Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kroskulturalno istraživanje: odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom

Source: Sulejmanović, D. (2012). Kroskulturalno istraživanje: Odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom. Zbornik sažetaka konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kroskulturalno istraživanje: odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom

 1. 1. Kroskulturalno istraživanje:Odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom Dijana Sulejmanović Niš, 2012.
 2. 2. Bh. i francusko društvoČlanstvo u EUStopa nezaposlenostiIndeks humanog razvojaObrazovni sistem
 3. 3. Problem istraživanjaOdnos kvaniteta porodične interakcije i zadovoljstva životom kod muškaraca i žena iz BiH i FrancuskeCilj: ispitati razlike između dva društva, testiranje ekonomičnosti
 4. 4. Hipoteze1) Postoji pozitivna korelacija između učestalosti porodičnih interakcija i zadovoljstva sopstvenim životom2) Postoje polne razlike u odnosu na učestalost porodičnih interakcija i zadovoljstvo životom3) Postoje razlike u učestalosti porodičnih interakcija i zadovoljstva životom kod ispitanika iz BiH i Francuske
 5. 5. IspitaniciUzorak: 160 ispitanikaUzrast: 18 – 40 godina
 6. 6. InstrumentiUpitnik sociodemografskih podatakaSkala SOPUS(autor Milosavljević, 2002 )Skala SWLS(autor Diener i saradnici, 1985)
 7. 7. RezultatiTabela 1Deskriptivna statistika za varijable zadovoljstvo životom i okupljenost porodicevarijable N min max AS SD . .Zadovoljstvo 160 7 25 16.69 3.70životomOkupljenost 160 10 50 34.08 7.98porodice
 8. 8. RezultatiTabela 2Rezultati regresione analize varijable okupljenost porodice za varijablu zadovoljstvo životom zadovoljstvo životomprediktor beta t pokupljenost .243 3.149 .002porodiceR= .243 R2= .059 F= 9.918
 9. 9. RezultatiTabela 3Značajnost pola i prebivališta za okupljenost porodiceIzvor df F pPol 1 .921 .339Prebivalište 1 3.724 .055Pol* 1 4.631 .033prebivalište
 10. 10. Slika 1: Razlike u okupljenosti porodice kod muškaraca i žena iz BiH i Francuske
 11. 11. RezultatiTabela 4Značajnost pola i prebivališta za zadovoljstvo životomIzvor df F pPol 1 .002 .966Prebivalište 1 .016 .899Pol* 1 .002 .966prebivalište
 12. 12. Slika 2: Razlike u zadovoljstvu životom muškaraca i žena iz BiH i Francuske
 13. 13. ZaključakKvantitet porodičnih odnosa značajan faktor u samoprocijenjenom doživljaju zadovoljstva životomPreporuka za naredna istraživanja: veći uzorak
 14. 14. LiteraturaBratko, D. i Sabol, J. (2006). Osobine ličnosti i osnovne psihološke potrebe kao prediktori zadovoljstva životom: rezultati on-line istraživanja. Društvena istraživanja, 84-85, 693-711.Diener, E. et al (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.Milosavljević, B. (2004). Socijalna patologija i društvo. Banja Luka: Filozofski fakultet.Milosavljević, B. (2007). Praktikum: Etiologija socijalne patologije. Banja Luka: Filozofski fakultet.Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5 (2), 164-172.Penezić, Z. (2006). Zadovoljstvo životom u adolescentnoj i odrasloj dobi. Društvena istraživanja, 15, 84-85.
 15. 15. SOURCE: Sulejmanović, D. (2012). Kroskulturalnoistraživanje: Odnos kvantiteta porodičnih interakcija izadovoljstva životom. Zbornik sažetaka konferencije Daniprimenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet. Odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom Hvala za pažnju.E-mail: dijanas_87@yahoo.com

×