Chương II- Thuế XNK

1,585 views

Published on

Chương II- Thuế XNK

Published in: Education, Sports
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hihihehe
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chương II- Thuế XNK

 1. 1. Mục tiêu của Chương 2: Khaùi nieäm, vai troø cuûa thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu; Ñoái töôïng chòu thueá vaø khoâng chòu thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu; Ngöôøi noäp thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu; Caùch tính thueá, thueá suaát, bieän phaùp töï veä; Hoaøn thueá, theå thöùc khai baùo vaø noäp thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu… Chương 2
 2. 2. Khái niệm về thuế XNK: Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu coøn ñöôïc goïi chung laø thueá quan (tariff) laø moät loaïi thueá giaùn thu ñaùnh vaøo caùc haøng hoùa ñöôïc giao thöông qua bieân giôùi caùc quoác gia hoaëc moät nhoùm caùc quoác gia.
 3. 3. Khái niệm về thuế XNK: *Chuù yù: Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu thoâng qua hôïp ñoàng ngoaïi thöông (HÑNT) laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu maäu dòch. Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu khoâng thoâng qua HÑNT laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu phi maäu dòch. Haøng hoùa töø khu cheá xuaát, doanh nghieäp cheá xuaát vaøo thò tröôøng trong nöôùc ñöôïc xem laø haøng hoùa nhaäp khaåu.
 4. 4. 2.2- VAI TROØ CUÛA THUEÁ NHAÄP KHAÅU TRONG HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ Ñaàu tieân , thueá nhaäp khaåu laø moät coâng cuï huy ñoäng nguoàn thu cho Ngaân saùch nhaø nöôùc. Thöù hai , thueá nhaäp khaåu laø coâng cuï cuûa chính saùch thöông maïi, laø moät trong nhöõng laù chaén baûo hoä neàn saûn xuaát trong nöôùc. . Thueá nhaäp khaåu laø moät boä phaän caáu thaønh trong giaù caû haøng hoùa. Chính vì vaäy, khi quy ñònh thueá nhaäp khaåu cao hay thaáp ñeàu coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc.
 5. 5. Thöù ba , thueá nhaäp khaåu ñoùng vai troø coâng cuï taùi phaân phoái thu nhaäp giöõa ngöôøi saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc. Thöù tö, thueá nhaäp khaåu laø coâng cuï thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm cho xaõ hoäi vaø thöïc hieän chính saùch hoäi nhaäp kinh teá quoác teá
 6. 6. 2.3.ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ <ul><li>Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam, bao goàm: Haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu qua caùc cöûa khaåu ñöôøng boä, ñöôøng soâng, caûng bieån, caûng haøng khoâng, ñöôøng saét lieân vaän quoác teá, böu ñieän quoác teá vaø ñòa ñieåm laøm thuû tuïc haûi quan khaùc ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. </li></ul>
 7. 7. Haøng hoùa ñöôïc ñöa töø thò tröôøng trong nöôùc vaøo khu phi thueá quan vaø töø khu phi thueá quan vaøo thò tröôøng trong nöôùc:
 8. 8. <ul><ul><li>2 .4 ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG THUOÄC DIEÄN CHÒU THUEÁ </li></ul></ul>-Haøng hoùa vaän chuyeån quaù caûnh hoaëc möôïn ñöôøng qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam, haøng hoùa chuyeån khaåu theo quy ñònh cuûa phaùp luaät - Haøng hoùa vieän trôï nhaân ñaïo, haøng hoùa vieän trôï khoâng hoaøn laïi cuûa caùc Chính phuû, caùc toå chöùc thuoäc Lieân Hôïp Quoác, caùc toå chöùc lieân chính phuû, caùc toå chöùc quoác teá, caùc toå chöùc phi chính phuû nöôùc ngoaøi
 9. 9. - Haøng hoùa töø khu phi thueá quan xuaát khaåu qua nöôùc ngoaøi; haøng hoùa nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vaøo khu phi thueá quan vaø chæ söû duïng trong khu phi thueá quan; haøng hoùa ñöa töø khu phi thueá quan naøy sang khu phi thueá quan khaùc. -Haøng hoùa laø phaàn daàu khí thuoäc thueá taøi nguyeân cuûa Nhaø nöôùc khi xuaát khaåu.
