అంకోల      ఊడుగు ెటట్ ుఅం ారవృకష్    ార ెటట్ ుఅంజ       అ ల్ ెటట్ ుఅం ర      అం రపండుఅంతర్ ాచక    మ...
అనంత      ాలసుగం ిఅనం ా ా    అ ాసపండుఅ ామా ా    ఉతత్ ేణి ెటట్ ుఅ ిన      నలల్ మందుఅభయ      కరకాక్...
అరక్వలల్ భ   మంకెన ెటట్ ుఅరక్ ార     సూ ేకారముఅరున జ్       ెలల్మ ద్ ి  ెటట్ ు               ...
ఆకాశవ ల్     ా    ె,  ీతమమ్నూలు ోగులుఆ చుచ్క     తూ కపళుళ్                      VEఆచుచ్...
ఆరుకా     ఆలుబఖా ాఆరజ్ట     ఆ ొండ ెటట్ ుఆరత్ గళ    ఆ ొండ ెటట్ ుఆరత్ గళ    ములు ో ింట ెటట్ ు       ...
ఇ  గం ా     రు ొ భ్ ెటట్ ుఇ గం ా      నన్పలేరు            ల్ఇ   ార    బెలల్ముఉగర్గం ా    ...
ఓలల్      కందకంకుషట్    కంకుషట్ ముకంకోల     చలువ   ియాలుకంగు ానయ్   కొరర్లు              ...
కటుకా      కటుక ోహిణి(నలల్  ి,  ెలల్  ి)కటుకతుం      ేదుఆనబ ెటట్ ు                    VEక...
కరమరద్క     ాక ెటట్ ుకర ర      గ ేన్రు  ెటట్ ుకర ర       ెలల్గ ేన్రు,   ెర గ ేన్రు,  ాడగ ేన్రు      ...
క  వృకష్ఫల    ా ికాయక  ేరుకం     నమశ్దుంపక  ాయ్ణ జ      ి ెనగలుక  ాయ్ణి     ేలతం ేడు ెటట్ ు   ...
కాకోదుంబ ికా   బర్హమ్   ే ి ెటట్ ుకాచం       కాచలవణముకాచసంభవం     కాచలవణము                 ...
కాసమరద్    క ి ంద ెటట్ ుకా ా ి     క ి ంద ెటట్ ుకా ీన     అనన్ ే ి                     VE...
కుచందన     రకత్ చందనముకుటజ      కొ ి ె ాల ెటట్ ుకుబే ా ి    గచచ్కాయ                    ...
కుసుమాంజన     పు ాప్ంజనముకుసుంబ ి  త్       ధ యాలుకూరమ్       ాబేలుకూ ామ్ండ     గుమమ్ ికాయ     ...
కృషణ్ పు ిప్క   నలల్ వు  ెమ్తత్ ెటట్ ుకృషణ్ జ      కుంకుడు ెటట్ ుకృషణ్ జ      కాటుక ింజలు        ...
కైడ ాయ్     క ి ే ాకు ెటట్ ుకైర ార     క ికైవరత్     తుంగముసత్ లు                    ...
ఖండలవణ     డలవణముఖ ి      సుదద్ఖటికా     సుదద్ఖ ిర     చండర్ ెటట్ ు                  ...
గంధమూల     గంధక ోరముగంధరవ్ ాసత్   టాముదపు ెటట్ ు         ట్గంధరస     బా ంతబోలు            ...
ి ిక ణ్కాి    ెలల్ ిం న ి ిక ణ్కా     ి    నలల్ ిం నగుంజ       గు ంద ెటట్ ుగుగులు  గ్       గు గ్...
ఘంటా       తుతు ిబెండ ెటట్ ు          త్ఘంటా ాట       కక్పు ెటట్ ుఘంటారవ      ి ిచచ్     ...
చ ామ్ర      ెపుప్తటాకు ెటట్ ు             ట్చరమ్హం ర్    ఆ ాలు, ఆణాయ్లుచవయ్ం         ెవయ్ము ...
ా ీమాంస      ేకమాంసముజంతుఘన్    ాయు డంగములుజం ర     మమ్పండుజంబు     ే ేడు ెటట్ ుజటామాం ి  జటామాం   ...
జోయ్ షమ్        ినన్మా ేరుజోయ్ షమ్         ెదద్మా ేరుజోయ్తస్          ేదు ొటల్జవ్ర ాశ    మం ...
కత్ తుం ికే ీ       ేదు ొండ కత్ ార         చండర్ ెటట్ ు        త్ ిఫలా   యయ్ ొండకాయ       ...
ర్పుల           ెలల్ ెగడ ర్పుటి              ెదద్ఏలకులు  ర్వృత్               ెలల...
ీరఖ్ ాద        శంఖం ీ భసమ్ము ీరఫల   ఘ్       ేల ెటట్ ు  ీరమూలక  ఘ్     ములల్ ం ి ీరవలల్ ీ    ...
ధూమర్ప ణ్ి   పు ాకుధూమర్వరణ్   తురుషక్ముధూసరప ర్క     ేలుమణి ెటట్ ు ాయ్మకం    కామం పూ ి ాయ్మశయ్పతర్  ప ాచ్కు...
ాగదమ            ీమ తర్మూలముాగదమ           ొడుకాకర ెటట్ ు                  డ్ాగబలా ...
ల ాళ       తమాలవృకష్ము ల రుం ీ   గ్      నలల్ ా లపుషప్      కటెల్ ె లపు ప్  ి    షుకాంత ెటట్ ు   ...
పనసఫల     పనసపండుపయ ాయ్     దుషుపు ె  ట్పరుష      ాల ాపళుళ్పరూషక        టీట్తకాయలు, పండు  ల్పరబ్...
ాలంకి           ాలంకికూర ాలకాయ్           ాలంకికూర ా ాణ ై ిక       జేగురు ా ా ాణ ే ి     ...
పూత                    పు ీ ాపూ గం ా                  పూత ి ల్ ెడడ్పూ కరంజ      ...
బరూబ్ర     నలల్ తుమమ్ ెటట్ ుబ చూడ ిహ్     మా ప ర్బ షఠ్ం ిహ్     గర్ం ితగరముబదభ ా  ర్  కలుకానుగ ెటట్ ుర...
బర్హమ్ ారు   గంగ ా ెటట్ ుబర్హమ్ ా ేఘల  ముంజదరభ్బాహమ్ణయ ట్ ిక ర్       గంటు ారం ిభకిత్కా     ెనన్ ెదురుకూరభ...
మతయ్ ాజ    గండు ను ేపమ ాస్ ి     ొనన్గంటికూరమదన       ెంజామదన      మంగ ెటట్ ుమదనగంటా    మదనబూడత ె...
మరహటిట్క      మ ాటి గగ్ లుమ ీచ            ియాలుమరువక        మరువముమరున్ మాలా     సప్ృకక్ గగ్...
మాధ         మాధ        ెమాధ         బం ిగు ి ంద ెటట్ ుమా..ఫలం(మాయాఫలం?)  మా కాయమా కి       ...
ము ామాం          మురయనుగర్ంధయ్ముముస              ేల ా ిముసత్ క          తుంగముసత్ లుముషక...
య ా       ఓమముయ ాస        ినన్దూల ొండయవ ార      యవ ారముయ ిఠ్ మధుకా   య ిఠ్ మధుకముయకష్దృక్    గచచ్...
రకాం ీ  త్      మం షథ్రకాలు త్        రగడదుంపలురకోతప్ల  త్   ఎరర్కలువదుంప పువువ్రజ ోపమ        ...
రుదర్జట       రుదర్జడ ెటట్ ురుదర్పుషప్     మం ార ెటట్ ురూపగం ా       మూ ొక్ండ ెటట్ ు  ేచనక       క...
లేఖయ్పతర్    భుజప ర్ ెటట్ ులో కా      లా లకూరలో         ా లకూరలోమ       నకక్ ోసకాయలోహం      ...
వన గృ      కారుమునగ ెటట్ ువనహ ిదర్    అడ పసుపువ ామర్     తు మ్దమా         ె     ివ ా     ...
ాలుక      ఇసుకాలుకాపరణ్    ఆ ె,  ె ద్ ా ి ెటట్ ుాసం కా     బం ిగు ి ంద ెటట్ ుాసం లత     మాధ      ...
షుకాంత      ణ్ ర్        షుకాంత ెటట్ ు ణ్ ర్ షువలల్ భ      ణ్        కృషణ్ తుల ి స ప్ణి    ...
శంఖాహవ్    శంఖపు ిప్యను ెటట్ ుశంబూక     నతత్ లుశకర్ ారు   భదర్ ేవ ారుశటీ      క ోర, ెదద్క ోరముశణ      ...
