Jaarkrant Gouda Oost

798 views

Published on

Wijkaanpak Gouda Oost, jaarprogramma 2010. Eén van de middelen waarmee de wijkaanpak werd gecommuniceerd.

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarkrant Gouda Oost

  1. 1. Wijkaanpak in Gouda Oost Wijkjaarprogramma 2010 - Gouda Oost gemeente Gouda, december 2009 Gouda Oost, een jaar later Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat Gouda Oost in het brandpunt van de mediabelangstelling stond vanwege het busincident.‘Een wijk waar je kunt wonen aan het water en in het groen. Met talloze mogelijkhedenom elkaar op alle momenten en in alle omstandigheden te ontmoeten. Een wijk waarin Het leek wel of Gouda Oost deverschillende vormen van samenleven zijn ontwikkeld. Waarin het behaaglijk en comfortabel slechtste buurt van Nederland(want met alle gemak ‘om de hoek’) toeven is. Niet alleen voor Oostenaren zelf, maar ook was. U en ik weten beter, want hoewel er problemenvoor Gouwenaren. Een Gastvrij Gouda Oost dus.’ zijn in deze wijk zijn er veel mensen die er metDit is de visie op Gouda Oost. Zoals het hierboven omschreven is kan iedereen - zowel inwoner als plezier wonen.bezoeker - de wijk over een aantal jaar ervaren. En daar wordt hard aan gewerkt! In deze krantkunt u er alles over lezen. We hebben als gemeente actie ondernomen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Daarbij kregen we steun van de regering. Met vijf thema’sWijkaanpak Gouda Oost niet dat de andere punten geen aandacht meer krijgen of dat er zijn we aan de slag gegaan. In deze krant leest u wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd.samenwerken volgens 5 thema’s niet op actuele zaken kan worden ingesprongen. De nadruk ligt De wijk Oost is het laatste jaar behoorlijk op de echter op het oplossen van de proef gesteld. We hebben gezien dat de bewonersIn 2008 heeft de raad de nota ‘Ruimte geven om verantwoor- problemen en het verhogen van de leefbaarheid van Gouda Oost. over enorme veerkracht beschikken. Die zal ook hetdelijkheid te nemen’ aangenomen. Dat had gevolgen voor de komende jaar nodig zijn. Want we krijgen niet allewijkaanpak. De acties die per jaar in een wijk ondernomen Projecten per thema problemen in één keer opgelost. Maar we werken er,worden, werden voortaan gebaseerd op een analyse van en Per thema zijn er projecten beschre- met elkaar, hard aan om ze de baas te worden. Wantvisie op de wijk. ven. Die worden in samenwerking Gouda Oost is een wijk waar het merendeel van de met de partners uitgevoerd. mensen prettig woont. En dat moet zo blijven.Er moest dus voor alle 13 wijken wijken – waaronder Gouda Oost Zo kunnen activiteiten in overlegin Gouda worden uitgezocht wat - heeft het wijkteam nog nader met elkaar plaatsvinden.er leeft en speelt (de analyse) in onderzoek onder de bewonersdie wijk. Vervolgens werd per wijk gehouden. In deze krant vindt u een over-de gewenste situatie (de visie) zicht vanomschreven. Visie en thema’s een aantal In Gouda-Oost liepen destijds al van deze Wim CornelisSamenwerken een aantal programma’s: Gouda projecten,Alle partners in de wijkaanpak Oost Veilig, het Leefbaarheids- uitgesplitst Burgemeester van Goudahebben geholpen. De vaste programma en Wijkontwikkeling. per thema.partners zijn de wijkteams, de Die programma’s werden gebundeld Daarnaastwoningcorporaties, de politie en en vormden – tezamen met de visie wordt perde welzijnswerkers. Daarnaast zijn en de analyse – de ingrediënten thema eener per wijk vaak nog andere van Wijkaanpak Gouda Oost. De projectpartijen die aan tafel zitten. naar voren gekomen aandachts- nader uit- punten werden opgedeeld in een gelicht.Per wijk hield de gemeente vijftal thema’s. Dit zijn:bijeenkomsten waarbij feitenen ervaringen met de partners • Sluitende Jeugdaanpakwerden gedeeld. Op basis daar- • Sluitende Veiligheidsaanpakvan werd een lijst met sterke enzwakke punten samengesteld; de • • Sociale samenhang Arbeidsparticipatie De samenwerkende partners de mensen en de problemen in de wijk en kunnen hierdoor snelzogenoemde SWOT-analyse. Deze • Fysiek / schoon en heel De gemeente werkt bij de Wijkaanpak Gouda Oost samen met bewo- handelen.werd aangevuld met