Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ                                          ...
ειζαγωγή    Thyme                  Ζνασ από τουσ πλζον εμπορικοφσ όρουσ               ...
ειζαγωγήThyme             Διεθνείσ και Ευρωπαϊκζσ Προδιαγραφζσ:                     «Thy...
ειζαγωγήΒοτανικόσ προςδιοριςμόσ           Φυτά υπό τον εμπορικό όρο «θυμάρι»                  ...
ειζαγωγή Προςδιοριςμόσ τησ περιεκτικότητασ             Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΑΕ        ...
ζκοπός                   ΢κοπόσ      Η ζπζρέηηζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξην έιαην θπηώλ ηνπ  ...
μεθοδολογία
μεθοδολογια     Επιλογή του Th. sibthorpii                     Th. sibthorpii Benth. Ζνα από τα β...
μεθοδολογια     Επιλογή περιοχήσ μελζτησGR1270001 : Όροσ Χολομϊντασ                GR1270005 : Όροσ ΢τ...
μεθοδολογια  Προςδιοριςμόσ περιεκτικότητασ        Σπιινγή 120 θπηηθώλ αηόκσλ ηνπ είδνπο Th. sibthorpiiΜέηξεζε ηεο...
μεθοδολογία    ΜορφομετρίαΦωτογράφηςη των δειγμάτων΢ε ειδική φωτογραφική διάταξηΑνάλυςη Εικόνασ με τη χρήςη Η/Τ(λογιςμ...
αποτελζςματα
αποτελζςματα          Περιεκτικότητα ςε αιθζριο ζλαιο       EOC                      ...
αποτελζςματα         Περιεκτικότητα ςε αιθζριο ζλαιο                 24% < 1,2 mL 100g-1    ...
αποτελζςματα         Μορφομετρικά δεδομζνα                                    ...
αποτελζςματα         Μορφομετρικά δεδομζνα                                    ...
αποτελζςματα         Ανάλυςη παλινδρόμηςησ                              F = 8,876  ...
αποτελζςματαΑνάλυςη παλινδρόμηςησ                  NGH                          ...
αποτελζςματα        Τπολογιςμόσ LGV                                    Με βάςη...
240000                                                          ...
αποτελζςματα  Μοντζλο εκτίμηςησ (LGN, LGV) EOCmL 100g-1                  VGH              ...
αποτελζςματα   Όταν ςτη ςυνάρτηςηΑντικαταςταθεί o VGH με SGH τότε:
αποτελζςματα   Μοντζλο εκτίμηςησ (NGH, SGH) EOCmL 100g-1                   SGH            ...
αποτελζςματα    Καηεγνξηνπνίεζε                      EOC             L    Χακειή...
αποτελζςματα        Δενδρόγραμμα απόφαςησ                           L          ...
ςυμπεράςματα1. Σύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θπηά πνπ δηαθηλνύληαη εκπνξηθά ππό ηνλ  όξν «ζπκάξη» νξίδεηαη...
΢ασ ευχαριςτϊ για την προςοχή ςασ
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ                  Σμήμα Βιολογίασ         Εργαςτήριο ΢υςτ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Χρήση μορφομετρικών δεδομένων για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο αυτοφυών φυτών του γένους Thymus L.

283 views

Published on

12ο Επιστημονικό Συνέδριο | Ελληνική Βοτανική Εταιρεία | Ρέθυμνο 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Χρήση μορφομετρικών δεδομένων για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο αυτοφυών φυτών του γένους Thymus L.

