Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Willem Stevens en Yao Issifou, kandidaat voorzitter en ondervoorzitter sp.a Brussels gewest

526 views

Published on

Op 21 oktober 2014 kiest sp.a Brussels gewest een nieuwe voorzitter en een nieuwe ondervoorzitter.
Willem Stevens (Sint-Gillis) en Yao Issifou zijn kandidaat. Hier vind je hun intentieverklaring.

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Willem Stevens en Yao Issifou, kandidaat voorzitter en ondervoorzitter sp.a Brussels gewest

  1. 1. sp. a Brussel - voorzltters- en ondervoorzlttersverklezlngen lntentleverklarlng Intro Het socialisme en onze partij zijn ontstaan uit de verontwaardiging over ongelijkheid en uit de droom van een betere wereld. Al ruim honderdtwintig iaar is het de basis van ons politiek engament en van onze partij. In 2013 werd dat bevestigd in een nieuwe beginselverklaring. We hebben een succesrijk verleden en een vernieuwde fundering maar dat is niet voldoende voor een succesvolle partij. De samenleving is complex, vera ndert voortdurend en veel mensen zijn op zoek naar zekerheid en comfort. In zo'n context is de verleiding groot om naar het verleden te kijken en vervolgens in het defensief te gaan, zelfs voor een progressieve, vooruitziende pa rtij als de onze. Het is daarom de uitdaging om vertrekkend vanuit onze socialistische, linkse ideeen een optimlstlsch toekomstbeeld na te streven en mensen hoop te geven op een betere samenlevlng. Enkel zo kunnen we nieuwe mensen en meer kiezers aanspreken. In Brussel toont sp. a dat het kan. Sinds de gewestverkiezingen van 2009 is sp. a in Brussel de tweede Nederlandstalige partij en met de laatste verkiezingen boekten we opnieuw een kleine winst. De afgelopen 10 jaar overtuigden we in drie gewestverkiezingen telkens tussen cle 10.000 en 11.000 Brusselaars. Dat is goed voor 20% van de 'Nederlandsta| ige’ kiezers. In die tien jaar hebben we stemmen verloren maar dankzij de vernieuwlng, de verkleurlng en de verjonging van de partij hebben we minstens evenveel stemmen gewonnen. We hebben ondertussen ook een ervaren ploeg van bovenlokale en Iokale mandatarissen. We zijn aanwezig in bijna alle 19 gemeenten en we beschikken ook over een stevig kader van professionals (kabinets- en fractiemedewerkers, experten, ... ) We staan er goed voor maar we mogen niet berusten. Integendeel, de volgende jaren moeten we proberen echt te groeien. Om te groeien moeten we uit onze comfortzone durven komen. Dat betekent offensief zijn, onze sociale en stadsvlsle duldelijk maken en onze Brusselse ldentiteit centraal zetten. De eerstvolgende verklezlngen zijn blnnen vier jaar. Dat geeft ons tijd om veel mensen persoonlijk te bereiken, om een nieuwe groep Brusselaars te betrekken bij ons verhaal en om te bewijzen dat we er voor alle Brusselaars zijn. Het geeft ook tijd om ons lokaal, in de gemeenten te versterken en nog beter te positioneren. De lat hoger leggen, wil zeggen hard werken. Maar het betekent ook een goede organisatie, een eensgezinde ploeg en een geéngageerde gewestelijke voorzitter en ondervoorzitster. De partijwerklng Voor ons speelt de gewestelijke voorzitter en ondervoorzitster een centrale rol in de partiiwerking. Sa men met de gewestsecreta ris, de fractieleider en de penningmeester vormen ze de kern van het dagelijks bestuur. Het dagelliks bestuur is verantwoordelijk voor de operationele werklng van de partii. Daarnaast vormen ze een soort ‘hub’ voor de bestuursleden, de minister, de parlementsleden, de Iokale mandatarissen, de Iokale afdelingen en de bevriende verenigingen zoals curieus, de mutualiteit en de vakbond. Wat de bevriende verenigingen (of de gemeenschappelijke actie) betreft hebben we de ambitie om nauwere contacten aan te knopen en waar kan tot sa menwerking te komen. Met ‘hub’ bedoelen we ook dat de voorzitter en ondervoorzitster voor iedereen blnnen maar ook buiten de partij maximaal aanspreekbaar en beschikbaar zijn. Een belangrijke opdracht van de voorzitter en ondervoorzitster is om het gewestbestuur te dynamiseren. Het gewestbestuur is samengesteld uit vertegenwoordlgers van de Iokale afdelingen. Dat is noodzakelijk vanuit het bottom-up idee maar het is even belangrijk dat het
