Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamen Og Prøver 08

1,075 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eksamen Og Prøver 08

 1. 1. EKSAMEN OG PRØVER
 2. 2. Uddannelsens opbygning 10 semester KA centralt fag (speciale)‏ 9 semester KA centralt fag (plus valgfag)‏ 8 semester KA centralt fag KA-tilvalg 7 semester KA-tilvalg 6 semester BA-tilvalg 5 semester (BA-projekt) BA-tilvalg 4 semester BA centralt fag (plus valgfag)‏ 3 semester BA centralt fag 2 semester BA centralt fag 1 semester BA centralt fag I hører mere på 3. semester om tilvalg!
 3. 3. Eksamen og prøver, første semester <ul><li>Fælles </li></ul><ul><li>Social and Humanistic Theory / Humanistisk videnskabsteori </li></ul><ul><li>Projekt indenfor Den moderne verden </li></ul><ul><li>Tysk </li></ul><ul><li>Mundtlig kommunikation og formidling 1 </li></ul><ul><li>Sprogvidenskab og skriftbaseret kommunikation </li></ul><ul><li>Engelsk </li></ul><ul><li>Sprogforståelse og sprogproduktion 1 </li></ul>
 4. 4. Social and Humanistic Theory Humanistisk og samfundsvidenskabelig teori og metode(Humanistic and Social Theory and Methodology). Prøven har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Kan tages som Humanistisk Videnskabsteori på dansk
 5. 5. Engelsk: Sprogforståelse og sprogproduktion I <ul><li>En eksamensportefølje med arbejdspapirer og opgaver fra disse kurser, bestående af: </li></ul><ul><li>En grammatik opgave, med kommentarer. </li></ul><ul><li>En øvelsesopgave fra mundtlig sprogproduktion, med kommentarer. </li></ul><ul><li>En individuel opgave fra skriftlig fremstilling, med kommentarer. </li></ul><ul><li>Et antal skriftlige opgaver fra grammatik og/eller skriftlig fremstilling. </li></ul><ul><li>En refleksionsdel over ovenstående opgaver, på maksimalt 2 sider. </li></ul><ul><li>Hele opgaven må maksimalt være 15 sider. </li></ul>
 6. 6. Tysk: Mundtlig kommunikation og formidling 1 <ul><li>en mindre hjemmeopgave i grundlæggende kommunikationsteori med kursuslærerens kommentar </li></ul><ul><li>en tysksproget powerpoint-præsentation (eller tilsvarende) anvendt som udgangspunkt for mundtligt oplæg </li></ul><ul><li>lydoptagelse af den studerendes mundtlige oplæg på tysk vedlagt den studerendes nedskrevne vurdering af egen præstation samt kursuslærerens skriftlige evaluering af den studerendes mundtlige oplæg </li></ul><ul><li>den studerendes redegørelse for indholdet i portfolioen og refleksion over egen progression i løbet af modulet. </li></ul>
 7. 7. Tysk: Sprogvidenskab og skriftbaseret kommunikation <ul><li>en mindre hjemmeopgave på dansk om et emne inden for grundlæggende sprogvidenskab samt kursuslærerens kommentarer til indhold og fremstillingsform </li></ul><ul><li>et antal arbejdspapirer fra kurset, som demonstrerer den studerendes arbejde med oversættelse mellem dansk og tysk, samt skriftlig udtryksfærdighed på tysk </li></ul><ul><li>den studerendes redegørelse for indholdet i portfolioen og refleksion over egen progression i løbet af modulet. </li></ul>
 8. 8. Projektet: Den moderne verden Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter. På engelsk, skrives rapporten på engelsk og eksamen afholdes på engelsk. På tysk kan de(n) studerende vælge mellem dansk eller tysk.
 9. 9. Emnevalg Tænk over hvad der interesserer jer, fra Bens kursus, fra jeres andre kurser og bare rent generelt. Snak med Ben og andre undervisere og mig om mulige emner. Ikke mindst, snak med hinanden og find lignende interesser. Rus-turen kan hjælpe her. Man må gerne skrive sammen, på tværs af tysk og engelsk.
 10. 10. Projektworkshops <ul><li>For at hjælpe jer med at finde emner og introducere jer til de forskellige dimensioner. </li></ul><ul><li>Litteratur og fiktionsmedier: Steen Christiansen </li></ul><ul><li>Kultur og samfund: Ernst-Ullrich Pinkert </li></ul><ul><li>Sprog og medier: Paul McIlvenny </li></ul><ul><li>De ligger i ugen efter rus-turen. </li></ul><ul><li>I forbindelse med, eller snarest efter disse workshops, skal I danne grupper, udfylde gruppeblanketten (en per gruppe) og aflevere den til jeres sekretær. </li></ul>
 11. 11. Projektarbejdet Book et vejledermøde hurtigst muligt, det er jeres ansvar at tage kontakten. Informationssøgning: brug bibliotek og vejleder Generel projektlæsning og skriveproces, hvor I mødes med vejlederen ved tvivlspørgsmål og sender materiale som I får feedback på. Her forventes ikke færdige produkter Aflevering Arbejd videre med emnet Eksamen
 12. 12. Vejlederen Vejlederen er blot et menneske og laver andet end at vejlede jer. Vejledere er forskellige, så spørg hvordan vejledningen kommer til at foregå. Blanding af proces- og produktvejledning. Husk at stille krav til vejlederen: I kan forvente at vejlederen har læst jeres materiale og er forberedt til møderne. Kom til mig, hvis der er problemer. Vejlederen bør fortælle jer om projektet er godt nok til at bestå, men må ikke udtale sig om niveau.
 13. 13. Gruppearbejdet Vær selv forberedt til møderne, sørg for at alle har læst det som er sendt til vejlederen. Lad være med at skrive alt sammen, men fordel afsnit efter interesse. Cirkulér materiale, jeres eget og baggrundslitteraturen. Kom med konstruktiv kritik af hinandens arbejde. Gerne inden vejleder ser det. Uenigheder kan være produktive, diskutér hvorfra jeres uenigheder stammer fra. Det kan sagtens inkluderes i projektet.
 14. 14. Ting projektet skal indeholde Titelblad med antal tegn (brug blanket fra nettet)‏ Indholdsfortegnelse Ansvarsliste Litteraturliste i alfabetisk rækkefølge efter forfatters efternavn
 15. 15. Ting der skal siges Plagiat Minimum et semesters bortvisning, evt mere. Spørg vejleder i tvivlstilfælde. Kilder Internetkilder er ikke nok - det viser ikke tilstrækkelig akademisk kompetence. Sørg for at diskutere kilder med vejleder. Brug biblioteket.
 16. 16. Projekteksamen Prøvetiden er normeret til 30 min, inklusiv votering og feedback. I er inde i ca 20 minutter. Rapporten og den mundtlige præstation vægtes ligeligt, dog skal begge elementer være bestået. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen.
 17. 17. Projekteksamen En diskussion med udgangspunkt i projektrapporten. Den skal derfor medbringes. Der spørges primært ind til det man selv har skrevet, men man skal kende til hele rapporten. Både vejleder og censor spørger ind. Snak med vejleder om formen.

×