Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anglická Revoluce

4,449 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anglická Revoluce

 1. 1. Anglická revoluce 17. století Autor prezentace: Bc.Pavel Vondra
 2. 2. Předrevoluční Anglie <ul><li>1534 založení anglikánské církve -> Jindřich VIII. -> potřeboval aby ho někdo rozvedl  </li></ul><ul><li>za vlády Alžběty I. -> válka se Španělskem -> zničení Armady (1585) </li></ul><ul><ul><li>ekonomický vzestup – pronikání do různých oblastí světa – pirátství </li></ul></ul><ul><li>1603 vymírají Tudorovci – nastupují Stuartovci (Jakub I.) </li></ul>
 3. 3. Předrevoluční Anglie <ul><li>Jakub I. † -> Karel I. -> vláda nad Anglií a Skotskem </li></ul><ul><li>Nesvolával parlament (daně, cla aj.) -> utužení moci -> absolutismus -> stupňování napětí -> 1629 parlament králem rozpuštěn </li></ul><ul><li>Kritice podrobena také anglikánská církev (desátky, vnucování víry násilím) </li></ul>
 4. 4. Předrevoluční Anglie <ul><li>puritáni – proti okázalosti dvora, chtějí očistu angl. církve od zbytků katolicismu </li></ul><ul><ul><li>presbyteriáni – chtějí kompromis s králem -> konstituční monarchii </li></ul></ul><ul><ul><li>independenti – nezávislost na angl. církvi </li></ul></ul><ul><ul><li>levelleři – republika, odluka církve od státu, nábož. i polit. svoboda </li></ul></ul>
 5. 5. Předrevoluční Anglie <ul><li>Vyhrocení vztahů s Iry (kat.) a Skoty (pres.) </li></ul><ul><li>1639 – Skotové napadli Anglii </li></ul><ul><li>král svolává parlament – potřebuje peníze na žold. armádu. -> parlament vyjadřuje podmínku potrestání králových rádců -> Karel I. odmítá a rozpouští parlament (po 3 týdnech) -> tzv. krátký parlament </li></ul>
 6. 6. Parlamentní boj s králem <ul><li>rychlý postup skotských vojsk -> král se podřizuje podmínkám parlamentu a znovu ho svolává -> omezení absolutismu (král. nesmí zrušit zasedání parlamentu) -> tzv. dlouhý parlament </li></ul><ul><li>snaha zatknout předáky opozice -> neúspěch -> král odchází z Londýna -> vyostření vztahů -> občanská válka </li></ul>
 7. 7. Ještě slouží paměť? <ul><li>Kdo stál v čele Anglie? </li></ul><ul><ul><li>Karel I. Stuart </li></ul></ul><ul><li>Proč došlo k nepokojům? </li></ul><ul><ul><li>panovník utužoval svou moc na úkor parlamentu + okázalost církve </li></ul></ul><ul><li>Jak se nazývají dvě období zasedání parlamentu v době prvních nepokojů? </li></ul><ul><ul><li>krátký a dlouhý parlament </li></ul></ul>
 8. 8. Občanská válka <ul><ul><li>král – SV Anglie + část šlechty + angl. církev </li></ul></ul><ul><ul><li>vs. </li></ul></ul><ul><ul><li>parlament – J Anglie + většina měst </li></ul></ul><ul><ul><li>převahu má zpočátku král – vojsko vede Ruprecht Falcký </li></ul></ul><ul><ul><li>v době ohrožení se do čela královské opozice staví Oliver Cromwell [:kromvel:] </li></ul></ul><ul><ul><li>1645 – královská vojska poražena u Naseby -> král utíká do Skotska -> zajat -> předán parlamentu -> uprchl -> boj pokračuje </li></ul></ul>
 9. 9. Občanská válka <ul><li>Parlamentní armáda nakonec přesto vítězí a Karel I. je znovu zajat a popraven roku 1649. </li></ul><ul><li>nastolení vlády independentů </li></ul><ul><li>Parlament vyhlásil republiku </li></ul><ul><li>pozornost republika obrátila k Irsku a Skotsku </li></ul><ul><li>Irský odpor utopen v krvi a Skotský útok odražen (splynulo s Angl. v jeden stát) </li></ul>
