Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тема 9. Проектування робіт і нормування праці по операціях в сільському господарстві

8,614 views

Published on

План лекції
1. Принципи організації праці. Поділ та кооперація праці. Класифікація затрат робочого часу.
2. Нормування праці на ручних польових роботах.
3. Нормування праці на механізованих польових роботах і обслуговуванні стаціонарних машин.
4. Нормування праці у тваринництві.
5. Нормування праці на транспортних роботах.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Тема 9. Проектування робіт і нормування праці по операціях в сільському господарстві

 1. 1. Лекція 9. Проектування робіт і нормування праці по операціях в сільському господарстві
 2. 2. План 1. Принципи організації праці. Поділ та кооперація праці. Класифікація затрат робочого часу. 2. Нормування праці на ручних польових роботах. 3. Нормування праці на механізованих польових роботах і обслуговуванні стаціонарних машин. 4. Нормування праці у тваринництві. 5. Нормування праці на транспортних роботах.
 3. 3. У процесі розвитку продуктивних сил суспільства виникає об'єктивна необхідність встановлення норм затрат праці на виконувані обся­ги робіт чи виготовлену продукцію. Практика показує, що більшість виробничих процесів без нормування праці не може бути раціонально організована. Крім того, в умовах ринку норми праці залишаються важливим елементом розподільчих відносин у суспільстві.
 4. 4. Досягнення зазначеної мети можливе за умов дотримання правил нормування праці, найбільш важливими з яких є:  вивчення й аналіз природно­економічних умов та стану організації трудових процесів на підприємстві;  узагальнення й аналіз передового досвіду організації праці на підприємстві та за його межами;  урахування передових досягнень науки й техніки;  охоплення нормуванням усіх категорій працівників;  виробнича перевірка норм, систематичний аналіз їх виконання та поновлення.
 5. 5. Норма виробітку — під нею розуміють розрахунковий обсяг робо­ти чи виробленої продукції, який слід виконати або виробити одним чи кількома працівниками за зміну за певних природно­економічних умов. Норми виробітку вимірюються залежно від характеру виробничого про­цесу в гектарах, тоннах, штуках тощо. Норма часу — являє собою затрати праці, виражені в секундах, хвилинах, годинах, на виконання одиниці роботи чи виготовлення одиниці продукції, обслуговування однієї голови худоби тощо
 6. 6. Відомо, що в сільському господарстві широко застосовуються різноманітні засоби виробництва і способи дії на предмети праці, це накладає свій відбиток на методику розрахунку норм праці. Залежно від особливостей трудових процесів вони діляться на ряд груп: 1)Польові механізовані роботи. До цієї групи відносять роботи, що виконуються з допомогою мобільних машин і механізмів
 7. 7. 2)Роботи по обслуговуванню стаціонарних машин. Роботи виконуються в стаціонарних умовах, а функції виконавців зводяться до обслуговування машин і виконання додаткових операцій. 3) Транспортні роботи. Це роботи по переміщенню сільськогосподарських вантажів у просторі за допомогою автомобілів, тракторів, кінного транспорту
 8. 8. 5)Роботи по обслуговуван- ню тварин. Обслуговування тварин велика група сільськогосподарських робіт, що виконуються як вручну, так і за допомогою машин. Залежно від виду тварин та інших факторів методики нормування праці тварин­ ників дещо розрізняються
 9. 9. 6) Ручні й кінно-ручні роботи. Зазначені роботи виконуються простими знаряддями праці: вилами, лопатами, косами, а також кінними агрегатами у польових умовах. 7) Будівельно-монтажні й будівельно-ремонтні роботи. Ці роботи пов'язані з будівництвом і ремонтом будівель житлового і виробничого призначення.
 10. 10. 2. СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І ЗАТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ Дослідження трудових процесів і затрат робочого часу з метою їх нормування здійснюється за допомогою спеціальних спостережень. Залежно від змісту, форми запису, способу замірів та інших особливостей розрізняють фотографію робочого дня виконавця, хронометраж і фотохронометраж.
 11. 11.  Фотографія (хронографія) робочого дня — це такий вид спосте­режень, коли протягом зміни у хронологічній послідовності фіксуються трудові прийоми в порядку їх виконання і реєструється тривалість цих прийомів. Фотографія має за мету виявлення втрат робочого часу, що уможливить поліпшення стану організації праці
 12. 12.  Особлива цінність хронометра­ жу полягає в тому, що за його допо­могою здійснюється раціо­ налізація прийомів і методів праці виконавців, а також у тому, що на його основі узагальнюється передовий досвід у цій галузі. Все це в кінцевому рахунку сприяє зниженню трудомісткості виробництва продукції.
