Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

будова і різном. кишковопор.4

гідра, медузи

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

будова і різном. кишковопор.4

 1. 1. КишковопорожнинніКишковопорожнинні
 2. 2. ТипТип  - - група тварин ,група тварин , яка має найпростішу тканинну організаціюяка має найпростішу тканинну організацію будови тіла.будови тіла.
 3. 3.  КишковопорожнинніКишковопорожнинні - багатоклітинні тварини, тіло яких має- багатоклітинні тварини, тіло яких має променеву симетрію, та складається з двох шарів клітин -променеву симетрію, та складається з двох шарів клітин - зовнішнього та внутрішнього, між якими міститься драглистазовнішнього та внутрішнього, між якими міститься драглиста опорна пластинка – мезоглея. Ротовий отвір веде в кишковуопорна пластинка – мезоглея. Ротовий отвір веде в кишкову порожнину, що являє собою мішок або систему каналів (у медуз),порожнину, що являє собою мішок або систему каналів (у медуз), анального отвору немає. анального отвору немає.  Будова та функціонуванняБудова та функціонування кишковопорожниннихкишковопорожнинних
 4. 4.  Тип Кишковопорожнинні ділиться на триТип Кишковопорожнинні ділиться на три класи:класи: Гідроїдні, Сцифоїдні та КораловіГідроїдні, Сцифоїдні та Коралові поліпи. поліпи. 
 5. 5.  Кишковопорожнинні живуть у морях та океанах, рідше вКишковопорожнинні живуть у морях та океанах, рідше в прісних водоймах; є як прикріплені та малорухомі форми,прісних водоймах; є як прикріплені та малорухомі форми, так і ті, що активно плавають (в багатьох відбуваєтьсятак і ті, що активно плавають (в багатьох відбувається чергування прикріпленої та рухомої стадій життєвогочергування прикріпленої та рухомої стадій життєвого циклу). циклу). 
 6. 6.  Розміри тіла від 1 мм (деякі поліпи) до 30 м (ціанеяРозміри тіла від 1 мм (деякі поліпи) до 30 м (ціанея арктична). Всього нараховується близько 9 тис. видіварктична). Всього нараховується близько 9 тис. видів кишковопорожнинних.кишковопорожнинних.
 7. 7.  Зовнішній шар клітинЗовнішній шар клітин - ектодерма. Під мікроскопом в- ектодерма. Під мікроскопом в ектодермі видно кілька типів клітин. Найбільше серед нихектодермі видно кілька типів клітин. Найбільше серед них епітеліально – м`язових. Є нервові клітини, що мають довгіепітеліально – м`язових. Є нервові клітини, що мають довгі відростки, тому нагадують зірочки. Нервові, жалкі й статевівідростки, тому нагадують зірочки. Нервові, жалкі й статеві клітини утворюються із проміжних клітин. Якщо тіло деськлітини утворюються із проміжних клітин. Якщо тіло десь ушкоджується, то проміжні клітини починають посилено рости.ушкоджується, то проміжні клітини починають посилено рости. Процес відновлення втрачених або ушкоджених частин тілаПроцес відновлення втрачених або ушкоджених частин тіла називають регенерацією.називають регенерацією.
 8. 8.  Внутрішній шар клітинВнутрішній шар клітин - ентодерма. Клітини внутрішнього шару мають- ентодерма. Клітини внутрішнього шару мають скоротливі м`язові волокна, але основне призначення цих клітин (залозисті) -скоротливі м`язові волокна, але основне призначення цих клітин (залозисті) - перетравлювання їжі. Вони виділяють у кишкову порожнину травний сік, підперетравлювання їжі. Вони виділяють у кишкову порожнину травний сік, під впливом якого здобич розм`якшується й розпадатися на дрібні шматочки.впливом якого здобич розм`якшується й розпадатися на дрібні шматочки. Частина клітин ентодерми має кілька довгих джгутиків. Джгутики, постійноЧастина клітин ентодерми має кілька довгих джгутиків. Джгутики, постійно рухаючись, підгрібають шматочки їжі до клітин. Далі травлення відбуваєтьсярухаючись, підгрібають шматочки їжі до клітин. Далі травлення відбувається всередині клітини у вакуолях. Цим кишковопорожнинні відрізняються від іншихвсередині клітини у вакуолях. Цим кишковопорожнинні відрізняються від інших багатоклітинних, у яких здебільшого весь процес травлення відбуваються вбагатоклітинних, у яких здебільшого весь процес травлення відбуваються в порожнині травного тракту.порожнині травного тракту.
