Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ         ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛ...
е необходимо тя да отговаря на потребностите на гимназията ни. А това е провежданена качествено професионално образование ...
Извършената самооценка на 36 старши и 12 учители чрез провеждане на тест замотивация е идея на авторите. Съдържанието и ск...
Бихте ли избрали същата професия днес ?Положителните отговори са дали 75% отанкетираните, 6% отговарят, че не биха избрали...
заплащането, намаления авторитет на учителската професия. Тя се приема катопрофесия, която води до стрес. Изводите, направ...
 Брой учители, ръководители на ученици, заели челни места на национални   състезание – 7 ;   Брой учители, подали за...
Приложения:Фиг. 1    Фиг. 8Фиг. 2    Фиг. 4Фиг. 5    Фиг. 9Фиг. 3    Фиг. 6
Фиг. 7                          Фиг. 10Използвана литература:1.проф. д-р Марияна Стефанова, ОПИС...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Efektivnost poo zpg_sandanski

1,300 views

Published on

Доклад от Втори есенен образователен форум, ДИУУ, София . 24.11.2012г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efektivnost poo zpg_sandanski

 1. 1. ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ Дина Кирилова, Емил Терзийски Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“, гр.СанданскиВ доклада са представени резултати от цикъл осъществени дейности, наречени подобщо наименование квалификационен практикум, който е реализиран с метода напозитивната рефлексия /PAAR/. Описаната практика показва как паралелно соткриване на причините за демотивацията на педагогическия специалист се разработвамодел за личностно развитие и се търсят начини за разкриване капацитета на учителя.Основна задача на ръководството е да подкрепя педагога като го насърчава къмсътрудничество, съчетано с позитивизъм.Ключови думи: мотивация, капацитет, позитивизъм.The report presents results of the qualifying practicum realized with the method of positive reflection/ PAAR /. Practice described shows how parallel causes of demotivation of teachers professional lookfor ways to develop his personal capacity. The main task of management is to support the educator andencourage it to cooperate together with positivity.Кeywords, motivation, capacity, positivism Стратегия Европа 2020 - стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващрастеж и трите нейни водещи инициативи като „Младежта в движение“, „Програматаза нови умения и работни места“ и „Европейската платформа срещу бедността исоциалното изключване“ насочи ръководството на гимназията да предприеме редицамерки за подобряване капацитета на педагогическия специалист.Добрата квалификация и високата мотивация за работа на учителите от колектива санеобходими условия и гарантират качеството на ПОО. За да бъде адекватен в процесана обучението на ученика, учителят трябва постоянно да развива своите знания икомпетентности, а ръководството да го подкрепя и полага грижи за неговото кариерноразвитие. Между педагогическото умение, компетентност и мотивация за преподаванесъществува неразривна връзка. Трудните условия на работа влияят на учителя католичност и намаляват неговата мотивация. Така, губейки по малко във времето отсвоите умения за преподаване, той не се усъвършенства. Един от инструментите, с които може да се развива потенциала напедагогическия специалист, е системата за вътрешна квалификация. За да може тя даработи ефективно, да е в полза на учителя, да подкрепя и насърчава неговото развитие
 2. 2. е необходимо тя да отговаря на потребностите на гимназията ни. А това е провежданена качествено професионално образование и обучение. Отчитайки голямото значение на себепознаването за доброто качество наобучението в гимназията ни бяха проведени на цикъл от дейности, подпомагащивътрешната квалификация.Цел:1. Насърчаване на педагогическия колектив към учене през целия живот чрезсъздаване на умения и нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснатопрофесионално развитие и сътрудничество.2. Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности и изгражданена колегиално работна култура.Определянето нивото на мотивация и професионалната пригодност е важен момент зада можем да открием областта, където педагогическият специалист се нуждае отподкрепа. Затова бе приета следната схема на действие, която за по-кратко щенаричаме практикум:1. Самооценка на личната мотивация на учителя /тест на Елерсон/.2. Интервю на тема „Привлекателна ли е професията на педагога“.3. Работно ателие - Представяне на получените резултати.4. Анализ на проблемите в Методическите обединения.5. Конкретни предложения – дискусия.6. Разработка на практически модел за личностно професионално развитие, койтода осигури позитивизъм в педагогическия колектив.