Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAFER INTERNET

1,187 views

Published on

Η παρουσίαση προβλήθηκε στους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου κατά την ενημερωτική εκδήλωση την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 11-2-2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

SAFER INTERNET

 1. 1. Αζθάιεηα Σην Γηαδίθηπν Δηζεγεηέο: Σθάξθνο Φξήζηνο Βηληδειαίνο Νίθνο
 2. 2. Γπλαηόηεηεο Γηαδηθηύνπ Σθάξθνο Χξήζηνο Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Βηληδειαίνο Νίθνο
 3. 3. Τν Γηαδίθηπν θη Δγώ! Μοσ αρέζεη λα αζτοιούκαη κε ηολ σποιογηζηή θαη ηο ίληερλεη Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Δεν απαντά 4 10,5 10,5 10, 12 31,6 31,6 42, Σπάνια 4 10,5 10,5 52, Μερικές υορές 7 18,4 18,4 71, Σστνά 7 18,4 18,4 89, Πολύ σστνά 4 10,5 10,5 100, 38 100,0 100,0 Καθόλοσ Valid Total
 4. 4. Τν Γηαδίθηπν θη Δγώ! Δελ έτφ θακία ζτέζε κε ηολ σποιογηζηή θαη ούηε ζέιφ λα αποθηήζφ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Δεν απαντά Καθόλοσ Valid Μερικές υορές 7 18,4 18,4 18,4 26 68,4 68,4 86,8 3 7,9 7,9 94,7 100,0 Σστνά 2 5,3 5,3 Total 38 100,0 100,0
 5. 5. Τν Γηαδίθηπν θη Δγώ! Θεφρώ ηολ εασηό κοσ ηθαλοποηεηηθά ελεκερφκέλο ζτεηηθά κε σποιογηζηή θαη ηο ίληερλεη Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Δεν απαντά Καθόλοσ 6 15,8 15,8 15,8 12 31,6 31,6 47,4 Σπάνια Valid 3 7,9 7,9 55,3 Μερικές υορές 9 23,7 23,7 78,9 Σστνά 2 5,3 5,3 84,2 Πολύ σστνά 6 15,8 15,8 100,0 38 100,0 100,0 Total
 6. 6. Τν Γηαδίθηπν θη Δγώ! Θεφρώ όηη ηόζο εγώ όζο θαη ηα παηδηά κοσ τρεηαδόκαζηε ελεκέρφζε γηα ηε τρήζε ηοσ ίληερλεη Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Δεν απαντά 7,9 7,9 7,9 Καθόλοσ 6 15,8 15,8 23,7 Μερικές υορές Valid 3 11 28,9 28,9 52,6 Σστνά 11 28,9 28,9 81,6 7 18,4 18,4 100,0 38 100,0 100,0 Πολύ σστνά Total
 7. 7. Τν Γηαδίθηπν θη Δγώ! Το ζτοιείο κπορεί λα κε βοεζήζεη λα αποθηήζφ θαιύηερε άπουε γηα ηης Νέες Τετλοιογίες Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Δεν απαντά 10,5 10,5 10,5 5 13,2 13,2 23,7 Μερικές υορές Valid 4 Καθόλοσ 4 10,5 10,5 34,2 17 44,7 44,7 78,9 100,0 Σστνά Πολύ σστνά Total 8 21,1 21,1 38 100,0 100,0
 8. 8. Γπλαηόηεηεο Γηαδηθηύνπ Σθάξθνο Χξήζηνο
 9. 9. Γηαδίθηπν - Παγθόζκηνο Ιζηόο • Τν δηαδίθηπν ή internet είλαη έλα πιέγκα από ζπλδεκέλνπο ππνινγηζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν
 10. 10. Παξάζπξν ζηνλ θόζκν • Χαξαθηεξίδεηαη ζαλ ην κεγαιύηεξν παξάζπξν ζηνλ πιαλήηε καο….