ాలమ్ ేషట్క    బూరుగుబంక ంధుగం ా      ొగడ ెటఀ
Aurvedic wrods meaning and their root words
Aurvedic wrods meaning and their root words
Aurvedic wrods meaning and their root words
Aurvedic wrods meaning and their root words
Aurvedic wrods meaning and their root words
Aurvedic wrods meaning and their root words
Aurvedic wrods meaning and their root words
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aurvedic wrods meaning and their root words

878 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aurvedic wrods meaning and their root words

 1. 1. అంకోల ఊడుగు ెటట్ ుఅం ారవృకష్ ార ెటట్ ుఅంజ అ ల్ ెటట్ ుఅం ర అం రపండుఅంతర్ ాచక మనుబాల VEఅం ర్ మనుబాలఅంబ ఠ్ ా బొ ద్ ి ెటట్ ు SIఅంబుదఫల ొగరు ెటట్ ుఅంబుపర్ ాద ఇండుప ింజలు LUఅకారకారభ అకక్లకరర్అగ ాయ్ అ ె ెటట్ ు ECఅగరు కృ ణ్ ాగరుఅ ిన్మనథ్ ె ల్ ,  ి ె ల్   ెటట్ ుఅగన్ముఖీ ి ింజలు EXఅ ిన్ ఖా ొ త్ దుంపఅజగం ా ా ంట ెటట్ ు I ALఅజ ా రపకాయు ఎండు ల్అజ ద అజా ద తులు త్ THఅటరూష అడడ్ సరము ASఅట జం ర అడ మమ్అతం ర్ కా ీ ెటట్ ు VYఅత ీ అ ె ెటట్ ుఅత ీ ీమఅ ి తులు త్ DIఅ బలా తుతు ిబెండ ెటట్ ు త్అ ా అ వసఅనంత ే ెసుగం ి
 2. 2. అనంత ాలసుగం ిఅనం ా ా అ ాసపండుఅ ామా ా ఉతత్ ేణి ెటట్ ుఅ ిన నలల్ మందుఅభయ కరకాక్య VEఅ థ్ కఫ సముదర్పునురుగు SIఅభర్క అభర్కముఅమరవ ల్ ా ె LUఅమృత ాఅమృతఫల అమృతఫలము లేక ఏ ిలుపండు ECఅమృతవ ల్ పప్ ెఅమృ ోదభ్వ ాలా ి ి EXఅమృ ోపహిత ిరం ి ెకక్ I ALఅయ ాక్ంత అయ ాక్ంతభసమ్ముఅయః లోహభసమ్ము THఅరణయ్ ర అడ లకరర్ ASఅరణయ్ ాసుక త్ ొగగ్ కూరఅరలు దుం ిలపు ెటట్ ు VYఅ ిషఠ్క కుంకుడు ెటట్ ు DIఅరుణా అ వసఅరక్ లేడు ెటట్ ు ల్అరక్పు ిప్కా కోల ాలకూర
 3. 3. అరక్వలల్ భ మంకెన ెటట్ ుఅరక్ ార సూ ేకారముఅరున జ్ ెలల్మ ద్ ి  ెటట్ ు VEఅరున జ్ నలల్ మ ద్ ి  ెటట్ ు SIఅలసం ార్ బొబబ్రుల్అలప్దహన అ ిన్ ేడపు ెటట్ ు ర్ LUఅవలుజ గ్ కారుగచచ్ ెటట్ ు ECఅ ోక అ ోకవృకష్ముఅశమ్ంతక ఆ ె ెటట్ ు EXఅశమ్ ిఘన్ ఉ ి ెటట్ ుఅశమ్ ిఘన్ ిం ికొండ ెటట్ ు I ALఅశమ్లాకష్ మామ్అశవ్క ణ్క ి ఏ ి ెటట్ ు THఅశవ్గం ా ె శ్రు ెటట్ ు ేఅశవ్ఘాతుక గ ేన్రు  ెటట్ ు ASఅశవ్దధ్ ా ెటట్ ుఅసన ే ిస ెటట్ ు VYఅ థ్ ిసం రకి నలేరు ల్అహి ేన నలల్ మందు DIఅ ోట అకోర్టుఅ ీబం ఉపుప్ఆకలల్ క అకక్లకరర్
 4. 4. ఆకాశవ ల్ ా ె,  ీతమమ్నూలు ోగులుఆ చుచ్క తూ కపళుళ్ VEఆచుచ్క తూ కపళుళ్ SIఆఢకీ కందులుఆఢకీ రుకందులు LUఆ ా ిఫల ాఫల ెటట్ ుపండు ECఆతమ్గు త్ ా ెదద్దూల ొండఆ ితయ్వ ల్ మాండూకబర్హిమ్ EXఆమలకి ఉ ి ిక ెటట్ ు,కాయ I ALఆమర్ మా ి ెటట్ ుఆమర్గంధ కసూ ిపసుపు త్ THఆమాతక ర్ అంబాళము ASఆమావరత్ ర్ మా ి ాండర్ఆమ ీలు ల్ పులల్ ోంగూర VYఆమలో కా ల్ పు చంచఆమ ేతన ల్ ఆమ ేతనము ల్ DIఆ ల్ క పులల్ బచచ్ఆరగవ్ధ ేల ెటట్ ుఆర ాళ క ళుళ్
 5. 5. ఆరుకా ఆలుబఖా ాఆరజ్ట ఆ ొండ ెటట్ ుఆరత్ గళ ఆ ొండ ెటట్ ుఆరత్ గళ ములు ో ింట ెటట్ ు VEఆరత్ గళ నలల్ పువువ్ల ి SIఆ ోశ్ఘన్ అడ కందఆ ోశ్ఘన్ కంద LUఆ ోశ్హిత ి ింజలుఆరద్ర్క అలల్ ముఆలు,ఆలుక ఆలుదుంపలు ECఆవరత్ ను దడ ెటట్ ు EXఆ ోఫ్ట అడ మ ల్ఇంగు ీ ార ెటట్ ుఇం ీవర కలువదుంప I ALఇందర్ ినన్ ావరఇందర్ ో ా ఆరుదర్పురుగులు THఇందర్దుమ ర్ నలల్ మ ద్ ి  ెటట్ ు ASఇందర్యవ కొ ి ె ాల ెటట్ ుఇందర్ ారుణి ేఱపుచచ్ ెటట్ ు ిఱ్ VYఇం ా కా ర్ ెలల్ ాఇం ాకష్ ర్ ఋషభకమను మూ క DIఇష గ్ ోల ఇసుప ోల ింజలుఇ ెఱకు
 6. 6. ఇ గం ా రు ొ భ్ ెటట్ ుఇ గం ా నన్పలేరు ల్ఇ ార బెలల్ముఉగర్గం ా వస VEఉతప్ల కలువపువువ్ SIఉతవ్ల ా ిబా ే ెసుగం ి LUఉద ిమల సముదర్పునురుగుఉద ిసంభవ సముదర్లవణము ECఉదుంబన ే ి ెటట్ ుఉనమ్తత్ ఉ ెమ్తత్ ెటట్ ు EXఉపకుం కా సలల్ లకరర్ఉప ష అ వసఉ ోదకి మటుబచచ్ ట్ I ALఉ ోదకి ెదద్బచచ్ఉ ావ్రు తరుబూజాఉ ర ెలల్వటిట్ ేళుళ్ THఉ ర వటిట్ ేళుళ్ ASఏలా ఏలకులుఏ యక మ ాంబర్ముఏరండ ఆముదపు ెటట్ ు VYఏరండ టాముదపు ెటట్ ు ట్ DIఏ ెండ ిబ్టా మద ానబ ెటట్ ుఏలా ాలుక కూతురుబూడమ
 7. 7. ఓలల్ కందకంకుషట్ కంకుషట్ ముకంకోల చలువ ియాలుకంగు ానయ్ కొరర్లు VEకంటఫల పనసపండుకంటకా ి ాకుడు ెటట్ ు SIకంటపతర్ఫల బర్హమ్దం ి LUకంటాల ాకా ిమటట్ లు ECకం ిలల్క కం ిలల్ముకంబు శంఖభసమ్ము EXకంబు ర శంఖ రకముకంబుపు ప్ ి శంఖపు ిప్ I ALకకుబ ెలల్మ ిత్   ెటట్ ుకకుబ నలల్ మ ద్ ి  ెటట్ ు THకచు ామ ెటట్ ు ASక ోర గంధక ోరముకచఛ్ప ాంబేలు VYకచూచ్ర క ోరము, ెదద్క ోరముకటిలల్ కాకరకాయలు  ెదద్ DIకటుక ోహిణి కటుక ోహిణి(నలల్ ి,  ెలల్ ి)
