Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jeugdagenda Gouda 2011 - 2014

1,075 views

Published on

Een heerlijk complex project: analyseren en \’vertalen\’ van Jeugdbeleid 2011-2014 met bijbehorend uitvoeringsplan tot een \’publieksvriendelijke\’ variant

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeugdagenda Gouda 2011 - 2014

 1. 1. uitgave december 2011 Een Goudse toekomst Goudse jeugdagenda 2011 – 2014
 2. 2. Een Goudse toekomst Goudse jeugdagenda 2011 – 2014
 3. 3. 4
 4. 4. 5 Inhoud Woord vooraf.................................................................................. 7 Gouds Jeugdbeleid 2011 – 2014 ................................................... 9 Uitgangspunten.............................................................................. 11 Missie, visie en ambities ............................................................... 13 Prioriteiten en doelstellingen........................................................ 15 Talenten ontwikkelen..................................................................... 17 Investeren in de toekomst............................................................. 19 Geen jongere tussen wal en schip ............................................... 21 Partners jeugdagenda ................................................................... 23
 5. 5. 6
 6. 6. 7 Woord vooraf De jeugd heeft de toekomst. Jongeren moeten alle ruimte krijgen om in Gouda prettig en veilig te wonen. En zij moeten zich ten volste kunnen ontwikkelen als opmaat voor hun toekomst, en onze toekomst als samenle- ving. Met heel veel jongeren gaat het goed, en dat willen we behouden. En met sommige jongeren gaat het minder goed. Voor beiden zetten we ons in: behouden wat goed is, en begeleiden van wie steun nodig heeft. Wat we gaan doen, staat in ons jeugdbeleid. Jeugdbeleid is echter niet een taak van alleen de gemeente. Door diverse wettelijke taken en bevoegd- heden hebben een aantal partners verantwoordelijkheden op het brede veld van jeugdbeleid. Zo heeft het onderwijs specifieke taken op basis van de onderwijswetgeving, en jeugdzorg wordt (nu nog) op basis van de Wet op de Jeugdzorg aangestuurd door de provincies. Dit alles maakt het een complex geheel. Daarom willen we als gemeente meer dan voorgaande jaren samen met onze partners inhoud geven aan het Goudse jeugdbeleid. En dat is gelukt. Dankzij de goede samenwerking met en tussen de verschillende partners van onderwijs tot maatschappelijk middenveld, hebben we al een aantal mijlpalen kunnen zetten. Zo is er een impuls gegeven aan de voor- en vroegschoolse educatie (vve), zijn er zorgstructuren in en rondom scholen georganiseerd, zijn er twee Cen- tra Jeugd en Gezin (CJG) geopend op basis van een regionaal vastgestelde visie, is er een Goudse onderwijsvisie opgesteld, is de invulling van de Brede School verder doorontwikkeld, is er hard gewerkt aan de aanpak van jeugdwerkloosheid, worden hanggroepen via de shortlistmethodiek Beke ingedeeld en waar nodig aangepakt, is een digitaal signaleringssysteem opgezet (jeugdmatch) en is het Veiligheidshuis in 2009 geopend.