 11. 11. Δπηθνηλσλία • Μπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ πνπ είλαη καθξηά – Σε πξαγκαηηθό ρξόλν, ηειεδηάζθεςε (ζύγρξνλε επηθνηλσλία) – Με αζύγρξνλε επηθνηλσλία, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email)
 12. 12. Δλεκέξσζε • Μαζαίλεηο ηα λέα, ελεκεξώλεζαη, αληαιιάδεηο απόςεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ
 13. 13. Χπραγσγία • Σπλδεκέλνη ζην δηαδίθηπν κπνξείηε λα δηαζθεδάδεηε: – Αθνύγνληαο κνπζηθή – Αθνύγνληαο δηαδηθηπαθό ξαδηόθσλν – Βιέπνληαο ηαηλίεο
 14. 14. Δθπαίδεπζε • Νένη νξίδνληεο ζηελ εθπαίδεπζε – Πνιύηηκν εξγαιείν – Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε – Σύγρξνλε θαη – Αζύγρξνλε εθπαίδεπζε
 15. 15. Τξαπεδηθέο Σπλαιιαγέο • Η ειεθηξνληθή ηξάπεδα παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηόηεηα ηεο εύθνιεο δηαρείξηζεο ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ από ην ζπίηη
 16. 16. Ηιεθηξνληθό Δκπόξην • Τν «Ηιεθηξνληθό Δκπόξην (eCommerce)» πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά θαη ηελ πώιεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ.
 17. 17. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Βηληδειαίνο Νίθνο
 18. 18. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Ινί (virus) Ιόο είλαη θαθόβνπιν πξόγξακκα ην νπνίν εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζπλήζσο ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε θαη ελεξγνπνηείηαη είηε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή είηε ύζηεξα από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.
 19. 19. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Παξαπιεξνθόξεζε (Misinformation) Παξαπιεξνθόξεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη δπλαηό λα ζπκβεί κε ηελ παξνπζίαζε δηαθόξσλ ςεπδώλ ή αλαιεζώλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζε ηζηνζειίδεο, κε πηζαλό ζθνπό ηελ παξαπιάλεζε καο. Παξαπιεξνθόξεζε ζπκβαίλεη θαη όηαλ νη πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο κε απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
 20. 20. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Υπνθινπή Πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ(Phishing) Δίλαη ε πξάμε ηεο εμαπάηεζεο ελόο ρξήζηε θάλνληαο ηνλ λα δώζεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε, αξηζκό ηαπηόηεηαο, αξηζκό δηαβαηεξίνπ, αξηζκνύο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, θσδηθνύο πξόζβαζεο θ.ιπ). Μηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηα επηηξέπεη ζε έλαλ απαηεώλα λα θιέςεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζύκαηνο θαη λα θεξδίζεη παξάλνκε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ, όπσο πξνζσπηθνύο ινγαξηαζκνύο, ζπλδξνκέο, email, θσδηθνύο PIN, θσδηθνύο TAN, θ.ιπ.
 21. 21. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Απνμέλσζε Η αιόγηζηε θαη πνιύσξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε θαη αιινηώλεη ηελ πνηόηεηα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, θάηη ην νπνίν πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ Απνμέλσζή ηνπο από ηνλ Πξαγκαηηθό Κόζκν.
 22. 22. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Αθαηάιιειν Πεξηερόκελν Mε ηνλ όξν αθαηάιιειν πεξηερόκελν, αλαθεξόκαζηε ζε πεξηερόκελν ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ξαηζηζηηθό ή μελνθνβηθό πεξηερόκελν, πξνώζεζε επηβιαβώλ ζπκπεξηθνξώλ, πξνώζεζε ηπρεξώλ παηρληδηώλ, παξνπζίαζε πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ, πξνώζεζε βίαο θ.η.ι.