 13. 13. Робочий час виконавця ділиться насамперед на час роботи і час перерв. У свою чергу робочий час, залежно від характеру й мети його використання, ділиться на час підготовчо-заключних робіт, час основної роботи, час організаційно-технологічного обслуговування робочого місця, час на виконання разових і випадкових робіт. 3.НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА МЕХАНІЗОВАНИХ ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ І ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ МАШИН
 14. 14. Час перерв — у цей період виконавець фактично не виконує роботу. За своїм змістом перерви діляться на регламентовані і нерегламентовані. Перші враховуються при розробці норм праці, другі представлені головним чином простоями. Для задоволення особистих потреб та особистої гігієни працівникам надається 10 хвилин у розрахунку на зміну.
 15. 15. Єдина класифікація затрат робочого часу та її індексація Елементи затрат робочого часу Шифр Основна робота То Допоміжна робота Тд Оперативна робота (То+Тд) Топр Організаційно-технологічне обслуговування робочого місця Тобс Безпосереднє виконання роботи (Топ+Тобс) Товр Перерви, зумовлені технологією та організацією робіт Тпто Відпочинок Твп Задоволення особистих потреб Топ Штучний час (Твик+Твп.оп) Тшт Підготовчо-заключні роботи Тпз Нормативна тривалість зміни Тзмн Нерегламентовані періоди Тнп Простої х організаційних причин Тпо Простої з технічних причин Тто Робота за завданням (Тзм+Тнп) Тз Випадкові роботи Твд
 16. 16. Визначення норм праці на механізованих польових роботах Різниця в підходах при визначенні норм виробітку на механізованих роботах не змінює суті аналітичних розрахунків при їх розробці. Насамперед доцільно визначити раціональний баланс часу зміни, який має такий вигляд: Тзм =Тпз+То+Тпов+Тзав/вив+Тпер+Тобс+Тв+Топ
 17. 17. де , Тзм – установлена тривалість зміни; Тпз – норматив часу на підготовчо-заключні роботи; То – час основної роботи; Тпов – час, витрачений на поворот та заїзди; Тзав/вив - час на завантаження посівних агрегатів, роз-вантаження бункерів комбайнів; Тпер – час внутрішньозмінних переїздів з ділянки на ділянку, включаючи агрегатування; Тобс – час організаційно-технологічного обслуговування агрегату в загоні; Тв – норматив часу па відпочинок виконавця; Топ – норматив часу на особисті потреби
 18. 18. Виходячи з наведеного, норму виробітку на механізованих польових роботах розраховують за формулою: Нзм = 0,1*Вр*Vp*To де 0,1 Вр Vр – погодинна продуктивність агрегату, га.; Вр – робоча ширина захвату агрегату, м; Vр – робота швидкість руху агрегату, км/год.
 19. 19. У свою чергу, робочу ширину захвату агрегату визначають таким чином: Вр= Вк*n*K де Вк – конструктивна ширина захвату, м; п – кількість робочих машин в агрегаті; К – коефіцієнт використання конструктивної ширини захвату.
 20. 20. Фактичну швидкість руху агрегатів можна визначити за матеріалами спостережень за формулою: Vp=Ln/1000*Тфо де L – довжина гону, м; п – число робочих проходів; Тфо – фактичний час основної роботи, год.
 21. 21. Розрахунковий час основної роботи визначають аналітично за допомогою формули: То = Тзм-(Тпз+Тобс+Тв+Топ) 60*(1+Qпов+Qнав/розв+Qпер) Нормативи на Тпз, Тв й Топ у даному та в інших випадках розроб-ляються дослідницькими організаціями і наводяться у довідниках.
 22. 22. Коефіцієнт поворотів розраховується за формулою: Qпов = Vp*tпов 3,6*L tпов – тривалість одного повороту, хв, с; V – робоча швидкість руху агрегату, км/год; 3,6 – коефіцієнт відповідності одиниць виміру; L – середня довжина гонів, м.
 23. 23. Нормативи робіт по завантаженню (розвантаженню) місткостей сільськогосподарських машин розраховують за формулами: а) на завантаження сівалок насінням, добривами: σзав = tз*Н*W____ 60*Qc*n*q*f
 24. 24. б)на розвантаженні бункерів комбайнів: σроз = y*W*tрозв 60*Qσ*q*f в)на заміну візка для збору соломи: σзам = Qc*W*tзам 60*Qm*q*f
 25. 25. де у – врожайність культури, ц з 1 га; tз – тривалість одного заванта­ження, хв; W – погодинна продуктивність агрегату; H – норма висіву насіння, добрив, отрутохімікатів; Qc, Qσ, Qт – місткість відповідно сівалок, бункерів, візків; п – кількість сівалок в агрегаті; g – об’ємна маса зерна, добрив, соломи, отрутохімікатів тощо; f – коефіцієнт використання місткості.
