My manasapuja

282 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

My manasapuja

 1. 1. μj¶ª«sùxqósÌÁLi JLi $gRiVLRiV˳Ü[ù©«sª«sVM JLi $ª«sV»`½ ¿RÁLiúμR¶ZaP[ÅÁlLi[©ô«sû xmsLRiúÊÁx¤¦¦¦øâßá[ ©«sª«sVM gRiâßá[aRP ª«sW©«sxqs xmspÇÁgRiX»R½=ª«sVμR¶ Dªy¿RÁ:-−s}mnsVõaRP −dsLSùßÓá −sÀÁú»R½NSßÓá ª«s¬dôsÇÁ®©sLSøgRi μ³R¶ZNPM xqsøQX»y¬s eúaRPV»y* xqsª«sVV¼½òxtîsQ gRiÇØ©«s©«s »R½*Li úËØ}¤¦¦¦ø ÇÁgRi©«søÃæÁÎÏÁNRPLi NRPVLRiVxtsQ*ee 1Gª«sLi ª«sV¸R¶W úFyLóji»R½ −sxmnsVõ LSÇÁbPè¾»½[ò©«s ¿][»óy¸R¶V ÊÁz¤¦¦¦LæRiâßá[aRPM e»R½Li ¬sLæRi»R½Li −dsORPQ ù ©«sª«sV¬sò ®μ¶[ªyM aRPª«sW÷Q*μR¶¹¸¶W ¹¸¶Wgjiª«sVVÆØxqsò´yx¤¦¦¦ª±sV ee 2af¿yμj¶NRPLi ¾»½[ xmsLjiNRPÌÁö¸R¶W−sV }¤¦¦¦LRiª«sV÷Q®ªsμR¶©«sò −saRPVμôj¶ ®ªs[Vª«sª±sV eª«s}qsòQûßá xqs®ªsWöQûQORPQ ù ª«sVVÆØLRi−s©ô«sLi ®μ¶[ª«sLi xqs˳ظR¶WLi −s¬s®ªs[aRP¸R¶W−sV ee 3μj¶*ÇØμj¶xqslLiQQ*LRiÕ³Áª«s¬ós»R½Li ¿RÁ aRPVNSμj¶Õ³ÁL][øμR¶xqsV®ªsWμR¶NS®μ¶QùM exqsª«sW÷éxtsQù ¿yÍÜ[NRPùxqsª«sVV¼ó½»R½Li »R½Li xqsVª«sVLi²R¶xmsLi NRPÌÁöQù ¬s®ªs[aRP¸R¶W−sV ee 4LRi¾»½QõM xqsVμk¶|m^s#òM úxms¼½ÕÁ−sV÷»R½Li »R½Li xmsaSù−sV ÀÁ¾»½[ò©«s −s©y¸R¶VNRPLi ¿RÁ e»R½ú»yxqs©«sLi LRi»R½õxqsVª«sLñRi¸R¶VVNRPòLi xqsLiNRPÌÁöQù ®μ¶[ª«sLi −s¬s®ªs[aRP¸R¶W−sV ee 5zqsμôyù ¿RÁ ÊÁVμôðyù xqsx¤¦¦¦ −sxmnsVõ LSÇÁ FyμR¶ùLi NRPVLRiV ú}msª«sV ˳ÏÁ# lLi[ßá xqslLiQQ*M exqsVªyzqs»R½Li ¬dsLRiª«sV´][gRiX¥¦¦¦ßá ÀÁ¾»½[ò©«s μR¶»R½òLi ¿RÁ xqsVÆÜ[xtñsQ˳ت«sª±sV ee 6»R½»R½M xqsVª«s}qsòQûßá gRiâßá[aRPª«sWμ_ xqs®ªsWûQöQORPQ ù μR¶WLS*μj¶Õ³ÁLRiLRiè¸R¶W−sV eÀÁ¾»½[ò©«s ˳ت«súzms¸R¶V μk¶©«sÊÁ©ôð¯[ ª«sV©¯[ −sÖdÁ©«sLi NRPVLRiV¾»½[ xmsμyÛËêÁ[ ee 7
 2. 2. NRPLRiWöLRi¾»½ÍØμj¶xqsVªyzqs»R½Li »R½V xqsVNRPÖÁö»R½Li »][¸R¶Vª«sV´][ gRiX¥¦¦¦ßá e A¿RÁª«sVù ¾»½[®©sª«s gRiÇØ©«s©«s »R½*Li NRPXFyNRPÉØZOP[Qßá −sÍÜ[NRP¸R¶WaRPV ee 8 úxmsªyÎÏÁª«sVVNRPòxmnsÌÁ¥¦¦¦ÈÁNS®μ³¶QùM xqsVxqsLixqsäQX»R½Li x¤¦¦¦ù©«sòLRi ˳ت«sZNP[©«s e @©«sLçRiª«sVLçRiQùLi xqsxmnsÌÁLi NRPVLRiVxtsQ* ª«sV¸R¶W úxmsμR¶»R½òLi gRißáLSÇÁ ²³R¶VLi®²³¶[ ee 9 r¢gRi©ôð«sù¸R¶VVNRPòLi ª«sVμ³R¶VxmsLRi䪫sWμR¶ùLi xqsLiNRPÖÁö»R½Li ˳ت«s¸R¶VV»R½Li gRiX¥¦¦¦ßá e xmso©«sxqsò´y¿RÁª«sVù −s©y¸R¶VNRPLi »R½*Li ˳ÏÁNSòLiaRPè ˳ÏÁ# ZNP[òaRP xqsVLRiORPQ¸R¶WaRPV ee 10xqsVªyzqs»R½Li ¿RÁª«sVöNRPÇؼ½NS®μ¶Qù|q^s#òÌÁLi ª«sV¸R¶W NRPÖÁö»R½®ªs[Vª«s ²³R¶VLi®²³¶[ egRiX¥¦¦¦ßá ¾»½[©«s úxms−sª«sVLôRi¸R¶W−sV xqsLS*LigRi ®ªs[Vª«sLi »R½ª«s }qsª«s©y¸R¶V ee 11»R½»R½M xqsVÆÜ[}tñsQ©«s ÇÁÛÍÁ[©«s ¿yx¤¦¦¦ª«sV®©s[NRP¼d½LóSx¤¦¦¦X»R½ ZNP[©«s²³R¶VLi²³T¶ª±sV eÀÁ¾»½[ò©«s aRPV®μôð¶[©«s ¿RÁ ryõxms¸R¶W−sV ryõ©«sLi ª«sV¸R¶WμR¶»R½òª«sV´][ gRiX¥¦¦¦ßá ee 12»R½»R½M xms¸R¶Vry=Qõ ©«sª«sVÀÁ©«sòQù˳ت«s gRiX¥¦¦¦ßá »][ ¸R¶Vxqsù »R½´y gRiâßá[aRP exmso©«sLôRiμ³j¶ryõ©«sª«sV©yª«sV¸R¶VLi »R½*Li ÀÁ¾»½[ò©«s μR¶»R½òLi ¿RÁ ÇÁÌÁxqsù ¿Áª«s ee 13»R½»][ xmnsVX»R½ryõ©«sª«sVFyLRiª«s©ô«sù xqsV¼d½LóRiÇÁLi −sxmnsVõ x¤¦¦¦LRi úxms{qsμR¶ egRiX¥¦¦¦ßá ÀÁ¾»½[ò©«s xqsVNRPÖÁö»R½Li »R½V »R½»][ ª«sVμ³R¶Vryõ©«s ª«sV´][ ÇÁÌÁxqsù ee 14xqsVaRPLRiäLS¸R¶VVNRPòª«sV´][ gRiX¥¦¦¦ßá ryõ©«sLi ª«sV¸R¶W NRPÖÁö»R½ ®ªs[Vª«s ²³R¶VLi®²³¶[ e»R½»][ ÇÁÌÁryõ©«sª«sVxmnsWxmsx¤¦¦¦©«sòQX −s}mnsVõaRPª«sW¸R¶WLi ª«sVª«sV ªyLRi¸R¶WaRPV ee 15xqsV¸R¶VORPQxmsLiNRPxqósª«sV´][ gRiX¥¦¦¦ßá ryõ©«sLi xmslLi[aSμ³j¶xms¾»½[ »R½»R½aRPè eN_ª«sVLi²³R¶ÖdÁxqsª«sV÷骫sÇÁLi NRPVLRiVxtsQ* −saRPVμôðR¶®ªs[Vª«sLi xmsLjiNRPÖÁö»R½Li»R½V ee 16»R½»R½xqsVò xqsWZN^PQ òLRiø©«sry gRiâßá[aRPLi xqsª«sVWöÇÁù μR¶WLS*μj¶Õ³ÁLRiÌÁö˳خªsM e@FyLRi ZNPLRiøLi²³R¶ÌÁ ˳ÏÁW»R½ úÊÁx¤¦¦¦øßáxqsö»R½ùQQZN^PQ òxqsòLi x¤¦¦¦ùÕ³Á}tsQ¿RÁ¸R¶W−sV ee 17
 3. 3. »R½»R½M xqsVª«s}qsòQûßá »R½V úF¡ÄÁèé©«sLi ®ªs gRiX¥¦¦¦ßá ÀÁ¾»½[ò©«s ª«sV¸R¶W ©«sVNRPÖÁö»R½ª±sV e»R½»][ −saRPV®μôð¶[©«s ÇÁÛÍÁ[©«s ²³R¶VLi®²³¶[ ¥¦¦¦ù¿y©«sò®ªs[Vª«sLi NRPVLRiV −sxmnsVõ LSÇÁ ee 18@g_õ −saRPV®μôð¶[ »R½V gRiX¥¦¦¦ßá ª«s}qsòQû x¤¦¦¦ù©«sLçRi ª«s°ÛÍÁ[ù ª«sV©«sryª«sV¸R¶W ¾»½[ eμR¶¾»½[ò xmsLji¿yèéμR¶ù ¬sÇØ»R½ø ®μ¶[x¤¦¦¦Li »y˳ØùLi ª«sV¸R¶VW lLi[aRP ÇÁ©yLiaRPè FyÌÁ¸R¶V ee 19A¿RÁª«sVù −s}mnsVõaRP xmso©«sxqsòQ®´¶ª«s ÀÁ¾»½[ò©«s μR¶»R½òLi ª«sVVÅÁª«sVV»R½òLki¸R¶Vª±sV egRiX¥¦¦¦ßá ˳ÏÁNRPòúxms¼½FyÌÁNRP »R½*Li ©«s®ªsW ¸R¶V´y »yLRiNRP xqsLi¸R¶VV»R½Li »R½V ee 20¸R¶VÇìÜ[xms−ds»R½Li ú¼½gRiVßáxqs*LRiWxmsLi r¢ª«sLñRi ®ªs[Vª«sLi x¤¦¦¦ùz¤¦¦¦©y´R¶ ˳ÏÁW»R½ª±sV e˳خªs[©«s μR¶»R½òLi gRißá©yμ³R¶ »R½»R½*Li gRiX¥¦¦¦ßá ˳ÏÁN][òμôðR¶QX¼½ NSLRißظR¶V ee 21A¿y©«sò®ªs[Vª«sLi ª«sV©«sry úxmsμR¶»R½òLi NRPVLRiVxtsQ* aRPV®μôð¶[©«s ÇÁÛÍÁ[©«s ²³R¶VLi®²³¶[ exmso©«saRPè N_ª«sVLi²R¶ÌÁZNP[©«s Fy{¤¦¦¦ −saRP*Li úxms˳Ü[ ÛÆÁ[ÌÁNRPLRiLi xqsμy ¾»½[ ee 22DμôðR¶ùμôj¶®©s[aS˳ÏÁª«sV´][ gRiX¥¦¦¦ßá zqs©ô«sWLRiNRPLi ¾»½[ ª«sV©«sry úxmsμR¶»R½òª±sV exqsLS*LigRixqsLi ÛÍÁ[xms©«sª«sWμR¶LS®μ¶Q* NRPVLRiVxtsQ* }¤¦¦¦LRiLiÊÁ ¿RÁ ¾»½[©«s xmspLñRiª±sV ee 23xqsx¤¦¦¦úxqsbdPL<RiLi ª«sV©«sry ª«sV¸R¶W »R½*Li μR¶»R½òLi NTPLjiÈÁLi »R½V xqsVª«sLñRiÇÁLi ®ªs e@®©s[NRP LRi¾»½QõLiiM ÅÁÀÁ»R½Li gRiX¥¦¦¦ßá úÊÁ}¤¦¦¦øaRP# ¾»½[ ª«sVxqsòNRP a][˳ÏÁ©y¸R¶V ee 24−sÀÁú»R½ LRi¾»½QõLiiM NRP©«sZNP[©«s ²³R¶VLi®²³¶[ ¸R¶VV»y¬s ÀÁ¾»½[ò©«s ª«sV¸R¶W xmslLi[aRP eμR¶»yò¬s ©y©y xmsμR¶NRPVLi²³R¶Íجs gRiX¥¦¦¦ßá aRPWLRiöúaRPV¼½ ˳ÏÁWxtsQßظR¶V ee 25aRPVLi²y−s˳ÏÁWuyLóRiª«sV©«s©«sòÛÆÁ[ÖÁ©±s xqsVª«sLñRiÇÁLi NRPÄÁèNRPª«sWgRiX¥¦¦¦ßá eLRi¾»½QõaRPè ¸R¶VVNRPòLi ª«sV©«sry ª«sV¸R¶W¸R¶VμôR¶»R½òLi úxms˳Ü[»R½ »R½=xmnsÌÁLi NRPVLRiVxtsQ* ee 26
 4. 4. xqsVª«sLñRi LRi¾»½QõaRPè ¸R¶VV»y¬s ²³R¶VLi®²³¶[ xqs®μ¶NRPμR¶©yò˳ÏÁLRißجs NRPÌÁöQù egRiX¥¦¦¦ßá ¿RÁW²yNRPX»R½¹¸¶[V xmslLi[aRP μR¶»yò¬s μR¶©«sòxqsù ¿RÁ a][˳ÏÁ©yLóRiª±sV ee 27LRi¾»½QõM xqsVª«slLñi[©«s NRPX»y¬s »y¬s gRiX¥¦¦¦ßá ¿RÁ»y*Lji ª«sV¸R¶WúxmsNRPÌÁöQù exqsª«sVW÷éxtsQ¸R¶V»R½*Li NRPÈÁNS¬s ©y´R¶ ¿RÁ»R½VLRiV÷éÛÇÁ[xtsv x¤¦¦¦ùÇÁ −sxmnsVõ¥¦¦¦Lji©±s ee 28−sÀÁú»R½ LRi¾»½QõM ÅÁÀÁ»y¬s ²³R¶VLi®²³¶[ ZNP[¸R¶VWLRi NSßÓáx¤¦¦¦ù´R¶ NRPÖÁö»y¬s exqsVª«sLñRi Çجs úxmsª«sV´yμ³j¶©y´R¶ gRiX¥¦¦¦ßá μR¶»yò¬s»R½V ËØx¤¦¦¦§xtsv »R½*ª±sV ee 29−sÀÁú»R½ LRi¾»½QõM ÅÁÀÁ»R½Li xqsVª«sLñRi xqsª«sVW÷é»R½NRPLi gRiVx¤¦¦¦ùª«sV¸R¶W úxmsμR¶»R½òª±sV e»R½´yLigRiVÖdÁxtsQ*LigRiVÖÁNRPLi gRiâßá[aRP ÀÁ¾»½[ò©«s xqsLia][˳ÏÁ¸R¶V »R½»R½ölLi[aRP ee 30úxmsªyÎÏÁª«sVVNSòxmnsÌÁLRi»R½õQQÛÇÁxqsòQ*Li xqsVª«sLñRi xqsW¾»½QûaRPè gRiX¥¦¦¦ßá NRPLilhi[ eÀÁ¾»½[ò©«s μR¶»yò −s−sμ³yaRPè ª«sWÍØ ELRiWμR¶lgi[ a][˳ÏÁ¸R¶V −sxmnsVõ LSÇÁ ee 31¿RÁ©ô«sûLi ÌÁÍØÛÉÁ[ gRißá©y´R¶ xmspLñRiLi ª«sXμój¶ORPQ¸R¶W˳ØùLi »R½V −s{¤¦¦¦©«sª«sWμR¶ùª±sV exqsLia][˳ÏÁ¸R¶V»R½*Li ª«sLRixqsLi¸R¶VV»R½Li ¾»½[ ˳ÏÁNTPòúzms¸R¶V»R½*Li úxmsNRPÉÔÁNRPVLRiVxtsQ* ee 32ÀÁLi»yª«sVßÓáLi ÀÁLi¼½»R½μR¶Li xmslLi[aRP x¤¦¦¦X®μô¶[aRPgRiLi ÇÜ[ù¼½LRiø¸R¶VLiNRPVLRiVxtsQ* eª«sVßÓáLi xqsμy©«sLiμR¶xqsVÅÁúxmsμR¶Li ¿RÁ −s}mnsVõaRP μk¶©yLóRiμR¶ FyÌÁ¸R¶Vxqs* ee 33©yË³Ý xmnsßÔáaRPLi xqsx¤¦¦¦úxqsbdPL<RiLi xqsLi®ªs[xtísQ®©s[®©sª«s gRißØμ³j¶©y´R¶ e˳ÏÁNRPòLi xqsV˳ÏÁWxtsQßáLi NRPVLRiV ˳ÏÁWxtsQâßá[©«s ª«sLRiúxmsμy©«sLi xqsxmnsÌÁLi xmslLi[aRP ee 34NRPÉÔÁ»R½ÛÉÁ[ LRi»R½õ xqsVª«sLñRi ¸R¶VVNSòLi NSLiÀdÁLi xqsVÀÁ¾»½[ò©«s ¿RÁ μ³yLRi¸R¶W−sV e−s}mnsVõaRP ÇÜ[ù¼½LæRißáμk¶xms¬dsLi ¾»½[ úxms{qsμR¶ ˳ÏÁNRPòLi NRPVLRiVª«sWLi μR¶¸R¶WÛËôðÁ[ ee 35
 5. 5. }¤¦¦¦LRiLiÊÁ ¾»½[ LRi»R½õ xqsVª«sLñRi¸R¶VVZNP[ò xqsV©«sWxmsolLi[ ª«sVLiÑÁLRiZNP[ »R½®´¶ª«s exqsVNTPLiNTPßÔá©yμR¶¸R¶VV¾»½[ xqsVÊÁVμóyù xqsVFyμR¶¹¸¶WM a][˳ÏÁ¸R¶V ®ªs[V úxmsμR¶¾»½[ò ee 36B»yùμj¶©y©y−sμ³R¶Ë³ÏÁWxtsQßجs »R½®ªs[¿RÁèé¸R¶W ª«sW©«sxqsNRPÖÁö»y¬s exqsª«sVW÷éxtsQ¸R¶W®ªs[Vùª«s »R½*μR¶LigRiZNP[xtsv −sÀÁú»R½ μ³y»R½Vúxms˳ÏÁªyßÓá ²³R¶VLi®²¶[ ee 37xqsV¿RÁLiμR¶©«sLi LRiNRPòª«sV®ªsWxmnsV−dsLRiùLi xqsVxmnsVL<ji»R½Li x¤¦¦¦ùxtísQNRPgRiLiμ³R¶ª«sVVÛÆÁQùM e¸R¶VVNRPòLi ª«sV¸R¶W NRPÖÁö»R½®ªs[VNRPμR¶©«sògRiX¥¦¦¦ßá ¾»½[»R½*LigRi−s ÛÍÁ[xms©yLóRiª±sV ee 38ÖÁ}msòxtsv®ªsÀÁ»R½ûQùª«sV´yxtísQgRi®©ô^sLRiLi lgi[xtsv ¾»½[%x¤¦¦¦Li úxmsNRPL][−sVÀÁú»R½ª±sV eúxms{qsμR¶ ÀÁ¾»½[ò©«s −s©y¸R¶VNRP »R½*Li »R½»R½M xqsVLRiNRPòLi LRi−s ®ªs[Vª«s FnyÛÍÁ[ ee 39xmnsVX¾»½[©«s ®ªs NRPVLiNRPVª«sVZNP[©«s LRiNSò©±s xqsV»R½Li²R¶VÍØLi }qsò xmsLjiNRPÌÁö¸R¶W−sV eFnyÛÍÁ[gRißØμ³R¶ùQORPQ gRiX¥¦¦¦ßá Fyz¤¦¦¦ ˳ÏÁNSò©«sV=˳ÏÁNTPòúzms¸R¶V μk¶©«sÊÁ©ôð¯[ ee 40gRiX¥¦¦¦ßá ˳Ü[ ¿RÁª«sVöNRPª«sWÌÁ¼d½¬s ÇÁÌÁxmsLiNRPÇجs xqósÌÁxmsLiNRPÇجs eÀÁ¾»½[ò©«s μR¶»yò¬s ¿RÁ ª«sVÖýÁNS¬s xmspuyößÓá ©y©«s−sμ³R¶ª«sXORPQÇجs ee 41xmsou¡öxmsLji»R½*Li ª«sV©«sry gRiX¥¦¦¦ßá }¤¦¦¦LRiª«sV÷ ª«sV©ôyLRi aRP−dsVμR¶Îجs eª«sV¸R¶W xqsVÀÁ¾»½[ò©«s ¿RÁ NRPÖÁö»y¬s x¤¦¦¦ùFyLRiNSßÓá úxmsßáªyNRPX¾»½[ »R½V ee 42μR¶WLS*ÇÁÙäLS®©sQ* ª«sV©«sry úxmsμR¶»yòLizqsòQûxmsLi¿RÁxms¾»½QûLRiVù»R½ NSLiaRPè zqsõQgôðS©±s egRiX¥¦¦¦ßá −s}mnsVõaRP*LRi xqsLiÅÁù¸R¶W »R½*Li {¤¦¦¦©yLiaRPè xqsL][*xmsLji