de kansen ners, wijkteam, politie, welzijnsorganisatie Factor-G en de woning-maar ook de bedreigingen die in De aanpak van deze 5 thema’s corporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Factor-Ghet verschiet lagen. In een aantal heeft prioriteit. Dit betekent Medewerkers en vrijwilligers Bewoners wijk bepalen. Het wijkteam krijgt van welzijnsorganisatie Factor-G De belangrijkste partner van van de gemeente informatie over hebben maar één doel: iedereen wijkaanpak bent u. Want u weet wat er in hun wijk gaat spelen mag meedoen in de maatschappij. wat er in uw buurt leeft en speelt. en mogen de gemeente hierover Als organisatie bieden zij maat- U weet hoe het anders kan. Vertel adviseren. Zij werkt actief samen schappelijke ondersteuning. Vooral dat uw wijkteam en blijf ook over- met gemeente, woningbouwcorpo- mensen die aan de kant staan, krij- last, vervuiling en vernielingen raties, politie, Factor-G en andere gen een extra steuntje in de rug. melden. Bij wie u terecht kunt maatschappelijke instellingen. leest u elders in deze krant. Woningcorporaties Wijkagenten Ook de twee woningcorporaties Wijkteam Gouda Oost Politie Hollands Midden heeft twee in Gouda Oost hebben de taak te Het wijkteam bestaat uit een wijkagenten in Gouda Oost: Lucky zorgen voor een goede en veilige groep wijkbewoners die hun Tomasouw en Fuat Arslan. Zij zijn woon- en leefomgeving. Mozaïek kennis en kunde inzetten voor de uw aanspreekpunt in de wijk. Zij Wonen en Woonpartners Midden- wijk. Dit kan gaan over verkeer of richten zich vooral op inbraken in Holland investeren in de wijk en speelvoorzieningen. Maar ook over woningen en auto’s en op geweld vinden het belangrijk dat u prettig veiligheid, groen en al die andere in de wijk. Ook hebben ze veel en veilig woont. Dat u zich ‘thuis’ zaken die de leefbaarheid van een aandacht voor de jeugd. Zij kennen voelt in Gouda Oost. Goudse wijkteams
  2. 2. Prijs voor Steunpunt OOG Steunpunt OOG, het Goudse Initiatief van Willemien Rougoor met een zestal vrouwen van Marokkaanse origine, heeft een van de drie landelijke prijzen gewonnen die de nationale Thema 1: Ieder kind heeft voldoende Marga Klompé Stichting jaarlijks toekent. De prijs, een bedrag van 2.500 euro, is een steun in de rug kansen op een brede ontwikkeling voor Steunpunt OOG. Gouda Oost is een kinderrijke, jonge wijk met zeer veel bewoners van Marokkaanse afkomst. Steunpunt OOG is sinds 2004 actief in Gouda Maar liefst 32% van de inwoners is jonger dan 19 jaar. Voor geheel Gouda ligt dat percentage Oost en biedt informatie en ondersteuning bij op 24%. Uit de SWOT-analyse, benodigd voor het opstellen van de wijkvisie, kwamen dan ook allerlei dagelijkse zaken betreffende onderwijs, heel wat aandachtpunten naar voren die specifiek op de jeugd van toepassing zijn. opvoeding, gezondheidszorg en sociale dienst- verlening. Een van de thema’s uit de visie samengewerkt tussen de brede doen we in de vorm van een aantal voor Gouda Oost is ‘Sluitende school, sport.Gouda en Factor-G. bijeenkomsten waar vaders van Jeugdaanpak’. Met een op elkaar jong tot oud, ervaringen uitwisselen Steunpunt OOG werkt op twee locaties: afgestemde reeks van maatrege- Vermindering schooluitval over hun rol als opvoeder. Doel? Buurthuis ’t Wiel: (0182) 519 898 len en programma’s worden de Een ander aandachtspunt binnen Van elkaar leren en het geleerde Basisschool De Oosterweide: problemen van de jeugd tot 18 dit thema is de scholing van de vervolgens in de praktijk brengen. (0182) 678 032 jaar maar ook die van hun ouders groep van 14 tot en met 18 jaar. E-mail: steunpuntooggouda@hotmail.com Contactpersoon: Willemien Rougour en verzorgers, aangepakt. Het verzuimcijfer moet omlaag Communities that Care terwijl de prestaties van de In Gouda Oost en Goverwelle is Talenten ontwikkelen kinderen op school juist moeten gestart met de methode Com- Zo worden bijvoorbeeld diverse toenemen. Daartoe zijn zowel munities that Care (CtC). Samen activiteiten voor jongeren van 8 op de Oosterweide als Al Qualam met partners en andere personen tot 14 jaar georganiseerd. Daar- extra schakelklassen ingesteld. uit de wijk stelt de gemeente een mee wordt