Период: м. ноември 2011 до м.май 2012гОбхват : Учители от Земеделска професионална гимназия, разпределение в следниявъзрастов диапазон: Педагогически персонал Жени Мъже Общ бр.Ръководни 3 2 5Учители 41 11 52Възпитатели 1 2 3Методи: 1) Метод на позитивната рефлексия (PAAR), който е използван по време насамооценката, осигуряващ поглед напред и служи за преустройване и изграждане напрактическа мъдрост и постигане на растеж.2) Метод на активно учене, осигуряващ подкрепа на педагога за усъвършенстване нанеговите ИКТ умения.Реализация на планираните дейности:
 3. 3. Извършената самооценка на 36 старши и 12 учители чрез провеждане на тест замотивация е идея на авторите. Съдържанието и скалата за оценка са дело на Т.Елерсонкато съдържанието бе предоставено на учителите на хартиен носител. Тестовете сапопълвани анонимно и са обработени с помощта на компютър с разработеноприложение, което генерира резултата автоматично.На база на получените резултати участниците се разделиха на 3 групи:  С много висока мотивация - 27;  С умерена мотивация – 17;  Със средна мотивация – 4.Конкретни резултати, на които се основава по-нататъшния анализ на взаимовръзкатамежду различните фактори и стимули, и служи за усъвършенстване на училищниямотивационен механизъм са: Отговорили Въпрос с ДАПо отношение на себе си съм по-строг 40Повече ме привлича друга работа 13Порицанието ме стимулира повече от похвалата 16Не разчитам на помощ от другите 28В края на отпуската си съм щастлив, че отново съм на работа 19Аз изпълнявам работата си по-отговорно от другите 16Безсмислено е да се противодейства на шефа 25Понякога не зная каква работа се изисква да изпълнявам 18Много неща не довеждам до край 6За правото съм готов да стигна до крайни мерки 21 За по-добро изучаване потенциала на отделния педагог, неговите мотиви,навици и особености на екипно взаимодействие помогна проведеното интервю, в коетоучителите дадоха своите отговори за професията. Те имаха възможност / отновоанонимно/ да коментират позитивните аспекти на учителството, видовете подкрепа, откоито имат нужда, трудностите и какво може да направи преподавателскатапрофесия привлекателна.Учителите отговарят:Защо сме станали преподаватели?На първо място като главна причина за избора напрофесия анкетираните посочват предаването на знания, работата с млади хора иотносителната самостоятелност / фигура 1/.
 4. 4. Бихте ли избрали същата професия днес ?Положителните отговори са дали 75% отанкетираните, 6% отговарят, че не биха избрали тази професия със сигурност, а 19%допускат тази възможност. /фигура 2/Кое ми е помогнало най-много?Специализираните лекции, срещите с колеги ипосещенията на други училища са по-често срещаните отговори на въпроса/ фигура 3/Каква подкрепа би ми помогнала да реша проблемите си? Сътрудничеството иобучителните сесии на работното място са предпочитана форма за подкрепа /85,5%/.Необходимост от подкрепа на специализиран персонал имат 43%от учителите, само27% се нуждаят от онлайн ресурси и 17% посочват необходимост от подкрепа наексперти / фигура 4/.Желаете ли участието в обучение на работното място и професионалното развитиеда бъдат взети под внимание? Учителите желаят тяхното професионално развитие дасе наблюдава и оценява – 85% отговарят с да. Учителите / 8%/, които не са далиотговор на въпроса вероятно смятат, че това не се определя от тяхното желание, а 6%не желаят това да се оценява. /фигура5/Кое прави преподавателската професия особено трудна? Основна причина за товаанкетираните посочват наличието на много ученици в клас, хетерогентността и липсана мотивация за учение/фигура 6/Кога почувствахте, че вашия избор на професия се е потвърдил? Една година или повремето на първата година работа е достатъчна за да може специалиста да разбередоколко неговия избор на професия е правилен, а това са 76% от анкетираните/фигура7/.Ако предвиждате търсенето на друга работа, посочете причина за това:Големият стрес, деградацията за социалната представа на професията и проблемите сдисциплината на ученика са основните причини, който биха накарали учителят дасмени професията си /фигура8/.Предвиждате ли в бъдеще да търсите друга работа? Тук 52% са категорични и непредвиждат да сменят професията, 23% допускат тази възможност, а останалите 25% неса дали отговор /фигура 9/.Предложения за промяна:За промяна в положителен аспект учителите предлагат учеличаване навъзнаграждението, създаване на по-добри усповия за труд и по-малко ученици в клас,за да може да се прилага диференциран подход при обучението /фигура 10/. От изнесените по-горе данни е видно, че има желание за работа, но има ипроблеми. По-голямата част от учителите са с висока и много висока мотивация и небиха сменили своята професия. Основните проблеми са: мотивацията на учениците,
