Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100113 Linked In

467 views

Published on

Interne workshop netwerken via LinkedIn

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100113 Linked In

  1. 2. Netwerken
  2. 3. Netwerken - video
  3. 4. LinkedIn
  4. 5. LinkedIn – video
  5. 6. LinkedIn - praktisch <ul><li>Baan bij EO, hoe pak je dat aan? </li></ul><ul><ul><li>Klassiek </li></ul></ul><ul><ul><li>LinkedIn </li></ul></ul>
  6. 7. LinkedIn - praktisch <ul><li>IT schandaal bij CBR? </li></ul><ul><ul><li>Klassiek </li></ul></ul><ul><ul><li>LinkedIn </li></ul></ul>
  7. 8. LinkedIn – hoe niet ?
  8. 9. LinkedIn – hoe wel? <ul><li>Maak compleet profiel </li></ul><ul><li>Maak lijstje incl. categorie </li></ul><ul><li>Maak specifiek bericht </li></ul><ul><li>Vertel waarom je wilt linken </li></ul><ul><li>Geef! </li></ul><ul><li>Kies groep(en) </li></ul>

×