 21, 22, 23 september 2010, Garderen Data en locatie ❒ 9,10,11november 2010, Garderen Kijk voor actuele of extra data op www.training.nl of bel 088 556 05 60. ❒ 14, 15, 16 december 2010 Oosterbeek Ja, ik schrijf mij in voor Seasonschool projectmanagement: Prijs De investering van Projectmanagement ❒ 23 tot en met 27 augustus 2010, Den Dolder en leidinggeven aan projecten: zijn per training:  2.295,- inclu- sief lesmateriaal, exclusief BTW en horeca-arrangement.) De horeca- en arrangementkosten bedragen  499,- excl. BTW. Het horeca-arrangement omvat zaalhuur, alle drankjes/koffie/thee tij- dens de pauzes in de zaal en tijdens de lunch op dag 1-3, het diner Uw persoonlijke inschrijfcode is: IC 113-ZZ-100620 op dag 1 en 2 en 2 overnachtingen. Bij aanmelding via onze website www.training.nl ontvangt u, bij vermelding De trainingsprijs van de Seasonschool Projectmanagement is van uw persoonlijke code, een bol.com waardebon t.w.v. € 10,-.  2.995,- inclusief lesmateriaal, exclusief BTW en horeca-arrange- (Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties) ment. De horeca- en arrangementskosten bedragen  899,- excl. BTW. Het horeca-arrangement omvat zaalhuur, alle drankjes/ koffie/thee tijdens de pauzes in de zaal en tijdens de lunch op Graag invullen in blokletters: dag 1-5, het diner op dag 1-4 en 4 overnachtingen. Persoonlijke bestedingen, zoals consumpties buiten het horeca-arrangement, Deelnemer telefoon, inter-net e.d. dient u rechtstreeks met de accommodatie Voorletter(s) en voornaam m v af te rekenen. Optie Tussenvoegsel(s) en achternaam Wilt u vrijblijvend een optie nemen? Bel dan 088 556 05 60. Titel Geboortedatum Meer informatie? Bel 088 556 05 60 Functie Vakgebied Wouter Jelena Peranic Adres privé Studieadviseur Assistent- Programmamanager Postcode Plaats Telefoon privé en mobiel nummer Intermediair Trainingen Intermediair Trainingen is al meer dan 35 jaar een E-mail privé gerenommeerd trainingsinstituut. Al onze trainingen worden door onze deel- nemers zeer hoog gewaardeerd. Op al onze trainingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op www.training.nl kunt u deze downloaden. Gegevens van uw bedrijf / werkgever De trainingen van Intermediair Trainingen kenmerken zich door het principe “voor professionals door professionals”. Wij garanderen u praktijkgerichte, Bedrijf /organisatie kwalitatieve trainingen op financieel, fiscaal en banking gebied, die geken- merkt worden door actuele theorie en wet- en regelgeving. Intermediair Dienst Interne postcode Trainingen is erkend door NIVRA (PE-punten). Afdeling Intermediair Trainingen is CEDEO-erkend. Telefoon werk Kijk voor meer informatie op www.training.nl Intermediair Trainingen is een onderdeel van Freia BV. Freia BV legt E-mail werk gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en een goede uitvoering van haar diensten mogelijk te Adres / Postbus maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren Postcode Plaats over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over Zaak-/opdrachtnummer /kostenplaats ons productaanbod kunt u een brief sturen naar: Intermediair Trainingen, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam. Intermediair is een geregistreerd woord- en beeldmerk van VNU Media BV. Factuuradres (invullen indien afwijkend) www.training.nl In samenwerking met: Naam Afdeling Adres Verhinderd Postcode Plaats Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd - zonder bijkomende kosten - door een collega laten vervangen. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij u € 95,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij u het volledige deelnemersbedrag ( incl. horeca-arrangement) in rekening. Het is tevens mogelijk om door te schuiven naar een volgende sessie, echter zijn hier doorschuifkosten aan verbonden. Na doorschuiven vervalt uw recht om te kunnen annuleren.

×