 8. 8. కటుకా కటుక ోహిణి(నలల్ ి,  ెలల్ ి)కటుకతుం ేదుఆనబ ెటట్ ు VEకటు ర రపకాయలు SIకటు ేన్హ ఆ ాలుకటఫ్ల ాయఫల ెకక్ LUకటవ్ కటెల్ ెకటవ్ంగవృకష్ ెను ేప ెటట్ ు ECకణ ిపఫ్ళుళ్కతక ఇండుప ింజలు EXకతృణ కామం పూ ి I ALకదంబ క ి ెటట్ ుకద అరటి ెటట్ ుక ాయ్ కలబంద THక ికచూఛ్ ెదధ్దూల ొండ ASక ిచూత అంబాళముక ితథ్ ెలగ ెటట్ ుక ి ధ్ ారుక జ్ అడ గ గ్ ెర VYక ో ాంఘిర్ పగడపు ె ెటట్ ుకమల ామరపువువ్ DIకమలా కమలాఫలముకరంజక కానుగ ెటట్ ుకరవలల్ భ వర ోగు
 9. 9. కరమరద్క ాక ెటట్ ుకర ర గ ేన్రు  ెటట్ ుకర ర ెలల్గ ేన్రు,  ెర గ ేన్రు,  ాడగ ేన్రు ర్ VE SIక ామ ల్ ాక ెటట్ ుక ీర ెణుతురు ెటట్ ు LUకరక్టి ోసకాయకరక్టి నకక్ ోసకాయ ECక ాక్టకశృం ీ క ాక్టశృం ి EXకరప్ ి పర్ త్ ెటట్ ుకరమ్రంగ ళం కాయలు I ALక ోక్టకీ ఆ ాకర ెటట్ ుక ోక్టకీ కాకర ెటట్ ుకరూప్ర ర కరూప్రము THకరూప్రహ ిదర్ కసూ ిపసుపు త్ ASకరూప్రహ ిదర్ మా డలల్ ము VYకరూప్జా కరూబ్జాపండుకలాయ బటాణీలు DIక కా ీ ొ త్ దుంప లేక చనన్చరల్ గడడ్క వృకష్ ా ి ెటట్ ు
 10. 10. క వృకష్ఫల ా ికాయక ేరుకం నమశ్దుంపక ాయ్ణ జ ి ెనగలుక ాయ్ణి ేలతం ేడు ెటట్ ు VEకాంచన కాంచనవృకష్ము SIకాం క క ళుళ్కాండపుంఖ ెంప ెటట్ ు LUకాంతలోహ ఆయ ాక్ంతభసమ్కాం ో కారు నుములు ECకాం ో ెలల్పురుగుడు EXకాంశయ్ కంచుకాం ి తువ ిమనున్ I ALకాకజంఘా ెలమసం ికాక ంబ కాకి ొండ ెటట్ ు THకాకమరద్ కాకి ొండ ెటట్ ు ASకాకమా క కామం ెటట్ ుకాక ల్ క కామం ెటట్ ు VYకాకముదగ్ అడ ెసలుకాకముదగ్ ి ల్ ెసలు DIకాక ా ా ర్ కి ి ిపండుకాకండ ెపుప్తటాకు ెటట్ ు ట్
 11. 11. కాకోదుంబ ికా బర్హమ్ ే ి ెటట్ ుకాచం కాచలవణముకాచసంభవం కాచలవణము VEకాననఏరండ ే ాళపు ేటట్ ు( ెదద్ ి) SIకామా చకర్ ాకప ి LUకారండవః క ెన్లే ి ిటట్కార ేలల్ ెదద్కాకరకాయలు ECకారుక ళం కాయలు EXకాలవృం ా క ొటు ెటట్ ు ట్కాలాను ారయ్ గర్ం ితగరం I ALకాలేయక ీతచందనము THకాశ ె ల్ ెఱకుకాశ ెలల్ ుగ ిడ్ ASకా మ్రజ కుంకుమపువువ్కా మ్ ి గుముమ్డు ెటట్ ు VYకాషట్ కద అడ అరటి ెటట్ ు DIకాషట్ ా ిబా ాలసుగం ికాస ాశ క ాక్టకశృం ి
 12. 12. కాసమరద్ క ి ంద ెటట్ ుకా ా ి క ి ంద ెటట్ ుకా ీన అనన్ ే ి VEకింకి ాత కొండ ోగుకిం క దుగ ెటట్ ు SIకి ాత కత్ ేల ేము LUకిటజ లకక్కీటమా ి ా ిదగడ ాకు ECకుంకుమ కుంకుమపువువ్కుండలచఛ్ద అటుకమా ి EXకుంజ ాసన ా ెటట్ ుకుంతలవరధ్న గుంటకలగర I ALకుంద లల్ యనుపుషప్ము THకుందరుకీ అందుగ ెటట్ ుకుందురు ిరం ి ాంబాణి ర్ ASకుం కా అంతర ామర VYకుం కా తూటికూరకుం కా కాయఫల ెకక్ DIకుకునద్ కుకుక్ ొ ాకుకుకునల్ ర కుకుక్ ొ ాకు
 13. 13. కుచందన రకత్ చందనముకుటజ కొ ి ె ాల ెటట్ ుకుబే ా ి గచచ్కాయ VEకుబే ా ి గచచ్ ెటట్ ుకుబజ్ ామం ెటట్ ు SIకుమా ీ ము ాంబర్ము LUకుముద ెలల్కలువ ెడడ్ ECకురంటక ములు ో ింట(పచచ్పువువ్ల ి) EXకురంటీ ఆరుకణుపులకానుగ ర్కురువక ముల ో ింట ెటట్ ు( ెరపువువ్ల ి) ర్ I ALకురుక్ ికా కకక్ ాల THకుళతధ్ ఉలవలుకువజర్ ైకాంతభసమ్ము ర్ ASకుశ కుశదరభ్గ ిడ్ , దరభ్ VYకుషఠ్ చంగలవ్కోషు థ్కుషథ్ ై ి రు ి తులు త్ DIకుషథ్ ౖె ి బావం ాలుకుసుంభ కుసుంబా ెటట్ ు
 14. 14. కుసుమాంజన పు ాప్ంజనముకుసుంబ ి త్ ధ యాలుకూరమ్ ాబేలుకూ ామ్ండ గుమమ్ ికాయ VEకూ ామ్ండకీ బూ ిదగుమమ్ ికాయ SIకృతక ాలవణము LUకృత ేతస ేదు ర ెటట్ ు ECకృ ిలోహం ఇనుమభసమ్ము  ీ   ింధూరము EXకృషణ్ కాం ో నలల్ పురుగుడుకృషణ్ కుండ నలల్ వు ిప్ I ALకృషణ్ కుటజ అంకుడు ెటట్ ుకృషణ్ ఖ ిర నలల్ చండర్ THకృషణ్ తర్క నలల్ తర్మూలం ASకృషణ్ రక నలల్ లకరర్కృషణ్ తుల ి కృషణ్ తుల ికృషణ్ ర్వృత్ నలల్ ెగడ VYకృషణ్ దతూర త్ నలల్ వు ెమ్తత్ ెటట్ ుకృషణ్ ంబ క ి ేప ెటట్ ు DIకృషణ్ పతం ి నలల్ పురుగుడుకృషణ్ ాకఫల ాక ెటట్ ు
 15. 15. కృషణ్ పు ిప్క నలల్ వు ెమ్తత్ ెటట్ ుకృషణ్ జ కుంకుడు ెటట్ ుకృషణ్ జ కాటుక ింజలు VEకృషణ్ జ తరూబ్జపండు SIకృషణ్ భృంగ ాజ నలల్ గుంటకలగర LUకృషణ్ ముదగ్ నలల్   ెసరపపుప్ ECకృషణ్ లవణ ౌవరచ్లవణముకృషణ్ లోహక ఇనుము లేక ఉకుక్ ా ొ ి EXకృషణ్ సరష్ప స ాన్ ాలు I ALకృషణ్ ార ఇరుగుడు  ెటట్ ుకృషణ్ ార నలల్ చండర్ THకృ ణ్ ొనమ్తత్ నలల్ వు ెమ్తత్ ెటట్ ు ASకేకి ఖా మయూర ఖకేతకీ గ పువువ్ VYకేతురతన్ ైఢూరయ్భసమ్ం DIకేముకా కాబే కూరకేశ ాజ గుంటకలగరకేశహం ర్ జ మ్ ెటట్ ుకేస ీ ింహము