 7. 7. 8 Als resultaat van die groeiende samenwerking, is het voorliggende beleid niet langer een verhaal van de gemeente Gouda. Het is het verhaal van alle bij jeugd betrokken instellingen in Gouda, maar ook de jeugd in de vorm van de Goudse Jeugdraad. De instellingen uit het platform Jeugd willen zich stuk voor stuk voor onze kinderen en jongeren hard maken. Want de jeugd heeft de toekomst, en wij willen gezamenlijk ervoor zorgen dat de jeugd alle kansen kan pakken om die toekomst tot een succes te maken. Ieder jaar maken we een uitvoeringsplan, zodat het niet alleen bij woorden blijft. Marion Suijker Wethouder Jeugd
 8. 8. 9 Wat is jeugdbeleid? Het jeugdbeleid heeft als doel een veilige en leerzame omgeving te scheppen voor de jeugd (van 0 tot 23 jaar) in Gouda. Zo kunnen ze zich ont- wikkelen en leren om te gaan met verschil- len, leren tolerant te zijn en respect voor elkaar en de samen- leving te tonen. Uitbreiding taken De afgelopen jaren zijn de taken van gemeenten op het terrein van jeugdbeleid door wijzigende wet- en regelgeving veranderd en gegroeid. En, zoals het er naar uitziet, wordt die rol de komende periode alleen nog maar groter. Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden na- melijk gefaseerd overgeheveld naar de gemeente. Breed draagvlak Het jeugdbeleid is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn diverse partijen bij betrokken. Bij het Platform Jeugd zijn een twintigtal instellingen en partijen aangesloten die zich elk inzetten voor de jeugd van Gouda. En samen met die partijen hebben we vorm en inhoud gegeven aan het Gouds jeugdbeleid. We hante- ren hetzelfde uitgangspunt, willen dezelfde doelen behalen en gaan daartoe nog nauwer samenwerken. Gouds Jeugdbeleid 2011 – 2014 Met zo’n 80% van alle kinderen en jongeren gaat het goed. Het is be- langrijk om te blijven investeren dat het ook daadwerkelijk goed blijft gaan met deze groep. Met 20% van de jeugd gaat het echter niet zo goed. Zij hebben hulp nodig. Hoe we beide groepen kinderen gaan on- dersteunen, welke doelen we ons daartoe hebben gesteld en met wie we samenwerken staat uitgeschreven in het Jeugdbeleid 2011 - 2014. “Jongeren met een goede opleiding en/of startkwalificatie heeft de arbeids- markt in de toekomst hard nodig. Intensieve samen­werking met de partners zorgt voor een ­goede aansluiting op deze arbeidsmarkt, waarbij we rekening houden met de ­verwachtingen en eisen vanuit het bedrijfsleven.” UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 9. 9. 10 “Voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, garandeert Bureau Jeugdzorg de noodzakelijke bescherming en organiseert zij de juiste zorg. Intensieve samenwerking met partners in het onderwijs is hierbij van het grootste belang.” Bureau Jeugdzorg
 10. 10. 11 Iedereen doet mee In het collegeprogramma ‘Samen werken aan Gouda 2010-2014’ staan de prioriteiten beschreven waar de gemeente tot 2014 op zal (blijven) inzetten. Het overkoepelen- de uitgangspunt is dat iedereen in Gouda meedoet. Daar bedoelen we mee dat iedereen een baan heeft of een opleiding volgt, of op een andere manier actief is. Een ander voor het Jeugdbeleid belangrijk uitgangspunt uit het collegepro- gramma is ‘vrijwillig wat vrijwillig kan, professioneel wat professio- neel moet’. Voorkomen en verhelpen Jeugdbeleid moet zich in onze ogen niet alleen richten op het oplos- sen van problemen. Met 80% van de Nederlandse kinderen gaat het namelijk goed. We moeten er voor zorgen dat het met hen ook goed blijft gaan. Met het Goudse jeugdbeleid willen we preventief én proactief opere- ren zodat kinderen en jongeren hun talenten benutten en opgroeien tot sociaal betrok- ken volwassenen. Voor de groep kinderen waar het beter mee kan gaan, wordt bekeken welke speci- fieke maatregelen nodig zijn. Ook zal tevens gericht gekeken worden wat er specifiek (preventief) voor Nederlands-Marokkaanse kinderen gedaan kan worden om problemen te voorkomen en te verhelpen. Uitgangspunten Bij het samenstellen van het jeugdbeleid spelen veel factoren een rol. Niet alleen het collegeprogramma biedt kaders voor het jeugdbeleid. Ook is rekening gehouden met (toekomstige) wet- en regelgeving, onze veranderende taak en rol en is ingespeeld op zowel landelijke als lokale trends en ontwikkelingen. “Omdat het van belang is gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van onze jeugd.” St. Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Midden Holland & Rijnstreek
