Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

вступ лекц №1 om 1+++

8,549 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

вступ лекц №1 om 1+++

 1. 1. Вступна лекція з дисципліни “Операційний менеджмент” на тему “Сутність операційного (виробничого) менеджменту”. Викладач: кандидат економічних наук, доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств Кушнірук Віктор Степанович Миколаїв - 2014
 2. 2. 1. ПРИРОДА, ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Співвідношення діяльності та її основної мети ДІЯЛЬНІСТЬ —► ОСНОВНА МЕТА Продуктивна діяльність —►Задоволення певної потреби Підприємницька діяльність —►Задоволення зовнішньої потреби
 3. 3. • Виробництво - виготовлення певних матеріальних цінностей, або цінностей, які мають матеріально- субстанціональну форму. • Операції - продукування певних матеріальних або нематеріальних цінностей (товарів або послуг).
 4. 4. Витоки поняття "Операція" і "Операційний менеджмент" Час виникнення та розвитку ІНДУСТРІАЛЬНА ЕПОХА ІНФОРМАЦІЙНА ЕПОХА продуктивної діяльності ВИРОБНИЦТВО ОПЕРАЦІЇ управлінської діяльності ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОПЕРАЦІИНИИ МЕНЕДЖМЕНТ
 5. 5. Операційний менеджмент - менеджмент у процесі створення товарів і надання послуг, який здійснюється на рівні операцій, починаючи із забезпечення організації "входами" (потрібними ресурсами) та впродовж їх трансформації у "виходи" (готові товари й послуги).
 6. 6. Характерні риси операційного менеджменту: • притаманний кожній організації, що власне випливає з її визначення; • здійснюється на рівні окремих операцій організації; • є управлінням, спрямованим щодо виробничих процесів певної організації.
 7. 7. Процес операційного менеджменту "Вхід” Процес перетворення "Вихід"
 8. 8. Етапи історичного розвитку операційного менеджменту, як галузі нагромадження знань Етапи розвитку Загальна характеристика етапу Основні досягнення у сфері операційного менеджменту І етап. Промислов революція (1770- 1890 рр.) Період великих винаходів у галузі виробництва та послуг і прогре- сивного розвитку виробництва за рахунок його механізації 1776 р. - розробка А. Смітом концепції розподілу праці. 1800 р — практична реалізація Е. Уітні принципу взаємоза- мінності деталей.
 9. 9. Етапи розвитку Загальна характеристика етапу Основні досягнення у сфері операційного менеджменту II етап. Розвиток теорії менеджменту (1890- 1930рр.) Відокремлення менеджменту в самостійну науку, прискорення виро- бничого розвитку та застосування техно- логічних вдосконалень 1911 р. - висвітлення Ф.У. Тейлором принципів наукового менеджменту в книзі "Принципи наукового управління ". 1913 р. - створення Г. Фордом і Ч. Соренсоном концепції скоординованих конвеєрних ліній. 1915 р. - розробка Ф.Х. Харрісом математичної моделі економічного розміру партії поставки. 1916р. - оптимізація виробничих циклів (графіки Г. Ганта). 1922 р. - вивчення робочих рухів Френком і Ліліан Гільберт.
 10. 10. Етапи розвитку Загальна характеристика етапу Основні досягнення у сфері операційного менеджменту III етап. Розвиток наукового менеджменту (1930 р. і до сьогодення) Розвиток математичних методів прийняття управлінських рішень в операцій- ному менеджменті та комплексна автоматизація виробництва і сфери послуг 1931 р. - закладення У. Шухартом статистичного фундаменту контролю якості. 1938 р. - конструювання Д.В. Атанасовим першого цифрового комп ’ютера. 1947р. - розробка Дж. Денцигом симплекс- методу. 1950 р. - пропонування У.Е. Демінгом та А. Фейгенбаумом кількісних моделей прийняття рішень в управлінні якістю, у т. ч. загального менеджменту якості - TQM. 1957 p. - розробка Дж. І. Келлі та М.Р. Уокером методів сіткового планування PERT/СРМ. I960 р. - розробка Д. МакГрегором принципів бездефектного виробництва. 1962 р. - розробка Т. Оно концепції "точно у термін". 1977р. - винахід мікрокомп’ютера для дому та виробничого призначення С. Возняком та С. Тобсом. 1990-mi pp. - розвиток інтернетмереж.
