Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oak Tree 2

9,861 views

Published on

My scene from act 2 of Blue Sky's Oak Tree training script.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

Oak Tree 2

 1. 1. XIX NXXïTQQ-'XZES SWXETHKN mmm wmx Mtnøaułš
 2. 2. *N QC sk, .a
 3. 3. Â KBIHU 519 3 í
 4. 4. *N Kwc sk, .a
 5. 5. w? ?
 6. 6. *N QC sk, .a
 7. 7. Kwc 519 i
 8. 8. *å “Q `SMQSÊ wam. . NT
 9. 9. *sê cm % (&E' mfww . Êïčųųï-g
 10. 10. Vtbmmúé W'
 11. 11. Kmc sk, 3
 12. 12. Kmc sk, 3
 13. 13. Kmc sk, 3
 14. 14. Kmc sk, 3
 15. 15. 'ZDNQDDM (a
 16. 16. Kmc sk, 3
 17. 17. Kæc 519 T?
 18. 18. Kmc sk, 3
 19. 19. Kæc 519 T?
 20. 20. Kmc sk, 3
 21. 21. M? W 0 'ís x 3 - , Ra 4 a / k l / »,, / / *'13 og. XE "33 1 ` ~ 1,
 22. 22. ,/
 23. 23. ~ w
 24. 24. ,/
 25. 25. P* ? avant NUI-? LEV-ï
 26. 26. “ ~ W
 27. 27. Túüoàmåï gomgat f
 28. 28. ø /11//
 29. 29. w " r/ '13 Ê-ýx ` 1 Tg ` & K* - ~
 30. 30. ï/ ñ 5,/ 'ý/ ú" . , « K/ j” -xNx : 16 ` & '(4 . 1< M, `“ 7 . `
 31. 31. ,/
 32. 32. 1 0/ u u , X ~'. . ~ 'Â "Xx
 33. 33. S R31 , mm Mak
 34. 34. ,/
 35. 35. ,/
 36. 36. ,/
 37. 37. ,/
 38. 38. ,/
 39. 39. *PÉPÊDÉFNYYÉCAI -pç C elke
 40. 40. CNN X : n 31151320) Mu?
 41. 41. *N kBluc 519 j,
 42. 42. 'To em s-amä a? Hxãfäoap
 43. 43. Tutte 15 kwï nxïume
 44. 44. 4%
 45. 45. *N QC sk, 3
 46. 46. Kwa 519 f
 47. 47. / / i íž/
 48. 48. X kęøuúuïå ? ramme mo. Vkam
 49. 49. HW
 50. 50. xxx xxx 1x xxxxxxx x xx N N
 51. 51. 'WW Ikåtøtàłbžs N WD maí
 52. 52. Qoæçïmãåï Fž-IÊNMTM-rs mik ųaų NEkuk-kïybú-*i
 53. 53. æwàsuxmñ mamma
 54. 54. H jo. ) Em Êïâwz 622
 55. 55. x Lųa xmwe gųęacæeaæxæp
 56. 56. (JET WESET ak e 'Fame, sTøPèCwHT Fof-Ywšos
 57. 57. Kwc sk, f:
 58. 58. Kmc sk, f:
 59. 59. Tjý *svoocs .
 60. 60. x Ãmlü/ p! !! , Iii , . Idi! _ 714%. . L Ułluc 519 1 í
 61. 61. x Ãmlü/ i! ! 71.5 , . Wii! _ 714%. . Ułluc 519 1 í
 62. 62. x Jul? i! ! 71.5 , . zrdil _ 714%. . Ułluc 519 1 í
 63. 63. W 1%? : WCM n *b arme wye WS cm ñeñoñí
 64. 64. Kwc 511, t:

×