Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hazard analysis and critical control points

274 views

Published on

Το e-haccp.org είναι μια Διαδικτυακή Εφαρμογή Τεκμηρίωσης του συστήματος H.A.C.C.P. και απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων.

Το e-haccp.org/ προσφέρει:
α). ΟΛΟ το φάκελο τεκμηρίωσης συστήματος HACCP (όλο το απαραίτητο υλικό με τη μέθοδο παραγωγής και διάθεσης της επιχείρησης), ηλεκτρονικά και εκτυπωμένο με ταχυδρομική αποστολή και
β). Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου (e-learning) σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hazard analysis and critical control points

 1. 1. HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS Ανάλσζη Επικινδσνόηηηας και Κρίζιμα Σημεία Ελέγτοσ https://e-haccp.org/131158
 2. 2. Ασ γνωριςτοφμε… Αγαπθτζ/ι επαγγελματία, Είμαι ο Δθμιτρθσ Χατηθδοφκασ με πολυετι πείρα ςαν υπεφκυνοσ ςτο Σμιμα Ποιοτικοφ Ελζγχου διάφορων εταιρειϊν και μζςα από αυτι τθν παρουςίαςθ κα ικελα να ςασ ενθμερϊςω ςχετικά με τθν τιρθςθ του ςυςτιματοσ HACCP που είναι πλζον ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ. Οι επιχειρθματίεσ που με οποιοδιποτε τρόπο παράγουν, εμπορεφονται, διαχειρίηονται ι προςφζρουν τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, είναι υποχρεωμζνοι για τθ κζςπιςθ, τθν εφαρμογι και τθν τιρθςθ μιασ ςυνεχοφσ & μεκοδευμζνθσ ςειράσ ενεργειϊν που κα βαςίηεται ςτισ αρχζσ του ςυςτιματοσ HACCP.
 3. 3. Σι είναι το HACCP; Σο HACCP είναι ζνα ςφνολο ι ζνα ςφςτθμα αν κζλετε αρχϊν και κανόνων που ςχετίηονται με τθν ςφντμθςθ των λζξεων "Hazard Analysis and Critical Control Points" = "Ανάλυςθ Επικινδυνότθτασ και Κρίςιμα ΢θμεία Ελζγχου".
 4. 4. Γνωρίςτε το e-HACCP Σο https://e-haccp.org/131158 είναι μια Διαδικτυακι Εφαρμογι Σεκμθρίωςθσ του ςυςτιματοσ H.A.C.C.P. και απευκφνεται ςε πολφ μικρζσ, μικρζσ & μεςαίεσ επιχειριςεισ τροφίμων. Σο HACCP δθμιουργικθκε ςτισ ΗΠΑ και αποτελεί μία ςυςτθματικι προςζγγιςθ ςτθν διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ ποτϊν και τροφίμων δθλαδι ςτθν παραγωγι αςφαλϊν και αποδεκτϊν τροφίμων. ΢κοπόσ τθσ δθμιουργίασ του ιταν να εξαλείψει επειςόδια όπωσ: τροφικζσ δθλθτθριάςεισ, αρρϊςτιεσ, κατανάλωςθ μθ αςφαλϊν ποτϊν και τροφίμων ι τθν φπαρξθ ανεπικφμθτων ουςιϊν ι ξζνων ςωμάτων. Σο ςφςτθμα HACCP βαςίηεται ςτον εντοπιςμό, τθν επίβλεψθ, τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ και τθν απομάκρυνςθ τθσ επικινδυνότθτασ που μπορεί να προκφψει κατά τθν διαδικαςία παραγωγισ ι ςφνκεςθσ αλλά και κατά τθ μεταφορά ι διανομι τροφίμων και ποτϊν. Ωσ "επικινδυνότθτα" μπορεί να χαρακτθριςτεί οτιδιποτε κα μποροφςε να δθμιουργιςει πρόβλθμα υγείασ ςτον καταναλωτι.
 5. 5. Ποιοι το χρειάηονται; Οι επιχειρθματίεσ που παράγουν, εμπορεφονται, διαχειρίηονται ι προςφζρουν τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, είναι υποχρεωμζνοι για τθ κζςπιςθ, τθν εφαρμογι και τθν τιρθςθ μιασ ςυνεχοφσ & μεκοδευμζνθσ ςειράσ ενεργειϊν που κα βαςίηεται ςτισ αρχζσ του ςυςτιματοσ HACCP, ςφμφωνα με: α). Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο & ΢υμβοφλιο για τθν Τγιεινι των τροφίμων: άρκρο 5 του κανονιςμοφ (ΕΚ) 852/2004 και φυςικά από τθν β). Ελλθνικι νομοκεςία: Τγειονομικι Διάταξθ με αρικ. Τ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/ ΦΕΚ 2718/ Β/ 08-10-2012
