หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำในมาตราแม่ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ

18,436 views

Published on

หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง : ดอนจันทร์ ศรีบุญ ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.ลย.2
djanerawan@gmail.com

Published in: Education
8 Comments
34 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
8
Likes
34
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำในมาตราแม่ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ

 1. 1. วันพระแสนสุข หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคาในมาตราแม่ ก กากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง : ดอนจันทร์ ศรีบุญ ภาพ : จงจิตร บาริศรี
 2. 2. คารับรอง ขอรับรองว่าหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “ วันพระแสนสุข” เป็นผลงานของนางดอนจันทร์ ศรีบุญ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเอราวัณอาเภอเอราวัณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ จริงทุกประการขอให้นาหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้ ไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นสืบไป ลงชื่อ (นายสาเร็จ โคตรชนะ) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ
 3. 3. คานา หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคาในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคาในมาตราแม่ ก กาเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านคาในมาตราแม่ ก กา ที่ เรียงลาดับจากการอ่านคาง่าย ๆ ด้วยการใช้นิทานเป็นสื่อการดาเนินเรื่องใช้การผูกเรื่องที่ใกล้ตัวสอดแทรกคุณธรรม โดยมีหนังสือส่งเสริมการอ่านคาในมาตราแม่ ก กา จานวน 6 เรื่อง ดังนี้ ๑. ตาปามีน้าใจ ๒. ปู่ใบกับไก่แจ้ ๓. วันพระแสนสุข ๔. บ้านของหมูป่า ๕. ตะกล้าครูกล้า ๖. แม่ ก กา พาเพลิน ขอขอบคุณ นายสาเร็จ โคตรชนะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้คาปรึกษา แนะนาช่วยเหลือจนทาให้หนังสือส่งเสริมการอ่านทุกเล่มสาเร็จสาเร็จลุล่วงด้วยดี ดอนจันทร์ ศรีบุญ
 4. 4. สารบัญเรื่อง หน้าคารับรองผู้บังคับบัญชา………………………………………………กคานา………………………………………………………………….ขสารบัญ………………………………………………………………..ค คาชี้แจงในการใช้หนังสือหนังสือส่งเสริมการอ่าน…………...๑ วิธีใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน………………………………. .๒ อ่านคานาเรื่อง............................................................................๓ เนื้อเรื่องของหนังสือส่งเสริมการอ่าน........................................๔ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน................................................๑๗ เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน………………………….๑๙ แบบฝึกทักษะส่งเสริมการอ่าน………………………………...๒๐ เฉลยแบบฝึกทักษะส่งเสริมการอ่าน...........................................๒๖ บรรณานุกรม…………………………………………………..๒๗
 5. 5. คาชี้แจงในการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสือส่งเสริมการอ่านคาในมาตราแม่ ก กา เรื่อง วันพระแสนสุข เล่มนี้ ผู้จัดทาได้นาคาพื้นฐานและชุดคาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มาแต่งเป็นบทร้อยกรอง กลอนสี่ที่มีคาคล้องจองง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิง ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีนิสัยรักการอ่านตามนโยบายวาระการอ่านแห่งชาติ สามารถอ่านคาคล้องจองง่าย ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานการอ่านคาบทร้อยกรองในหนังสือส่งเสริมการอ่านในเล่มต่อไปและจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ หนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้ ใช้คู่กับแผนหน่วยการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน การอ่านคานาเรื่อง การทาแบบฝึกทักษะท้ายเรื่อง และการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านคามาตรา แม่ ก กา เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 6. 6. วิธีใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง วันพระแสนสุข เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ คาพื้นฐานในมาตราแม่ ก กา นาคาพื้นฐานที่มีเสียงสระประสมและมีเสียงวรรณยุกต์ตรี มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่าน เห็นความสาคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง และนักเรียนสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อีก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมตามแผนการสอนที่วางไว้ โดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ๑ เล่มใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ ต่อ ๑ ชั่วโมง รวมเป็น ๓แผนการจัดการเรียนรู้ต่อ ๓ ชั่วโมง
 7. 7. อ่านคา นาเรื่องเจอ เงาะ เลาะ แวะแนะ แวะ เจอะ อย่าน้า ลือ เพราะ เยอะผู้ใหญ่ พะโล้ ตะไคร้ ฟ้าใสวิไล เยอะแยะ น้าปลา
 8. 8. วันนี้วันพระ หนูต๊ะตื่นเช้ามาทากับข้าว ใส่เถาปิ่นโต
 9. 9. มียาตะไคร้ ผัดไทพะโล้ผลไม้แตงโม ชินโตพอคา
 10. 10. หนูต๊ะพาเงาะ เดินเลาะสระน้าหน้าบ้านน้าดา แกทาน้าปลา
 11. 11. เงาะชวนต๊ะแวะ พาแกะและกล้าไปไหว้หลวงตา อย่าช้าเร็วไว
 12. 12. ถึงวัดคนเยอะ ต๊ะเจอะกอไผ่เงาะเจอฟ้าใส วิไลก็มา
 13. 13. เด็กเด็กไหว้พระ ตานะบอกว่าแปดนาฬิกา พระฉันพอดี
 14. 14. ผู้ใหญ่สวดมนต์ ทุกคนเงียบทีบทสวดเพราะดี ต๊ะนี้พนมมือ
 15. 15. พระฉันเสร็จแล้ว ยายแก้วตาลือเรียกเด็กช่วยถือ อย่ายื้อแย่งกัน
 16. 16. ล้อมวงกินข้าว มื้อเช้าสาคัญกินเสร็จช่วยกัน ขยันทางาน
 17. 17. ตาลือเรียกหา บอกมาที่ลานจะเล่านิทาน เรื่องหลานจอมซน
 18. 18. ตาบอกวันพระ เดือนละสี่หนขอให้ทุกคน ทาตนให้ดี
 19. 19. วันพระแปดค่า เน้นย้าประเพณีสิบห้าค่าวันดี เรานี้เข้าใจ
 20. 20. เด็กเด็กกลับบ้าน เบิกบานสดใสตาแนะนาให้ ใส่ใจทาดี
 21. 21. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนคาพื้นฐานมาตราแม่ ก กา ชุดที่ ๓คาชี้แจงให้นักเรียนเขียน ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคาที่ถูกต้อง ๑. คาในข้อใดมีคามาตราแม่ ก กา ก. กับข้าว ข. เบิกบาน ค. หนูต๊ะ ๒. คาว่า ไหว้......... เติมคาใดจึงจะเป็นคามาตรา แม่ ก กา ก. พระ ข. ลุง ค. ยาย ๓.ข้อใดมีเสียงแตกต่างจากข้ออื่น ก. แวะ ข. เจอะ ค. แนะ
 22. 22. ๔.ข้อใดเป็นคามาตราแม่ ก กา ทั้งหมด ก. ขอให้ทุกคน ข. ทาตนให้ดี ค. ใส่ใจทาดี ๕. ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนคาว่า น้า ก. ถ้า ข. ซ้า ค. ค่าเป็นกาลังใจให้นะจ๊ะ
 23. 23. เฉลยแบบทดสอบชุดที่ ๓ข้อ ๑. คข้อ ๒. กข้อ ๓. ขข้อ ๔. คข้อ ๕. ข
 24. 24. แบบฝึกทักษะที่ ๑ ชื่อ.................................ชั้น.............เลขที.่ ............จับคู่คาให้มีความหมายแล้วอ่านให้ถูกต้องตัวอย่าง สระ นะ สระน้า๑. มื้อ ปลา๒. ตา น้า๓. น้า เช้า๔. ไหว้ ใส๕. ฟ้า พระ ได้กี่คะแนน ๔-๕ = ดีมาก ๒ = พอใช้ ๓ = ดี ๑ = ต้องปรับปรุง ...................ผู้ประเมิน วันที่…..
 25. 25. แบบฝึกทักษะที่ ๒ แ บ บชื่อ.................................ชั้น.............เลขที.่ ............อ่านคาที่กาหนดให้แล้วเติมให้คล้องจองกันนะจ๊ะ ฝึ มีเยอะ พาแวะ มาดู หนูตก๊ะ วิไล โตไว ทัตัวอย่าง พะโล้ ก โตไว ษ๑. เพราะดี ะ ที่๒. วันพระ ๑๓. ตานะ๔. อย่าช้า๕. ฟ้าใส ได้กี่คะแนน ๔-๕ = ดีมาก ๒ = พอใช้ ๓ = ดี ๑ = ต้องปรับปรุง ...................ผู้ประเมิน วันที่…..
