Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumen Perniagaan

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Dokumen Perniagaan

 1. 1. BAB 6 DUK 4012 : ENTREPRENEURSHIP1
 2. 2. i. 2
 3. 3. 1) Sumber rekod maklumat urusniaga perniagaan- tunai atau kredit.2) Bukti yang jelas dan sah di sisi undang-undang bahawa sesuatu urusniaga itu benar-benar telah berlaku.3) Tiada dokumen perniagaan & timbul kesukaran sistem perakaunan. Cth: Peruncit Kecil-kecilan4) Difailkan secara sistematik. 3
 4. 4. 1) Kaedah peniaga mengingat segala butiran, tarikh, jumlah dan jenis urusniaga yang telah berlaku.2) Sebagai bukti yang sah di sisi undang-undang bila berlaku sesuatu kerumitan terhadap sesuatu jenis urusniaga.3) Memudahkan peniaga menyediakan rekod perakaunan.4) Memudahkan pengrekodan urusniaga yang tertangguh & pengasingan jenis-jenis urusniaga (tunai,kredit,pemulangan,pembatalan dll) 4
 5. 5. INVOIS BAUCER PEMBAYARAN RESIT DOKUMEN NOTA DEBIT KEWANGAN NOTA KREDIT DOKUMENPERNIAGAAN PENYATA BIL UTILITI BANK DOKUMEN SEBUT BUKAN KEWANGAN HARGA BORANG PESANAN 5 NOTA SERAHAN
 6. 6. PERBEZAAN ANTARA DOKUMEN KEWANGAN DAN DOKUMEN BUKAN KEWANGAN Dokumen kewangan : * dokumen yang melibatkan amaun urusniaga yang berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan secara tunai atau cek. Dokumen bukan kewangan : * dokumen yang melibatkan proses pesanan dan penerimaan barangan/perkhidmatan. 6
 7. 7. 7
 8. 8. DOKUMEN KEWANGAN dokumen yang memberitahu pembeli tentang jumlah bayaran yang perlu dijelaskan kepada pembekal. Invois disediakan dalam 3 salinan yang berbeza warna iaitu putih, kuning dan merah : - 1 salinan asal kepada pembeli. - 2 salinan yang selebihnya digunakan oleh penjual sebagai rujukan. 8
 9. 9. Berikut merupakan maklumat-maklumat yangterdapat di dalam invois :- Nombor invois.- Jumlah yang perlu dibayar.- Kadar diskaun niaga.- Tarikh invois.- Nombor pesanan.- Nama dan alamat penjual.- Nama dan alamat pembeli.*Syarat-syarat urusniaga :- Syarat diskaun tunai.- Angkutan dibayar.- Ringkasan K & K di K. 9
 10. 10. CARTA ALIRAN PENGELUARAN INVOIS : PENJUAL PULA PEMBELI AKAN AKAN MEYEDIAKAN MENYEMAK INVOIS PENJUAL AKAN BARANG BERDASARKAN HANTAR NIAGA YANG NOTA SERAHAN BARANG NIAGA DITERIMA YANG DISAHKAN KEPADA PEMBELI DENGAN OLEH PEMBELI BERSAMA NOTA NOTAPENJUAL SERAHANTERIMA SERAHAN &PESANAN MENANDATANDARIPADA -GANINYA.PEMBELI 10
 11. 11. 11
 12. 12. DOKUMEN KEWANGAN 12
 13. 13. CONTOHBAUCERPEMBAYARA 13N
 14. 14. DOKUMEN KEWANGAN Resit ialah dokumen yang menunjukkan bahawa sesuatu urusniaga itu telah tamat atau pembayaran telah diterima. Resit hanya akan dikeluarkan apabila penerimaan tunai atau cek diperolehi. Resit terbahagi kepada 2 iaitu : - Resit rasmi. - Resit sementara. 14
 15. 15. Resit disediakan dalam 2 salinan :- Salinan asal kepada pembayar .- Salinan karbon di simpan sebagai rujukan oleh penjual. 15
 16. 16. 16
 17. 17. DOKUMEN KEWANGAN Nota kredit merupakan dokumen yang dihantar oleh pembekal kepada pembeli untuk mengurangkan hutang pembeli. Digunakan untuk mencatat pemulangan barang- barang yang dibekalkan oleh pembekal. 17