 10. 10. 2.5 ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ <ul><li>Ngöôøi noäp thueá theo quy ñònh cuûa Luaät thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu, bao goàm: </li></ul><ul><ul><li>Chuû haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu; </li></ul></ul><ul><ul><li>Toå chöùc nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, nhaäp khaåu haøng hoùa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Caù nhaân coù haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu khi xuaát caûnh, nhaäp caûnh; göûi hoaëc nhaäp haøng hoùa qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Ñoái töôïng ñöôïc uûy quyeàn, baûo laõnh vaø noäp thay thueá, bao goàm: </li></ul><ul><ul><li>Ñaïi lyù laøm thuû tuïc haûi quan trong tröôøng hôïp ñöôïc ñoái töôïng noäp thueá uûy quyeàn noäp thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu; </li></ul></ul><ul><ul><li>Doanh nghieäp cung caáp dòch vuï böu chính, dòch vuï chuyeån phaùt nhanh quoác teá trong tröôøng hôïp noäp thay thueá cho ñoái töôïng noäp thueá; </li></ul></ul><ul><ul><li>Toå chöùc tín duïng hoaëc toå chöùc khai thaùc hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Luaät caùc toå chöùc tín duïng trong tröôøng hôïp baûo laõnh, noäp thay thueá cho ñoái töôïng noäp thueá; </li></ul></ul>
 12. 12. 2.6- CAÙCH TÍNH THUEÁ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU Soá thueá XK hay NK phaûi noäp=Soá löôïng töøng maët haøng XK hay NK x Trò giaù tính thueá treân 1 ñôn vò haøng hoùa x Thueá suaát cuûa töøng maët haøng ghitrong bieåu thueá Hoặc Soá tieàn thueá XK, thueá NK phaûi noäp =Soá löôïng töøng ñôn vò maët haøng thöïc teá XK, NK ghi trong tôø khai haûi quan x Möùc thueá tuyeät ñoái quy ñònh treân moät ñôn vò haøng hoùa
 13. 13. 2.6.2- Giaù tính thueá 2.6.2.1- Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu: Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, giaù tính thueá laø giaù baùn taïi cöûa khaåu xuaát theo hôïp ñoàng (giaù FOB [1] ), khoâng bao goàm phí vaän taûi (F) vaø phí baûo hieåm (I), ñöôïc xaùc ñònh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà trò giaù haûi quan ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu. [1] FOB = Free on Board: Giao haøng leân taøu CIF = Cost, Insurance and Freight: Giaù thaønh, Baûo hieåm vaø Cöôùc phí - Nhö vaäy, FOB laø giaù haøng hoùa khoâng bao goàm cöôùc vaän chuyeån vaø phí baûo hieåm. Moái quan heä: CIF = FOB + Phí baûo hieåm + Cöôùc vaän taûi.
 14. 14. - Phí baûo hieåm theo taäp quaùn thöông maïi quoác teá ñöôïc tính laø 110% giaù CIF nhaèm ñaûm baûo lôïi ích cuûa nhaø nhaäp khaåu. - Khi giao haøng theo ñieàu kieän cô sôû giao haøng FOB vaø CIF, ngöôøi baùn heát traùch nhieäm vôùi haøng hoùa taïi caûng ngöôøi baùn – nöôùc xuaát khaåu. Nhö vaäy, caû hai ñieàu kieän cô sôû giao haøng treân thì ngöôøi baùn laø ngöôøi laøm thuû tuïc thoâng quan xuaát khaåu, coøn thuû tuïc thoâng quan nhaäp khaåu vaø thueá nhaäp khaåu thuoäc veà ngöôøi mua – nhaø nhaäp khaåu.
 15. 15. 2.6.2.2- Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu: Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu, giaù tính thueá laø giaù thöïc teá phaûi traû tính ñeán cöûa khaåu nhaäp khaåu ñaàu tieân theo hôïp ñoàng, ñöôïc xaùc ñònh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà trò giaù haûi quan ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu. Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu khoâng coù hôïp ñoàng thöông maïi mua hoaëc hôïp ñoàng khoâng phuø hôïp theo quy ñònh thì giaù tính thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu do Cuïc Haûi quan ñòa phöông
 16. 16. * Theo quy ñònh hieän haønh, coù 6 phöông phaùp xaùc ñònh trò giaù tính thueá haøng nhaäp khaåu: Trò giaù tính thueá cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu laø trò giaù giao dòch (Phöông phaùp thöù nhaát): Trò giaù giao dòch ñöôïc xaùc ñònh baèng toång soá tieàn ngöôøi mua thöïc teá ñaõ thanh toaùn hay seõ phaûi thanh toaùn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp cho ngöôøi baùn ñeå mua haøng hoùa nhaäp khaåu.