niet alleen voorkomen Ook worden nauwe banden met plan op voor het jeugdbeleid in de dat ze gaan rondzwerven en de scholen en de leerplicht- wijk. Met deze methodiek worden mogelijk voor overlast zorgen. De ambtenaar onderhouden. de onderliggende factoren van het activiteiten zijn dusdanig samen- probleemgedrag van jongeren aan- gesteld dat zij hun talenten kun- Opvoedondersteuning gepakt. In Gouda Oost en Gover- nen ontwikkelen en zich bewust voor vaders welle zijn bijvoorbeeld problemen worden van hun rol in de groep. Om ouders te ondersteunen bij in de opvoeding en zwakke sociale hun soms lastige rol als opvoeder, vaardigheden van de jongeren Een voorbeeld van deze aanpak zijn biedt de gemeente in samen- veroorzakers van het probleemge- de zomeractiviteiten die hebben werking met Het Expertise- drag. CtC zorgt er ook voor dat de plaats gevonden. Er was zes weken centrum voor Jeugd, Samenleving organisaties die in de wijk werken sport en spel op straat voor deze en Opvoeding (de JSO), de MEE en op de hoogte zijn van elkaars aan- kinderen. Hierbij werd er nauw de GGZ, de helpende hand. Dat bod en meer gaan samenwerken. De kracht van vaders in het gezin Onder die titel worden in Gouda Oost vijf bijeenkomsten gehouden waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat: “Wat voor vader wil ik zijn en welke rol heb ik in het gezin?” Enerverende en leerzame bijeenkomsten die onder leiding staan van de heren Pronk en Chakir, beiden van het JSO. Begin oktober heeft de aftrap van vaders in de opvoeding. Het Toekomst plaatsgevonden. Een succes is gegeneraliseerd maar vaders De heren zijn het eens; het zou want de opkomst was hoog. 41 dagen kinderen uit hun grenzen te prachtig zijn als deze cursus Vaders hadden gehoor gegeven verleggen. Moeders beschermen navolging krijgt. Het is volgens aan de oproep van de Moskee en toch wat meer’. hen hoe dan ook belangrijk dat de Stichting Sociale Activiteiten de vaders die nu bereikt worden Gouda. Omslagpunt ook in de toekomst bij iemand Zijn collega vult aan: ‘Binnen de terecht kunnen. De heer Pronk: Diverse leeftijdsgroepen Marokkaanse cultuur is het zo dat ‘Vaders nemen dingen van elkaar De heer Chakir: ‘De groep bestaat de vrouwen de kinderen opvoeden. aan, helpen elkaar. Ze leren van uit aanstaande vaders, vaders van vaders spelen niet met de kinderen. elkaar. De dialoog is en blijft dus volwassen kinderen en zelfs opa’s. De kinderen gaan naar buiten en belangrijk’. Nadat er onderling voldoende ver- de omgeving voedt op. Dat is in trouwen was gekweekt kwamen Nederland niet zo. We staan dus In andere steden spelen dergelijke de verhalen vanzelf los. Onze rol op een omslagpunt. We hopen programma’s al langer. 15 Novem- is te motiveren en te stimuleren met deze cursus bij te dragen aan ber heeft de 2e bijeenkomst van om te praten en daarna te bege- die verandering’. ‘De kracht van vaders in het leiden gezamenlijk tot oplossin- gezin’ plaatsgevonden. De derde gen te komen’. De heer Pronk: ‘Je ziet het ver- staat gepland voor 11 december schil tussen de drie generaties aanstaande. Voor meer informatie Positieve rol vaders zoals in onze groep. Een of aanmelden neemt u contact op De heer Pronk: ‘Opvoedondersteu- deel van de vaders bemoeit zich met de JSO. ning heeft zich lang op moeders met de opvoeding, gaat naar de gericht. Nu komen de vaders school, houdt in de gaten wat het Telefoon: (0182) – 547 888 in beeld. Er is heel lang weinig kind doet en met wie het speelt e-mail: info@jso.nl onderzoek geweest naar de rol enzovoorts’. Website: www.jso.nl Mensen die in Gouda Oost wonen, werken of ondernemen2