 10. 10. opozice <ul><li>puritáni – proti okázalosti dvora, chtějí očistu angl. církve od zbytků katolicismu </li></ul><ul><ul><li>presbyteriáni – chtějí kompromis s králem -> konstituční monarchii </li></ul></ul><ul><ul><li>independenti – nezávislost na angl. církvi </li></ul></ul><ul><ul><li>levelleři – republika, odluka církve od státu, nábož. i polit. svoboda </li></ul></ul>
 11. 11. republika <ul><li>lat. res publica = věc veřejná </li></ul><ul><ul><li>forma vlády </li></ul></ul><ul><ul><li>na určité období volené orgány státní moci </li></ul></ul><ul><ul><li>formální rovnost občanů </li></ul></ul><ul><ul><li>výskyt už ve starém Řecku a Římě (aristokratická republika) </li></ul></ul>
 12. 12. Anglie republikou <ul><ul><li>snaha ovládnout mezinárodní obchod -> Navigační akta – zákon – do Anglie se smí dovážet zboží jen na anglických lodích -> válka s Nizozemím </li></ul></ul><ul><ul><li>Cromwell využívá válečného stavu -> rozpuštění parlamentu </li></ul></ul><ul><ul><li>Cromwell má v rukách veškerou moc -> titul lord protektor -> vojenská diktatura </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglie vítězí nad Nizozemím </li></ul></ul>
 13. 13. Zánik republiky <ul><li>† Olivera Cromwella -> syn Richard X po necelém roce byl z funkce sesazen -> konec protektorátu -> obnova republiky </li></ul><ul><li>neklid a vnitřní rozpory -> Skotská armáda roku 1660 dobývá Londýn -> cesta k obnově monarchie </li></ul>
 14. 14. Opakování <ul><li>Proč Karel I. nesvolával parlament? </li></ul><ul><ul><li>posílení vlastní moci </li></ul></ul><ul><li>Co vedlo k sílení protikrálovské opozice? </li></ul><ul><ul><li>absolutistické pojetí vlády, snaha o reformu angl. církve </li></ul></ul><ul><li>Co byl krátký a co dlouhý parlament? </li></ul><ul><ul><li>Karel I. svolal oba, aby mohl zvýšit daně pro potřeby – porvé na podmínky parlamentu nepřistoupil. </li></ul></ul>
 15. 15. Opakování <ul><li>Které 2 strany bojovaly v občanské válce v Anglii? </li></ul><ul><ul><li>král vs. parlament </li></ul></ul><ul><li>Kdo vyhrál a kdo vedl vítěze? </li></ul><ul><ul><li>parlament – Oliver Cromwell </li></ul></ul><ul><li>Jaké státní zřízení bylo v Angl. vyhlášeno? </li></ul><ul><ul><li>republika </li></ul></ul>
 16. 16. Opakování <ul><li>Proč vedla Angl. válku s Nizozemím. </li></ul><ul><ul><li>Navigační akta + snaha ovládnutí mezinárodního obchodu </li></ul></ul><ul><li>Jakým krokem Cromwell definitivně upevnil svou moc? </li></ul><ul><ul><li>rozpustil parlament </li></ul></ul><ul><li>Jaký byl osud republiky po Cromwellově smrti? </li></ul><ul><ul><li>Jeho syn Richard vládl krátce -> sesazen -> Londýn dobyt Skoty -> cesta k obnově monarchie </li></ul></ul>
 17. 17. Vzestup Anglie <ul><li>1660 – na trůn zpět Stuartovci v osobě Karla II. (slib ponechání půdy zabrané církvi) </li></ul><ul><li>královská moc stále kontrolována parlamentem </li></ul><ul><li>vyostřená náboženská situace -> zákon o vyloučení jinověrců </li></ul><ul><li>silná emigrační vlna -> zvláště do Severní Ameriky </li></ul>
 18. 18. Vzestup Anglie <ul><li>Jakub II. se snaží řešit náboženskou situaci -> přestup ke katolictví -> emigrují i nekatolíci -> </li></ul><ul><li>Jakub II. roku 1688 sesazen </li></ul><ul><li>na trůn povolána jeho dcera Marie (protestantka) – manželka Viléma III. Oranžského – personální unie Anglie a Nizozemí – Slavná revoluce </li></ul><ul><li>Listina práv 1689 – rozšířena práva parlamentu </li></ul>
 19. 19. Vznik Velké Británie <ul><li>vláda další Jakubovy dcery Anny </li></ul><ul><li>1707 spojení Anglie a Skotska – Spojené království Velké Británie -> 1801 připojeno i Irsko </li></ul><ul><li>Jiří I. Hannoverský (pravnuk Jakuba II.) -> jeho potomci (Windsorové) vládnou dodnes </li></ul>

×