Successfully reported this slideshow.

Relatie opdrachtgever - trainer

1,643 views

Published on

Verslag en presentatie van de workshops voor congres Trends voor trainers

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Relatie opdrachtgever - trainer

 1. 1. Verslag van de workshop Relatie opdrachtgever – trainer: ittakes two to tango.Door Janneke PloegmakersHet centrale thema was hoe men als trainer tot een excellente(re) samenwerking komt metde opdrachtgever, waarbij de wereld van de trainer en opdrachtgever centraal stond.Hierbij maakte Janneke handig gebruik van de symboliek van de bekende Argentijnsedans; de tango. Bij deze dans staat de ‘ocho’ centraal. Dit is een horizontaal liggende 8,wat staat voor het voetenwerk bij de tango en tevens van toepassing is als symbool wat derelatie tussen opdrachtgever - trainer weergeeft.Onder het motto ‘It takes two to tango’ gingen we aan de slag met de wereld van de trainer enopdrachtgever. Om ons als deelnemer bewust te maken, van de relatie tussen opdrachtgever entrainer, werden we aan het werk gezet. De groep deelnemers werd vlot opgedeeld in viersubgroepen, waarna elke subgroep zich bij een van de vier flipovers verzamelden. Op elke flipoverstond een vraag met betrekking tot de relatie tussen opdrachtgever en trainer, met alskernboodschap hoe zij naar elkaar kijken op een goede en een slechte dag. Na tien minutendraaiden de subgroepen met de klok mee naar een andere flipover. Iedere subgroep schreef zijnideeën op bij de vier flipovers. Totdat men uiteindelijk weer aankwam bij de flipover waar menbegonnen was. Ieder subgroepje diende de rode lijn op te sporen in het geheel. Het subgroepjewaar ik toebehoorde stond bij de flipover met de vraag hoe de trainer tegen de opdrachtgever opzijn slechtste dag aankeek. De rode lijn zat bij ons in het vertrouwen van de opdrachtgever in detrainer. Hierdoor was er onder andere niet echt sprake van samenwerking, de opdrachtgever stondniet op een gelijk niveau met de trainer.De bevindingen van de subgroepen werden vervolgens teruggekoppeld en besproken met alledeelnemers. De oefening werd door elk groepje met beide handen aangepakt. Deelnemers werdengeïnspireerd om de relatie eens vanuit de opdrachtgever te bekijken.Na het afronden en afsluiten van deze oefening ging Janneke verder met het symbool van derelatie opdrachtgever – trainer, de ‘ocho’. Deze acht brengt de twee werelden, van trainer enopdrachtgever, samen en maakt kort inzichtelijk wat er zoal in deze werelden speelt. Voor detrainer is het belangrijk hier bewust mee om te gaan. Wanneer adequaat wordt omgegaan met water speelt bij en tussen de werelden dan kan men als trainer op zoek gaan naar aanknopingspunten
 2. 2. om elkaar te vinden. Eigenlijk een ‘vrij logisch geheel’ dacht ik bij mezelf. Inderdaad, vrij logischmaar ook belangrijk om bewust mee om te gaan. En in dit laatste zit de clue, veel trainers wordenmeer excellent wanneer zij hier meer bewust mee omgaan. Zeker ook omdat de relatie tussenopdrachtgever – trainer complexer is geworden. Ook kwam het 70-20-10% leerrendement - modelter sprake, waarbij 70% staat voor het leren door werkervaring, 20% door het spreken over enreflecteren op ervaringen en 10% bestaat uit formeel leren. Met dit model in het achterhoofd kaneen opdrachtgever de waarde van een training behoorlijk devalueren als hij of zij zich beroept ophet formele aandeel. Gezien dit gegeven is het als trainer verstandig je tevens te richten op de20% van het leerrendement.Tot slot vertelde Janneke over de de aspecten die bijdragen aan de click tussen opdrachtgever –trainer. Binnen deze relatie is het sturen op contact van belang, op inhoud, procedure en proces.Lang niet altijd gebeurt dat bewust. Na deze worskhop zullen de deelnemers ongetwijfeld anderskijken naar de relatie opdrachtgever- trainers en waar mogelijk samen met de opdrachtgever detango dansen.
 3. 3. Trends voor Trainers 2012‘It takes two to tango’Janneke PloegmakersHead of Learning & Development KPMG NLJanuari/februari 2012