  3. 3. Bijdrage opschoonactie Wilt u met minimaal vijf personen uw buurt of straat extra schoonmaken? De gemeente helpt uThema 2: Veiligheid; de beleving en de feiten graag financieel. Hoe werkt het?Gouda Oost heeft sinds lange tijd problemen op het gebied van veiligheid en overlast. • Plan een opschoonactie met uw wijkteam,De gemeente heeft, samen met de politie, professionele partners, buurtbewoners en de buurt of straat.Marokkaanse gemeenschap hard gewerkt om de buurt veiliger te krijgen. • Stuur uiterlijk twee weken van tevoren een bericht naar de gemeente Gouda, t.a.v.Alhoewel in vergelijking met ken overlast en hebben broertjes tact en samenwerking tussen deze bijdrage opschoonactie via gemeente@gouda.nl2007 het aantal incidenten al met of zusjes die (ook) met justitie in organisaties makkelijker waardoor of via Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Vermeld10% is gedaald, zijn er in Gouda aanraking zijn gekomen. er beter aan de veiligheid in Gouda als onderwerp: Bijdrage opschoonacties.Oost nog steeds veel problemen. gewerkt wordt.Om zowel de beleving van als de Het gezin wordt verplicht om mee • Beschrijf hierin wat uw plan is, hoeveel feitelijke veiligheid op straat te te werken met de gezinsmanager Straatcoaches mensen er meedoen en welke extra onkostenverhogen, zijn een aantal con- die ouders weer leert verant- Vorig jaar werd in de media breed u wilt gaan maken.crete maatregelen genomen: woordelijkheid te nemen voor de uitgemeten dat Gouda Oost kampt • Neem contact op met Cyclus (afdeling opvoeding. Deze verbetert samen met hinderlijk, overlastgevend reiniging, telnr. 547 500) om ervoor teIndividuele met ouders het functioneren van gedrag door groepjes jongeren.coachingstrajecten zorgen dat u materiaal kunt gebruiken en zij het huishouden, corrigeert en Het naroepen van voorbijgangers,Hierbij valt te denken aan voorkomt overlastgevend gedrag vernielingen, intimiderend samen het extra vuil na afloop weghalen.begeleiding naar school of werk en werkt aan een goede toekomst op straat staan, waterballonnen • Na afloop van de actie stuurt u een overzicht of op gebieden als gezondheid en voor kinderen en ouders. Na een of stenen gooien naar de bus of van de gemaakte kosten met (kassa)bonnensociale vaardigheden. Dit was tot half jaar moet het gezin weer func- de supermarkt, fietsen omgooien, naar de gemeente, onder vermelding vanop heden bestemd voor jongeren tioneren zonder overlast te geven rotzooi maken. Juist dit gedrag ‘Bijdrage opschoonactie’.van 16 jaar en ouder. Vanaf 2010 en kan het op eigen kracht verder geeft mensen een onprettig of • De gemeente draagt per opschoonactieworden ook voor de groep daaron- al dan niet met ondersteuning onveilig gevoel op straat.der dergelijke trajecten opgestart. door de reguliere hulpverlening. maximaal € 400 bij. Politie, corporaties en gemeente • Aanvragen kunt u tot 1 december 2010 Gezinsmanager Veiligheidshuis doen wat ze kunnen. Als u echt indienen en op = op.Gezinsmanagers richten zich op In het Veiligheidshuis Gouda overlast ervaart of ziet, meldt datprobleemgezinnen met kinderen werken politie, gemeente, Bureau dan meteen aan de politie. De po-waarvan er minimaal een jonger Jeugdzorg, reclasseringsinstellin- litie kan iets aan overlast doen, alsdan 16 jaar is. Deze kinderen zijn gen, Raad voor Kinderbescherming, ze er direct bij geroepen wordt.bekend bij de politie, ze spijbelen Openbaar Ministerie, Bureau HALT Achteraf is vaak te laat. Om de Meld problemenof gaan helemaal niet naar school, en de penitentiaire inrichting Zoe- overlast nog effectiever te bestrij- Ziet u iets in de wijk wat niet in de haak is, meldhangen maar wat rond, veroorza- termeer samen. Hierdoor is con- den, zijn straatcoaches ingezet. dit dan direct. Alleen samen met u, de onderne- mers en de organisaties in de wijk, kan de politie zorgen voor een leef-Straatcoaches weten wat er leeft en speelt baar en veilig Goudain Gouda Oost Oost. Telefoon: 0900 - 8844 Dringend? Bel dan 112.Vanaf begin september zet de gemeente Gouda straatcoaches in om op te treden tegen overlast gevend gedrag van jongeren. Ze kennen de taal van de straat en spreken jongeren aan op hungedrag. Doel van hun inzet is het terugdringen van de overlast op straat. Maar ook het voor-komen dat de jongeren doorschieten naar ernstig overlastgevend of zelfs crimineel gedrag. Meld overlast, vervuiling en vernielingen Dat kunt u 24 uur per dag doen bij het Meldpunt‘Het is juist de overlastgevende Hun inzet en dejeugd die het beeld van de wijk tijden waarop zij Openbaar Gebied. Telefoon (0182) – 588 333 of bepaalt’ begint Nicole Niewold, aanwezig zijn is per via meldpunt@gouda.nlcoördinator sociale veiligheid afhankelijk vanbij de gemeente