Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
преходна област
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

7

Share

Download to read offline

Описвам и сравнявам природни области

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Описвам и сравнявам природни области

 1. 1. Описвам и сравнявам природни области по учебника на Сия Стоянова и Лилия Манева 4 клас Просвета Диана Иванова ОУ “ Братя Миладинови “ гр.Бургас
 2. 2. Географските области се отличават по своето географско положение , природата си, трудовата дейност на хората , селищата , природните и истори- ческите си забележителности.Понятието географска област се използва, както за означаване на природни области , така и за отделянето на административните области.
 3. 3. В България има следните географски области: Дунавска равни- на , Старопланинска област , Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора , Горнотракийска низина , Сакар и Странджа , Рила, Пирин и Родопите и Българско черноморско крайбрежие.
 4. 4. Да си припомним какво означават понятията <ul><li>Хълм - малка изпъкнала и невисока форма на повърхнината със заоблено било и полегати склонове. </li></ul><ul><li>Плато - изпъкнала форма на повърхнината със заравнено плоско било и стръмни склонове. </li></ul><ul><li>Приток - река, която се влива в друга река. </li></ul><ul><li>Рид - изпъкнала продълговата форма на повърхнината, част от планина. </li></ul><ul><li>Резерват - защитена територия, в която се опазват ценни и редки или застрашени от изчезване растения и животни.Свободното влизане е забранено. </li></ul><ul><li>Национален парк - защитена територия, в която не се допуска съществуването на селища и курортни комплекси;туристическата дейност е разрешена. </li></ul><ul><li>Природен парк - защитена територия, където опазването на растенията, животните и природните забележителности е с първостепенно значение, но може да има и селища, курортни комплекси и трудови дейности, които не застрашават природата. </li></ul>
 5. 5. Дунавска равнина Географско положение <ul><li>Дунавската равнина се простира на юг от река Дунав/ единствената </li></ul><ul><li>плавателна река в България/ и на север от Старопланинската об- </li></ul><ul><li>ласт.Нейните южни части са хълмисти, а на север е по- ниска и рав- </li></ul><ul><li>на.Източната част е Добруджа.Тя е “ житницата на България ”. </li></ul>
 6. 6. Старопланинска област Географско положение <ul><li>Старопланинската област включва Стара планина и Предбалкана. </li></ul><ul><li>Стара планина / най- дългата планина в България/ се простира от </li></ul><ul><li>долината на река Тимок /на запад/ до Черно море / на изток/.Нари- </li></ul><ul><li>чат я още Балкан и “ гръбнакът на България ”.Предбалканът се на- </li></ul><ul><li>мира на север от Стара планина и на юг от Дунавската равнина. </li></ul>
 7. 7. Дунавска равнина Природа <ul><li>Дунавската равнина има благоприятен климат, плодородни почви </li></ul><ul><li>и подземни богатства /нефт, природен газ, въглища, каменна сол/. </li></ul><ul><li>През нея протичат реките Огоста и Янтра /извиращи от Стара пла- </li></ul><ul><li>нина/, Искър /най-дългата река в България/, Осъм, Вит и други. </li></ul><ul><li>Близо до град Силистра /в североизточната част на равнината/ се </li></ul><ul><li>намира езерото резерват “ Сребърна “, където живеят пеликани </li></ul><ul><li>и други защитени видове. </li></ul>
 8. 8. Старопланинска област Природа <ul><li>Стара планина има стръмни била, заоблени върхове, дълбоки до- </li></ul><ul><li>лини склонове , заети с широколистни и иглолистни гори и пасища. </li></ul><ul><li>част от територията е защитена.Тя включва Национален парк “Цен- </li></ul><ul><li>трален Балкан” и много резервати.Най-високият връх е Ботев -2376м </li></ul><ul><li>Планината е прорязана от Искърския пролом и пролома на река Ян- </li></ul><ul><li>тра.През прохода са прокарани шосета и железопътни линии.Под- </li></ul><ul><li>земните богатства са : въглища, железни и медни руди .От Стара </li></ul><ul><li>планина извират реките:Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Тунджа.Има </li></ul><ul><li>много лечебни минерални извори.Северните склонове на планина- </li></ul><ul><li>та са полегати и постепенно преминават в хълмиста и нископланин- </li></ul><ul><li>ска територия Предбалкан. </li></ul>