  2. 2. geheel van iokale vertegenwoordigers tot meer leidt dan de som der delen. Namelijk een gedeelde gewestelijke visie en werking die ieders lokaal belang kan overstijgen. Wij willen daarom de partijwerking graag plannen en concreet maken in een meerjarenplan. Dat zorgt voor duidelijke doelen, acties en middelen. De doelstellingen, de aandachtspunten en alle concrete activiteiten voor de volgende jaren wiilen we samen bepalen met het gewestbestuur en met de mandatarissen. Wij vinden alvast dat er vier aandachtspunten zijn voor de pa rtliwerking: 1. Een netwerkpartlj Tiidens de laatste verkiezingscampagne presenteerden we een Iijst waarin alle Brusselaars zlch konden herkennen. 100% Brussel was onze slogan. Toch voelden we op het terrein hoe moeilijk het blijft voor anderstalige Brusselaars om voor sp. a te kiezen. Brussel is een superdiverse, meertalige stad. Dat maakt het moeilijk om als Nederlandstalige partij in contact te komen met een grote groep anderstalige Brusselaars en hen te enthousiasmeren voor ons verhaal. Het is daarom een belangrijke uitdaging voor de komende jaren om los van taal onze netwerken in de stad te versterken. Met andere woorden aansluiting zoeken bij nieuwe stedelijke netwerken. Dat kan op gewestelijk vlak door rond bepaalde thema’s te werken. Dat kan met een Iokale dynamiek zoals verschillende sp. a afdelingen dat doen. En dat kan ook door ons te richten naar nieuwe doelgroepen. We zullen daarbij het gebruik van het Frans (en bij uitbreiding het Engels) een duidelijke plaats moeten geven in onze activiteiten, onze communicatie en onze werking 2. Een open, aangename partij Er is geen verband tussen het aantal Ieden en het aantal kiezers. Het is zelfs zo dat wie te veel met de Ieden alleen bezig is, kiezers dreigt te verliezen. Toch is ledenwerving belangrijk. Dat is vandaag niet evident. Maar het kan als we een open, aangename groep mensen zijn die het boeiende en inhoudelijke met het ontspannende combineert. Meet Ieden willen, is dus een manier om een goede partijwerking uit te bouwen en de ledenevolutie is een goede indicator voor onze openheid en de kwaliteit en de aantrekkingskracht van onze werking. 3. Een eensgezinde partij Een partij is een groep gelijkgezinden die het niet over alles eens zijn. In een partij ziin menlngsverschillen en discussies normaal. We hebben elkaar nodig en de mening van elke lid telt zolang ze de eensgezindheid niet in de weg staan. Wij geloven dat als discussies en meningsverschillen blnnen de partij alte ruimte krijgen, we naar buiten toe eensgezind en aantrekkelijk kunnen zijn. Hoe kunnen we dat doen? Door onze partijwerking te schragen op vertrouwen en niet op wantrouwenl Simpel gezegd maar niet eenvoudig en daarom een belangrijk aanclachtspunt. 4. Een partij met een duidelljk verhaal Als sp. a Brussel hebben we een duidelijk en eigen stadsverhaal. Daarnaast hebben we letterlijk veel gezichten. Het is heel belangrijk dat al onze mandatarissen (de minister, de ondervoorzltter van het parlement, de parlementsleden, de schepen en OCMW-voorzitter, de gemeenteraadsledenl en al wie de partij vertegenwoordigt in instellingen en verenigingen dit verhaal mee uitdragen. Hun beleid, hun voorstellen, hun actles en standpunten moeten ons verhaal iliustreren. Het is aan de voorzitter om hierover te waken en er voor te zorgen dat iedereen, ook de minister in de regering, hier aan werkt. Ulteraard maakt elke mandataris op één of andere manier compromissen en zingt elke vogel zoals hii gebekt is. Maar de voorzitter moet er op toezien dat dit de partii niet schaad en dat ons verhaal en de partijlijn glashelder is.