Gouda. ‘We de situatie inzijn gaan nadenken wat we hier de wijk op dat Meerdere taken verder opgepakt.specifiek aan konden doen. De moment. Ook De straatcoaches reageren niettip straatcoaches alleen op grensoverschrijdend Samenwerkenin te zetten kwam Vanuit het Ministerie van gedrag. Jeugd die eigenlijk al op Nicole: ‘De straatcoaches leverenuit Amsterdam. Wonen, Wijken en Integra- bed had moeten liggen, wordt elke dag een rapportage met hunDaar, maar ook in tie is tot en met 2011 geld naar huis gestuurd. En gebeurt dat bevindingen in bij Stadstoezicht.Utrecht, wordt al beschikbaar gesteld voor de vaker, dan wordt de jongere thuis- Daar worden mogelijke actiepun-langer met straat- inzet van straatcoaches in gebracht en volgt een gesprek ten direct verdeeld onder de part-coaches gewerkt. 22 gemeenten, waaronder met de ouders. ners zoals bijvoorbeeld de politie,En met aantoon- Gouda. bureau Jeugdzorg en Factor-G.baar succes’. Naast een corrigerende en opvoedende functie, heeft de De gemeente heeft regelmatigOverlastplekken dat wordt door straatcoach ook een signalerende overleg met de straatcoaches, deaangemerkt de gemeente functie. “Waarom hangt een politie, Stadstoezicht, Halt en deDe straatcoaches zijn regelmatig bepaald. Nicole: jongere op straat? Hoe gaat het woningcorporaties. We wisselenop diverse “hotspots” in Gouda ‘Ze zijn flexibel thuis? Tegen welke problemen signalen en bijzonderheden uit enOost te vinden. Die plekken zijn inzetbaar. We loopt een jongere op of lopen de ondernemen zo nodig direct actie.door de gemeente aangewezen op passen de tijden in de binnenstad onlangs. Of het ouders op?” Dergelijke signalen En mocht vaker overleg nodigbasis van informatie van bewo- afhankelijk van de situatie aan. Funfeest waar de straatcoaches worden doorgegeven aan het Vei- blijken te zijn, dan doen we dat.ners, politie en jongerenwerk. Denk maar aan de demonstratie ook waren’. ligheidshuis. Daar wordt het dan We houden de lijnen kort.’ Mensen die in Gouda Oost wonen, werken of ondernemen 3
  4. 4. Thema 3: Stimuleren van onderling contact en sociale ontmoeting ‘Doet iedereen wel mee?’ Een opmerking van een buurtbewoner die kenmerkend is voor de sociale samenhang in Gouda Oost. Er is onderling nog veel meer ruimte voor contact en i ntegratie. De gemeente helpt hier graag bij maar bewoners zijn aan zet! ‘Sociale Samenhang’ vormt dan ook een belangrijk thema voor Gouda Oost. De toekomstige Multi Functionele Accommodatie (zie elders in deze krant) zal de onderlinge contacten in De gemeente wil graag dat iedereen Gouda Oost zeker verbeteren. Het project ‘Spelen op straat’ laat nu al goede resultaten zien. prettig leeft in Gouda. Wilt u samen met buurtbewoners iets leuks organiseren? Vraag dan subsidie aan via www.gouda- ontmoet.nl Vrijwilligers gezocht! Spelen op straat Wilt u actief worden als vrijwilliger in Oost? Of Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst… Maar dan moet die wilt u samen met bewoners zich inzetten voor uw groep niet voor overlast zorgen zoals in Gouda Oost vaak het buurt? Neem contact op met het Wijkteam Gouda geval was. Gelukkig lijkt het rustiger in de wijk te worden. Oost of met Janine Luijk, consulent Samenlevings- opbouw Factor-G. Mustapha ben Haddou, lid van het talenten aan te boren en om te wijkteam, zet zich als vrijwilliger gaan met verlies. Mustapha: ‘We Telefoon: 06-46562961 in voor de diverse sport- en bieden ze structuur. We gaan E-mail: j.luijk@factor-g.nl spel-activiteiten die GO-Kids / spelen met z’n allen. En natuur- Factor-G in Gouda lijk grijpen we in bij Oost organiseert. Er komen vier extra pesten of duwen. ‘Voetbal, handbal, speelplekken in de wijk Want dat mag niet’. honkbal, trefbal… we doen veel aan sport. Er wordt Hij vervolgt: ‘Afgelopen week enthousiast op gereageerd, hadden we nog een klein feestje, kinderen vragen zelfs wanneer het met luchtkussens en springkus- volgende toernooi is’. sens, noem maar op. Daar wordt goed op gereageerd. Ouders en De kinderen leren zo spelen- kinderen zijn enthousiast. En het derwijs samen te werken, hun wordt ook al rustiger in de wijk.’ We moeten de samenhang in de gaten houden In Gouda Oost is hij een bekende verschijning: Jan van den Berg. Wijkbewoner sinds 1977 en sinds oktober vorig jaar voorzitter van het Wijkteam. In die laatste hoedanigheid heeft Jan de afgelopen maanden intensief samengewerkt met de gemeente Gouda. Zowel bij de totstandkoming van het plan rond de Wijkaanpak als de daarin genoemde projecten. Funfeest! De voorzitter: ‘Ik ben heel Het Funfeest op zaterdag 26 september was één erg blij met de groot succes! De Jan Plezier met de burgemeester wijze waarop de op de bok, een modeshow, een gemeente de ini- roetsjbaan, spelletjes, lekker tiatieven aanpakt. eten… Er was voor iedereen wel Maar ik wil wel iets te beleven. De hele wijk graag de samen- hang tussen al bruiste en genoot. die verschillende Volgend jaar weer? projecten zien. En Bron: www.factor-g.nl dan met name op het gebied van de sociale projecten. Er lopen in Gouda Oost enkele Jan: ‘Ik weet dat in projecten tientallen projecten en initiatie- hier en elders in Gouda maar ook ven vanuit de particuliere sector. in andere steden, een heleboel Het helpen van Marokkaanse vrou- professionals en vrijwilligers wen op divers gebied, huiswerk- werkzaam zijn. Er zijn probleem- begeleiding, ondersteuning in de gezinnen die wel met 5 of 6 richting van de voeding en zorg, verschillende organisaties of in- noem maar op. Veel daarvan stellingen worden geconfronteerd. bestond al voordat Wijkaanpak Inzicht in de samenwerking tussen begon te spelen. Ik wil graag zien de verschillende hulpverlenende dat de nieuwe projecten van de instanties is bijzonder belangrijk. Wijkaanpak en de projecten die Over het belang van een goede allang bestonden, elkaar verster- regie zijn de gemeente Gouda en ken en niet in de weg zitten.’ ons wijkteam het inmiddels eens.’4
  5. 5. Oost Actief biedt ondersteuning aan wijkbewoners die: • Werk zoeken, al dan niet vanuit een uitkeringThema 4: Werk- en opleidingsloket in de wijk • Getest willen worden op wat voor werk zij willen en kunnen doenHet aantal bijstandsgerechtigden en werkzoekenden zonder baan is opvallend hoog in Gouda • Hulp kunnen gebruiken bij sollicitatiesOost. Van de beroepsbevolking is 10% op zoek naar werk. In veel gevallen al drie jaar of langer. • Een bijbaantje willen of op zoek zijn naar Bijna de helft van de werkzoekenden is jonger dan 40 jaar. vakantiewerk • Erover denken om een eigen bedrijf te De gemeente Gouda wil zoveel beginnen mogelijk mensen betrekken bij • Een opleiding willen volgen de samenleving. Via inburgering, een opleiding, een betaalde of • Nederlands willen leren of willen inburgeren onbetaalde baan. Dat is ook het • Niet kunnen rondkomen of schulden hebben doel van het thema ‘Arbeidsparti- • Iets voor de wijk willen betekenen, cipatie’. Om dit doel te realiseren bijvoorbeeld als vrijwilliger is afgelopen april het werkloket ‘Oost Actief’ gestart. Daarnaast wijst Oost Actief de weg bij vragen over: • Post, zoals formulieren van de gemeente • VMO-voorzieningen zoals thuiszorg en hulpmiddelen • Vakantieperiodes en de mogelijkheden om op vakantie te gaan • Activiteiten door en voor bewoners in de wijk • Pensioenen en AOW Oost Actief, Wijkinformatiepunt, De Rijkestraat 32, GoudaStap eens binnen bij Oost Actief Telefoon E-mail : (0182) 671 925 : oostactief@gouda.nl Website : www.gouda.nl/oostactiefIedereen is welkom bij Oost Actief. Voor vragen over werk, zorg, inkomen, pleidingen, inbur- o Openingstijden:gering, vrijwilligerswerk en bijzondere bijstand. En langskomen voor gewoon een lekkere bak Maandag : 09.00 – 12.00 koffie is ook geen probleem. Dinsdag : 09.00 – 12.00 en 13.30 – 16.30 uur Woensdag : 09.00 – 12.00Sinds de start in april van dit jaar, moet ik mijn auto naar Marokko ze mee, we helpen ze waar we Donderdag : 13.30 - 16.30hebben verschillende mensen uitvoeren? Ik dreig mijn baan kunnen. Maar zij moeten de Vrijdag : 09.00 – 12.00 en 13.30 – 16.30 uural een baan gevonden via Oost te verliezen, wat moet ik doen? eerste stap zetten. Ook over onzeActief. Als het aan Marta Branco Welke mogelijkheden zijn er voor drempel.’