 5. 5. заплащането, намаления авторитет на учителската професия. Тя се приема катопрофесия, която води до стрес. Изводите, направени по време на дискусията, проведенапод шеговита форма, чрез представяне на леко иронична терминология, която сеизползва за оценка на учителя е, че дребните неща правят учителския труднепривлекателен. Обсъждайки получените резултати и диагностиране на проблемите бе решенотози диалог да продължи в методическите обединения, предложенията да се обсъдят итогава да се пристъпи към окончателно изготвяне на практическия модел за развитиена учителя.Ние трябваше да намерим пътя как:  да приемем предизвикателството да бъдеш учител в 21 век;  да променим негативното мислене, основано на дефицитите и недостатъците;  да превърнем учителския труд в по-привлекателен.Като заключителен етап на поредицата от дейности, проведени по схема1Схема1се проведе квалификационен курс на тема „Професионален стрес и съхранение научителя“ в център „Кредо“, с. Трудовец.По-време на обучението се проведоха тренинги на тема „Как да направя успешнапрезентация“, „Ролята на гражданското образование днес“. Представен бе проектLARGE- Разширена реалност, проект в който гимназията ни ще бъде ползвател. Освенполезно, изнесеното обучение сплоти колектива. Анализирайки направеното, ръководството на гимназията отчита факторите,които мотивират най-много учителя. Това са заплащане, признание, добривзаимоотношения и административна подкрепа и затова се стреми да създаваблагоприятна среда за провеждане на вътрешна и външна квалификация /за сметка научилището/. Учителите се стимулират да работят по проекти, те имат възможност даучастват в различни форми на международно сътрудничество.Като резултат от извършеното можем да посочим следното :
 6. 6.  Брой учители, ръководители на ученици, заели челни места на национални състезание – 7 ;  Брой учители, подали заявление за получаване на ПКС – 6 ;  Повишени компетентности за използване и разработка на мултимедийни продукти и работа с интерактивна дъска – 42 участници;  Външно квалификационен курс на тема „Професионален стрес и съхранение на учителя“ в с. Трудовец – 35 участници.  Променен критерий за оценка, свързан с диференцираното заплащане.  Учителско портфолио показващо личната мотивация за усъвършенстване.  По-добър микроклимат в колектива и изградена колегиално работна култура. Липсата на мотивация за учене от страна на ученика и донякъде негативнотоотношение към учителската професия от обществото като цяло са причини задемотивация на педагогическия персонал. Честите промени в учебните програми идържавните образователни изисквания налагат учителят бързо да се адаптира къмнововъведенията . Той трябва да бъде можещ, знаещ, компетентен. За да се справи стова предизвикателство, на него му е нужен оптимизъм и позитивност. Диалогът, воден по време на квалификационни практикуми, предразполагакъм ефективни действия за преодоляване на последствията от негативното мислене,основано на дефицитите и недостатъците на образователната система. Засилването на позитивните емоции в училище и провеждане на изнесенотоквалификационно обучение водят до засилване на позитивното ангажиране на учителяв образователния процес. Променя се чувството му за смисъла от това, което тойвърши в класната стая. . Засилва се връзката между учител и ученик, подобряват сеотношенията помежду им. С други думи, стремежът ни да променим модела„негативни чувства – негативни действия“ към „позитивни такива“ ще доведе до по-добро качество на ПОО и по-голяма лична удовлетвореност. Да откривамепозитивното в нас, да бъдем по-оптимистични в нашата ежедневна работа - това егарант за успеха ни. Тези прости действия генерират не само успех, но и по-добърживот и здраве.А това е нашето желание.
 7. 7. Приложения:Фиг. 1 Фиг. 8Фиг. 2 Фиг. 4Фиг. 5 Фиг. 9Фиг. 3 Фиг. 6
 8. 8. Фиг. 7 Фиг. 10Използвана литература:1.проф. д-р Марияна Стефанова, ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА, електронносписание на ДИУУ, София2.http://keycenter.unca.edu/sites/keycenter.unca.edu/files/participator_and_appreciative_action_and_reflection_PAAR.pdf3. http://dohodite.ovo.bg/blog/test_na_t_elerson_kakva_e_vashata_motivacija_km_mlm_ uspekha/2011-06-19-97

×