 16. 16. కైడ ాయ్ క ి ే ాకు ెటట్ ుకైర ార క ికైవరత్ తుంగముసత్ లు VEకొంగనదూపం ిరం ి ాంబాణి ర్ SIకోకన ి ఎరర్కలువదుంప పువువ్ LUకోకిలా ా ో బ్ ింజలుకోకిలా ా రు ొ భ్ ెటట్ ు ECకోటిపు ప్ ి వృదధ్ ారుకోటివ ష్ా సప్ృకక్ గగ్ లు EXకోదర్వ ఆళుళ్కోదర్వ వరగలు I ALకోరదూష ఆళుళ్కోలమూల ిపప్ మూలము THకో ార కాంచనవృకష్ము ASకో ాతకి రకాయకో ామర్ కొండమా ికాయ VYకో ామర్ తు ెమ్దమా ికర్క క గచచ్కాయ DIకర్ముకఫల ోకలుఖంటపూంఖా ములు ెంప ెటట్ ు
 17. 17. ఖండలవణ డలవణముఖ ి సుదద్ఖటికా సుదద్ఖ ిర చండర్ ెటట్ ు VEఖడగ్ శంబ చమమ్కాయఖరపతర్ టేకు ెటట్ ు SIఖరమం ీ ఉతత్ ేణి ెటట్ ుఖరసక్ంధ ర పండు LUఖరూర జ్ ఖరూరపు ెటట్ ు,పండు జ్ ECఖరప్ర కఫ ితుదధ్ ముఖస్  ల ోసుకాయ త్ EXఖసఖస గసగ ాలుఖా ిర క ిగండ ా ర్ ాఫల ెటట్ ుపండు I ALగంధక గంధకముగంధ ే కా పునుగు THగంధ ాకు దుంప ాషట్ ము ర్ ASగంధ ాకు సనన్ ాసన్ముగంధ ాకు ఈశవ్ ి ెటట్ ు VYగంధ ాకు ెదద్స ాప్ ి ెటట్ ుగంధపతర్ ెలగ ెటట్ ు DIగంధపతర్ మరువముగంధమాం గంధమాం ిగంధమా జ్ా ీ పునుగు
 18. 18. గంధమూల గంధక ోరముగంధరవ్ ాసత్ టాముదపు ెటట్ ు ట్గంధరస బా ంతబోలు VEగంధవ మురఅనుగర్ంధయ్ం SIగం ోతక్ట దవనము LUగం ా గరభ్ ఏలకులుగం ా ి గుముమ్డు ెటట్ ు ECగగన అభర్కముగజకణా గజ ిపఫ్ళుళ్గజ ాదప నం ివృకష్ము EXగజ ిపప్ గజ ిపఫ్ళుళ్గజ ిబ్ట ె ిపుచచ్కాయ ర్ I ALగజక ణ్ాలు ారకందగణికా అడ ల్   ెటట్ ు THగ కా ికా ె ల్ ,  ి ె ల్   ెటట్ ు ASగరఘన్క అడ గ గ్ ెరగరజ్ర ాజర ెడడ్లు VYగరభ్కర పుతర్ ెటట్ ుగ ేధుక అడ ోధుమలు DI ాం ేరుకీ క ెటట్ ు ారుతమ్క పచచ్లభసమ్ము
 19. 19. ి ిక ణ్కాి ెలల్ ిం న ి ిక ణ్కా ి నలల్ ిం నగుంజ గు ంద ెటట్ ుగుగులు గ్ గు గ్ లము ి VEగుగులుగ్ మహి ా ీగుచఛ్ఫలా ే ాళపు ేటట్ ు( ెదద్ ి) SIగుడ బెలల్ము LUగుడతవ్క్ ా చ్ ెకక్గుడూ పప్ ె ౖె ిక ై ిక EC ో వ్ ౌ బాన్ ో ావ ల్ పులల్ బచచ్ ోధుమా ోధుమలు EX ో ితత్సంభూత ో ోజనము ో ౌ బాన్ I AL ోరకష్కకక్టీ బుడమ గ ోలో ెలల్గ ిక ో ేణి ర్ తం ేడు ెటట్ ు TH ో ర ఎరర్పలేరుల్ ో ర నన్పలేరు ల్ AS ో ర ెదద్పలేరుల్గర్ం ిల ికూర ర్గర్ం ిల ెణతురు ెటట్ ు VY ామకంద ర్ ెండలము ామక ాక్రు ర్ గుమమ్ ికాయ DI ామయ్కుంకుమ ర్ కుసుంబా ెటట్ ు
 20. 20. ఘంటా తుతు ిబెండ ెటట్ ు త్ఘంటా ాట కక్పు ెటట్ ుఘంటారవ ి ిచచ్ VEఘృతకుమా ీ కలబంద SIఘృతధూ ిక ా ిట ెటట్ ు LU టికా ా లకూరచం ాతక ెలల్గ ేన్రు,  ెర గ ేన్రు,  ాడగ ేన్రు ర్చందన మం గంధము EC EXచందర్వలల్ ీ ోమలతచందర్ ర ఆణాయ్లు I ALచం ికా ర్ ాటలగం ిచంపక సం ెంగ ెటట్ ు THచకర్కారక ాయ్ఘర్నఖము ASచకర్మరద్ త ి ిస ెటట్ ుచకర్రధ చకర్ ాకప ిచకర్ ాసుక త్ చకర్వ త్ ికూర VYచకాహవ్ ర్ చకర్ ాకప ిచణక శనగలు ఎండు DIచనక ెనగ ెటట్ ుచతుష్ పద బెండకాయచరమ్కా ా ాంబాణి ెటట్ ు ర్
 21. 21. చ ామ్ర ెపుప్తటాకు ెటట్ ు ట్చరమ్హం ర్ ఆ ాలు, ఆణాయ్లుచవయ్ం ెవయ్ము VEచకష్రణహల ఒ ద్ ి ెటట్ ు ాం ే ీ పు చంచ SI ాం ేయ ాగకేస ాలు ామం ామం ెటట్ ు LU ారు పదమ్కాషట్ ము ారుప ణ్ీ ొం మ ోరు ెటట్ ు ారులోచన ంక EC ా ేయాకు తర్క తర్మూలము తర్తండుల ాయు డంగములు EX తర్ ింఛక ెమ ర లవ్ ెమలడుగు ెటట్ ు ిభ్ట బుడమ ెటట్ ు I AL ాకరక్టి పం ి ి ోసకాయ ిరం ి ెకక్ ికా ెనన్ ెదురుకూర THచుకర్ ఆమ ేతనము ల్చుకికా ర్ చుకక్కూర ASచూ ామణి గు ి ంద ెటట్ ు ెవయ్ం ెవయ్ము ోరక గ దవనము ిడ్ VYఛతర్వృకష్ ముచకుందము ా ీదు ా ేక ాలు ా ీఘృత ేక ె య్ DI ా ీతకర్ ేకచలల్ ా ీద ి ేక ెరుగు ా ీనవ త ేక ెనన్ ా ీమూతర్ ేకపం తము
 22. 22. ా ీమాంస ేకమాంసముజంతుఘన్ ాయు డంగములుజం ర మమ్పండుజంబు ే ేడు ెటట్ ుజటామాం ి జటామాం VEజటాయు మహి ా ీజటావ ల్ రుదర్జడ ెటట్ ు SIజ ా మం ార ెటట్ ుజయ ాల ే ాళము LUజలం ఉదకముజలకంద కో లదుంపజల రుం ీ గ్ రు ా ెటట్ ు ECజల ిపప్ బొకెక్న ెటట్ ుజలబర్హిమ్ లకకూర ెటట్ ుజల ేతన టిపబబ్ ెటట్ ు ర్ EXజల కిత్ నతత్ లుజలసం లు రు ా ెటట్ ుజలాశయ ెలల్వటిట్ ేళుళ్ I ALజలాసూక ామరదుంపజసద సతు,  ీ భసమ్ము త్జా కోశ జాప ర్ THజా ప ర్ జాప ర్జా జా పువువ్ ASజా ఫల జా కాయజాలకం అ ల్ ెటట్ ు ం ి దుషుపు ెటట్ ు ట్ VY మూతక ేవ ాళవృకష్ము ర లకరర్ రక లకరర్ DI వం మనుబాల వక వకము వ ాలా ిర్ వ య కాకో
 23. 23. జోయ్ షమ్ ినన్మా ేరుజోయ్ షమ్ ెదద్మా ేరుజోయ్తస్ ేదు ొటల్జవ్ర ాశ మం షట్జవ్ ాంతక ేల ేము VEఝరప ర్కా ాద ా ికూరఝర ి ాద ా ికూర SIఝవుక పకిక్ ెటట్ ుటంకణ ార ె ారము LUతండుల ికూర ర్తండుల యయ్ముతకోక్ల తకోక్లపుటు ల్ ECతగర గర్ం ితగరముతగర నం ివరధ్నముతను ీ ి అంబాళము EXతమాల తమాలవృకష్ముతరుణీ ేమం ెటట్ ుతల ోటక తం ేడు ెటట్ ు I AL ాంబూలవ ల్ తముల ాకు ామర్ ామర్ము ామర్కూట పు ాకు TH ామర్గరభ్ మ లతుతథ్ ము ామర్పుషప్ భూచంపక AS ామర్ జ ఉలవలు ార ర తము ాలమూ ేల ా ి VY ాల ాటి ెటట్ ు ా సపతర్ ె సప ర్ ందుకి ఈ ెపండు DI ందుకి తు కి ెటట్ ు ందుకి ము ి ింజలు కత్ కరక్టి ేదు ోసకాయ కత్ కో ాతకీ ేదు ర ెటట్ ు