 11. 11. 12 Het kind centraal In de plannen en activiteiten uit het jeugdbeleid staat het kind centraal, niet bepaalde systemen of proble- matieken. Er zijn kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebrui- ken, de één meer dan de ander. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het is de kunst juist die mogelijkheden te bieden, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Verbindingen leggen Uit de gesprekken met onze part- ners is gebleken dat er behoefte is om de verbinding tussen de ver- schillende werkvelden nog beter te organiseren. Aan de samenwerking tussen zorg, onderwijs, welzijn, vei- ligheid maar ook jeugd- en volwas- senenzorg en bemoeizorg wordt de komende tijd dan ook hard gewerkt. Samen De gemeente is niet alleen ver- antwoordelijk voor het welzijn van jongeren. Dat zijn we samen met onze partners die zich inzetten voor de jeugd. Daarom is dit jeugdbeleid met deze partners opgesteld, en voeren we het gezamenlijk uit onder de regie van de gemeente. “Stek jeugdhulp biedt hulp bij opgroeien en opvoeden aan kin- deren, jongeren en ouders. Samenwerken met andere orga- nisaties die ook met die kinderen, jongeren en gezinnen wer- ken is een must om de zorg zo optimaal mogelijk te laten zijn. Deze jeugdagenda is veelzijdig en ambitieus, maar zonder ambitie vaart niemand wel!” Stek jeugdhulp
 12. 12. 13 Om dit te bereiken willen we dat: Met dit Jeugdbeleid borduren we voort op de weg die we in 2007 ­inhoudelijk zijn ingeslagen. De ambities zijn dan ook gelijk gebleven: Missie, visie en ambities De missie van de gemeente Gouda zoals vastgesteld in het college- programma ‘Samen werken aan Gouda 2010 – 2014’ is dat iedereen meedoet in de Goudse samenleving. Vanuit die missie is een visie ontwikkeld voor het Jeugdbeleid. En die visie vormt de aanleiding voor een drietal ambities. Missie: Iedereen doet mee, volgt een opleiding, heeft werk en/of participeert op een andere manier aan de samenleving. Visie: Elk kind/jongere kan zich op zijn/haar niveau optimaal ontwikkelen op sociaal/emotioneel, affectief en cognitief vlak, met als resultaat dat hij/zij naar school gaat en een baan heeft. Dit leidt tot betrokken, zelfstandige en sociale burgers. Ambities: • Talenten ontwikkelen Ieder kind heeft voldoende kansen op een brede ontwikkeling • Investeren in de toekomst Jongeren worden waar nodig ondersteund in de schoolloopbaan en bij het vinden van werk • Geen jongere tussen wal en schip Waar zorg nodig is, wordt dit vroegtijdig gesignaleerd en wordt deze op tijd en op maat geboden
 13. 13. 14 “De jeugdagenda is in samenwerking ­opgesteld. Samen gaan we nu aan het werk voor het kind. Het kind staat centraal.” St. Federatie Brede School
 14. 14. 15 Gezin Thuis Doelstelling: Opvoeden versterken Aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek Het hardnekkige probleem van overlast en criminaliteit van - steeds jongere (8 tot 16 jarigen), veelal Ma- rokkaans-Nederlandse jongeren - is reden tot grote zorg. Dit probleem pakken we aan door duidelijke grenzen te stellen én door perspec- tief te bieden. De concrete aanpak van overlastgevende jongeren is uitgewerkt in de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid van januari 2010. In de Jeugdagenda worden acties benoemd op het preventieve vlak om mogelijke problemen in een later stadium te voorkomen. Deze preventieve inzet om problemen te voorkomen is vervlochten in de uitwerking van de drie leefgebieden. Vandaar dat het onderwerp ‘aanpak jeugdoverlast’ niet meer als zodanig terug komt als aparte paragraaf in de Jeugdagenda. School Werk Doelstelling: Voorkomen school- uitval en toeleiden naar werk. Onderwijs en jeugdwerkloosheid Kinderen en jongeren zijn de toekomst. We willen dan ook dat zij zich ontwikkelen tot gezonde, participerende burgers. Het volgen van onderwijs en het vinden van een passende baan zijn hierbij belangrijke elementen. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren pas- send onderwijs volgen, zodat ze een startkwalificatie behalen dan wel op andere passende wijze de arbeidsmarkt kunnen betreden, zetten we ook de komende periode in op het voortijdig schoolverlaten, het behalen van een startkwalifica- tie en aanpak jeugdwerkloosheid. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Prioriteiten en doelstellingen Samen met de partners uit het Platform Jeugd hebben we, op basis van bovenstaande ambities, prioriteiten voor de komende vier jaar vastgesteld. Aan deze prioriteiten zijn doelstellingen en leefgebieden gekoppeld, te weten: gezin thuis, school werk en vrije tijd.