 17. 17. (2) Phöông phaùp trò giaù giao dòch cuûa haøng nhaäp khaåu gioáng heät (phöông phaùp thöù hai): - Haøng hoùa nhaäp khaåu neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc trò giaù tính thueá theo phöông phaùp thöù nhaát thì aùp duïng phöông phaùp trò giaù giao dòch cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu gioáng heät. - Haøng hoùa nhaäp khaåu gioáng heät laø nhöõng haøng hoùa gioáng nhau veà moïi phöông dieän:
 18. 18. Ñaëc ñieåm vaät chaát: beà maët saûn phaåm, vaät lieäu caáu thaønh Phöông phaùp cheá taïo Tính chaát, muïc ñích söû duïng Chaát löôïng cuûa saûn phaåm, danh tieáng cuûa saûn phaåm… - Khi xaùc ñònh giaù tính thueá theo phöông phaùp naøy, neáu khoâng coù loâ haøng nhaäp khaåu ñöôïc saûn xuaát bôûi cuøng moät nhaø saûn xuaát thì môùi xeùt ñeán haøng hoùa ñöôïc saûn xuaát bôûi caùc nhaø saûn xuaát khaùc, nhöng phaûi ñaûm baûo caùc quy ñònh veà haøng hoùa nhaäp khaåu gioáng heät.
 19. 19. (3) Phöông phaùp trò giaù giao dòch cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu töông töï (phöông phaùp thöù ba): - Haøng hoùa nhaäp khaåu neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc trò giaù theo hai phöông phaùp treân thì aùp duïng theo phöông phaùp naøy. - Haøng hoùa nhaäp khaåu töông töï laø haøng hoùa duø khoâng gioáng heät nhau veà moïi phöông dieän nhöng coù caùc ñaëc tröng cô baûn gioáng nhau, bao goàm: ñöôïc laøm töø caùc nguyeân lieäu, vaät lieäu gioáng nhau; coù cuøng chöùc naêng vaø coù theå hoaùn ñoåi cho nhau trong giao dòch thöông maïi; ñöôïc saûn xuaát ôû cuøng moät nöôùc, bôûi cuøng moät nhaø saûn xuaát hoaëc nhaø saûn xuaát ñöôïc uûy quyeàn.
 20. 20. - Khi aùp duïng phöông phaùp naøy, neáu khoâng coù loâ haøng nhaäp khaåu ñöôïc saûn xuaát bôûi cuøng moät nhaø saûn xuaát thì môùi xeùt ñeán haøng hoùa ñöôïc saûn xuaát bôûi nhaø saûn xuaát khaùc, nhöng phaûi ñaûm baûo caùc quy ñònh veà haøng hoùa nhaäp khaåu töông töï.
 21. 21. (4) Phöông phaùp trò giaù khaáu tröø (phöông phaùp thöù tö): - Haøng hoùa nhaäp khaåu neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc giaù tính thueá theo caùc phöông phaùp treân thì aùp duïng phöông phaùp naøy. - Trò giaù khaáu tröø ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo giaù baùn cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu, haøng hoùa nhaäp khaåu gioáng heät, haøng hoùa nhaäp khaåu töông töï treân thò tröôøng Vieät Nam (tröø) caùc chi phí hôïp lyù phaùt sinh sau khi nhaäp khaåu.
 22. 22. (5) Phöông phaùp trò giaù tính toaùn (phöông phaùp thöù naêm): - AÙp duïng trong tröôøng hôïp khoâng xaùc ñònh ñöôïc trò giaù haøng nhaäp khaåu theo caùc phöông phaùp treân. - Trò giaù tính toaùn bao goàm: +Giaù thaønh hoaëc trò giaù cuûa nguyeân vaät lieäu, chi phí cuûa quaù trình saûn xuaát hoaëc quaù trình gia coâng khaùc cuûa vieäc saûn xuaát haøng hoùa nhaäp khaåu.
 23. 23. +Chi phí vaän taûi, boác haøng, dôõ haøng, chuyeån haøng coù lieân quan ñeán vieäc vaän chuyeån haøng hoùa nhaäp khaåu ñeán cöûa khaåu nhaäp. +Chi phí baûo hieåm ñeå vaän chuyeån haøng hoùa nhaäp khaåu ñeán cöûa khaåu nhaäp. +Chi phí vaø lôïi nhuaän baùn haøng nhaäp khaåu
 24. 24. (6) Phöông phaùp suy luaän (phöông phaùp thöù saùu): - AÙp duïng khi khoâng xaùc ñònh ñöôïc giaù trò haøng nhaäp khaåu baèng caùc phöông phaùp treân - Phöông phaùp suy luaän aùp duïng tuaàn töï, linh hoaït caùc phöông phaùp xaùc ñònh trò giaù tính thueá treân vaø döøng ngay khi xaùc ñònh ñöôïc giaù tính thueá, vôùi ñieàu kieän phaûi döïa vaøo caùc taøi lieäu, soá lieäu thoâng tin coù saün taïi thôøi ñieåm xaùc ñònh trò giaù tính thueá.