 1. 1. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Σμήμα Βιολογίασ Εργαςτήριο ΢υςτηματικήσ Βοτανικήσ & ΦυτογεωγραφίασΧρήςη μορφομετρικών δεδομζνων για την εκτίμηςη τησ περιεκτικότητασ ςεαιθζριο ζλαιο αυτοφυών φυτών του γζνουσ Thymus L.Κουρζασ Δ. & Κοκκίνη ΢. 12ο Επιςτημονικό ΢υνζδριο | Ελληνική Βοτανική Εταιρεία | Ρζθυμνο 2011
 2. 2. ειζαγωγή Thyme Ζνασ από τουσ πλζον εμπορικοφσ όρουσ θυμάρι [el] thymian [de]Βότανα & καρυκεφματα (herbs and spices) Thyme thym [fr] Αιθζρια Ζλαια (ΑΕ) kekik [tu] tomillo [sp] Παγκόςμια αφξηςη εξαγωγών (2004: > 3000 μετρικοί τόνοι) (International Trade Centre UNCTAD/WTO 2006) ΚΤΡΙΕ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΕ΢ ΧΩΡΕ΢ Ιςπανία | Πορτογαλία | Σουρκία | Ιςραήλ | Βουλγαρία | Ουγγαρία | Γαλλία | ΕλλάδαΑλάπηπμε πξνδηαγξαθώλ ζην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο αιιά θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο Ελάτιζηη περιεκηικόηηηα ζε ΑΕ
 3. 3. ειζαγωγήThyme Διεθνείσ και Ευρωπαϊκζσ Προδιαγραφζσ: «Thyme» Ελάχιςτη περιεκτικότητα Οργανιςμόσ ζκδοςησ Ζτοσ Αναφορά (mL 100g-1 ξηροφ βάρουσ) Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Eur.Ph) Thymi herba 1996 1,2 European Pharmacopoeia, Third Ed., Council of Europe 1997:0865 Διεθνήσ Οργανιςμόσ Συποποίηςησ (ISO) Thyme 1996 1,0 International Standard ISO 6754: 1996 Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (WHO) 1999 Thyme 1,0 Monographs on selected medicinal plants, v. 1 Ευρωπαϊκή Επιςτημονική ΢υνεργαςία ςτη Φυτοθεραπεία (ESCOP) 2003 Thyme 1,2 Monographs of Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products Ευρωπαϊκόσ ΢φνδεςμοσ Μπαχαρικών(ESA) 2004 Thyme 1,0 Quality Minima Document Ελάχιςτη περιεκτικότητα ςε ΑΕ: 1,0 - 1,2 mL 100 g-1
 4. 4. ειζαγωγήΒοτανικόσ προςδιοριςμόσ Φυτά υπό τον εμπορικό όρο «θυμάρι» Περιγραφζσ ςε Εθνοβοτανικά Ιςτορικά Προδιαγραφζσ δεδομζνα & βοτανικά ευρωπαϊκών & δεδομζνα από χειρόγραφα διεθνών αγορζσ βοτάνων (κείμενα Οργανιςμών & Διοςκουρίδη & καρυκευμάτων Θεόφραςτου) Φυτά του γζνουσ Thymus L. Th. sibthorpii Benth. & Th. capitatus Hoffmans. & Link (Syn. Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil. & Thymbra capitata (L.) Cav.)
 5. 5. ειζαγωγή Προςδιοριςμόσ τησ περιεκτικότητασ Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΑΕ Τδροαπόςταξη (ςυςκευζσ τφπου clevenger)Επιςτημονικώσ αποδεκτή Ειδικό εργαςτηριακό εξοπλιςμό Αυξημζνη ακρίβεια Εξειδικευμζνο προςωπικό ΧρόνοΈιεγρνο πεξηεθηηθόηεηαο κεγάινπ αξηζκνύ απηνθπώλ θπηώλ;
 6. 6. ζκοπός ΢κοπόσ Η ζπζρέηηζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξην έιαην θπηώλ ηνπ γέλνπο Thymus κε κνξθνκεηξηθά δεδνκέλα, θαη ε θαηαζθεπή καζεκαηηθνύ κνληέινπ εθηίκεζήο ηεο Προςζγγιςη Επιλογή τησ Μζτρηςη τησ Επεξεργαςίαπεριοχήσ μελζτησ Μελζτη του περιεκτικότητασ ςε δεδομζνων & - αδενικοφ ΑΕ ανά φυτικό εξαγωγή΢υλλογή φυτικϊν τριχϊματοσ άτομο ςυμπεραςμάτων ατόμων
 7. 7. μεθοδολογία
 8. 8. μεθοδολογια Επιλογή του Th. sibthorpii Th. sibthorpii Benth. Ζνα από τα βαςικά είδη ςτισ αγορζσ βοτάνων &καρυκευμάτων τησ Β Ελλάδασ υπό τον εμπορικό όρο Γεωγραφική εξάπλωςη ςε όλη ςχεδόν τη Β Ελλάδα «θυμάρι» Χημειότυποι φαινολικϊν ενϊςεων (οςμή «θυμαριοφ»)