 15. 15. 16 Vrije tijd Doelstelling: Elk kind/jongere kan meedoen in de Goudse samenle- ving en is actief in zijn vrije tijd. Jeugdparticipatie We vinden het van belang dat iedere inwoner van onze stad deelneemt aan de Goudse samenleving. Mee- doen is voor elke burger van belang, ongeacht leeftijd. Daarom willen we dat de jeugd kan participeren in de Goudse samenle- ving en actief is in en tijdens zijn/haar vrije tijd. Indien nodig wordt ondersteuning geboden om dit te realiseren. “We betrekken de jeugd door het aanbieden van sportactiviteiten, maar ­helpen ook andere (sport)organisaties om sport ­mogelijk te maken. Op de sportvereniging, maar ook in de ­wijken, op scholen of op de grens­vlakken hiervan. Alle partijen zijn nodig voor ­effectieve interventies in de stad.” Sport.Gouda
 16. 16. 17 Ieder kind heeft talenten. Om deze te kunnen ontwikkelen, moet een kind kunnen onderzoeken wat zijn talenten zijn. Door allerlei activiteiten uit te proberen, komt hij (of zij) er achter waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Daarnaast raakt het kind door deelname aan deze activiteiten betrokken bij de Goudse samen­ leving. Wij als gemeente zetten ons – ­samen met onze partners - in om deze ontdekkingsreis zoveel mogelijk te stimuleren zodat Goudse kinderen op kunnen groeien tot talentvolle, sociaal betrokken burgers. Onze speerpunten: • ontdekkingsreis naar talenten stimuleren • deelname aan verenigingen en organisaties bevorderen Drempels verlagen We willen dat meer kinderen lid zijn van een vereniging, een cursus vol- gen of deelnemen aan activiteiten. Sommige kinderen willen echter wel meedoen, maar kunnen dat niet. Dat komt bijvoorbeeld door de kos- ten, de afstand of het onbekend zijn met de ‘omgangsvormen’ binnen een vereniging. Die drempels wor- den verlaagd door de geld-terug- regeling (nog) meer bekendheid te geven, activiteiten op buurtniveau te organiseren (buurtsport) en intensie- ver contact met de verenigingen te onderhouden. Ledenbinding Om de uitstroom onder kinderen vanaf 12 jaar te verminderen, staan we verenigingen met raad en daad terzijde. Talent- ontwikkeling, het overbruggen van verschillen en het verhogen van betrokkenheid staan centraal bij het (blijvend) binden van hun leden. Talenten ontwikkelen Ieder kind heeft voldoende kansen op een brede ontwikkeling ‘Door kinderen en jongeren te stimuleren in hun vrije tijd aan ­activiteiten deel te nemen, kunnen ze niet alleen hun sociale vaardigheden en ­talenten ont- wikkelen maar ook (blijvend) betrokken worden bij de Goudse ­samenleving.’ “Werken aan leefbare wijken en buurten kan alleen als er ook aandacht is voor de ­ontwikkeling van de jonge bewoners in de wijk. De meerwaarde zit in het linken van ­diverse agenda’s, activiteiten en ­organisaties in de stad.” Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland
 17. 17. 18 Daarnaast stimuleren we jongeren om zelf actief bij te dragen aan de vorm en inhoud van hun vereniging of organisatie. Zo spelen we ener- zijds in op hun groeiende verant- woordelijkheidsbesef en bevorderen we anderzijds hun betrokkenheid. Monitoren We willen graag weten waarom sommige kinderen niet actief zijn in hun vrije tijd. En of we ze met spe- cifieke maatregelen alsnog kunnen activeren. Sommige jongeren willen het echter gewoonweg niet. Ook dat accepteren we. Zolang ze zich maar goed gedragen, op school zitten en/ of werken. Is dat niet het geval, dan worden andere trajecten gestart die binnen het integraal veiligheidsbe- leid vallen. Reeds geboekte resultaten: • Alle Goudse basis- schoolleerlingen kunnen via de Brede School deelnemen aan een breed pakket activiteiten. Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen begint immers al op vroege leeftijd. Zo kunnen zij spelenderwijs kennis maken met een bepaalde sport of met het bespelen van een muziekinstrument. Het ­activiteitenaanbod sluit aan bij het Goudse verenigingsleven zodat doorstroom naar een club of ­vereniging makkelijker verloopt. • De Brede School is uitgebreid met activiteiten voor leerlingen van de VMBO-afdelingen van de Goudse scholen. • Op het gebied van sport en cul- tuur zijn in 2010 de combinatie- functionarissen van start gegaan. Op die manier kan meer en beter sport- en cultuuronderwijs op de scholen geboden worden. “Het hebben van een passie is heel belangrijk. Wij willen graag dat de Goudse jeugd hun ­passie en talent kan leren ontdekken en laten ­ontwikkelen. Meeste kans van ­slagen heeft dit in de brede samenwer- king met partners.” Kunstpuntgouda
 18. 18. 19 Een goede aansluiting op de arbeidsmarkt begint met onderwijs dat is afgestemd op de belangstel- ling, kwaliteiten en capaciteiten van het kind. Kinderen hebben recht op een goede opleiding die hun kans op werk vergroot. Door verbin- dingen te leggen met zowel ouders als zorginstellingen en achterstanden gericht weg te wer- ken, krijgt ieder kind de kansen die het verdient. En mochten zij, ondanks die startkwalificatie, hulp nodig hebben bij het betreden van de arbeidsmarkt, dan springen wij met scholing, leerwerktrajecten en persoonlijke ondersteuning bij. Onze speerpunten: • Bij het niveau passend onderwijs bieden. • Iedere jongere helpen aan een startkwalificatie of een baan. Achterstanden wegwerken We continueren onze inzet om taal- en rekenachterstanden in zowel het primair als voortgezet onderwijs, weg te werken. Kinderen die op sociaal, emotioneel of cognitief vlak hulp nodig hebben, kunnen op extra ondersteuning vanuit school en bij- voorbeeld het schoolmaatschappe- lijk werk rekenen. De samenwerking tussen en kwaliteit van de bestaande zorgstructuur heeft onze aandacht. Met name de relatie tussen onder- wijs, (jeugd)zorg en kind/jongere en ouders, gaat verbeterd worden. Investeren in de toekomst Ondersteunen in de schoolloopbaan en bij het vinden van werk. ‘Door kinderen en jongeren passend onderwijs te bieden en waar nodig te helpen bij het duurzaam betreden van de arbeidsmarkt, wordt schooluitval voorkomen en de jeugdwerkloosheid bestreden.’ “Goed te constateren dat de Goudse jeugd met een beperking ook in de Jeugdagenda de aandacht krijgt waarop zij recht heeft; weer een prach- tig voorbeeld van een actief inclusiebeleid.” MEE Midden-Holland
 19. 19. 20 Schooluitval terug­dringen Zonder diploma geen baan. Dat is waar nu nog gemiddeld 200 jonge- ren (met een oververtegenwoordi- ging van Marokkaans-Nederlandse jongeren) per jaar tegenaan lopen. Met het wegwerken van achterstan- den, het betrekken van de ouders bij de school en het aanpakken van schoolverlaters, proberen we schooluitval terug te dringen. Deze methoden komen in het actieplan dat momenteel wordt geschreven, zeker aan de orde. Ook onderzoe- ken we hoe we de jongeren in beeld kunnen blijven houden. Zo kunnen we tijdig en gericht actie onderne- men en bijvoorbeeld jeugdwerk- loosheid gericht bestrijden. Actieplan Jeugdwerkloosheid Ook de komende jaren richten we ons op het bestrijden én voorkomen van jeugdwerkloosheid. Ons doel? Iedere Goudse jongere heeft een startkwalificatie of een baan. Vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerk- loosheid krijgen jongeren alle kansen geboden scholing te volgen, duur- zaam aan de slag te komen en te blijven en, indien dit nog niet is weggelegd, een leerwerktraject te volgen. Daarbij sluiten we aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt; jongeren worden opgeleid voor toe- komstig beschikbare banen. Onze ambitie is zo circa 180 jongeren (30% tot 40% van de jeugdige werk- lozen) aan het werk te helpen. Reeds geboekte