 26. 26. Час на внутрішньозмінні переїзди розраховується за допомогою розрахункового коефіцієнта σпер= tnm+ Lпер*W Vmp Sсер де tпт – час переводу агрегату в транспортне положення, год; Lпер– відстань переїзду, км; Vт – швидкість руху при переїздах, км/год; Sсер– середня площа ділянки, що обробляється, га.
 27. 27. Нормування праці по обслуговуванню стаціонарних машин Використання техніки в сільському господарстві не обмежується застосуванням лише мобільних сільськогосподарських машин. Значна частина техніки використовується на обробці та переробці сільськогосподарської продукції. Післязбиральна обробка зерна, сортування коренеплодів, підготовка кормів, протруювання посівного матеріалу тощо,ось далеко неповний перелік робіт, виконуваних так званими стаціонарними машинами.
 28. 28. Розрахунок норм праці для машин безперервної дії починають із визначення погодинної продуктивності машин за формулою: W = Q/ Tомф Q – фактичний обсяг виконаної роботи за зміну, т(ц) тощо; Т – фактичний час основної роботи машини (машинний час).
 29. 29. Надалі для розрахунку обґрунтованих норм виробітку визначають проектний баланс часу роботи машин і виконавців по кожному робочому місцю: Тзм = Тпз+Том+Тобс+Тв+Топ Тпз – норматив підготовчо­заключних робіт. Визначається за встанов­леними нормами, а в разі їх відсутності – за матеріалами спостережень. Оскільки час підготовчо­заключних робіт встановлюється окремо для машин і для виконавців, до уваги беруть більше значення;
 30. 30. Том – розра­хунковий час основної роботи машини. Том = Тзм-(Тпз+Тобс+Тв+Топ) Тобс – час організаційно­технологічного обслуговування ма­шини, що встановлюється за довідниками у вигляді нормативу або за матеріалами спостережень; Топ, Тв – норматив часу відповідно на особисті потреби і на відпочинок виконавців.
 31. 31. Для переводу наведених показників в абсолютні величини використовують таку формулу: Тв = Тзм-(Тпз+Топ) 100+К К – коефіцієнт відношення часу на відпочинок до часу безпосереднього виконання роботи, %.
 32. 32. Після визначення раціонального балансу робочого часу роботи машини розраховують змінну норму виробітку за формулою: Нзм = Тзм-(Тпз+Тобс+Топ) 60*(1+К/100) Для визначення потрібної кількості обслуговуючого персоналу насамперед знаходять відношення між фактичними витратами опера­ тивного часу по конкретному робочому місцю і фактичним часом основної роботи:
 33. 33. Р = Топф/Томф З урахуванням раціонального балансу робочого часу тривалість оперативного часу Топ по кожному робочому місцю знаходять через добуток тривалості основного машинного часу і середнього покращено­го значення Р: Топр = Том*Р де Том – час основної роботи машини при раціональному балансі робочого часу машини.
 34. 34. Змінна норма виробітку для машин циклічної дії: Нзм = Тзм-(Тпз+Тобс+Тв+Топ) *Wц*Кп Тц Тц – тривалість одного циклу роботи машини; Wц – продуктивність машини за один цикл роботи; Кп – коефіцієнт виходу готової продукції, що розраховується як відношення обсягів готової продукції до аналогічного показника по вихідній продукції, і може дорівнювати чи бути менше одиниці.
 35. 35. 4.НОНРМУВАННЯ ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ
 36. 36. Нормування праці у тваринництві багато в чому подібне до такого нормування в інших галузях сільськогосподарського виробництва. Пояснюється це тим, що значна кількість трудових операцій у тваринництві виконується за допомогою мобільних і стаціонарних машин і механізмів, а також вручну.