– samen met collega Minka Kleve vakantiewerk? Men komt hier meteerste aanspreekpunt bij Oost zeer verschillende vragen. En datActief - ligt, gaat het echter maakt ons werk leuk en afwis-nog veel drukker worden aan de selend’.Rijkestraat 32. Ze vervolgt: ‘Nog niet zo langMarta: ‘We zijn naar het wijkfeest geleden hebben we een mevrouwgeweest, spreken mensen aan, geholpen met het schrijven vanleggen contacten, delen folders een sollicitatiebrief. Ze wildeuit, noem maar op. Mensen zijn graag bij het Zorgcentrum ingeïnteresseerd maar vervolgens Korte Akkeren gaan werken bijkomen er maar weinig langs. De dagactiviteiten voor Marokkaansedrempel om hier daadwerkelijk Ouderen. Ze is uitgenodigd voorbinnen te stappen is blijkbaar een gesprek en heeft ons daarsoms nog te hoog’. later ook alles over verteld. Dat is leuk. Daar doe je het voor’.En dat terwijl men bij Oost Actiefmet de meest uiteenlopende Marta besluit: ‘De mensen moeten Marta Branco Minka Klevevragen terecht kan. Marta: ‘Hoe het zelf doen, we denken met Wie, wat, waar in de wijkMensen die in Gouda Oost wonen, werken of ondernemen Voorzitter wijkteam Jan van den Berg @mail franjan@planet.nl Wijkcoördinator Anke van der Landen @mail anke.vanderlanden@gouda.nl gemeente Gouda Wijkagent telefoon 0900-8844 (geen spoed) Lucky Tomasouw / Fuat Arslan @mail info@hollands-midden.politie.nl Wijkconsulent Janine Luijk @mail j.luijk@factor-g.nl Mozaïek Wonen Mariska Arron telefoon (0182) 692 916 Woonpartners Midden Holland Henry ten Zijthoff telefoon (0182) 597 070 Wijkontwikkeling Informatiepunt wijkontwikkeling adres De Rijkestraat 32, 2806 KJ Gouda openingstijden: telefoon (0182) 671873 ma, di en do 09.30 -11.30 uur @mail wijkontwikkeling@gouda.nl Stadstoezicht telefoon (0182) 589 160 5
  6. 6. In 2008 kwamen bij het Meldpunt Openbaar Gebied 1394 meldingen vanuit Gouda-Oost binnen. Dit betrof 9,5% van het totaal aantal meldingen,Thema 5: Fysiek, schoon en heel terwijl 7,8% van de Goudse inwoners in Gouda Oost woont. De meldingen betroffen met name de verharding 19%, het wegmeubilair 11% en de“Beheer en onderhoud van zowel de openbare ruimte als ook woningen, portieken, galarijen. openbare verlichting 11%.Inclusief preventieve fysieke maatregelen die de leefbaarheid en woongenot ten goede komen”.Dit thema – althans een groot De gebeurtenissen in Gouda Oost Maar ook het aantal meldingen bijgedeelte daarvan – staat feitelijk afgelopen jaar vormden een bijvoorbeeld het Meldpunt Open-al sinds 2004 op de agenda van concrete aanleiding met name de baar Gebied is meegenomen.de gemeente Gouda. De struc- sociale knelpunten nog eens nadertuurvisie Gouda Oost gaat in op onder de loep te nemen. Daarvoor De in samenhang uit te voerende belangrijkste sociale, fysieke werd geput uit diverse onder- projecten (de lopende projectenen economische knelpunten in zoeken zoals de stadsmonitor, de uit de structuurvisie en de nieuwede wijk, beschrijft hoe de wijk veiligheidsmonitor en natuurlijk naar aanleiding van de analyse)er in 2015 uit zou moeten zien de enquête die onder leiding van zijn gesplitst in twee gedeeltes:en omschrijft de aanpak om deze het Wijkteam onder een deel van Wijkontwikkeling en Schoon eneindsituatie te bereiken. de wijkbewoners is gehouden. Heel.Multifunctionele AccommodatieZoals het er nu naar uitziet zal de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gouda Oost vanaf 2011 onderdak gaan bieden aan de Brede School, het centrum van jeugd en gezin en het Buurtservicecentrum.Ruim 25 organisaties en instellin- ook op als verhuurder.’ gaat dan niet zozeer om de MEAgen benaderen, overtuigen en op maar om de hoogte daarvan. Datéén lijn krijgen gaat niet over één In samenspraak met alle partijen komt door de 16 huurwoningennacht ijs. Henry van Diest - project- is een Programma van Eisen ge- die erop komen te staan.leider Wijkontwikkeling – werkt maakt. “Welke ruimte heeft mener al sinds 2004 aan. ‘We zijn nu nodig en hoe moet die verdeeld Na het afwikkelen van de lopendezover dat alle partijen de intentie zijn?” Vervolgens heeft architect bouwvergunningsprocedure kanhebben uitgesproken mee te doen Atelier Pro op grond van die eisen de eerste paal de grond in. Deen samen te werken. Ook zijn de een voorlopig en definitief ont- projectleider: ‘We gaan er vanuitnodige afspraken