 23. 23. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Βίαηα Παηρλίδηα Τα πνιεκηθά παηρλίδηα ζεσξνύληαη ε πιένλ βίαηα θαηεγνξία παηρληδηώλ θαη έρεη θαηαθξηζεί ηδηαίηεξα γηα ηα θαθά πξόηππα θαη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ πηζαλόηαηα λα έρεη, εηδηθά ζε λεαξά άηνκα. Βία όκσο πνπ εθθξάδνπκε ζηα παηρλίδηα κπνξεί λα ηελ εκθαλίζνπκε θαη ζηελ θαλνληθή καο δσή. Γηα ην ιόγν απηό, ζπκβνπιεπόκαζηε πάληα ηε ζήκαλζε ηνπ Παλεπξσπατθνύ Σπζηήκαηνο Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Ηιεθηξνληθά Παηρλίδηα.
 24. 24. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Παξαπνίεζε Γιώζζαο Η αλάγθε γηα γξήγνξε θαη εύθνιε επηθνηλσλία, κηα ζπλήζεηα πνπ ηελ απνθηήζακε κε ηελ είζνδν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηε δσή καο, άξρηζε λα νδεγεί ζηελ Παξαπνίεζε ηεο Γιώζζαο καο. Αληί ειιεληθά δειαδή ρξεζηκνπνηνύληαη ηα greeklish, ειιεληθά γξακκέλα κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, ζηα νπνία ν ηνληζκόο θαη ε νξζνγξαθία δελ είλαη ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «ζα ζε δσ ζε ιίγν» ζα γξαθόηαλ «tha se do se ligo».
 25. 25. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Δθθνβηζκόο (Cyberbullying) Δθθνβηζκόο είλαη δπλαηό λα ζπκβεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, θπξίσο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email), ησλ ηζηνινγίσλ (blogs) θαη δσκαηίσλ ζπλαληήζεσλ (chat rooms), θαη πεξηιακβάλεη εζθεκκέλε, επαλαιακβαλόκελε θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε άηνκν ή νκάδα αηόκσλ κε ζθνπό ηελ πξόθιεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βιάβεο.
 26. 26. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Απνπιάλεζε (Grooming) Απνπιάλεζε ζπκβαίλεη όηαλ άγλσζηνη θαθόβνπια εθκεηαιιεύνληαη ην ζηνηρείν ηεο αλσλπκίαο ζην Γηαδίθηπν γηα λα πξνζεγγίζνπλ αλήιηθα παηδηά κε ζηόρν ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε.
 27. 27. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Παηδηθή Πνξλνγξαθία Παηδηθή πνξλνγξαθία νξίδεηαη σο νη αλαπαξαζηάζεηο αλειίθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο ή θαηαζηάζεηο πνπ ππνδειώλνπλ ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η παηδηθή πνξλνγξαθία ζεσξείηαη έγθιεκα θαη ππόθεηηαη ζε πνηληθέο θπξώζεηο.
 28. 28. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Ηιεθηξνληθόο Τδόγνο Με ηνλ όξν Ηιεθηξνληθόο Τδόγνο ελλννύκε ηε δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ νπνία δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα ζπλαληηόληαη δηαδηθηπαθά κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή ζηνηρεκάησλ. Μηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη ην ξίζθν ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο απώιεηαο ή ηνπ θέξδνπο.
 29. 29. Κίλδπλνη Γηαδηθηύνπ Φπζηθέο Παζήζεηο Η πνιύσξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία καο. Πέξα από ηηο δηαηαξαρέο ζηελ όξαζε θαη ηηο ππνςίεο γηα ελδερόκελα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία, θπξίσο από ηηο νζόλεο, εθείλνη πνπ αζρνινύληαη γηα ώξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο θάλνληαο κεγάιν αξηζκό επαλαιακβαλόκελσλ θηλήζεσλ κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ από δηάθνξεο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο. Καθώζεηο όπσο ν επζεηαζκόο ηνπ απρέλα, ν πόλνο ηνπ αγθώλα (tennis elbow), ηελνληίηηδα, περαηνθαξπηθή άξζξσζε θαη άιιεο παζήζεηο έρνπλ ζπλδέζεη ην όλνκα ηνπο κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή.