ª«súNRP»R½Vßïá ee 43μR¶aSLigRi˳ÏÁW»R½Li ª«sV©«sry ª«sV¸R¶W ¾»½[ μ³R¶WxmsLi úxmsμR¶»R½òLi gRißáLSÇÁ ²³R¶VLi®²¶[ egRiX¥¦¦¦ßá r¢LRi˳ÏÁùNRPLRiLi xmslLi[aRP zqsμôðyù ¿RÁ ÊÁVμôðR¶ù xqsx¤¦¦¦ ˳ÏÁNRPòFyÌÁ ee 44μk¶xmsLi xqsVª«sLSòQù ¸R¶VV»R½ª«sWμR¶LS¾»½[ò μR¶»R½òLi ª«sV¸R¶W ª«sW©«sxqsNRPLi gRiâßá[aRP egRiX¥¦¦¦ßá ©y©y−sμ³R¶ÇÁLi xmnsVX»yμj¶¾»½ÍØμj¶ xqsª«sVV÷é»R½ ª«sV®ªsWxmnsVμR¶X}tísQ ee 45
 6. 6. ˳Ü[ÇÁùLi »R½V ÛÍÁ[x¤¦¦¦ùLi gRißáLSÇÁ }ms¸R¶VLi ¿][xtsQùLi ¿RÁ ©y©«s−sμ³R¶xtsQú²R¶ry²³R¶ùª±sV egRiX¥¦¦¦ßá ®©s®ªs[μR¶ùª«sV»][ ª«sV¸R¶W ¾»½[ xqsVNRPÖÁö»R½Li xmsoztísQxms¾»½[ ª«sV¥¦¦¦»R½ø©±s ee 46xqsVªybP»R½Li ˳Ü[ÇÁ©«sª«sVμ³R¶ù˳Ølgi[ ÇÁÌÁLi ª«sV¸R¶W μR¶»R½òª«sV´][ gRiX¥¦¦¦ßá eNRPª«sVßïáÌÁVxqósLi ª«sV©«sry gRiâßá[aRP zmsÊÁxqs* −saS*μj¶NRP»R½XzmsòNSLji©±s ee 47»R½»R½M NRPL][μR¶*QQLRiò©«sNRPLi gRiX¥¦¦¦ßá r¢gRi©ôð«sù¸R¶VVNRPòLi ª«sVVÅÁ ª«sWLêRi©y¸R¶V exqsVªyzqs¾»½[®©sª«s xqsV¼d½LóRiÛÇÁ[©«s xqsVNRPÖÁö»R½Li ©y´R¶gRiX¥¦¦¦ßá ²³R¶VLi®²¶[ ee 48 xmso©«s xqsò´y¿RÁª«sVù xqsVªyzqs»R½Li ¿RÁ μR¶»R½òLi ª«sV¸R¶W ¼d½LóRiÇÁÌÁLi zmsÊÁxqs* e úxmsNRPÌÁöQù −s}mnsVõaRP »R½»R½M xmsLRiLi¾»½[ xqs®ªsWûQöÄÁèé©«sLi x¤¦¦¦xqsòª«sVVÛÆÁ[ NRPL][−sV ee 49úμyOSQμj¶LRiª«sW÷éxmnsÌÁ¿RÁW»R½NS¬s ÅÁLêRiWLRi NSLRiä©ôð«sVNRP μy²T¶ª«sW¬s exqsVry*μR¶¸R¶VVNSò¬s ª«sV¸R¶W úxmsNRPÌÁöQù gRiX¥¦¦¦ßá μR¶»yò¬s xmnsÍجs ²³R¶Vâßïðá[ ee 50xmso©«sLêRiÛÍÁ[®©sª«s NRPLSμj¶NRPLi ¾»½[ xqsLiOSQÌÁ¹¸¶[V%x¤¦¦¦Li ª«sV©«sry gRiâßá[aRP exqsVªyzqs»R½Li »][¸R¶Vª«sV´][ zmsÊÁxqs* ª«sV¸R¶W úxmsμR¶»R½òLi ª«sV©«sry xmslLi[aRP ee 51 @uíyLigRi¸R¶VVNRPòLi gRißá©y´R¶ μR¶»R½òLi »yª«sVW÷ÌÁNRPLi¾»½[ ª«sV©«sry ª«sV¸R¶W®ªs e gRiX¥¦¦¦ßá −s}mnsVõaRP*LRi ˳ت«s¸R¶VVNRPòLi xqsμy xqsNRPX»R½Vòßïá −sa][μ³R¶©yLóRiª±sV ee 52 »R½»][ ª«sV¸R¶W NRPÖÁö»R½ZNP[ gRiâßá[aRP ª«sV¥¦¦¦xqs®©s[ LRi»R½õxqsVª«sLñRi ¸R¶VVZNP[ò e ª«sV©ôyLRi NRPWLSöxqsNRP¸R¶VVNRPòª«s|qs#û LRi©«sLçRiQù xqsÄÁèéμj¶»R½ZNP[ úxms{qsμR¶ ee 53 »R½»R½ xqsòQ*μk¶¸R¶Wª«sLRißáLi xmslLi[aRP xqsª«sVWöÇÁ¹¸¶[Vx¤¦¦¦Li ª«sV©«sry ¸R¶V´yª«s»`½ e ©y©¯[xms¿ylLiM xmsLRiª«sVúzms¹¸¶VxqsVò »R½*¼d½öQû¼½NS ª«sWLóRiª«sV©y´R¶ÊÁ©ôð¯[ ee 54