 6. 6. Σι προςφζρουμε… α). ΟΛΟ το φάκελο τεκμθρίωςθσ ςυςτιματοσ HACCP (όλο το απαραίτθτο υλικό με τθ μζκοδο παραγωγισ και διάκεςθσ τθσ επιχείρθςθσ), θλεκτρονικά και εκτυπωμζνο με ταχυδρομικι αποςτολι και β). Εκπαιδευτικά προγράμματα μζςω διαδικτφου (e-learning) ςε κζματα Τγιεινισ & Αςφάλειασ των Σροφίμων.
 7. 7. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ… Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ. Οη ππεύζπλνη ηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP νθείινπλ λα απαζρνινύλ εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ζην 10ώρο εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην "Βαζηθέο Αξρέο HACCP". Η κειέηε HACCP έρεη σο ζθνπό λα: πεξηγξάςεη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, εμαζθαιίζεη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί, κε ηηο αξρέο HACCP θαη ηε λνκνζεζία, ηεθκεξηώζεη ηε ζπκκόξθσζε απηή ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε, όπσο είλαη νη αξκόδηεο αξρέο ειέγρνπ ηξνθίκσλ, νη πειάηεο θαη νη θαηαλαισηέο.
 8. 8. Για κάκε εκπαιδευόμενο… βεβαίωςθ Για κάκε εκπαιδευόμενο τθσ επιχείρθςισ ςασ, εφόςον αυτόσ παρακολουκιςει το ςεμινάριο τισ προγραμματιςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ διεξαγωγισ του, κα εκδίδεται "Βεβαίωςθ" από τον υπεφκυνο ειςθγθτι του προγράμματοσ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ, αποδεικτικό αποτελεί και θ Βεβαίωςθ εγγραφισ που κα αναρτάται ςτο λογαριαςμό ςασ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλθρωμισ, όπου αναφζρονται τα ονοματεπϊνυμα των υπαλλιλων ςασ, που πρόκειται να παρακολουκιςουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 9. 9. Αποκτιςετε το φάκελο τεκμθρίωςθσ HACCP… Ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα: 1). εγγραφι και επιβεβαίωςθ ςτο: https://e-haccp.org/131158 2). ειςαγωγι των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςισ ςασ 3). επιβεβαίωςθ και πλθρωμι τθσ παραγγελίασ 4). κατζβαςμα του φακζλου ΑΜΕ΢Α. 5). Εγγραφι ςτθν online εκπαίδευςθ.
 10. 10. ΢Ε ΠΟΙΟΤ΢ ΑΠΕΤΘΤΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΣΟΤ e-HACCP Οι υπθρεςίεσ μασ καλφπτουν τισ ανάγκεσ τεκμθρίωςθσ και τιρθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ ΑΤΣΟΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP), ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ αλλά και κοινοτικισ νομοκεςίασ, των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων παραγωγισ, εμπορίασ και διανομισ τροφίμων κακϊσ επίςθσ και των επιχειριςεων τθσ ομάδασ HORECA (ξενοδοχεία, εςτιατόρια, καφζ, μπαρ κλπ), Ειδικότερα: Παραςκευαςτζσ & ΢υςκευαςτζσ, Αποκικευςθ - Διανομείσ & Μεταφορείσ, Επιχειριςεισ λιανικοφ & χονδρικοφ εμπορίου, Επιχειριςεισ Μαηικισ Εςτίαςθσ & Αναψυχισ, Επιχειριςεισ Αρτοποιθτικισ Νομοκεςίασ.
 11. 11. Γιατί να αποκτιςετε τθν πιςτοποίθςθ e-HACCP Σα θπξηόηεξα σθέιεη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP είλαη: 1o. ε εγγύεζε ηεο παξαγσγήο αζθαιώλ θαη απνδεθηώλ ηξνθίκσλ, 2o. ην πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε δεκόζηνπο νξγαληζκνύο πγείαο αιιά θαη κε ζπλεξγάηεο/πειάηεο απνδεηθλύνληαο κε ηεθκεξησκέλν ηξόπν ην πςειό επίπεδν θξνληίδαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ θαη ηελ πγηεηλή ηεο παξαγσγήο, 3o. ηελ αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα πώιεζε πξντόλησλ ζε αιπζίδεο ππεξαγνξώλ, 4o. ηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο ζηα κάηηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ θαη πειαηώλ. 5ο. Η ζπκκόξθσζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε e-HACCP.