 26. 26. แบบฝึกทักษะที่ ๓ แ บชื่อ.................................ชั้น.............เลขที่............. บ เรียงคาต่อไปนี้ให้เป็นประโยคแล้วอ่านตัวอย่าง นา กา ฬิ แปด ฝึ แปดนาฬิกา ก๑. หลวง ไหว้ ตา ไป ทั ก๒. ฉัน พระ ดี พอ ษ๓. หา ลือ ตา เรียก ะ ที่๔. คน เยอะ วัด ที่ ๒ บ๕. กอ ต๊ะ เจอะ ไผ่ บ ฝึ ได้กี่คะแนน ๔-๕ = ดีมาก ก ๒ = พอใช้ ๓ = ดี ๑ = ต้องปรับทั ง ...................ผู้ประเมิน วันที่….. ปรุ ก ษ ะ ที่ ๑
 27. 27. แบบฝึกทักษะที่๔ แ บ บชื่อ.................................ชั้น.............เลขที่............. ฝึ นาคาที่กาหนดให้เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง เช้า พระ ค่า นอน เพราะ ก กอไผ่ ผู้ใหญ่ ทั ตัวอย่าง วันนี้วัน พระ ก ษ๑. ะสวดมนต์ ที่๒. หนูต๊ะเจอะ บ บ๓. วันพระแปด ฝึ ก๔. หนูต๊ะตื่น ทั ก ษ๕. บทสวด ดี ะ ได้กี่คะแนน ๔-๕ = ดีมาก ๒ = พอใช้ ๓ = ดี ๑ = ต้องปรับปรุง ่ ......................ผู้ประเมิน วันที่…….. ที ๒ บ
 28. 28. แบบฝึกทักษะที่ ๕ แ บบ ชื่อ.................................ชั้น.............เลขที.่ ............ประสมภาพกับคาให้เป็นคาแล้วอ่าฝึก ถูกต้อง นให้ตัวอย่าง + + + ทัก = ผู้ใหญ่ ษะ ๑. + + + ที่ = + บบ ๒. + + + ฝึก + = ทัก ษะ ๓. + + + = ที่ ๒ ๔. + + + + + = บ บ ๕. + + + ฝึก = + ได้กี่คะแนน ๔-๕ = ดีมาก ๒ = พอใช้ ทัก ๓ = ดี ๑ = ต้องปรับปรุง ......................ผู้ประเมิน วันที่…….. ษะ ที่ ๑
 29. 29. เฉลยแบบฝึกทักษะ แบบฝึกที่ ๑๑. มื้อเช้า ๒. ตานะ ๓. น้าปลา ๔. ไหว้พระ ๕. ฟ้าใส แบบฝึกที่ ๒๑.มีเยอะ ๒.หนูต๊ะ ๓.พาแวะ ๔.มาดู ๕.วิไล แบบฝึกที่ ๓๑. ไปไหว้หลวงตา ๒.พระฉันพอดี ๓.ตาลือเรียกหา๔.ที่วัดคนเยอะ ๕.ต๊ะเจอะกอไผ่ แบบฝึกที่ ๔๑.ผู้ใหญ่ ๒.กอไผ่ ๓. ค่า ๔.เช้า ๕.เพราะ แบบฝึกที่ ๕๑. ตะไคร้ ๒. สระน้า ๓. พะโล้ ๔.เพราะดี ๕. มื้อเช้า
 30. 30. บรรณานุกรมกุศยา แสงเดช. หนังสือส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แม็คจากัด, ๒๕๔๕.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สานักงาน. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนา ทักษะการคิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการสกสค., ๒๕๕๐.จินตนา ใบกาซูย.ี เทคนิคการเขียนหนังสือสาหรับเด็ก.โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.ณรงค์ ทองปาน. การสร้างหนังสือสาหรับเด็ก.กรุงเทพฯ : ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, ๒๕๔๖.ถวัลย์มาศจรัส. การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มิติใหม่, ๒๕๓๘.ทัศนีย์ ศุภเมธี.พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตร และการสอน วิทยาลัยครูธนบุรี, ๒๕๓๓.______ . วิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์, ๒๕๒๘.พรจันทร์จันทวิมล. การเล่านิทานสาหรับเด็กวัยก่อนเรียน. กรุงเทพฯ : รักลูก, ๒๕๒๙.วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สานัก.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยชุดภาษา พาทีชั้นประถมศึกษาปีที่๑.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สก.สค.,๒๕๕๓.______ . คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว ๒๕๔๕.______. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖. ุ
 31. 31. แนะนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านคาในมาตรแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านคาในมาตราแม่ ก กา ๑ ชุดมีหนังสือส่งเสริมการอ่านจานวน ๖ เล่ม ซึ่งในแต่ละเล่มจะมีคาพื้นฐานมาตราแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เหมาะสาหรับนักเรียนที่สนใจใฝ่เรียนรู้ ผู้แต่ง นางดอนจันทร์ ศรีบุญ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ วิทยฐานะชานาญการ ตาปามีน้าใจ ปูใบกับไก่แจ้ วันพระแสนสุข แม่ ก กา พาเพลิน บ้านของหมูปา ตะกร้าครูกล้า

×