 9. 9. μεθοδολογια Επιλογή περιοχήσ μελζτησGR1270001 : Όροσ Χολομϊντασ GR1270005 : Όροσ ΢τρατονικό – Κορυφή ΢καμνί Κεντρική περιοχή εξάπλωςησ του Th. sibthorpii ςτην Ελλάδα (Κουρζασ αδημοσίευτα δεδομζνα) ΢ημαντική ποικιλότητα ενδιαιτημάτων (Σφποι Οικοτόπων ςφμφωνα με Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
 10. 10. μεθοδολογια Προςδιοριςμόσ περιεκτικότητασ Σπιινγή 120 θπηηθώλ αηόκσλ ηνπ είδνπο Th. sibthorpiiΜέηξεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θύιια & ηαμηαλζίεο κε ηε κέζνδν ηεο πδξν-απόζηαμεο (ζύκθσλα κε ISO 6751:1984) EOC Essential Oil Content
 11. 11. μεθοδολογία ΜορφομετρίαΦωτογράφηςη των δειγμάτων΢ε ειδική φωτογραφική διάταξηΑνάλυςη Εικόνασ με τη χρήςη Η/Τ(λογιςμικό: ImageJ & ImagePro Plus) NGH Number of Glandular Hairs Μζςοσ αριθμόσ αδενικών λεπίων ανά mm2 τησ κάτω επιφάνειασ του φφλλου SGH Size of Glandular Hairs Μζςη διάμετροσ (ςε κάτοψη) αδενικϊν λεπίων τησ κάτω επιφάνειασ του φφλλου Αδενικά λζπια (peltate glandular hairs) απνπζία αδεληθώλ ηξηρώλ (capitate glandular hairs)
 12. 12. αποτελζςματα
 13. 13. αποτελζςματα Περιεκτικότητα ςε αιθζριο ζλαιο EOC Περιεκτικότητα ςε ΑΕ (mL · 100g-1) Ελάχιςτη τιμή Μζγιςτη τιμή Μζςοσ όροσ Συπική (%) (%) (%) απόκλιςη (±) Φφλλα & Σαξιανθίεσ 0,2 3,5 1,47 0,76 Φφλλα – Σαξιανθίεσ 0,1 1,5 0,47 0,30 & Βλαςτοί΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ Ζντονη διακφμανςη τησ περιεκτικότητασ ςε ΑΕ μεταξφ των ατόμων του είδουσ
 14. 14. αποτελζςματα Περιεκτικότητα ςε αιθζριο ζλαιο 24% < 1,2 mL 100g-1 EOC΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ ΢ημαντικό ποςοςτό (24%) των ατόμων δεν πληροφν τισ προχποθζςεισ ελάχιςτησ περιεκτικότητασ ςε αιθζριο ζλαιο
 15. 15. αποτελζςματα Μορφομετρικά δεδομζνα Συπική απόκλιςη Ελάχιςτη τιμή Μζγιςτη τιμή Μζςοσ όροσ (±) NGH No. / mm2 4,9 22,9 12,3 3,7Κάλλαβνο 1 mm2 LGN = 5 αδενικά λζπια / mm 2 LGN = 22,8 αδενικά λζπια / mm 2
 16. 16. αποτελζςματα Μορφομετρικά δεδομζνα Συπική απόκλιςη Ελάχιςτη τιμή Μζγιςτη τιμή Μζςοσ όροσ (±) SGH μm 62,7 116,5 88,9 10,1Κάλλαβνο 1 mm2 SGH= 63 μm SGH= 117 μm
 17. 17. αποτελζςματα Ανάλυςη παλινδρόμηςησ F = 8,876 p < 0,05 R2 = 0,278Ανάλυςη γραμμικήσ παλινδρόμηςησ (linear regression) NGH EOC EOC NGH΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ Η πυκνότητα των αδενικϊν λεπίων ςυνδζεται με την περιεκτικότητα ςε ΑΕ με μία αςθενή γραμμική ςχζςη
 18. 18. αποτελζςματαΑνάλυςη παλινδρόμηςησ NGH Αζζελήο γξακκηθή ζπζρέηηζε EOC Πην ηζρπξή ζπζρέηηζε ? VGH Volume of Glandular Hairs Όγκος αδενικού λεπίοσ
 19. 19. αποτελζςματα Τπολογιςμόσ LGV Με βάςη μελζτη αδενικϊν λεπίων ςτα: Thymus vulgaris L. (Bruni & Modenesi 1983) Satureja thymbra L. (Bosabalidis 1990) Vsub Τπεφυμενιδικόσ εκκριματοδόχοσ χϊροσ Vcell εφυμενίδα Κφτταρα κεφαλήσ VGH SGHΚφτταρο βάςησ Κφτταρο μίςχου Vsub: Τπεφυμενιδικόσ εκκριματοδόχοσ χϊροσ Vcell: όγκοσ κυττάρων κεφαλήσ R: ακτίνα αδενικοφ λεπίου ςε κάτοψη και Rh: μζγιςτο φψοσ του υπεφυμενιδικοφ εκκριματοδόχου χϊρου.