 7. 7. gRiX¥¦¦¦ßá ÌÁ®ªsW÷μR¶LRi μR¶OTPQßØLi ¾»½[ x¤¦¦¦ùxqsLiÅÁù˳ÏÁW»yLi ª«sV©«sry úxmsμR¶»yòª±sV e r¢ª«sLñRiª«sVVúμyμj¶NRPª«sVVÅÁù˳تyLi Fyz¤¦¦¦úxms˳Ü[ −saRP*−sVμR¶Li gRiâßá[aRP ee 55 LSÇÜ[xms¿yLS¬s*−sμ³y©æ«sQX¥¦¦¦ßá x¤¦¦¦xqsòQùaRP*¿³RÁú»yμj¶NRPª«sWμR¶LS®μ¶Q* e ÀÁ¾»½[ò©«s μR¶»yò©æ«sßá©yμ³R¶ ²³R¶Vâßïðá[ x¤¦¦¦ùFyLRi xqsLiÆØù©±s zqósLRi ÇÁLigRiª«sWLi}qsò ee 56 μy©y¸R¶V ©y©«s−sμ³R¶LRiWxmsNSLi}qsò gRiX¥¦¦¦ßá μR¶»yò©«sø©«sry ª«sV¸R¶W ®ªs e xmsμyLóRi˳ÏÁW»y©±s zqósLRiÇÁLigRiª«sWLiaRPè }¤¦¦¦LRiª«sV÷ª«sWLi »yLRi¸R¶V ®ªsWx¤¦¦¦Ë³Øªy»`½ ee 57 ª«sV©ôyLRixmsouyößÓá aRP−dsVμR¶Íجs μR¶VLS*ÃÁäLSLi}qsò ª«sV©«sry μR¶μy−sV e }¤¦¦¦LRiª«sV÷ ÌÁ®ªsW÷μR¶LRi μk¶©«sFyÌÁ gRiX¥¦¦¦ßá˳ÏÁNRPòLi NRPVLRiVª«sWLi xms®μ¶[ ¾»½[ ee 58 »R½»][ x¤¦¦¦Ljiúμyª«sVÕÁLRiLi gRiVÍØÌÁLi zqs©ô«sWLRiNRPLi ¾»½[ xmsLjiNRPÌÁö¸R¶W−sV e xqsVªyzqs»R½Li ª«sxqsVò xqsVªyxqs˳ÏÁW¾»½M gRiX¥¦¦¦ßá úÊÁ}¤¦¦¦øaRP*LRi a][˳ÏÁ©yLóRiª±sV ee 59 »R½»R½M aRPVNSμyùM bPª«s−sxtñsvª«sVVÆØùM B©ôyûμR¶¸R¶VM ZaP[xtsQª«sVVÆØxqsò´y®©s[ù e ª«sVV¬ds©ô«sûNSM }qsª«sNRP˳ت«s¸R¶VVNSòM xqs˳Øxqs©«sxqósLi úxmsß᪫sV¬sò ²³R¶Vßïð᪱sV ee 60 ªyª«sWLigRiZNP[ aRPNTPò¸R¶VV»y gRiâßá[aRPLi zqsμôðj¶xqsVò ©y©«s−sμ³R¶zqsμôðj¶ Õ³Áxqsòª±sV e @»R½ù©«sò˳خªs[©«s xqsV}qsª«s¾»½[ »R½V ª«sW¸R¶Wxqs*LRiWFy xmsLRiª«sWLóRi˳ÏÁW»y ee 61 gRiâßá[aRP*LRiLi μR¶OTPQßá˳ØgRixqsLiróy ÊÁVμôðj¶M NRPÍØÕ³ÁaRPè xqsVËÜ[μ³j¶NSÕ³ÁM e −sμyùÕ³ÁlLi[ª«sLi ˳ÏÁÇÁ¾»½[ xmslLi[aRP ª«sW¸R¶WxqsV ryLiÅÁùúxmsμR¶ÀÁ»R½ò LRiWFyM ee 62úxms®ªsWμR¶®ªsWμyμR¶¸R¶V Gª«s xmsX}tîsQ gRiâßá[aRP*LRiLi ˳ت«s¸R¶VV»y ˳ÏÁÇÁ®©s[ò e˳ÏÁ# ZNP[òaRP*LRi ª«sVVμæR¶ÌÁaRPª«sVV÷骫sVVÆØùM aRPVNSμR¶¸R¶VxqsòLi xqsøxmsoL][ ˳ÏÁÇÁLi¾»½[ ee 63gRi©ôð«sLRi*ª«sVVÆØù ª«sVμ³R¶VLRiLi ÇÁgRiVaRPè gRiâßá[aRP gki»R½Li −s−sμ³R¶xqs*LRiWxmsª±sV e©«sX»R½ùLi NRPÍظR¶VVNRPòª«sV´][ xmsoLRiryò¿RÁèúNRPVxqsò´y x¤¦¦¦ùxms=LRir¡ −sÀÁú»R½ª±sV ee 64