 24. 24. కత్ తుం ికే ీ ేదు ొండ కత్ ార చండర్ ెటట్ ు త్ ిఫలా యయ్ ొండకాయ శ ే మ్ ెటట్ ు త్ ణీ ర్ ంత ెటట్ ు VE ల నువువ్లు లక లకపు ెటట్ ు SI లవృకష్ నువవ్ ెటట్ ు ల ైల నువువ్లనూ ె LU కష్కంటక ెణతురు ెటట్ ు కష్గం ా ఆ ాలు కష్గం ా మునగ ెటట్ ు EC కష్వృకష్ వర ోగుతుం ఆనబకాయ నలల్ ితుంబురు తుంబురులు EXతు ా ీ ి త ా ీ ితుతథ్ ౖలతుతథ్ ము ెతురుషక్ తురుషక్ము I ALతువరక రు ి తులు త్తువరక రకందులుతృ ణ్ ా ీ ప ాప్టకము TH ేజపతర్ ఆకుపతర్కము ోయ ిపప్ బొకెక్న ెటట్ ు ASతర్పుకరక్టి ములు ోసకాయతర్పుస ోసకాయతర్పుస మూలు ోసకాయ VY ాయమాణ ర్ కలుకానుగ ర్ ర్కంటక ఎరర్పలేరు ల్ ర్కోణఫల కో లదుంపలు DI ర్కోణఫల శృం ాటకము ర్కోణఫల ిం ా ిదుంపలు ర్దం మ ే ాతర్ ా ిక హంస ా ి
 25. 25. ర్పుల ెలల్ ెగడ ర్పుటి ెదద్ఏలకులు ర్వృత్ ెలల్ ెగడ ర్వృతప్ ా ర్ ా ిదగడ ాకు ర్శృంగ శృం ాటకము VEతవ్క్ సుగంధ ా ింజపండుతవ్క్ ప ర్ హింగుపతర్ము SIదం ోతప్ల సహ ేదంతచఛ్ ోపమా ొండ ెటట్ ు LUదంత జ ా మమ్ ెటట్ ుదంతహరష్ణ మమ్పండుదతూర త్ ఉ ెమ్తత్ ెటట్ ు ECదదృఘన్ త ి ిస ెటట్ ుదదృఘన్ ీమ ెటట్ ామరద ిపుషప్ కటెల్ ె EXదమన దవనముదరద ఇం ి కముదరభ్ కుశదరభ్గ , దరభ్ ిడ్ I ALదహన తర్మూలముదహ ాగ ారమటట్ లుదళమా కాబే కూర THదళసున్హీ ఆకుజెముడు ెటట్ ు ా ిమ ా మమ్ ెటట్ ు AS ా ీవ్ మానుపసపు ా ీవ్కావ్ ోదభ్వ ర ాంజనం ారుహ ి ా ర్ మానుపసపు VY ా ా న్ ి అ ిన్ ేండర్పు ెటట్ ు ాహహరణ వటిట్ ేళుళ్ ా ా ర్ ాకష్పండు ర్ ల్ DI ీ ా కకుక్ ాల ీప ెంతులు ీపయ్క ఓమము ీరఖ్గం ి ర్ ెదురు
 26. 26. ీరఖ్ ాద శంఖం ీ భసమ్ము ీరఫల ఘ్ ేల ెటట్ ు ీరమూలక ఘ్ ములల్ ం ి ీరవలల్ ీ ఘ్ వృదధ్ ారు ీ ాయు ఘ్ వకము VEదుగధ్తుం ాలఆనబకాయదు ధ్ికా ినన్ ాల ెటట్ ు SIదు ధ్ికా ె ిడ్ ా ి ానుబాలుదు ాల ా నన్దూల ొండ LUదు ాల ా ినన్దూల ొండ ెటట్ ుదుషప్రమ్ నన్దూల ొండదుషుప్తర్ గ దవనము ిడ్ ECదూ కా ో ింక ిటట్దూ ావ్ గ ికి ేళుళ్ ేవకుసుమ లవం ాలు EX ేవగం ా సహ ే ేవ ారు ేవ ారు ెటట్ ు ేవధూప గు గ్ ిలము I ALదర్వం ఎలుక ె కూర ోర్ణపు ిప్ ఏనుగతు మ్ ెటట్ ు ోర్ణపు ిప్ తు మ్కూర ెటట్ ు THధనవృ ా తడ ెటట్ ుధ ాయ్క ధ యాలు ASద ాయ్క ాక కొ త్ ిధనవ్ ా తడ ెటట్ ుధవళ ాటలా ెలల్క ొటు ట్ VYధవశమృ త్ కా బలపపుఱాధన ోతఫ్ల ెలల్క ొటు ట్ ాతకీ ఆ ె ెటట్ ు, ఆ ెపువువ్ DI ా ర్ ఉ ి ిక ెటట్ ు,కాయ ారత్ ాషట్ ర్ హంస ామారగ్ వః రకాయధూప ాజః రూ మసత్ కి
 27. 27. ధూమర్ప ణ్ి పు ాకుధూమర్వరణ్ తురుషక్ముధూసరప ర్క ేలుమణి ెటట్ ు ాయ్మకం కామం పూ ి ాయ్మశయ్పతర్ ప ాచ్కు VEనం ివరధ్న నం ివరధ్నమునం ివృకష్ నం ివృకష్ము SIనం ాయ్వరత్ నం ివరధ్నమునకుల ముం ి LUనకత్ మాల కానుగ ెటట్ ునఖా నఖము పప్లునఖాహవ్ శంఖనఖము ECనఖీ నఖము పప్లునఖరంజన ో ింట ెటట్ ునఖరః శంఖనఖము EXనటమండన హ ిదళమునడ కికిక్సగ ిడ్న ీకాంత కో ా ికాయ I ALన ీ రణ ఆవురుగ ిడ్నమ ాక్ ీ దర్గ న్కన ేరు సుర ొసస్నపువువ్ THనర ార న ా ాగరమున కా పగటపు ె ెటట్ ు ASన కాదళ మద ానబ ెటట్ ునవ త ెనన్నవ ాదన న ా ాగరము VYనళ కికక్సగ ిడ్ ినళ నళదవ్యమునళ రుహ ెలల్ ామర DI ాకు టముం ి ేగలు ాగ ీసము ాగకేసర ాగకేసరములు ాగదమ ఈశవ్ర ెటట్ ు
 28. 28. ాగదమ ీమ తర్మూలముాగదమ ొడుకాకర ెటట్ ు డ్ాగబలా క గాగమద ొడడ్ ఆ ాకరాగరంగ ా ింజపండు యయ్ ి, పులల్ ి VEాగరకత్ చందర్ము లేక గంగ ింధూరముాగరముసత్ ాగముసత్ లు SIాగవ ల్ తముల ాకుాగసంభవ చందర్ము LUాగసతవ్ ముర ారు ింగుారదం ారదబభ్కాయపండుా ీహింగు కా ింగువ ECారంగ ా ింజపండు యయ్ ి, పులల్ ిా ాయణ ిర్య ీతచందనముా ికేళ కొబబ్ ికాయ EXా ికేళ కొబబ్ ికాయ ెటట్ ుాలకుంకుమ ా ిజాతపు ెటట్ ుంబ ేప ెటట్ ు I ALకుంచక టిపబబ్ ెటట్ ు ర్కొచక ఊడుగ ెటట్ ుకోచక ి త్ ా THచుళ పర్బభ్ ెటట్ ు ి ధ్ికా  ాకాడు ెటట్ ు ASరుం ీ గ్ ా ెటట్ ురఘ్ ా ాద ా ికూర ాయ్స సరజ్రస VY వ్ ా ి వ్ష ి బ్జీ కి ి ిపండు ా పసుపు DI ేణీర్ ఖరూరపుపండుడ్ ాప్వ అనుములుప క ి ెటట్ ులతరు కొబబ్ ి ెటట్ ు
 29. 29. ల ాళ తమాలవృకష్ము ల రుం ీ గ్ నలల్ ా లపుషప్ కటెల్ ె లపు ప్ ి షుకాంత ెటట్ ు ణ్ ర్ లపు ప్ ి ీమఅ ి తులు త్ VE లాంజనము ౌ ాంజసము లాప ా త నలల్ ిం న SI ెటట్ ు ెటట్ ు LU లోతప్ల నలల్ కలువ ార వవ్ ి ానయ్ము ే ోర్పమ బాదముకాయలు EC ే ే మ్ ెటట్ ు ౖె ా రజా పుషప్ము ౖె ా మణి ల EXనయ్ ోర్ధ మరర్ ెటట్ ుపం ాగుళ ఆముదపు ెటట్ ుపం ానన ింహము I ALపటోలా ేదు ొటల్పటోలా ొటల్పతంగ పతంగ ెకక్ THపతర్ ఆకుప ర్కముప ాంగ ర్ రకత్ ెందనము ASప ామ ర్ ల్ చుకక్కూరపదమ్ ామరపువువ్పదమ్కరక్ట ామర ింజలు VYపదమ్కాషట్ పదమ్కాషట్ ముపదమ్ ా ిణీ ెటట్ ామరపదమ్ ాళ ెలల్ ామర ాళము DIపదమ్పతర్ పుషక్రమూలముపదమ్ జ ామర ింజలుపదమ్మూల ామరదుంపపధయ్ ాక ికూర ర్