met Woonpart- werp gemaakt. dat die in mei 2010 kan worden ge-ners Midden-Holland gemaakt. Zij slagen. Vlak voor de zomervakan-vinden het een goed initiatief, Henry: ‘Alle partijen zijn en- tie van 2011 moet het klaar zijn.de MFA is van belang voor de wijk thousiast over het plan. Ook de Alle organisaties kunnen dan in deen dus ook voor hun huurders. Ze bewoners. Er zijn wel een aantal vakantie verhuizen. En een frisse Henry van Diestgaan het bouwen en treden daarna zienswijzen binnengekomen. Dat start maken in het nieuwe pand.’Inspraak en samenspraak Gefaseerde aanpak Essay Gouda OostDolf Taekema woont al 20 jaar op een bijzonder mooi plekje Winkels en supermarkten aan de Sportlaan en een stapsgewijze vernieuwing van de wijk voor in Oosterwei: de Gedenklaan. Ruime en lichte huizen met de komende 25 jaar. Twee van de meest in het oog springende voorstellen uit het Essay Gouda grote voor- en achtertuinen. De tuin staat er schitterend bij. Oost waar bewoners in grote getale op hebben gereageerd.Dolf: ‘Het verzakt in Gouda en dus ook in Oost. Onze straatwordt opgehoogd dus hebben we de tuin alvast op de juiste Hans van Elzakker, Project- Hans: ‘Wijkontwikkelinghoogte gebracht.’ manager Wijkontwikkeling: ‘De is een continu proces. verplaatsing van de supermarkten Want hebben we een faseDe ophoging naar de locatie van de Springers afgerond, dan moeten weis maar een is door de meeste mensen goed weer gaan nadenken overonderdeel van ontvangen. De bewoners willen er de volgende. Door hethet herinrich- echter wel snel en veilig kunnen stapsgewijs aan te pakkentingplan voor komen. En dat het onderdeel uit voorkomen we dat de helede wijk. Een blijft maken van de wijk.’ wijk een bouwput wordt. Enplan waarop de kunnen we blijven insprin-Verenigingen Hij vervolgt: ‘De afstand tot de gen op toekomstige ontwik-van Eigenaren Rijkestraat is natuurlijk overbrug- kelingen.(VvE’s) vande laagbouw- baar, het ligt in principe De gefaseerde aanpak spreektwoningen in de maar 100 tot 200 meter Hans ook persoonlijk aan. ‘JeGedenklaan, uit elkaar. En Woonpart- werkt van fase naar fase. Jede Dobbestraat ners gaat de flats aan deen de Helena boekt tussentijdse resultaten. Wiardi BeckmannstraatRietbergstraat Daar krijg ik energie van, dat herontwikkelen. Datinspraak hebben gehad. motiveert mij.’ wordt op verzoek van bewoners maakt het mogelijk een een speeltuintje enkele meters makkelijk loopbare route tussenDolf: ‘De gemeente heeft alle verplaatst. Sterker nog, bij de de toekomstige Multifunctionelebewoners individueel benaderd. herinrichting van de speeltuinen Accommodatie (MFA) en de Sprin- ColofonDe besturen van de VvE’s heb- heeft de gemeente gezinnen gerslocatie te maken.’ Tekst: gemeente Gouda. Esther Groenewegenben dit opgepakt en hebben een met kinderen opgeroepen mee (communicatieadviesbureau divine bv, Gouda)rol gespeeld bij het stroomlijnen te denken! En er komt een derde ‘Voor de huidige winkels in de Fotografie: Oscar van der Wijk, Pim Mul, Marianka Peters,van alle wensen. Die werden in speeltuin bij.’ Rijkestraat zijn er twee opties. Martin Oudshoorn, Henriëtte Heuvelman,de plannen verwerkt en daar kon Of ze worden verplaatst naar de Janine Luijkiedereen dan weer op reageren. De planning van alle werkzaam- overzijde van de Sportlaan. Of Vormgeving: gemeente GoudaZo is aan zoveel mogelijk wensen heden loopt iets uit. Dolf: ‘Ik – en dat idee begint nu vorm te Druk: Drukkerij Twigt, Waddinxveenvoldaan.’ denk dat dat te maken heeft met krijgen – komen bij de verbinding Oplage: 1.000 exemplaren de zorgvuldigheid en het luisteren tussen de Springerslocatie en deHij vervolgt: ‘We hebben een heel naar bewoners. Want in principe MFA. We willen ze hoe dan ook Copyright: Deze krant is met grote zorg en aandacht samen-goed overleg met de projectleider. krijgen we inzicht in alle fases en behouden voor de wijk, ze horen gesteld. Desondanks zijn fouten in de tekst niet uitgesloten.De meeste wensen van de bewoners kunnen we meedenken. Dat is ook er immers bij.’ Er kunnen daarom geen rechten aan de tekst worden ontleend.worden toch wel gehonoreerd. Zo het mooie van deze procedure.’ © gemeente Gouda december 20096

×