 11. 11. Місце операційного менеджменту в загальній системі менеджменту Функціональний різновид менеджменту Об’єкт управління Основні функціональні орієнтири Маркетинговий менеджмент Маркетинг Зберігання та розширення ринкового сегмента, забезпечення лідируючого положення організації на ринку Операційний менеджмент Операції Оптимальне використання ресурсів, зниження витрат, контроль якості продукції, досягнення найвищої продуктивності праці Інвестиційний менеджмент Інвестиції Забезпечення конкурентоспроможності та безперервного розвитку організації Фінансовий менеджмент Фінанси Підтримання необхідного рівня фінансових ресурсів Кадровий менеджмент Персонал Забезпечення організації висококваліфікованими кадрами, формування міцної організаційної культури, розвиток творчого потенціалу та підвищення рівня задоволеності й зацікавленості працівників
 12. 12. 2. КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 13. 13. Операційна функція складається з усіх видів діяльності щодо виробництва товарів і надання послуг, які призначені для постачання у зовнішнє середовище. Приклади реалізації операційної функції у різних типах організацій Тип організації Напрямки реалізації операційної функції Ресторан швидкого приготування їжі Виготовлення гамбургерів, печені тощо. Належне сервірування столів. Розвиток мережі поставок. Університет Передача знань та навичок. Наукові та методичні дослідження. Машинобудівний завод Проектування різних моделей автомобілів. Виробництво запчастин. Монтаж і збирання автомобілів. Розвиток мережі поставок.
 14. 14. Операційна система - відкрита самостійна система, органічне поєднання елементів та зв’язків якої забезпечує задоволення потреб кінцевого споживача у потрібних матеріальних благах та належному сервісі. Суб'єктами управління в операційному менеджменті є операційні менеджери. Вони формують найбільш масову частину менеджерів та представлені управлінськими пра-цівниками переважно низової лінійної ланки, які працю-ють у оперативному режимі й повинні приймати управ-лінські рішення безпосередньо на місцях. Діяльність операційних менеджерів пов'язана зі створенням і керу-ванням операційними системами.
 15. 15. Приклади посад, які можуть обіймати операційні менеджери у різних сферах діяльності Організаційний рівень управління Виробнича сфера Сфера обслуговування 1. Вищий рівень Заступник директора з виробництва Заступник директора з виробничих питань (авіакомпанія) . Регіональний менеджер Старший адміністратор (лікарня) 2.Середній рівень Керівник з виробничих питань Адміністратор магазину (універмаг) Керівник проекту Відповідальний за виробничі приміщення (оптовий склад) 3. Нижчий рівень Керівник зміни Керівник філії (банк) Бригадир Керівник відділу (страхова компанія)
 16. 16. Операційні менеджери здійснюють управлінський вплив за допомогою таких інструментів, як операційна стратегія та операційна програма. • Операційна стратегія є частиною генеральної стратегії та стосується власне операційного аспекту діяльності організації. • Операційна програма являє собою систему конкретних заходів щодо реалізації операційної стратегії. • Операційний процес можна представити як процес, що складається з послідовних взаємопов'язаних у часі операцій щодо трансформації вхідних ресурсів у вихідні результати діяльності організації. • Операція є елементарним спеціалізованим видом роботи, спрямованим на виконання конкретного завдання технічного, організаційного або соціального характеру.
 17. 17. 3. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ГОЛОВНА МЕТА виробничого менеджменту Забезпечення найбільш повного задоволення попиту споживачів на матеріальні блага, які продукує підприємство, при досягненні достатнього рівня ефективності його виробничої діяльності ГОЛОВНА МЕТА операційного менеджменту Забезпечення найбільш повного задоволення попиту споживачів на товари і послуги підприємства при досягненні достатнього рівня ефективності його операційної діяльності
 18. 18. Основні завдання операційного менеджменту: 1)Забезпечення ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних ресурсів підприємства 2)Виконання у повному обсязі завдань операційної програми або операційного процесу 3)Досягнення безперервного перебігу операційного процесу на підприємстві 4)Забезпечення належного асортименту й високої якості продукції 5)Організація обслуговування споживачів на високому рівні
 19. 19. 4. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО і МЕНЕДЖМЕНТУ Місія функціонування організації
 20. 20. Взаємозв’язок функцій операційного менеджменту
 21. 21. Структура процесу операційного менеджменту

×