 30. 30. పనసఫల పనసపండుపయ ాయ్ దుషుపు ె ట్పరుష ాల ాపళుళ్పరూషక టీట్తకాయలు, పండు ల్పరబ్ట ప ాప్టకము VEపరప్ణ ా ిటి ెటట్ ుపలాండు రు ల్ ాయ SIపలాశ దుగ ెటట్ ుపలాశ జ దుగమాడలు LUపలా ఆరుగంటల్ క ోరముప తర్ ానయ్ యవలు లేక యవ ానయ్ము ాకరంజన ఆకుప ర్కము EC ాకల చంగలవ్కోషు థ్ ాక కల్ సుదద్ ాటలా క ొటు ెటట్ ు ట్ EX ా ా ాఠ ెటట్ ు, షబొ ద్ ి ాపఘన్ నువువ్లు ాపఘన్ ౖలె నలల్ నువువ్లనూ ె I AL ాదర ాదరసము ార కయమా కు ా ా ఓమము ా థ్ా ెలల్మ ద్ ి ెటట్ ు TH ా ావత ాల ాపళుళ్ ా ావతప ీ ెలమసం ి AS ా ావ ాంఘిర్ ినన్మా ేరు ా ావ ాంఘిర్ ెదద్మా ేరు ా ిజాత ా ిజాతపు ెటట్ ు VY ా ిభదర్ బా ిత ెటట్ ు ా ిభదర్ ా ిజాతపు ెటట్ ు ా ష ీ గంగ ా ెటట్ ు DI ా ేవత ఈ ెపండు ారక్టీ వ్ ెటట్ ు ారవ్ ఉమా ీమఅ ి తులు త్ ారవ్ ేయ లాంజసము
 31. 31. ాలంకి ాలంకికూర ాలకాయ్ ాలంకికూర ా ాణ ై ిక జేగురు ా ా ాణ ే ి ిం ికొండ ెటట్ ు ిండమూల ాజర ెడడ్లు VE ిం ాలు ారకంద ిం ీతక మంగ ెటట్ ు SI ిచుల ికక్ ెటట్ ు ిచుమంద ేప ెటట్ ు LU ితృతరప్ణ నువువ్లు ిపఫ్ మూల ిపప్ మూలం ిపప్ ిపప్ళుళ్ EC ీతకంద ాజర ెడడ్లు ీతకర ర పచచ్గ న్రు ే ీతతండుల కొరర్లు EX ీత ారు సరళ ేవ ారు ీతమూ ేవల న్ ీతభదర్క ొండ ోగు I AL ీత ాల ే ిస ెటట్ ు ీలు ేశ ా ోంగూర ీలు వర ోగు THపుతర్ వ పుతర్ ెటట్ ుపుతర్ ా లకష్మ్ణపం ASపు ీ ా పు ీ ాపూనరణ్వ ెలల్గలేజ్రు, ఎరర్గ జేరుపు ాన్గ ొనన్ ెటట్ ు VYపుషక్రమూల పుషక్రమూలముపుషప్కా ీస పుషప్కా ీసముపుషప్ఫలే బూ ిదగుమమ్ ికాయ DIపుషప్రస ే ేపు ాప్ంజన పు ాప్ంజనముపూ ీఫలా ోకలుపూత ా గంధమాం
 32. 32. పూత పు ీ ాపూ గం ా పూత ి ల్ ెడడ్పూ కరంజ ెమలడుగు ెటట్ ుపూ ీ ెనన్ ెదురుకూరపూ ణ్ి ాగమ ల్ ెటట్ ు VEపృ న్ప ణ్ి కోల ొనన్ ేరుకం జా ెటట్ ు SI ొడపతర్ ొడప ర్ఆకు ొటగ ా కోల ాలకూర LU ౌషక్ర పుషక్రమూలముపర్ణీక ెరుగు ోటకూరపర్పు ాన్ట త ి ిస ెటట్ ు ECపర్ ా ి ొగరు ెటట్ ుపర్ ాళ పగడముపర్ ా ిణీ ొం మ ోరు ెటట్ ు EX ిర్కాక్ ికక్ ెటట్ ు ిర్యంగు ేర్ంఖణపు ెటట్ ు ిర్యాల ర పండు I ALపల్ కష్ వ్ ెటట్ ు హ ాశ ీల్ తుబోడతరము త్ ీల్ ి ెంప ెటట్ ు TH హశతు ీల్ ర్ ములు దుగఫణిరజ్క గ గ్ ర ే ASఫలామక ల్ ంత ెటట్ ుఫ ేర్ంఖణపు ెటట్ ుఫలు ల్ బర్హమ్ ే ి ెటట్ ు VY ే ల కుంకుడు ెటట్ ు ే ల ేగు ెటట్ ుబంధు క మంకెన ెటట్ ు DIబంధూక మంకెన ెటట్ ుబద ీ ేగు ెటట్ ుబరబ్ ీ కుకక్ ా ంట ెటట్ ుబ ాబ్ ాగం ా ా ంట ెటట్ ు
 33. 33. బరూబ్ర నలల్ తుమమ్ ెటట్ ుబ చూడ ిహ్ మా ప ర్బ షఠ్ం ిహ్ గర్ం ితగరముబదభ ా ర్ కలుకానుగ ెటట్ ుర్బలా ముతువపులగము త్ VEబలాకా బలుసు ెటట్ ుబ గంధకము SIబ త్ ాం ీర్ ా ిదగడ ాకుబ త్ ాం ీర్ మా ెన LUబహిరగ్ం ీ ేరుపనసపండుబహుపతర్ అభర్కముబహుపు ర్ ంగ ొండ ECబహూపుషప్ బా ిద ెటట్ ుబహూవరణ్ ఇసుకబా ామ బాదముకాయలు EXబాలకం కురు ేరుబాల ోజయ్ శనగలు ఎండుబాహీస్క కుంకుడుపువువ్ I ALబాహీకంల్ ఇంగువ ొండ ెటట్ ు లవ్ మా ేడు ెటట్ ు TH లవ్గంధ గ గ్ ెర జక ే ిస ెటట్ ు AS జపూర మా ీఫలము జ ేచన ే ాళముబృహజజ్ ం ర గజ మమ్కాయ VYబృజతఫ్లా బూ ిదగుమమ్ ికాయబృహ ేలములకబృహతుప్ ప్ ి ి ిచచ్ DIబృహదద్ ం ే ాళపు ేటట్ ు( ెదద్ ి)బృహలో ల్ ెదద్ ా లకూరబోళ బా ంతబోలుబర్హమ్దం ి బర్హమ్దం ి ెటట్ ు
 34. 34. బర్హమ్ ారు గంగ ా ెటట్ ుబర్హమ్ ా ేఘల ముంజదరభ్బాహమ్ణయ ట్ ిక ర్ గంటు ారం ిభకిత్కా ెనన్ ెదురుకూరభలాతకల్ ి ింజలు VEభకష్ప ా ర్ తముల ాకులు ార ా బలుసు ెటట్ ు SI ా జ్ీ గంటు ారం ి ండ బెండకాయ LU ెలల్బోడతరము బోడతరము మ ేనకరూప్ర మ ేనకరూప్రము ECభుజంగ ాముభూచనక ేరు ెనగకాయభూజంబు ేల ే ేడు ెటట్ ు EXభూతఘన్ భుజప ర్ ెటట్ ుభూతజటా జటామాంభూత ా ర్ ేలవు ి ిక ెటట్ ు I ALభూ కమ్ తురక ేప ెటట్ ుభూ ంబ ేల ేముభూ చంపక భూ చంపకము THభూమాయ్మలకీ ేలవు ిక ెటట్ ుహ ిత్ కుం ి ేలుమణి ెటట్ ు ASభూరజ్పతర్ భుజప ర్ ెటట్ ుభృంగ ాజ గుంటకలకర ోగవలల్ ా మం గంధము VYమంజ ీ పర్బభ్ ెటట్ ుమం ల అం రుపండుమండ ి ేరు ెనగకాయ DIమం థ్ ా మం షథ్మండూకప ణ్ి మాండూకబర్హిమ్మండూర మాండూరముమకాయ కక్జొనన్ ొతులు త్