 18. 18. NOTA KREDIT DIHANTAR OLEH PEMBEKALKEPADA PEMBELI BERTUJUAN UNTUK… Memberitahu bahawa sesuatu catatan kredit telah dilakukan di dalam akaunnya. Mengurangkan hutang pembeli kepada pembekal. Membetulkan kesilapan di dalam invois kerana pembeli telah dikenakan bayaran yang lebih daripada sepatutnya. 18
 19. 19. PUNCA-PUNCA KESILAPAN : Pemulangan barangan oleh pembeli kerana rosak, salah jenama atau kualiti yang tidak baik. Pembeli memulangkan bekas kosong seperti botol, kotak & tin yang sudah dikenakan bayaran. Harga yang ditunjukkan di dalam invois lebih tinggi daripada senarai harga. Diskaun, komisen & elaun diberikan kepada 19 pembeli.
 20. 20. 20
 21. 21. DOKUMEN KEWANGAN Nota debit merupakan dokumen yang digunakan untuk menambah hutang pembeli kerana mungkin invois yang dihantar terkurang catat. Nota debit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli. Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan dokumen asal. 21
 22. 22. NOTA DEBIT DIHANTAR OLEH PEMBEKAL KEPADAPEMBELI BERTUJUAN UNTUK… Memberitahu bahawa sesuatu catatan debit telah dilakukan dalam akaunnya. Menambahkan hutang pembeli kepada pembekal. Membetulkan kesilapan di dalam invois kerana pembeli telah dikenakan bayaran yang kurang daripada yang sepatutnya. 22
 23. 23. PUNCA-PUNCA KESILAPAN : Barang-barang yang dikenakan harga yang kurang daripada senarai harga sepatutnya. Bayaran serahan atau cukai jualan ke atas pembeli tetapi tertinggal di dalam invois. Bunga dikenakan ke atas hutang yang melampaui tempoh kredit yang diberikan kepada pembeli. 23
 24. 24. 24
 25. 25. DOKUMEN KEWANGAN Belanja-belanja utiliti seperti air, elektrik, telefon, internet, astro dan sebagainya yang mana ianya digunakan untuk perniagaan. Semua bil-bil ini perlu direkodkan di dalam buku perakaunan. Perlu difailkan untuk tujuan perekodan. 25
 26. 26. 26
 27. 27. DOKUMEN KEWANGAN Penyata bulanan yang dihantar oleh pihak bank kepada pelanggannya. Setiap transaksi kewangan akan direkodkan berserta tarikh setiap transaksi yang dilakukan. Penyata bank amat berguna kepada peniaga terutama bagi pemegang akaun semasa. 27
 28. 28. 28
 29. 29. DOKUMENBUKAN KEWANGAN 29
 30. 30. DOKUMEN BUKAN KEWANGAN Dokumen yang memberi senarai harga barang- barang yang dipesan oleh pembeli. Sebut harga merupakan dokumen yang dihantar oleh pembekal kepada pembeli. 30
 31. 31. 31
 32. 32. DOKUMEN BUKAN KEWANGAN Merupakan pesanan dari pembeli untuk membeli barangan dari pembekal.Maklumat dalam arahan belian ialah :- Nama barangan yang hendak dibeli.- Kod barangan.- Kuantiti.- Harga seunit.- Maklumat pihak yang membuat pesanan. 32
 33. 33. 33
 34. 34. DOKUMEN BUKAN KEWANGAN Nota serahan merupakan dokumen pengesahan penerimaan barangan yang telah dikirimkan oleh pembekal seperti yang dikehendaki dengan betul & selamat. Pembeli perlu menandatangani nota serahan sebagai akuan penerimaan barangan yang telah dikirimkan. 34
 35. 35. 35
 36. 36. PEMBELI PENJUALSURAT TANYA KATALOG SEBUT HARGA SENARAI HARGASURAT TEMPAHAN /PESANAN BELIAN NOTA SERAHAN INVOIS NOTA DEBIT NOTA KREDITCEK / TUNAI RESIT RASMI 36 PENYATA BANK
 37. 37. Usahawan perlu tahu semuajenis dokumen perniagaanserta fungsinya dalammemastikan perniagaanlancar dan sistematik.TAMATADA SEBARANG SOALAN?..... 37

×