 9. 9. Дунавска равнина Трудова дейност на хората <ul><li>В Дунавската равнина се развиват растениевъдството / пшеница, </li></ul><ul><li>царевица, слънчоглед, зеленчуци, лозя / и животновъдството / ов- </li></ul><ul><li>це, свине, говеда, коне, птици /.Тук се намират предприятия за кон- </li></ul><ul><li>серви, брашно, сирене, масло и олио, фуражи за животните, как- </li></ul><ul><li>то и предприятия за машини, прибори и инструменти.Край гр.Коз- </li></ul><ul><li>лодуй има атомна електроцентрала, а край гр. Белене се строи </li></ul><ul><li>друга такава.В равнината се развиват водният, железопътният и </li></ul><ul><li>автомобилният транспорт, както и туризмът. </li></ul>
 10. 10. Старопланинска област Трудова дейност на хората <ul><li>В областта се развиват животновъдството и растениевъдството </li></ul><ul><li>/отглеждат се овес, ръж, картофи, сливи, малини и др ./.На големи- </li></ul><ul><li>те реки са построени електроцентрали.Развива се туризмът . </li></ul>
 11. 11. Селища <ul><li>Дунавска равнина </li></ul><ul><li>Видин </li></ul><ul><li>Плевен </li></ul><ul><li>Русе </li></ul><ul><li>Силистра </li></ul><ul><li>Шумен </li></ul><ul><li>Добрич </li></ul><ul><li>Разград </li></ul><ul><li>и др. </li></ul><ul><li>Старопланинска област </li></ul><ul><li>Враца </li></ul><ul><li>Ловеч </li></ul><ul><li>Габрово </li></ul><ul><li>Велико Търново </li></ul><ul><li>Монтана </li></ul><ul><li>Севлиево </li></ul><ul><li>Троян </li></ul><ul><li>и др. </li></ul>
 12. 12. Екипна работа <ul><li>ЗАДАЧИ: </li></ul><ul><li>1. Сравнете западните и източните части на Дунавската рав- </li></ul><ul><li>нина. </li></ul><ul><li>2. Сравнете Предбалкана и Стара планина. </li></ul><ul><li>3. Препишете стихотворението /учебника- стр.20 зад.4/.Отбе- </li></ul><ul><li>лежете срещу всеки стих кои природни богатства на Стара </li></ul><ul><li>планина е възпял Ран Босилек.Поставете срещу тях подхо- </li></ul><ul><li>дящи прилагателни. </li></ul>
 13. 13. ИЗВОДИ: <ul><li>В Дунавската равнина почвите са много плодородни, отглеждат се </li></ul><ul><li>разнообразни растения.В Старопланинската област почвите са сла- </li></ul><ul><li>бо плодородни, покрити са с гори и планински ливади.Естествената </li></ul><ul><li>растителност в Дунавската равнина е почти напълно унищожена, </li></ul><ul><li>запазени са само малки горички по възвишенията, покрай горите, </li></ul><ul><li>в защитените територии.В Старопланинската област- най- обшир- </li></ul><ul><li>ните широколистни гори, главно в Стара планина.Дивите животни </li></ul><ul><li>в Дунавската равнина са малко на брой и разнообразие, главно </li></ul><ul><li>птици, а в Стара планина има богат и разнообразен животински </li></ul><ul><li>свят. </li></ul>
 14. 14. ИЗВОДИ: <ul><li>Съществуват големи различия.Причината е в заселеността.Дунав- </li></ul><ul><li>ската равнина е равна и плодородна, създава най-добри условия </li></ul><ul><li>за живот и трудова дейност.Затова е гъсто населена и променена, </li></ul><ul><li>земите и се обработват.В планините условията за живот са по- </li></ul><ul><li>трудни, по-малко земи могат да се усвоят, по-рядко са заселени. </li></ul><ul><li>За сметка на това природата е по-добре запазена. </li></ul>
 15. 15. ДОМАШНА РАБОТА ОТ УЧЕБНИКА – СТР.21, ЗАД.9
 • yana_04

  Oct. 19, 2017
 • ssuser8d4829

  Oct. 22, 2015
 • veselkaveleva7

  Dec. 7, 2014
 • koletpavlova

  Nov. 20, 2013
 • marinelaivanova92

  Sep. 27, 2013
 • SimonaTraikova

  Sep. 28, 2011
 • ssuser3aadf1

  Nov. 21, 2010

Views

Total views

23,377

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,533

Actions

Downloads

454

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×