 35. 35. మతయ్ ాజ గండు ను ేపమ ాస్ ి ొనన్గంటికూరమదన ెంజామదన మంగ ెటట్ ుమదనగంటా మదనబూడత ెటట్ ు VEమద ాఖ మటుబచచ్ ట్మ ి ా మదయ్ము SIమదయ్ మదయ్ముమధు ే ె LUమధుకరక్టీ మద ానబ ెటట్ ుమధుకేస ి యయ్మా ీఫలముమధుజం ైనము, ీ ైలం ECమధుజ ే ె ెటట్ ెమధుజం ర యయ్ మమ్కాయమధుతుం ీ యయ్ ొండకాయ EXమధుతృణ ెరుకుమధుఫలా కరూప్జాపండుమధుఫలా ాకష్పండు ర్ ల్ I ALమధుపుషప్ ఇపప్ ెటట్ ుమధుపుషప్ ొగడ ెటట్ ుమధుయ ట్ ికా య ట్ ిమధుకం THమధు ికా ోపుమధువ ల్ జం య ట్ మధుకము ి ASమధుసర్ ా ాగ ారమటట్ లుమధూక ఇపప్ ెటట్ ుమధూ ఛ్షఠ్ ౖనము, ీ ైలం ె VYమధూ త ేన ెటట్ ుమన ిస్ల మణి లమ ోరమ హంస DIమ ోహర లల్ యను పుషప్ముమయూర ెమమయూర వక ీర్ మ లతుతథ్ ముమయూర ఖ మయూర ఖ
 36. 36. మరహటిట్క మ ాటి గగ్ లుమ ీచ ియాలుమరువక మరువముమరున్ మాలా సప్ృకక్ గగ్ లుమలయూ బర్హమ్ ే ి ెటట్ ు VEమ ల్ కా మ ల్ ెటట్ ుమసుర ి ెనగలు SIమసుర మసరపపుప్మసత్ కమంజ ి చంచ కూర LUమ కంద ములల్ ం ిమ క ిదధ్ మా ేడు ెటట్ ుమ కాయ కక్జొనన్ ొతులుత్ ECమ కాలా కాకి ొండ ెటట్ ుమ గులామ్ ొమలతమ జా ఆ ాకర EXమ ంబ ెను ేప ెటట్ ుమ నలల్ ిం న ెటట్ ుమహీపతర్ టేకు ెటట్ ు I ALమ ీలు ెదద్వర ోగుమహీము తుంబురులుమ ే ా మ ే ా THమ ా ట్ ీ ర్ మ ాటి గగ్ లుమ లోహ అయ ాక్ంతభసమ్ము ASమ సరప్గం ి ెదద్స ాప్ ి ెటట్ ుమహి ా ి మహి ా ీమహౌషధం అలల్ ము VYమహౌష ీ మాండూకిబహిమ్ ర్మహౌష ీ ొం ిమాంగలయ్దరశ్న ముతయ్ములు DIమాంస ోహిణి మాంస ోహిణిమాగ ీ ిపప్ళుళ్మాతులుంగ యయ్మా ీఫలముమాతులుంగ మా ీఫలము
 37. 37. మాధ మాధ ెమాధ బం ిగు ి ంద ెటట్ ుమా..ఫలం(మాయాఫలం?) మా కాయమా కి మా కాయమా ష ి ెరుగు ోటకూర VEమా జ్ాలవృషణ భూత ి ల్ గడడ్మాల మాల ె,  ీ పుషప్ములు SIమాలక్ంగ ినన్మా ేరుమాలయ్పుషప్ జనప ెటట్ ు LUమాష నుములుమాషప ణ్ి కారు నుములుమాళ ెదద్ఏలకులు ECమా ిక ే ె శర్ ెంతులు యా ేర్ ినన్స ాప EX ి అడ స ావ, స ాప ెటట్ ుముంజ ముంజదరభ్ముండం ఇనుపభసమ్ము ింధూరము I ALముం ీ ెలల్బోడతరముముం ీ బోడతరముముకూలక ి త్ ా THముకా త్ ముతయ్ములుముకా ోఫ్ట త్ ముతయ్పు పప్ల సునన్ము ASముఖదూషణ రు ల్ ాయముఖమండన లకపు ెటట్ ుముచుకుంద ముచుకుందము VYముచుకుంద లోలుగ ెటట్ ుముదగ్ పచచ్ ెసలుమూదగ్ ెసలు DIమూదగ్ ప ణ్ీ ి ల్ ెసలుముదగ్ ర మ ల్ ెటట్ ుమురం ీ కారుమునగ ెటట్ ుము ా మురయనుగర్ంధయ్ము
 38. 38. ము ామాం మురయనుగర్ంధయ్ముముస ేల ా ిముసత్ క తుంగముసత్ లుముషక్క కక్పు ెటట్ ుమూ ావ్ ాద ారమటట్ లు VEమూలక ములల్ ం ిమూలఫల ేరుపనసపండు SIమూ కు ింజ ెటట్ ుమూ ికాప ణ్ి ఎలుక ె కూర LUమృగ ా కసూ ి త్మృగమద కసూ ి త్మృగ ాజ ింహము ECమృణాళ ెలల్ ామర ాళంమృదంగఫల పనసపండుమృదుపుషప్ ిన ెన ెటట్ ు EX ే ా ే ా ే ికా ో ింత ెటట్ ు ే ికా ెంతులు I AL ే ోదభ్వ మ ే ా ేష ాణికా ఒ ద్ ి ెటట్ ు ేషశృం ి ఒ ద్ ి ెటట్ ు TH చ బూరుగ ెటట్ ు చ ాయ్స బూరుగబంక AS చరస బూరుగబంక ద అజా ద తులు త్ ౖె ేయ ర్ అడ స ాప VY ల్ ేచచ్ఫల కా ీ ెటట్ ు ల్ చఛ్ ోజన ే ోధుమలు ల్ ేచఛ్ముఖ ామర్ము DIయజఙ్  భూషణ కుశదరభ్గ , దరభ్ ిడ్యవ యవలుయవల ిర్య ియాలుయవ కజం యవ ారము
 39. 39. య ా ఓమముయ ాస ినన్దూల ొండయవ ార యవ ారముయ ిఠ్ మధుకా య ిఠ్ మధుకముయకష్దృక్ గచచ్ ెటట్ ు VEయాజఙ్ క దుగమావ ాల జొనన్లు SIయుగమ్ఫల దుషుపు ెటట్ ు ట్యూ ికా అడ లల్ LUయూ ికా ాగమ ల్ ెటట్ ు ీశవ్ ీ ొడుఆ ాకర డ్రంగ తగరము ECరంగలత ను దడ ెటట్ ురం ీర్ కికక్సగ ిడ్ ిరం ీర్ నళదవ్యము EXరం ా అరటి ెటట్ ురకత్ కా ాబ్ ీ ప ిపర్ త్ ( ?..) ెటట్ ురకత్ చందన రకత్ చందనము I ALరకత్ తర్క ఎరర్ తర్మూలంరకత్ చూరణ్క కం ిలల్మురకత్ తవ్చ ామఫలము THరకత్ ాళ కొయయ్ ోటకూరరకత్ ా ి మునుగు ామర ASరకత్ ిం ాలు రగడదుంపలురకత్ పుషప్ అటుకమా ిరకత్ పుషప్క బా ిద ెటట్ ు VYరకత్ ఫలా యయ్ ొండకాయరకత్ ఫలా ొండ ెటట్ ురకత్ ందుపతర్ లకష్మ్ణపం DIరకత్ జ ేరు ెనగకాయరకత్ మ ిచ రపకాయలురకత్ మాతుక ర్ లకక్రకత్ ాలుక గంగ ింధూరము
 40. 40. రకాం ీ త్ మం షథ్రకాలు త్ రగడదుంపలురకోతప్ల త్ ఎరర్కలువదుంప పువువ్రజ ోపమ ారమా ికమురసక కఫ ితుదధ్ ము VEర ాంజన ర ాంజనముర ామ ల్ ఆమ ేషము ల్ SIర ాల మా ి ెటట్ ుర ో ా ెలల్ ు ల్ LU ాజకూ ామ్ండ వంకాయ ాజన ర ేరు ెటట్ ు ాజప ణ్ీ ెలల్పురుగుడు EC ాజ ీలు ెదద్వర ోగు ాజఫల ాలపండు ాజమాష బొబబ్రు ల్ EX ాజలాబు ఆనబకాయనలల్ ి ాజసరష్ప ెలల్ ాలు ాజసరష్ప స ాన్ ాలు I AL ాజాదన ర పండు ాజాద ాలపండు ాజారక్ ెలల్ లేడు ల్ TH ాజారహ్ కృ ణ్ ాగరు ాజావరత్ ాజావరత్ భసమ్ం AS ా క ోళుళ్, త దలు ా వ ఎరర్కలువపువువ్ ామఠం ఇంగువ VY ామఫల ామఫలము ా ాన్ దుంప ాషట్ ము ర్ ా ాన్ సనన్ ాసన్ము DI ాళ సరజ్రసము ీ ఇతత్ ిభసమ్మురుకత్ ముకత్ పతం ి ెటట్ ురుదం అడ శనగ ెటట్ ు