 20. 20. 240000 MeasurementsLGV (μm3) αποτελζςματα 220000 μετρήσεις Ανάλυςη παλινδρόμηςησ 200000 180000 R2 = 0,813 160000 360000 340000 CV(%) (%) EOC 140000 120000 320000 EOC5 300000 4 100000 280000 3 2 mL 100g-1 80000 260000 1 240000 0 Measurements LGV (μm3) 8 10 12 14 16 18 20 22 VGH κm3 220000 μετρήσεις 200000 LGN (No / mm2) 180000 160000 CV(%) (%) EOC 140000 120000 5 4 100000 3 80000 Μετρήςεισ 2 1 8 10 12 14 16 18 20 22 0 NGH LGN (No / mm2) No. / mm2 Η περιεκτικότητα ςε αιθζριο ζλαιο περιγράφεται από τη γραμμική ςυνάρτηςη:
 21. 21. αποτελζςματα Μοντζλο εκτίμηςησ (LGN, LGV) EOCmL 100g-1 VGH κm3 NGH No. / mm2
 22. 22. αποτελζςματα Όταν ςτη ςυνάρτηςηΑντικαταςταθεί o VGH με SGH τότε:
 23. 23. αποτελζςματα Μοντζλο εκτίμηςησ (NGH, SGH) EOCmL 100g-1 SGH κm NGH No. / mm2
 24. 24. αποτελζςματα Καηεγνξηνπνίεζε EOC L Χακειή <1,2 mL 100g-1 Μ Μεζαία 1,2-2,5 mL 100g-1 Η Υςειή >2,5 mL 100g-1 NGH SGHNGH-L Χακειή < 9 αδέλεο αλά mm2 SGH-L Μηθξή < 80 κmNGH-M Μεζαία 9-15 αδέλεο αλά mm2 SGH-M Μεζαία 81-90 κmNGH-H Υςειή >15 αδέλεο αλά mm2 SGH-H Μεγάιε 91-100 κm SGH-VH Πνιύ κεγάιε >100 κm
 25. 25. αποτελζςματα Δενδρόγραμμα απόφαςησ L M HClassification & Regression Tree(μέθοδος CRT) SGHΔηρνηνκηθή θιείδα γηα ηελ εθηίκεζε ηεοπεξηεθηηθόηεηαο ζε ΑΕ EOC > 2,5 mL 100 g-1 Τψηλή περιεκτικότητα (αποδεκτή) NGH Χαμηλή περιεκτικότητα EOC < 1,2 mL 100 g-1 (μη αποδεκτή) SGH Μζςη περιεκτικότητα EOC > 1,2 mL 100 g-1 (αποδεκτή) NGH Χαμηλή περιεκτικότητα Μζςη περιεκτικότητα EOC < 1,2 mL 100 g-1 EOC > 1,2 mL 100 g-1 (αποδεκτή) (μη αποδεκτή)
 26. 26. ςυμπεράςματα1. Σύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θπηά πνπ δηαθηλνύληαη εκπνξηθά ππό ηνλ όξν «ζπκάξη» νξίδεηαη ειάρηζηε πεξηεθηηθόηεηα 1,0-1,2 % (mL 100g-1) ζε ΑΕ Έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΑΕ ζην εκπνξηθά ζεκαληηθό είδνο Th.2. sibthorpii [0,2 – 3,5% (mL 100g-1)] Η πεξηεθηηθόηεηα ζε ΑΕ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε κνξθνινγηθνύο ραξαθηήξεο όπσο ε3. ππθλόηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ αδεληθώλ ιεπίσλ ηεο θάησ επηθάλεηαο ησλ θύιισλ Η ζρέζε ηεο ππθλόηεηαο θαη κεγέζνπο αδεληθώλ ιεπίσλ κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα4. πεξηγξάθεηαη από ηελ ζπλάξηεζε: Η δηάθξηζε ησλ απηνθπώλ αηόκσλ ηνπ Th. sibthorpii πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο5. ειάρηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΑΕ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ηέζζεξα βήκαηα κε ηε ρξήζε δηρνηνκηθώλ θιεηδώλ
 27. 27. ΢ασ ευχαριςτϊ για την προςοχή ςασ
 28. 28. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Σμήμα Βιολογίασ Εργαςτήριο ΢υςτηματικήσ Βοτανικήσ & ΦυτογεωγραφίασΧρήςη μορφομετρικών δεδομζνων για την εκτίμηςη τησ περιεκτικότητασ ςε αιθζριο ζλαιο αυτοφυών φυτών του γζνουσ Thymus L. Κουρζασ Δ. & Κοκκίνη ΢. 12ο Επιςτημονικό ΢υνζδριο | Ελληνική Βοτανική Εταιρεία | Ρζθυμνο 2011

×