 37. 37. У процесі нормування важливо врахувати весь комплекс нормо­утворюючих факторів, що підвищує рівень обґрунтованості галузевих норм. На норми обслуговування в тваринництві впливають:  вид, стать, вік, виробниче призначення і продуктивність тварин;  технологія виробництва тваринницької продукції (способи утримання тварин, тип годівлі, кратність доїння, способи гноєвидалення та ін.;  тривалість зимового й літнього періодів і прийняті способи утримання тварин в цей час;  ступінь механізації виробничих процесів;  індивідуальні особливості тваринників (стать, вік, стаж роботи, кваліфікація тощо);  рівень організації трудових процесів, оплата праці виконавців, трудова дисципліна, санітарно-гігієнічні умови праці та ін.
 38. 38. Паспортизація тваринницьких ферм Паспортизація тваринницьких ферм – це детальний опис техніко-економічних параметрів тваринницьких приміщень, прийнятих технологій, а також організації виконання робіт по обслуговуванню худоби та птиці
 39. 39. Норма обслуговування для операторів машинного доїння і деяких інших категорій робітників ферм Нобс = Тзм­(Тпз+Твд+Топ) Тобс Тзм – встановлена тривалість зміни, хв; Тпз, Твд, Топ – нормативи часу відповідно на підготовчо-заключну роботу, відпочинок і особисті потреби, хв; То6с – норматив часу на обслуговування однієї голови протягом зміни, хв.
 40. 40. Способи розрахунку норм на тваринницькій фермі При двозмінній роботі формула має такий вигляд Нобс = 2Тзм­(Тпз+2Твд+2Топ)/Тобс При груповому обслуговуванні тварин і двозмінному режимі роботи формула набуває вигляду: Нобс = 2Тзм*Кр­(Тпз+2Твд*Кр+2Топ*Кр) Тобс Кп – кількість працюючих у групі.
 41. 41. Розрахунок чисельності та професійного складу працівників тваринницьких комплексів Норма чисельності робітників комплексу на конкретний період Нч = (Тр/Тзм*Д)*К Тр – річна трудомісткість робіт, люд./год; Тзм – встановлена тривалість зміни, год; Д – кількість днів в розрахунковому періоді; К – коефіцієнт підміни.
 42. 42. 5. НОРМУВАННЯ РУЧНИХ, РЕМОНТНИХ І ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ Нормування праці на ручних роботах Для цього перш за все визначають погодинну продуктивність виконавця: W = Q/Топр Змінна норма на ручних роботах: Нзм = W­ Тзм­(tпз+Топ)/60+(tобс+tв)
 43. 43. Нормування ремонтних робіт Норма часу на ремонтних роботах складається із окремих елементів затрат робочого часу і виражається наступною фор-мулою: Тнч = То+Тq+Торг+Твв+Топ+Тпз+/Пшп+Ттех Тнч– норма часу; То, Тд, Ттех, Торг, Твв,Топ, Тпз – час відповідно основний, допоміжної роботи, технічного обслуговування робочого місця, організаційного обслуговування, на відпочинок виконавця, на особисті потреби, підготовчо-заключних робіт; Пшт – кількість деталей у партії.
 44. 44. Формула для визначення норми часу на виготовлення партії деталей має наступний вигляд: Ннв = Тшт*n+Тпз де Ннв – норма часу, п — кількість деталей в партії. Нормоутворюючі фактори на ковальських роботах: складність виготовлюваних деталей, серійність їх випуску, кваліфікація виконавців тощо. Норма часу тут визначається за формулою: Тнч = То+Тв+Тнаг+Твв+Тдоп+Тпз/Пшт де Тнаг – час нагрівання заготовки
 45. 45. Розрахунок норм праці на транспортних роботах Незалежно від способів розрахунку, норми виробітку на транспортних роботах (Ям) розраховують за формулою Нзм = Тзм­(Тпз+Тв+Топ)/Тр*Q де Тр – розрахунковий час одного рейсу, год; Q – фактична вантажо-підйомність транспортного Якщо обсяг перевезень визначають в тонно-кілометрах, формула набуває вигляду: Нзм = Тзм­(Тпз+Тв+Топ)/Тр*Q*L де L – середня віддаль перевезення, км
 46. 46. Тривалість одного рейсу Тр = tр+tн+tрз+tзв+tув де tр, tн, tрз, tзв, tув – час відповідно перебування транспортного засобу в русі, навантаження, розвантаження, зважування й оформлення доку-ментів, ув'язку вантажів. Розрахункова тривалість рейсу Тр = tн+tрз+2L/Vсер де Vсер – середня швидкість руху транспортних засобів, км/год. Середня швидкість руху транспортних засобів з вантажем і без вантажу (Vсер), км/год: Vсер = 2Vв*Vбв/Vв+Vбв де Vв – швидкість руху з вантажем; Vбв – швидкість руху без вантажу.
 47. 47. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

×