 41. 41. రుదర్జట రుదర్జడ ెటట్ ురుదర్పుషప్ మం ార ెటట్ ురూపగం ా మూ ొక్ండ ెటట్ ు ేచనక కం ిలల్ము ో కా సు ాముఖి VE ేణుకా ేణుకలు ేవట్  ేవల SI ోచన ో ోజనము ోహిణీ మాంస ోహిణి LU ోహిత గండు ను ేప ోహితక ములు దుగ ోహిత ితత్ ొయయ్ ీత EC ోహిషతృణ కామం పూ ి ౌపయ్ ర తములకుచ కమమ్ ేగుకాయ EXలఘు ీలు పులల్ ోంగూరలఘు ా ా ర్ కి ి ిపండులజాలు జ్ దర్గ న్క I ALలజావ జ్ మునుగు ామరల ాకసూ ికా త్ తకోక్లపుటు ట్లవంగ లవం ాలు THలవణ ఉపుప్లవణోతత్ మం ైంధవలవణం ASల న ెలల్ ు ల్లకష్మ్ణా లకష్మ్ణపంలాంగ ొ త్ దుంప VYలాజ ేలాలులామ జ్ క ెలల్వటిట్ ేళుళ్లామ జ్ క వటిట్ ేళుళ్ DIలావ లావుక ిటట్లాసక రు ెనగలుల ా లకక్ ం ి ంగ ొండ
 42. 42. లేఖయ్పతర్ భుజప ర్ ెటట్ ులో కా లా లకూరలో ా లకూరలోమ నకక్ ోసకాయలోహం లోహభసమ్ము,లోహ ింధురము VEలోహ  ఇనుము లేక ఉకుక్ ాపు ిలోహకిటట్ మాండూరము SIలోహ ా ర్ ె ారములోహమారక ొనన్గంటికూర LUవంగ తగరమువం ాయ్క ోక్టకీ ొడుఆ ాకర ెటట్ ు డ్వంశ ెదురు ECవంశ ోచన త ా ీ ివకుళ ొగడ ెటట్ ువ ా వస EXవజర్ వజర్భసమ్మువజర్కంటక క త్ మందు ెటట్ ువజర్తుండ రుగు ి ెముడు I ALవజర్వ ల్ నలేరుల్వజర్ ీ ి క త్ మందు ెటట్ ువటా ిర్ నలేరు ల్ THవటర్ మ ిర్ ెటట్ ువతన్ ాభ ా ASవధూ ికక్ ెటట్ ువనకటిలల్ అడ కాకరకాయవనకద అడ ెటట్ ు VYవన ా అడ ెటట్ ువనబరబ్ ా అడ ా ంటవనమ ల్ కా రజా పుషప్ము DIవనమ ల్ కా అడ మ ల్వనముదగ్ అడ ెసలువనయమా అడ ఓమమువన అడ ెరుకు
 43. 43. వన గృ కారుమునగ ెటట్ ువనహ ిదర్ అడ పసుపువ ామర్ తు మ్దమా ె ివ ా ేర్ంఖణపు ెటట్ ువయసథ్ కాకో VEవయసథ్ ీరకాకోవరక వరగలు SIవ ాంగ లవం ాలువ ాంగక ా చ్న ెకక్ LUవరుణ ఉ ి ెటట్ ువరధ్మాన ఆముదపు ెటట్ ువరష్పు ిప్ ముతునపులగం త్ ECవ ోదకి మటుబచచ్ ట్వ ల్ కా ిర్యా బుడడ్ కాకరవ ల్ జ ియాలు EXవ ల్ ా త్ ాక ెవంకాయవహిన్మూల తర్మూలమువహిన్ ఖ కుసుంబా ెటట్ ు I AL ాకు కారుగచచ్ ెటట్ ు ాకు బావం ాలు ా క ీ ె న్రు ెటట్ ు ే TH ాటయ్పు ిప్కా తుతు ిబెండ త్ ాటాయ్లకా ముతువపులగము త్ AS ాత ై ి బాదంకాయలు ా ాం ిణీ ెలల్పురుగుడు ా ాహీ ేల ా ి VY ా ీప ణ్ీ అంతర ామర ా ిప ణ్ీ తూటికూర ా ిభవ శంఖము ీ భసమ్ము DI ా ిసంభవ సముదర్లవణము ా త్ ాకీ ేలములక ా త్ ాకీ వంకాయ ా ష్ికీ మ ల్ ెటట్ ు
 44. 44. ాలుక ఇసుకాలుకాపరణ్ ఆ ె,  ె ద్ ా ి ెటట్ ుాసం కా బం ిగు ి ంద ెటట్ ుాసం లత మాధ ెాసక అడడ్ సరము VEాసుక త్ చకర్వ త్ కూర ిగం ిక అజా ద ెటట్ ు SIజయ ెంజాడ్ లవణ ాలవణము LUడంగ ాయు డంగములుతండ ామ ెటట్ ుదరం ాగజెముడు EC ారగం ా ముయాయ్కు ొనన్ ా ీ ేలగుమమ్ ి ెటట్ ుదుమర్ పగడము EXదుమలత ర్ పగడపు ె ెటట్ ు తకి ా ి ెటట్ ు తకఫల ా ికాయ I AL ేచనఫల ేశ ా ోంగూర ాలతవ్క్ ఏ ాకుల ొనన్శవ్గర్ం ి హంస ా ి THశవ్తుల ి కుకక్తుల ిశవ్రూ ి మూ ొక్ండ ెటట్ ు ASశవ్ ార ాగజెముడు ా తర్ ిర్య కొబబ్ ి ెటట్ ుష ా VYషగం ికా ా ిదగడ ాకుషఘిన్ ఆ ాకరషమండల షమంగలపు ెటట్ ు DIషము థ్ ి ము ిణి ింజలు ాణి రుషభకమనుమూ క ా ి ెలల్గలేజ్రు, ఎరర్గ జేరు ావ ీమ తర్మూలము
 45. 45. షుకాంత ణ్ ర్ షుకాంత ెటట్ ు ణ్ ర్ షువలల్ భ ణ్ కృషణ్ తుల ి స ప్ణి ి ఈశవ్ ి ెటట్ ు రణారున జ్ ఆవురుగ ిడ్ రపు ిప్ ముతులపులగము త్ VE ర ేన ఆలుబఖా ావృతతండుల జొనన్లు SIవృదధ్ ారక వృదధ్ ారువృషభ రుషభకమనుమూ క LUవృ ట్ జల ి వరష్పు రువృషయ్కంద ేలగుమమ్ ి ెటట్ ువృకష్గం ి బలుసు ెటట్ ు ECవృకష్బకష్ బద కవృకష్రూహ హబద కవృ ామ ల్ ంత ెటట్ ు EX ేణు ెదురు ేణు సవ్న అడ ెరుకు ేణు జ ెదురు యయ్ము I AL ేణుయన ెదురు యయ్ము ేతస పర్బబ్ ెటట్ ు ేతర్ ేపపండు TH ేదముఖయ్ గంధక ోరము ౖకాంత ె ర్ ైకాంతభసమ్ం ర్ AS ౖడూరయ్ ె ౖఢూరయ్భసమ్ం ె ౖణ ె త ా ీ ి ౖదయ్మాత ె అడడ్ సరము VYవయ్ంజన పు ీ ా ాయ్ఘర్నఖ ాయ్ఘర్నఖము ాయ్ఘీర్ ాకుడు ెటట్ ు DI ాయ్ఘాయుధ ర్ ాయ్ఘర్నఖమువర్ణఘన్ ముర ారు ింగుశంఖ ర శంఖ రకముశంఖపు ిప్ శంఖపు ిప్యను ెటట్ ు
 46. 46. శంఖాహవ్ శంఖపు ిప్యను ెటట్ ుశంబూక నతత్ లుశకర్ ారు భదర్ ేవ ారుశటీ క ోర, ెదద్క ోరముశణ జనప ెటట్ ు VEశతప ర్ ేమం పువువ్శతప ర్ గులా పువువ్ SIశతప ివ్కా గ ిక ేళుళ్శతపుషప్ స ాప ెటట్ ు LUశతపుషప్ ోయకూరశతపు ప్ ాకి స ా ాకుకూరశతపూ ిప్ ినన్స ాప ECశతపర్సూ ా ోపుశతమూ ి ల్ ీచరశత ే ి ఆమ ేతనము ల్ EXశ ావ ి ి ల్ ీచరశ ాహవ్ ో కూరశ జ న్ ెటట్ ు I ALశ పతర్ దర్గ న్కశరపుంఖ ెంప ెటట్ ుశరపుంఖ ములు ెంప ెటట్ ు THశలయ్ ా ే ాశలయ్ప ణ్ి ే ా ASశలల్ కీ అందుగ ెటట్ ుశ ాండు   ేదు ోసకాయశ పర్భ ముతయ్ములు VY ాక ర ెరుగు ోటకూర ాకవృకష్ టేకు ెటట్ ు ాకోట తప ి ెటట్ ు DI ా ట బ ి ెంక ెటట్ ు ా ికా ో ింక ిటట్ ా ప ణ్ీ మూయాయ్కు ొనన్ ాలమ్ బూరుగ ెటట్ ు
 47. 47. ాలమ్ ేషట్క బూరుగుబంక ంధుగం ా ొగడ ెటఀ

×