 12. 12. Γιατί εμάσ; Γιατί το e-HACCP ςασ δίνει μια εξαιρετικι ευκαιρία ςυνεργαςίασ, για τθν απόκτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ HACCP, με τον ποιο απλό και γριγορο τρόπο ζτςι ϊςτε να μπορζςετε να εφαρμόςετε ςτο κατάςτθμά ςασ τθν τιρθςθ ςυςτιματοσ HACCP που πλζον είναι ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ. Γιατί είμαςτε θ πρϊτθ και μοναδικι εταιρεία που προςφζρει διαδικτυακά ΟΛΟ το υλικό τεκμθρίωςθσ και εκπαίδευςθσ HACCP ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. Γιατί ζχουμε ελαχιςτοποίθςθ το κόςτοσ, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που όλοι ηοφμε ςιμερα.
 13. 13. Σα πρόςτιμα από τον ΕΦΕΣ ξεκίνθςαν… Περιςςότερα από 445.000 € ςε πρόςτιμα ζχουν επιβλθκεί το τελευταίο μινα ςε επιχειριςεισ από τον ΕΦΕΣ (Ενιαίο Φορζα Ελζγχου Σροφίμων). Για ποιουσ λόγουσ μπορεί να επιβλθκεί πρόςτιμο από τον ΕΦΕΣ; ΢υνικωσ επιβάλλονται πρόςτιμα από τον ΕΦΕΣ με τθν αιτιολογία: 1ο. Ανεπαρκισ εφαρμογι ςυςτθμάτων αυτοελζγχου. 2ο. Ανεπαρκζσ επίπεδο υγιεινισ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ. 3ο. Απόςυρςθ προϊόντων λόγω διακοπισ τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ χωρίσ ενθμζρωςθ των αρμόδιων αρχϊν. 4ο. Μθ αςφαλι - ακατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ τρόφιμα. 5ο. Μθ κανονικά τρόφιμα ωσ προσ τθν επιςιμανςθ (προϊόντα τα οποία δεν ζφεραν επιςιμανςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα). 6ο. Μθ εφαρμογι ςυςτιματοσ αυτοελζγχου. 7ο. Απουςία βιβλιαρίων υγείασ. 8ο. Ανεπαρκζσ επίπεδο υγιεινισ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ.
 14. 14. Σα πρόςτιμα από τον ΕΦΕΣ ξεκίνθςαν… (ςυνζχεια) 9ο. Παραπλάνθςθ του καταναλωτι. 10ο. Ανεπαρκισ εφαρμογι ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ ςε επανζλεγχο. 11ο. Τλικά και αντικείμενα που προορίηονταν να ζρκουν ςε επαφι με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονταν ςτισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. 12ο. Ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τον εξοπλιςμό και τθν υποδομι. 13ο. Ανεπαρκζσ επίπεδο υγιεινισ του προςωπικοφ, των χϊρων και του εξοπλιςμοφ. 14ο. Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ. 15ο. Ελλιπισ τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν ςχετικά με το ςφςτθμα HACCP.
 15. 15. ΢υγκρίνετε τισ τιμζσ μασ Πξηλ πάξεηε ηελ απόθαζή ζαο, ζπγθξίλεηε ηηο ηηκέο καο. Δίκαζηε νη θζελόηεξνη ζηελ αγνξά! Σν θόζηνο ςεθηαθνύ πιηθνύ ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο HACCP είλαη αλαξηεκέλν ζε πιαίζην, ζην ηέινο ηεο ζειίδαο θάζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θπκαίλεηαη από 180,00 € έσο 300,00 € αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ δηεξγαζηώλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα θάζε εθπαηδεπόκελν είλαη 50,00 € / άηνκν.
 16. 16. Επικοινωνιςτε μαηί μασ Αλ έρεηε μεθηλήζεη λα ςάρλεηε γηα ην πώο ζα απνθηήζεηε ηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο ζπζηήκαηνο HACCP γηα ηελ επηρείξεζε ζαο ηόηε κπείηε ζηελ ηζηνζειίδα https://e-haccp.org/131158 γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα. Με δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. Με εθηίκεζε Δημήηρης Χαηζηδούκας Δηδηθόο ΢ύκβνπινο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο e-HACCP Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 69858.13138 – 210.5050915 E-mail: d_chatzidoukas@yahoo.gr

×