 25. 25. 2.7- THUEÁ SUAÁT Thueá suaát ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu ñöôïc quy ñònh cuï theå cho töøng maët haøng taïi Bieåu thueá xuaát khaåu. Thueá suaát ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc quy ñònh cuï theå cho töøng maët haøng, goàm thueá suaát öu ñaõi, thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät vaø thueá suaát thoâng thöôøng:
 26. 26. Thueá suaát öu ñaõi aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu coù xuaát xöù töø nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå thöïc hieän ñoái xöû toái hueä quoác trong quan heä thöông maïi vôùi Vieät Nam. Thueá suaát öu ñaõi ñöôïc quy ñònh cuï theå cho töøng maët haøng taïi Bieåu thueá nhaäp khaåu öu ñaõi;
 27. 27. <ul><ul><li>b,Thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu coù xuaát xöù töø nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå thöïc hieän ñoái xöû toái hueä quoác trong quan heä thöông maïi vôùi Vieät Nam, theo theå cheá khu vöïc thöông maïi töï do, lieân minh thueá quan, hoaëc ñeå taïo thuaän lôïi cho giao löu thöông maïi bieân giôùi vaø tröôøng hôïp öu ñaõi ñaëc bieät khaùc; </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Ñieàu kieän aùp duïng thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät: </li></ul><ul><ul><ul><li>Phaûi laø nhöõng maët haøng ñöôïc quy ñònh cuï theå trong thaûo thuaän ñaõ kyù giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå thöïc hieän öu ñaõi ñaëc bieät veà thueá vaø phaûi ñaùp öùng ñuû caùc ñieàu kieän ñoù ghi trong thoûa thuaän. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phaûi laø haøng hoùa coù xuaát xöù taïi nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå maø Vieät Nam tham gia thoûa thuaän öu ñaõi ñaëc bieät veà thueá. </li></ul></ul></ul>
 29. 29. c. Thueá suaát thoâng thöôøng aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu coù xuaát xöù töø nöôùc, nhoùm nöôùc hoaëc vuøng laõnh thoå khoâng thöïc hieän ñoái xöû toái hueä quoác vaø khoâng thöïc hieän öu ñaõi ñaëc bieät veà thueá xuaát nhaäp khaåu vôùi Vieät Nam. Thueá suaát thoâng thöôøng ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát baèng 150% möùc thueá suaát öu ñaõi cuûa töøng maët haøng töông öùng quy ñònh taïi Bieåu thueá nhaäp khaåu öu ñaõi.
 30. 30. <ul><ul><li>2.9 - HOAØN THUEÁ, MIEÃN, GIAÛM THUEÁ, VAØ TRUY THU THUEÁ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU </li></ul></ul>Hoaøn thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu Ñoái töôïng noäp thueá ñöôïc hoaøn trong caùc tröôøng hôïp: - Haøng hoùa nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá nhaäp khaåu nhöng coøn löu kho, löu baõi taïi cöûa khaåu ñang chòu söï giaùm saùt cuûa cô quan haûi quan, ñöôïc taùi xuaát; - Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu, nhaäp khaåu; - Haøng hoùa ñaõ noäp thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu nhöng thöïc teá xuaát khaåu, nhaäp khaåu ít hôn; - Haøng hoùa laø nguyeân lieäu, vaät tö nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng hoùa xuaát khaåu;
 31. 31. - Haøng hoùa taïm nhaäp, taùi xuaát hoaëc taïm xuaát, taùi nhaäp ñaõ noäp thueá nhaäp khaåu, thueá xuaát khaåu, tröø tröôøng hôïp ñöôïc mieãn thueá theo quy ñònh cuûa Luaät thueá Thu nhaäp doanh nghieäp; - Haøng hoùa xuaát khaåu (nhaäp khaåu) ñaõ noäp thueá xuaát khaåu (nhaäp khaåu) nhöng phaûi taùi nhaäp (taùi xuaát);