resultaten: • Het VVE-coördinatiepunt is opge- richt om meer kinderen op VVE- plaatsen (Voor- en vroegschoolse educatie) te krijgen in peuterspeel- zalen en kinderdagverblijven • De afgelopen jaren zijn veel schakelklassen (waar kinderen extra taalonderwijs krijgen onder schooltijd) en een project onder- wijstijdverlenging gestart. • Samen met leerplicht wordt inge- zet op het verder terugdringen van schooluitval. Zo is de Halt-afdoe- ning spijbelen ingevoerd en is het percentage voortijdig schoolver- laters in het schooljaar 2009-2010 afgenomen met 3,8 %. “Werken aan leefbare wijken en buurten kan alleen als er ook aandacht is voor de ontwikkeling van de jonge bewoners in de wijk. Daarom is Woon- partners Midden-Holland zo betrokken bij de Goudse Jeugdagenda!” Woonpartners Midden-Holland
 20. 20. 21 Als het om opvoeden en opgroeien gaat, heeft iedereen wel eens raad nodig. Het hoeft niet altijd direct om lastige problemen te gaan. Bij ‘gewone strubbelingen’ kunnen opvoeders (ouders maar bijvoor- beeld ook peuter- speelzaalleidsters, leerkrachten etc.) het met wat gericht advies of een luis- terend oor vaak zelf wel af. De afgelopen periode is in Gouda flink geïnvesteerd om ouders van dergelijke opvoedin- formatie te voorzien. Met de Centra voor Jeugd en Gezin is daarvoor een goede basis gelegd. Nu is het moment aangebroken om deze centra, en de daarbij behorende werkwijze, verder te ontwikkelen. Ons speerpunt: Opvoeden versterken Gemeen­schappelijke basis Gouda kent op dit moment twee Centra voor Jeugd en Gezin (in Kor- te Akkeren en in Gouda Oost) waar ouders en kinderen terecht kunnen voor ondersteuning bij en vragen over opvoeden en opgroeien. In 2012 wordt in Gouda Noord het derde CJG geopend. Om die zorg en ondersteuning te bieden, werken diverse partijen nauw samen. Die samenwerking wordt geïntensiveerd en uitgebreid om meer aan preven- tie te kunnen doen en maatwerk te kunnen bieden. Daarnaast wordt Geen jongere tussen wal en schip Vroegtijdig signaleren waar zorg nodig is en deze tijdig en op maat aanbieden. ‘Met een voor iedereen toegankelijk, samenhangend en op maat gesneden zorgaanbod, kunnen we ouders bij hun taak als opvoeder ondersteunen maar ook ingrijpen als dat nodig is. Zo kunnen we problemen voorkomen en verhelpen.’ “Het ROC ID College leidt jongeren op tot gekwalificeerde beroepsbeoefe- naars. Hier leren ze door samen te werken het eind­resultaat te vergroten. Daarom is het goed dat we ‘samen-gaan’ voor een goede ­toekomst voor de Goudse jeugd.” ROC ID College
 21. 21. 22 gewerkt aan een koppeling tussen zorg, onderwijs, welzijn, veiligheid en jeugd- en volwassenenzorg. Op die manier kunnen we niet alleen het aanbod en de werkwijzen op el- kaar afstemmen, maar ook inspelen op taken die in de toekomst vanuit de overheid aan de gemeente over- geheveld gaan worden. Maatwerk Door het zorgaanbod rondom op- groeien en opvoeden meer op elkaar af te stemmen, kunnen we gericht werken aan het voorkomen van pro- blemen. Maar we kunnen ook als die problemen er al zijn, met drang en dwang ingrijpen. De zorg in/rond het gezin wordt gestroomlijnd en heeft maatwerk als uitgangspunt. We gaan het vermogen van het gezin zo mogelijk versterken om de problemen zelf op te lossen; het hulpaanbod wordt daarom vormge- geven op basis van de zorgbehoefte. Professionele hulpverleners werken nauw samen met het gezin onder de noemer: ‘één gezin, één plan’. Samenhang De komende tijd wordt door alle part- ners gewerkt aan een gemeenschap- pelijke basis voor alle bij de jeugd betrokken instellingen. Er gebeurt een hoop rondom gezinnen en jonge- ren. Er zijn diverse trajecten rondom ‘risicojongeren’ opgezet. Zo vindt er bijvoorbeeld via het veiligheidshuis een persoonsge- richte aanpak voor overlastgevende jongeren plaats en worden jongeren via het jongerenloket in beeld gebracht en toegeleid naar werk en/of scholing. De samenhang en samenwerking tussen al deze trajecten wordt verbeterd. Voorkomen en genezen In sommige gezinnen spelen meer- dere problemen. Deze zogenoemde multiprobleemgezinnen worden ondersteund door een gezinsma- nager die hen – zo nodig met drang en dwang – helpt deze problemen op te lossen. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in Gouda Oost wordt onderzocht of het reguliere zorgaanbod aansluit bij de behoef- ten van Marokkaanse ouders met als doel om de betrokkenheid van deze ouders bij de opvoeding van hun kinderen te vergroten. “Het opvoeden van kinderen brengt ­vragen met zich mee en bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders de antwoorden vinden. Dat kan ­alleen als alle partners die steun bieden aan opvoeders met elkaar ­samenwerken. Ouders gaan in de komende jaren ervaren, dat samenwerken werkt!” GGD Hollands-Midden
 22. 22. 23 Reeds geboekte resultaten: • De afgelopen jaren is veel tijd en energie gesto- ken in het opzetten van de twee Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is vanuit deze centra een aanbod voor de bewoners in de wijken gegeven op het gebied van opvoedondersteuning bijv. de cursussen omgaan met pubers en diverse cursussen speciaal voor (Marokkaanse) vaders. • Voor jongeren zijn meerdere sociale vaardigheidstrainingen gegeven. • Op alle scholen in Gouda zijn ZorgAdviesTeams (ZAT’s) aanwe- zig om op tijd en adequaat zorg aan kinderen en jongeren te kun- nen bieden. • Bureau Jeugdzorg Zuid Holland • Carmelcollege Gouda (namens de scholen voor het voortgezet onderwijs Gouda) • CWI (Centrum Werk en inkomen) • Districtsbureau Gouwe IJssel, politie Midden-Holland • Factor-G • GGZ Midden-Holland • ID College (MBO) • GGD Hollands Midden • Jeugdraad • Kunstpuntgouda • Kwadraad (schoolmaatschappelijk werk) • MEE (ondersteuning voor mensen met een beperking) • Mozaïek Wonen • Opvoedbureau Midden Holland • Samenwerkingsverband primair onderwijs (namens de scholen voor het primair onderwijs Gouda) • Sport.gouda • Stek Jeugdzorg • St. Federatie Brede School Gouda e.o. • Woonpartners Midden-Holland • Gemeente Gouda Partners jeugdagenda De Jeugdagenda is een samenwerkingsproduct van de gemeente Gouda en haar partners op het gebied van jeugd: “Een veilige en leerzame omgeving creëren voor álle kinderen en jeug- digen in Gouda door samen vorm en inhoud geven aan het Gouds jeugd- beleid. Daar draagt JSO ook via het Opvoedbureau en Spel aan Huis met volle overtuiging aan bij!” Opvoedbureau Midden-Holland
 23. 23. colofon Dit is een uitgave van gemeente Gouda tekstredactie: divine bv, Esther Groenewegen vormgeving: gemeente Gouda, afdeling grafische vormgeving oplage: 150 fotografie: Marianka Peters, Oscar van der Wijk, Pim Mul druk: Twigt grafisch facilitair, Waddinxveen Dit rapport is gedrukt op papier afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. © gemeente Gouda, december 2011 “De Goudse scholen werken hard aan de toekomst van jongeren. Een aantal omstandigheden zijn door scholen moeilijk te beïnvloeden. Samen met de partners zijn er meer mogelijkheden en ziet die toekomst er voor veel jongeren mooier uit. Bovendien kunnen scholen zich nu meer op hun kerntaak richten.” Voortgezet onderwijs “Het basisonderwijs staat voor de invoering van passend onderwijs. Hierbinnen zal voor de ontwikkeling van elke leerling een passend on- derwijsarrangement geboden worden. Om de volledige ontwikkeling van kinderen de beste kans te geven, zien we een goede samenwerking met de partners binnen het Jeugdplatform als belangrijke voorwaarde. Bin- nen de Jeugdagenda draagt ieder hieraan bij vanuit zijn eigen verant- woordelijkheid.” Basisonderwijs

×