  3. 3. Wanneer het nodig ls, heeft de voorzitter de verantwoordelijkheid om, in samenspraak met de mandatarissen. het partijstandpunt naar buiten te verduldelljken. Willem Stevens 8: Yao lsslfou Wig ziln we en waarom stelleg we ons kgndldaat? Willem Stevens - 43 jaar - kandldaat voorzitter lk ben opgegroeid in een arbeidersgezin In Willebroek. Mijn ouders hebben me kansen gegeven die ze zeif niet kregen. Het is dankzij hen dat ik studeerde en dat lk in Brussel terecht kwam. Mljn polltiek bewustzijn schoot wortel in hetjeugdhuis, in de jeugdraad en tijdens mijn studies. lk werd eerst actief bij Agalev maar bij de Brusselse sp. a vond ik gelljkgezinden en mijn politieke thuis. In 2000, 2006 en in 2012 werd ik verkozen als gemeenteraadslid in Sint—Gillis en sinds 2009 ben ik er schepen. lk werkte ook op het kabinet van Robert Deiathouwer en vervolgens op dat van Pascal Smet. Ik was ook twee jaar fractiesecretaris van de sp. a-spiritfractie in het Brussels Parlement. Nadlen was ik zes jaar kablnetschef van dienstdoend schepen Ahmed Ei Ktibi (PS) in de Stad Brussel (hij verving Pascal Smet). Ik heb de jongste Brusselse verkiezingscampagne gecoiirdineerd. Het was een intense en boeiende ervaring en ik zie mijn kandidatuur voor het voorzitterschap in het veriengde van wat we met de campagne probeerden te bereiken. Ons 100% Brussels-verhaal klopt. Het is te bela ngriik om het tot een verkiezingscampagne te beperken. Het zou ook niet fair zijn naar onze kiezers om dat te doen. lk ben overtuigd dat ons 100% Brussels-verhaal nog aan belang wint en onze toekomst zal afhangen van hoe we onze eigen werking ook 100% Brussels kunnen ma ken. Daarom ben ik blij dat ik met Yao lssifou als kandldaat-ondervoorzitster een duo vorm. Met haar kan sp. a brussel tonen dat nieuwe kandidaten en sympathisanten ook na de verkiezingen welkom zijn in onze partij. Meer zelfs, we tonen dat ze mee de koers en de toekomst van sp. a Brussel kunnen bepalen. Yao lsslfou - - kandldaat ondervoorzitster lk kwam 12 jaar geleden naar Belgié en ik ben in de eerste plaats een geéngageerde burger die strijdt tegen onrechtvaardigheid. lk werk in de sociale sector waar ik mijn waarden en ideeén en die van veel Brusselaars verdedig: solidariteit, sociale rechtvaardigheid, wederkerigheid, complementariteit en gelijke kansen. lk wil samen bouwen aan een betere samenleving waarin we op elkaar kunnen rekenen. ledereen heeft zijn verantwoordelijkheid want Brussel is van ons ailemaal. De stad heeft dynamische politieke partijen nodig en veel Brusselaars rekenen op ons. Enkele maanden geieden, bij de laatste verkiezingen, heb ik me aangesloten bij sp. a en me geintegreerd. Heel snel heb ik me thuis gevoeld. lk heb de visie en standpunten van sp. a en onze ambitle voor Brussel met veel enthousiasme verdedigt. Het is met veel plezier dat ik mezelf kandidaat stel als ondervoorzitster van sp. a. Graag wii ik mij metal mijn competenties inzetten voor de hele partij en hierbij nieuwe ervaringen opdoen. lk ben overtuigd dat het hart, de kern van de partij de ideale plaats is waar ik het best mijn bijdrage kan Ieveren en waar ik de uitdagingen, samen met de andere Ieden, kan aanpakken om met sp. a meer re verwezenlijken. ik ben een persoon met verantwoordelijkheidsgevoel en mijn openheid en natuurlijke betrokkenheid zijn nuttig voor de functie van ondervoorzitster. lk ben me bewust van (le uitdagingen en ik ben bereid om hard te werken met respect en ioyaliteit voor de partij.

×