 4. 4. Terugblik op de workshop ‘it takes two to tango’ op 13 januari 2012In deze workshop heb ik, samen met een groep van 19 trainers, waaronder een viertal trainers die ook de opdrachtgever rol hebben vervuld,stilgestaan bij de vraag hoe Opdrachtgever en Trainer-adviseur goed samen kunnen werken.Allereerst zijn er beelden uitgewisseld vanuit verschillende perspectieven; •Hoe kijkt een trainer naar een opdrachtgever? Wat doet die opdrachtgever op zijn beste dag en op zijn slechtste dag? •Hoe kijkt een opdrachtgever naar een trainer, wat ziet hij/zij die trainer doen op zijn beste dag en op zijn slechtste dag?Opvallendste conclusies die we hieruit hebben getrokken waren; •Trainers waarderen het enorm als de opdrachtgever in staat is om een goede analyse te maken van het vraagstuk inclusief de ‘vraag achter de vraag’ . En die info openhartig wil delen. •Voor beide partijen is het enorm van belang en plezierig als er een ‘klik’ wordt ervaren. Als die er is, blijkt het inhoudelijk afstemmen stukken makkelijker te gaan. Is er minder behoefte om ‘alles tot op de details’ te bespreken maar wordt ook veel op vertrouwen gedaan. •Voor opdrachtgevers is het van belang dat een trainer moeite wil doen/ in staat is om zich enige voorstelling te maken van de wereld binnen de organisatie (complexiteit, krachtenvelden, belangen, issues en doelstellingen)Aan de hand van de hierna volgende slides hebben we gesproken over wat er zoal speelt in zowel de wereld van de opdrachtgever als die van detrainer. Conclusie was hierbij dat het voor beide partijen niet altijd meteen zichtbaar en ‘ken-baar’ is wat er in die wereld gaande is. En dat het kennelijkniet altijd lukt om voldoende openheid van zaken te geven over en weer. •Waar we meestal over willen praten is de inhoudelijke kant van het vraagstuk. Wat is het issue, welk doel moet worden bereikt bij welke doelgroep op welke thema’s. •Waar we veel aandacht aan besteden is de zo gewenste ‘klik’. Als die er onvoldoende is, •is dat een bron van zorg, levert het frustratie en onzekerheid op. •heeft dat direct impact op de kwaliteit van het inhoudelijke gesprek; die wordt dan al snel minder. •Met als risico een minder goede aansluiting van training aanbod op de echte vaag.Een oplossing voor deze situatie kan gevonden worden in het aloude model van niveaus in de communicatie; Inhoud- Procedure-Proces.• Het procedure niveau helpt om het niveau van inhoudelijk praten en het niveau van het proces of de ‘klik’ te verbinden.• Het gaat dan om helderheid scheppen over verwachtingen, rolopvattingen , achtergronden maar ook werkafspraken.• Het helpt om daar bewust en expliciet bij stil te staan, en er tijd voor in te ruimen bij de start van de relatie, en de start van elk gesprek.• Deze helderheid draagt bij aan elkaar kennen, respecteren en waarderen. En dat komt ten goede aan het inhoudelijk tot de kern komen.10 februari 2012, Amstelveen, Janneke Ploegmakers © [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 1 Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands]. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 5. 5. De wereld van de opdrachtgever en de trainer/adviseur ontmoeten elkaar in ‘de ocho’Argentijnse tango is een stijl in muziek, dans en poëzie die eind 19e eeuw ontstond aan de Río de la Plata (BuenosAires, Montevideo). Argentijnse tango is een geimproviseerde dans. Binnen de tango zijn er een groot aantallichaamsbewegingen waarmee gevarieerd wordt, zoals de ocho (voorwaarts en achterwaarts), sandwich (ofwel"mordida" op zn echt Argentijns), giro, sacada, entrada, boleo, barrida of arrastre, colgada, gancho, volcada, molinete,etc. De Spaanse namen worden gebruikt. Opdrachtgever Trainer-Adviseur Ocho — Eight (pl. ochos); Figure eights: A crossing and pivoting figure from which the fan in American tango is derived. Executed as a walking step with flexed knees and feet together while pivoting, ochos may be danced either forward or backward and are so designated from the lady’s perspective. El Ocho is considered to be one of the oldest steps in tango along with caminada, the walking steps. It dates from the era when women wore floor length skirts with full petticoats and danced on dirt floors. Since the lady’s footwork could not be directly observed the quality of her dancing was judged by the figure she left behind in the dirt after she danced away.