 32. 32. - Haøng hoùa nhaäp khaåu laø maùy moùc, thieát bò, duïng cuï, phöông tieän vaän chuyeån cuûa toå chöùc, caù nhaân ñöôïc pheùp taïm nhaäp, taùi xuaát ñeå thöïc hieän döï aùn ñaàu tö, thi coâng xaây döïng, laép ñaët coâng trình, phuïc vuï saûn xuaát hoaëc muïc ñích khaùc ñaõ noäp thueá nhaäp khaåu. Soá thueá nhaäp khaåu ñöôïc hoaøn laïi ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù trò söû duïng coøn laïi cuûa caùc maùy moùc, thieát bò, duïng cuï, phöông tieän vaän chuyeån khi taùi xuaát khaåu tính theo thôøi gian söû duïng vaø löu laïi taïi Vieät Nam, tröôøng hôïp thöïc teá ñaõ heát thôøi gian söû duïng thì khoâng ñöôïc hoaøn thueá. Cuï theå nhö sau:
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. * Chuù yù: - Tröôøng hôïp coù söï nhaàm laãn trong keâ khai thueá, tính thueá thì ñöôïc hoaøn traû soá tieàn thueá noäp thöøa neáu söï nhaàm laãn ñoù xaûy ra trong thôøi haïn 365 ngaøy trôû veà tröôùc, keå töø ngaøy kieåm tra phaùt hieän coù söï nhaàm laãn. - Thôøi haïn hoaøn thueá laø 15 ngaøy keå töø ngaøy cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn nhaän ñuû hoà sô. Trong tröôøng hôïp khoâng coù ñuû hoà sô hoaëc hoà sô khoâng ñuùng theo quy ñònh, thì trong thôøi haïn 5 ngaøy cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn phaûi coù vaên baûn yeâu caàu boå sung hoà sô.
 36. 36. Quaù thôøi haïn treân neáu vieäc chaäm hoaøn thueá laø do loãi cuûa cô quan xeùt hoaøn thueá, thì ngoaøi soá tieàn thueá phaûi hoaøn coøn phaûi traû tieàn laõi, keå töø ngaøy chaäm hoaøn thueá cho ñeán ngaøy ñöôïc hoaøn thueá theo möùc laõi suaát tieàn vay cuûa NHTM taïi thôøi ñieåm phaûi hoaøn thueá.
 37. 37. Tröôøng hôïp ñöôïc mieãn thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu - Haøng hoùa taïm nhaäp, taùi xuaát hoaëc taïm xuaát, taùi nhaäp ñeå tham döï hoäi chôï, trieån laõm, giôùi thieäu saûn phaåm; maùy moùc, thieát bò, duïng cuï ngheà nghieäp taïm nhaäp, taùi xuaát hoaëc taïm xuaát, taùi nhaäp ñeå phuïc vuï coâng vieäc nhö hoäi nghò, hoäi thaûo, nghieân cöùu khoa hoïc, thi ñaáu theå thao, bieåu dieãn vaên hoùa, bieåu dieãn ngheä thuaät, khaùm chöõa beänh... trong thôøi haïn toái ña khoâng quaù 90 ngaøy (tröø maùy moùc, thieát bò taïm nhaäp, taùi xuaát thuoäc ñoái töôïng ñöôïc xeùt hoaøn thueá).
 38. 38. <ul><li>Hàng là di chuyển theo người trong mức quy định </li></ul><ul><li>- Hàng của tổ chức cá nhân nước ngoài được chuyển quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định </li></ul><ul><li>- Hàng nhập để gia công cho nước ngoài hoặc xuất để gia công cho việt Nam </li></ul><ul><li>- Hàng nhập để tạo TSCĐ của các dự án khuyến khích đầu tư , của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA. </li></ul><ul><li>- Giống cây trồng vật nuôi, nông dược đặc chủng nhập khẩu để thực hiện dự án nông lâm ngư nghiệp </li></ul>
 39. 39. GiẢM THUẾ Nếu hàng bị hư hỏng mất mát được cơ quan có thẩm quyền giám định thì được giảm tương ứng với tỷ lệ tổn thất
 40. 40. Truy thu thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu - Ñoái töôïng noäp thueá coù haøng hoùa ñöôïc mieãn thueá, xeùt mieãn theo quy ñònh cuûa Luaät thueá Xuaát khaåu, Nhaäp khaåu nhöng sau ñoù söû duïng khaùc vôùi muïc ñích ñeå ñöôïc mieãn thueá, xeùt mieãn thueá thì phaûi noäp ñuû thueá. - Chính phuû quy ñònh cuï theå caùc tröôøng hôïp phaûi truy thu thueá, caên cöù tính ñeå truy thu thueá, vaø thôøi haïn keâ khai maõ soá thueá truy thu theo quy ñònh.

×