 30. 30. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Σθάξθνο Χξήζηνο & Βηληδειαίνο Νίθνο
 31. 31. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Δλεκέξσζε Ο θπξηόηεξνο άμνλαο ζηνλ νπνίν επηθεληξώλνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν είλαη απηόο ηεο ελεκέξσζεο.
 32. 32. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Μείσζε ηερλνινγηθνύ ράζκαηνο κεηαμύ κεγάισλ θαη λέσλ Η θαιύηεξε πξαθηηθή, όπσο δίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη λα εκπινπηίζνπλ νη γνλείο ηηο γλώζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηό.
 33. 33. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Ο ρόλοσ τησ Εκπαίδευςησ Σθμειϊνεται ιδιαίτερα ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων για τθ ςυνειδθτοποίθςθ των κινδφνων κατά τθ χριςθ του Διαδικτφου, κακϊσ και των καλϊν πρακτικϊν. Θεωρείται αναγκαία θ δθμιουργία ενόσ ςυςτθματοποιθμζνου πλαιςίου που κα αςχολείται με το κζμα. Η ζνταξθ δραςτθριοτιτων που να εμπλζκουν τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου ςτο αναλυτικό πρόγραμμα προβάλλει ωσ επιτακτικι ανάγκθ.
 34. 34. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Μάκετε ςτα παιδιά ςασ ότι τουσ ανεπίςθμουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που τθροφμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι πρζπει να τουσ τθροφμε και ςτο Διαδίκτυο. Μαηί με τα παιδιά ςασ κζςτε κανόνεσ ειδικά για τθ χριςθ του Διαδικτφου (π.χ. δεν μιλάμε ςε αγνϊςτουσ, δεν μοιραηόμαςτε με αγνϊςτουσ τισ φωτογραφίεσ μασ ι άλλα προςωπικά δεδομζνα).
 35. 35. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Αληηδξάζηε κε ςπρξαηκία, αλ ην παηδί ζαο ζαο εκπηζηεπηεί θάηη θαη ζαο θαλεί όηη είλαη επηθίλδπλν. Σπδεηήζηε καδί ηνπ θαη βνεζήζηε ην λα αληηιεθζεί ηνλ πηζαλό θίλδπλν.
 36. 36. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Βάλτε κωδικό ςτον Η/Υ του ςπιτιοφ ςασ και μθν τον κάνετε γνωςτό ςτα παιδιά ςασ, ϊςτε ο Η/Υ να ανοίγει μόνο όταν το επικυμείτε εςείσ.
 37. 37. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Κρατιςτε τον θλεκτρονικό υπολογιςτι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, οφτωσ ϊςτε να μθ βρίςκονται μόνα τουσ τα παιδιά όταν τον χρθςιμοποιοφν.
 38. 38. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Αφαιρείτε ι καλφπτετε τθν κάμερα από τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, όταν δεν τθ χρθςιμοποιείτε και κλείνετε τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, όταν δεν τον χρειάηεςτε.
 39. 39. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Επιλζξτε ιςτοςελίδεσ κατάλλθλεσ για παιδιά, που περιζχουν επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Συμβουλευτείτε το ςφςτθμα ςιμανςθσ των παιχνιδιϊν PEGI (Pan European Game Information) για τθν επιλογι κατάλλθλων θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν για τα παιδιά ςασ.
 40. 40. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Δγθαηαζηήζηε εηδηθά ινγηζκηθά (firewall, antispyware, antivirus) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ δηθηύνπ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Γηδάμηε ηνπο καζεηέο ζαο πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ απηά ηα πξνγξάκκαηα γηα λα πξνζηαηεύνπλ θαη ηνπο ππνινγηζηέο ζην ζπίηη ηνπο.
 41. 41. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Αναφζρετε υλικό, το οποίο κεωρείτε παράνομο ι ενοχλθτικό, ςτισ υπεφκυνεσ υπθρεςίεσ.
 42. 42. Πξόιεςε-Καιέο Πξαθηηθέο Σασ ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ…

×