 8. 8. B»yùμj¶©y©y−sμ³R¶Ë³Øª«s¸R¶VVZN^PQ òM xqsLi}qs−s»R½Li −sxmnsVõ xms¼½Li ˳ÏÁÇØ−sV eÀÁ¾»½[ò©«s ÊÁVμ³y*»R½V ¬sLRiÄêÁ©«sLi ®ªs NRPL][−sV ©y©y−sμ³R¶μk¶xms ¸R¶VVNRPòª±sV ee 65¿RÁ»R½VLRiV÷éÇÁLi FyaRPμ³R¶LRiLi gRiâßá[aRPLi »R½´yLiNRPVaRPLi μR¶©«sò¸R¶VV»R½Li »R½®ªs[Vª«sª±sV eú¼½®©s[ú»R½¸R¶VVNRPòLi xqs*˳ÏÁ¸R¶VLiNRPLRiLi »R½Li ª«sVx¤¦Ü[μR¶LRiLi ¿ÁNRPLRiμR¶Li gRiÇØxqsùª±sV ee 66xqsL][öxms−ds»R½Li gRiÇÁNRPLñRi μ³yLRiLi −s˳ÏÁW¼½Õ³ÁM }qs−s»R½FyμR¶xmsμR¶øª±sV eμ³yù¹¸¶[V gRiâßá[aRPLi −s−sμ³R¶úxmsNSlLiM xqsVxmspÑÁ»R½Li aRPNTPò¸R¶VV»R½Li xmslLi[aRPª±sV ee 67»R½»][ ÇÁxmsLi ®ªs ª«sV©«sry NRPL][−sV xqs*ª«sVWÌÁª«sV©«sòQûxqsù −sμ³y©«s¸R¶VVNRPòª±sV e@xqsLiÅÁù˳ÏÁW»R½Li gRißáLSÇÁ x¤¦¦¦}qsò xqsª«sVLRiö¸R¶W®ªs[Vùª«s gRiX¥¦¦¦ßá ²³R¶VLi®²³¶[ ee 68@LSLjiò NSLi NRPLRiVöLRi NSμj¶Ë³ÏÁW»yª«sVFyLRiμk¶FyLi úxmsNRPL][−sV xmspLñSª±sV eÀÁ¾»½[ò©«s ÌÁ®ªsW÷éμR¶LRi »yLi gRiX¥¦¦¦ßá x¤¦¦¦ùÇìØ©«s´y*©yò xmnsVx¤¦¦¦LSLi ©«sÇØ©yª±sV ee 69®ªs[®μ¶[xtsv −s}mnsVõaRP*LRiZNPM xqsVª«sV®©^sQò ûM xqsVª«sV¬sòQû»R½Li xmsoxtsQöμR¶ÌÁLi úxms˳ÏÁW»R½ª±sV egRiX¥¦¦¦ßá ÀÁ¾»½[ò©«s ª«sV¸R¶W úxmsμR¶»R½òª«sVFyLRiª«sX»yòQ*»R½*´R¶ ª«sV©«sòQûxmsoxtsQöª±sV ee 70@FyLRiª«sX»yòQù xqsVò¼½ ®ªs[VNRPμR¶©«sò gRiX¥¦¦¦ßá ÀÁ¾»½[ò©«s NRPX»yLi gRiâßá[aRP e¸R¶VVNSòLi úaRPV¼½ryøQQLRiò˳ÏÁ# ®ªsM xmsoLSâßáM xqslLiQQ*M xmslLi[aSμ³j¶ xms¾»½[ ª«sV¸R¶W ¾»½[ ee 71úxmsμR¶OTPQßØ ª«sW©«sxqsNRPÖÁö»yryò gRiX¥¦¦¦ßá ÌÁ®ªsW÷μR¶LRi ˳ت«s¸R¶VVNSòM exqsLiÆØù−s{¤¦¦¦©y −s−sμ³R¶xqs*LRiWFy ˳ÏÁNSò©«s=μy LRiORPQ ˳ÏÁªyLñRiªy®μ¶Q* ee 72©«s¼½Li »R½»][ −sxmnsVõxms¾»½[ gRiX¥¦¦¦ßá ryuíyLigRi NSμyùLi −s−sμ³R¶ xqs*LRiWFyª±sV exqsLiÆØù−s{¤¦¦¦©yLi ª«sV©«sry NRPX»yLi ¾»½[ zqsμôðyù ¿RÁ ÊÁVμôðyù xmsLjiFyÌÁ¸R¶WaRPV ee 73©«sWù©y¼½LjiNRPòLi»R½V ª«sV¸R¶WNRPX»R½Li ¿Á[»R½òμR¶LôðRiª«sV®©s[ò ª«sV©«sry gRiX¥¦¦¦ßá eμR¶WLS*ÇÁÙäLS¬s*xmnsVõxms¾»½[ úxmsμR¶»yò©±s xqsª«sVWöLñRi®ªs[Vª«sLi NRPVLRiV xmspÇÁ©«sLi ®ªs[V ee 74
 9. 9. ORPQª«sV©«s* −sxmnsWõμ³j¶xms¾»½[ ª«sVμk¶¸R¶W©±s xqsμyxmsLSμ³y©±s −s−sμ³R¶xqs*LRiWFy©±s e˳ÏÁNTPòLi ª«sVμk¶¸R¶WLi xqsxmnsÍØLi NRPVLRiVxtsQ* xqsª«sWöQûLóRi¹¸¶[Vx¤¦¦¦Li ª«sV©«sry gRiâßá[aRP ee 75»R½»R½M úxmsxqs®©s[õ©«s gRiÇØ©«s®©s[©«s μR¶»R½òLi úxmsryμR¶Li bPLRiryÕ³Áª«s©ï«sù exqs*ª«sVxqsòZNP[ »R½Li xmsLjiμ³yLRi¸R¶W−sV ÀÁ¾»½[ò©«s −s}mnsVõaRP*LRi ª«sW©«s»][zqsø ee 76D»ôðy¸R¶V −s}mnsVõaRP*LRi Gª«s »R½ryøμæR¶»R½xqsò»R½ xqsòQ* xqsòLRiμ³y©«s aRPNSòQù ebPªyμR¶¸R¶VxqsòLi úxmsßÓáxms»R½ù xqslLi[* gRi»yM xqsVÀÁ¾»½[ò©«s ¿RÁ ÀÁ©«sò¸R¶W−sV ee 77xqsLS*©«sõª«sVxqsäQX»R½ù »R½»][%x¤¦¦¦®ªs[Vª«s ˳ÏÁÇØ−sV ÀÁ¾»½[ò©«s gRißØμ³j¶xmsLi »R½ª±sV exqs*róy©«sª«sWgRi»R½ù ª«sV¥¦¦¦©«sV˳خªsM ˳ÏÁ# ZN^PQ òQLæRiâßá[aRPxqsù ¿RÁÛÆÁ[ÌÁ¸R¶W−sV ee 78Gª«sLi ú¼½NSÛÍÁ[xtsv gRißØμ³j¶xmsLi »R½Li ÀÁ¾»½[ò©«s ¬s»R½ùLi xmsLjixmspÇÁ¸R¶W−sV e¾»½[®©sª«s »R½VxtísQM úxmsμR¶μy»R½V ˳ت«sLi −sZaP[*aRP*L][ ˳ÏÁNTPò ª«sV¸R¶VLi »R½V ª«sVx¤¦¦¦ùª±sV ee 79gRiâßá[aRPFyμ][μR¶NRPFy©«sNRPLi ¿RÁ DÀÁèéxtísQgRi©ôð«sxqsù xqsVÛÍÁ[xms©«sLi »R½V e¬sLSøÌÁùxqs©ôðyLRißáNRPLi xqsV˳Ü[ÇÁùLi ÌÁ®ªsW÷μR¶LRiryùxqsVò z¤¦¦¦ ˳ÏÁVNRPò ZaP[xtsQª±sV ee 80¸R¶VLi ¸R¶VLi NRPL][®ªs[Vùª«s »R½®μ¶[ª«s μk¶OSQ gRiâßá[aRP*LRiryùxqsVò xqsμy gRiâßá[aRP eúxms{qsμR¶ ¬s»R½ùLi »R½ª«s FyμR¶Ë³ÏÁNRPòLi NRPVLRiVxtsQ* ª«sWLiúÊÁx¤¦¦¦øxms¾»½[ μR¶¸R¶WÎÜ[ ee 81»R½»R½xqsVò aRP¸R¶WùLi xmsLRiNRPÌÁö¸R¶W−sV ª«sV©ôyLRiNRPWLSöxqsNRP ª«sxqsòQû¸R¶VVNSòª±sV exqsVªyxqsxmsouyöμj¶Õ³ÁLRiLjiè»yLi ¾»½[ gRiX¥¦¦¦ßá ¬súμyLiNRPVLRiV −sxmnsVõ LSÇÁ ee 82 zqsμôðyù ¿RÁ ÊÁVμôðyù xqsz¤¦¦¦»R½Li gRiâßá[aRPLi xqsV¬súμj¶»R½Li −dsORPQ ù »R½´yx¤¦¦¦®ªs[Vª«s e gRi»y* xqs*ªyxqsLi ¿RÁ NRPL][−sV ¬súμyLi μ³yù»y*x¤¦¦¦Xμj¶ úÊÁx¤¦¦¦øxms¼½Li »R½μk¶¸R¶VM ee 83
 10. 10. G»yμR¶XaRPùLi r¢ÅÁùª«sV®ªsWxmnsVaRP# ZNP[ò ®μ¶[z¤¦¦¦ úxms˳Ü[ ª«sW©«sxqsÇÁLi gRiâßá[aRP eª«sVx¤¦¦¦ùLi ¿RÁ ¾»½[®©sª«s NRPX»yLôðRiLRiWF¡ ˳ÏÁªy−sV ˳ÏÁNRPòQùª«sVX»R½ ÍØÌÁr¡x¤¦¦¦ª±sV ee 84 gSLæRiQù Dªy¿RÁMcGª«sLi ¬s»R½ùLi ª«sV¥¦¦¦LSÇÁ gRiX»R½=ª«sVμ][ ª«sV¥¦¦¦¸R¶VaSM e¿RÁNSLRiª«sW©«s{qsLi xmspÇØLi ¹¸¶WgkiLi©ôyûßØLi gRiVLRiVxqs=Q*¸R¶Vª±sV ee 85¸R¶V G»yLi ª«sW©«s{qsLi xmspÇØLi NRPLjixtsQù¼½ ©«sL][»R½òª«sVM exmshjixtsQù¼½ xqsμy r¡%zms gSßáxms»][ù ˳ÏÁ−sxtsQù¼½ ee 86úaSª«sLiVVxtsQù¼½ ¹¸¶W ª«sVLRiòQùM úa][xtsQù¾»½[ ˳ت«sxqsLi¸R¶VV»R½M e xqsúNRP®ªs[Vßá ª«sV{¤¦¦¦FyÌÁ úÊÁx¤¦¦¦ø˳ÏÁW»][ ˳ÏÁ−sxtsQù¼½ ee 87¸R¶VμR¶ùμj¶¿RÁèé¼½ »R½»R½òQ®μ¶Q* xqsxmnsÌÁLi »R½xqsù ÇظR¶V¾»½[ e@Li¾»½[ry*©«s©ô«sgRiM r¡%zms ¹¸¶Wgjiª«s©ôð¯[ù ˳ÏÁ−sxtsQù¼½ ee 88 B¼½ $ª«sVμy®©s[òQù ª«s°μæR¶ÛÍÁ[ù ª«sW©«sxqsxmspÇØ xqsª«sWFyò. 

×