 9. 9.  КишковопорожнинніКишковопорожнинні розмножуютьсярозмножуються нестатевим і статевимнестатевим і статевим способами. Нестатевеспособами. Нестатеве (вегетативне) розмноження(вегетативне) розмноження гідроїдних на тілігідроїдних на тілі здійснюєтьсяздійснюється брунькуванням: улітку набрунькуванням: улітку на тілі гідроїдних виникаєтілі гідроїдних виникає маленький горбик – випинмаленький горбик – випин стінки, який росте; із часомстінки, який росте; із часом на його кінці з`являютьсяна його кінці з`являються щупальця, а між нимищупальця, а між ними проривається рот. Цейпроривається рот. Цей процес із вигляду нагадуєпроцес із вигляду нагадує розвиток пагона рослини зрозвиток пагона рослини з бруньки. Через деякий часбруньки. Через деякий час молодий організммолодий організм відокремлюється відвідокремлюється від материнського організму.материнського організму. За несприятливих умовЗа несприятливих умов кишковопорожниннікишковопорожнинні розмножуються статевимрозмножуються статевим способом. способом. 
 10. 10. Це цікавоЦе цікаво  У 40-х рр. XVIII ст. молодий учитель натураліст Трамбле (Швейцарія)У 40-х рр. XVIII ст. молодий учитель натураліст Трамбле (Швейцарія) вперше виявив і описав прісноводну гідру. Він довів що гідра - тварина.вперше виявив і описав прісноводну гідру. Він довів що гідра - тварина. Трамбле встановив, що гідра має дивовижну регенераційну властивість,Трамбле встановив, що гідра має дивовижну регенераційну властивість, внаслідок чого вона дістала свою назву за аналогією до міфічної лірнейськоївнаслідок чого вона дістала свою назву за аналогією до міфічної лірнейської гідри, яка щоразу відновлювала голову після того, як її відрубували. Якщогідри, яка щоразу відновлювала голову після того, як її відрубували. Якщо розрізати гідру вздовж на дві половинки, то із кожної з них відновлюється всярозрізати гідру вздовж на дві половинки, то із кожної з них відновлюється вся гідра. Навіть з 1/200 частини тіла гідри можна дістати цілу гідру.гідра. Навіть з 1/200 частини тіла гідри можна дістати цілу гідру.
 11. 11. СцифоїдніСцифоїдні  Представники класу - медузи. Багато з них здатні плавати вПредставники класу - медузи. Багато з них здатні плавати в товщі води. Тіло медузи драглисте, формою нагадує парасольку.товщі води. Тіло медузи драглисте, формою нагадує парасольку. З Нижнього боку тіла міститься рот. По краях розташованіЗ Нижнього боку тіла міститься рот. По краях розташовані щупальця. Медузи - хижаки. Вони вбивають здобич жалкимищупальця. Медузи - хижаки. Вони вбивають здобич жалкими клітинами. клітинами. 
 12. 12. Це цікавоЦе цікаво  Одна з найбільших медуз -Одна з найбільших медуз - ціанеяціанея, може досягати 4 м в діаметрі та, може досягати 4 м в діаметрі та мати щупальця завдовжки до 30 м. Це оранжево-блакитнемати щупальця завдовжки до 30 м. Це оранжево-блакитне чудовисько - одна з найбільших безхребетних тварин, які єчудовисько - одна з найбільших безхребетних тварин, які є реальною загрозою для плавців у північній частині Атлантичногореальною загрозою для плавців у північній частині Атлантичного океану.океану.
 13. 13. Коралові поліпиКоралові поліпи  У морі поміж каміння і на скелях можна побачити великих поліпів - актиній.У морі поміж каміння і на скелях можна побачити великих поліпів - актиній. Вони яскравого забарвлення й мають кілька віночків коротких товстихВони яскравого забарвлення й мають кілька віночків коротких товстих щупалець. Актинії нерухомо сидять у щілинах скель і чатують на здобич абощупалець. Актинії нерухомо сидять у щілинах скель і чатують на здобич або повільно повзають по дну та захоплюють щупальцями малорухливихповільно повзають по дну та захоплюють щупальцями малорухливих тварин, якими живляться.тварин, якими живляться.

×