© [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 2Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands].The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 6. 6. Wat speelt er zoal in de wereld van de opdrachtgever………..Deelnemers + Droomleidinggevenden Issue Doel van de trainingManagement/budgethouders Organisatied oel Persoonlijk Doel doel Opdrachtgever Trainer-Adviseur RvB Kansen Risico’s staff Unit Unit Unitleadership leadership leadership Curriculum Experience Coaching Leer van s in het on the job rendement trainingen werkveld © [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 3 Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands]. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 7. 7. Wat speelt er in de wereld van de Trainer-Adviseur……. ?! ?!!! visie idee resultaat idee idee oplossing mening programma Ervari ng deelnemers trainers Trainingsburea u of netwerk Opdrachtgever Trainer-Adviseur van trainers kansen Risico’s Methoden • Idee 1 • Idee 2 t/m 2000 • Tested & proven • Nieuw! Nieuw! Nieuw! • Bekend/Onbekend • Improvisatie Ideeën Werkvormen© [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 4Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands].The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 8. 8. De wereld van de opdrachtgever en de trainer/adviseur ontmoeten elkaar in ‘de ocho’ idee idee oplossing resultaat Deelnemers + Droom leidinggevenden Issue Management/budgethouders Doel van de training ?!!! ?! programma Organisatied oel Doel Persoonlijk doel visie idee ?! deelnemers trainers mening Ervari Trainingsburea ng u of netwerk Proces van trainers Opdrachtgever Proce RvB dure Inhoud Trainer-Adviseur kansen Risico’s staff Kansen Risico’s Unit Unit Unitleadership leadership leadership Methoden • Idee 1 • Idee 2 t/m 2000 • Tested & proven • Nieuw! Nieuw! Nieuw! • Bekend/Onbekend • ImprovisatieCurriculu Experien Coaching Leer m vantraininge on the ces in het rendeme Ideeën job nt n werkveld Werkvormen © [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 5 Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands]. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 9. 9. Sturen op contact tussen 2 werelden met Inhoud Procedure Proces •Wat is het vraagstuk, waar praten we over? Wat moet er als oplossing komen voor welk issue? Inhoud •Wat is kenmerkend voor de beste oplossing? •Opdrachtgever : inhoud over de achtergrond van het vraagstuk, visie, ideeën •Trainer-adviseur : inhoud over de mogelijke oplossingen, aanpak, visie, ideeën •Hoe ‘regelen’ we ons contact? • (er) Kennen we elkaars rol & rolopvatting? Procedure •Hoe praten, wat vastleggen? •Loosely specified maar niet zonder afspraken •Precies omschreven in raamcontracten •Wanneer los & wanneer precies? •Hebben we echt contact? •Respecteren we elkaars expertise? Proces •Leiden en volgen en viceversa! •Vallen en weer opstaan… •Samen creëren = samen dansen… © [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 6Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands].The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 10. 10. It takes two to tango………… Tango = Samen dansen En ja… •Helderheid over betekent echt •Leiders bestaan bij leiden & volgen contact maken de gratie van •Improviseren op op alle niveaus: volgers. Opdrachtgever basis van de regels •Goede leiders & Trainer; van de dans •Inhoud kunnen ook volgen. Samen Dansen! •Samen creëren van •Procedure •Goede volgers nieuwe vormen en •Proces pakken ook de lead. combinaties.© [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 7Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Netherlands].The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.
 11. 11. © [2012] KPMG Staffing & Facility Services], is a subsidiary of KPMGEurope LLP and a member firm of the KPMG network of independentmember firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMGInternational’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in theNetherlands].The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registeredtrademarks of KPMG International.

×